17

Na nedodržování autorského zákona ve školách se snaží reagovat ministerstvo školství prostřednictvím nově vydaného sdělení školám. V něm upozorňuje školy a školská zařízení na nutnost důsledného dodržování zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).

K porušování autorského zákona ve školách a školských zařízeních dochází dle ministerstva zejména rozmnožováním a šířením výňatků autorských děl (textů učebnic) bez souhlasu autorů nebo nakladatelů v písemné, ale i digitální formě. Každá učebnice je autorským dílem, které může právnická osoba-škola užít volně (tj. bez souhlasu autora) výhradně pro svoji vnitřní potřebu (např. při školení svých zaměstnanců) – nikoli pro potřebu žáků, protože ti nejsou součástí školy jako právnické osoby. Zhotovování rozmnoženin a jejich půjčování nebo rozdávání žákům včetně šíření digitalizované učebnice je neoprávněným užitím autorského díla.

Důsledným dodržováním autorského zákona se zamezí případným sankcím, které by školám například na základě podnětu nakladatelů učebnic mohly být uloženy.

Pro učitele základních a středních škol je k dispozici i informační materiál dostupný na webu MŠMT.

Zdroj: MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...