01

Vážené uživatelky, vážení uživatelé Školy OnLine,

vítáme vás po prázdninách opět ve škole a přejeme všem pedagogům, žákům i rodičům hodně úspěchů, sil a nadšení v začínajícím školním roce 2011/2012. Zároveň doufáme, že i nadále bude pro vás práce se systémem Škola OnLine příjemná a nápomocná.

Česká školní inspekce zveřejnila výsledky statistik provedených ze strany ÚIV ohledně počtu žáků v novém školním roce a jejich porovnání s rokem 2010/2011. Odhady vycházejí z demografické projekce Českého statistického úřadu z roku 2009, z celkového počtu žáků, kteří odevzdali zápisový lístek na SŠ v 1. kole přijímacího řízení, a z počtu žáků ZŠ a SŠ v předchozích letech. Jedná se o údaje za denní formu vzdělávání bez oborů nástavbového a zkráceného studia.

Základní školy ve školním roce 2011/2012

Tento typ školy bude navštěvovat 795,6 tisíc žáků, tedy o 6,1 tisíc více než v loňském školním roce. Do 1. ročníků nastoupí 101 tisíc žáků, tj. o 5,5 tisíc více než v loňském školním roce. Tento vývoj nasvědčuje tomu, že se po delší době zastaví dosud zaznamenávaný pokles celkového počtu žáků ZŠ (ten je zapříčiněn značným nárůstem počtu nově přijatých žáků do 1. ročníků pozorovaným již od školního roku 2008/2009). Ve všech krajích vzrostl počet nově přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ. Pokles počtu žáků na 2. stupni ZŠ je převýšen přírůstkem počtu žáků na 1. stupni ZŠ.

Střední školy ve školním roce 2011/2012

Do středních škol nastoupí 454,1 tisíc žáků, tzn. o 23,2 tisíc žáků méně než v minulém školním roce. Na gymnáziích je bude vzdělávat 134,3 tisíc žáků, tedy o 3,9 tisíc méně v porovnání se školním rokem 2010/2011. Ostatní obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou bude navštěvovat 217,5 tisíc žáků, tj. o 13 tisíc žáků méně než v loňském školním roce.

Do tohoto typu škol bylo v tomto školním roce přijato 108,6 tisíc žáků, tedy o 5,2 tisíc žáků méně než v loňském školním roce. Oproti minulému roku poklesl počet odevzdaných zápisových lístků po 1. kole přijímacího řízení o 4,9 tisíc.

Konzervatoře ve školním roce 2011/2012

V oborech konzervatoří se bude vzdělávat 3,3 tisíc žáků a přijato bylo 0,6 tisíc žáků. Celkové počty žáků a počty nově přijatých zůstávají téměř nezměněny.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...