02
Školní matrika - ÚIVOd počátku měsíce byl zahájen již tradiční podzimní sběr individuálních data ze školní matriky. Předávání individuálních dat ze školních matriky je povinné pro vyšší odborné školy, střední školy, konzervatoře a základní školy, tedy školy poskytujících stupeň vzdělání. Ostatní školy a školská zařízení mají povinnost matriku vést, ale i nadále se u nich předpokládá sběr dat prostřednictvím standardních statistických výkazů. Předávání individuálních dat ze školních matrik je možné jen při elektronickém vedení školní matriky školou, k čemuž je vhodné využít školský informační systém Škola OnLine – Katedra.
Vyšší odborné školy budou mít povinnost předat data do 15. 10. 2009. Z úspěšně předaných dat pak bude systémem automaticky generován výkaz M 10, který nahrazuje bývalý výkaz S 10-01 o vyšší odborné škole. U středních škol je termín sběru do konce října. Konzervatoře a základní školy pak mohou data předávat i v průběhu listopadu 2009. Zmíněné typy škol však ještě musí předávat i standardní statistické výkazy. I u nich však v následujících letech dojde k jejich zrušení a nahrazení výkazy sestavovanými z individuálních dat.
 
Školský informační systém Katedra ve své nové verzi reflektuje úpravy mechanismů a číselníků, které byly ÚIV publikované do 30. září 2009. Aktualizován tak byl například číselník oborů vzdělání. Z číselníku kvalifikátorů státního občanství byla odebrána položka „Cizinec – občan EU“, kterou je nutné přednastavit na „Cizinec s přechodným pobytem“, resp. „Cizinec s trvalým pobytem v ČR“. Z číselníku jazyků byly odebrány položky pro „jiné“ jazyky. Nově je nutné specifikovat konkrétní jazyk, kterému se žák/student učí, resp. ve kterém probíhá výuka žáka/studenta. Rozšířeny byly i číselníky pro zahájení/ukončení docházky, které specifikují nově i hodnotu pro příchod/odchod žáka/studenta v důsledku zániku školy nebo sloučení více škol.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...