14
MŠMT vydává informace pro školy k možnostem a způsobům integrace žáků se zdravotním postižením. Cílem je upozornit školy na to, jak integrovat žáky se zdravotním postižením a  jakým způsobem integraci zapracovat do  dokumentů  školy. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a žáci s autismem se mohou dle § 48 školského zákona vzdělávat v ZŠ speciální. V případě integrace žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáky se souběžným postižením více vadami a žáky s autismem v běžné základní škole, musí mít tato škola v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT zapsán obor vzdělání „základní škola speciální“.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§16, §40 a §48) a vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Individuální integrace: škola vypracuje IVP na základě doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu, musí být IVP zpracován pro všechny předměty podle tohoto programu, v opačném případě je IVP zpracován jen pro některé vyučovací předměty dle individuálních potřeb žáka. Žák se smyslovým, tělesným postižením nebo vadami řeči a vývojovými poruchami učení nebo chování je vzděláván podle IVP, který vychází z ŠVP dané školy, předpokladem je zajištění vhodných podmínek vzdělávání a podpůrných opatření. Naproti tomu u žáků s lehkým mentálním postižením vychází IVP z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Skupinová integrace: může být realizována zřízením třídy nebo oddělením či studijní skupinou ve třídě. Pro třídu, oddělení či skupinu zřízenou pro žáky se smyslovým, tělesným postižením nebo vadami řeči a s vývojovými poruchami učení a/nebo chování vypracuje škola samostatný ŠVP s úpravami podle kapitoly č. 8 RVP ZV, formou přílohy ke stávajícímu ŠVP. Pro třídu, skupinu či oddělení zřízené pro žáky s lehkým mentálním postižením škola vypracuje ŠVP podle RVP ZV – LMP, formou přílohy ke stávajícímu ŠVP. Pro třídu, skupinu či oddělení žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením více vadami a žáků s autismem škola vypracuje ŠVP dle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální (RVP ZŠS), formou přílohy ke stávajícímu ŠVP.
V případě skupinové integrace žáků se zdravotním postižením škola zpracuje samostatný školní vzdělávací program formou přílohy ke stávajícímu ŠVP; příloha bude mít strukturu ŠVP, ale nebudou v ní uvedeny ty části, které by kopírovaly stávající ŠVP.


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...