23

Polovina dětí nemá svůj vzor! Čím nižší socioekonomický status rodičů, tím méně jejich děti věří škole jako instituci! Více než třetina dětí v ČR nepovažuje své otce za hodné! Děti, které aktivně tráví volný čas, se cítí v životě více šťastné než děti ostatní!

Tyto a mnohé další nejnovější poznatky ze života současných dětí přinesl unikátní výzkum „Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let“, který realizoval Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (NIDM MŠMT) v letech 2010 až 2011. Tazatelé vyzpovídali 2 238 dětí z celé ČR, které tvořily reprezentativní vzorek. Dále proběhlo 16 skupinových polostrukturovaných rozhovorů s žáky základních škol, jichž se celkem zúčastnilo více jak 100 dětí.

Výzkum probíhal v rámci projektu Klíče pro život, jehož realizátory jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže. Projekt se zabývá systémovou podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. „Chceme-li přinést nějaké pozitivní změny do oblasti trávení volného času dětí a do problematiky dětí a mládeže vůbec, musíme znát aktuální stav, a to není možné bez realizace rozsáhlého empirického výzkumu. A data, která jsme výzkumem získali, tu dlouhodobě chyběla,“ uvedl Mgr. Miroslav Bocan z NIDM, garant výzkumu.

Studie se tedy zaměřovala na vztah dětí k hlavním socializačním činitelům v jejich životě, kterými jsou rodina, škola, kamarádi, organizace nabízející volnočasové aktivity a média, jež můžeme nazývat tzv. klíčovými hráči v životech dětí. Cílem průzkumu bylo zjistit, jakou roli tito klíčoví hráči v životě dětí hrají, jak velký podíl mají na formování osobnosti dítěte, jaký k nim mají děti vztah a jaké preference jim přidělují, jak tráví volný čas, jaké jsou hodnoty a životní postoje dnešních dětí, jak jsou se svým životem spokojeny a co od něj očekávají.

Získané výstupy jsou určeny nejen realizátorům zmíněného projektu Klíče pro život, ale všem pracovníkům, kteří se věnují dětem a mládeži ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a v nestátních neziskových organizacích, a další široké veřejnosti, třeba rodičům dnešních dětí. Seznamováni s nimi budou u tzv. kulatých stolů, kde se také povede o těchto zjištěních odborná diskuse.

Na základě výzkumné zprávy, jež bude k dispozici v červnu, budou ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru psychologie, pedagogiky a zdravotnictví zpracovány i podklady k doporučením na systémové, případně legislativní změny v oblasti dětí a mládeže.

Další informace o výzkumu „Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let“ naleznete na www.kliceprozivot.cz, na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži (NRVDM) www.vyzkum-mladez.cz a na metodickém portálu www.rvp.cz (sekce články, neformální vzdělávání).


Vlasta Kohoutová, specialistka PR projektu Klíče pro život

Publikováno v: Školství, Obecné


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...