21

Sdělení MŠMT k vedení školní matriky u závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v případě osob, které nejsou žáky a získaly odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání (15.12.2011 - č.j.: 32217/2011-20).

Ustanovení § 113c zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje osobám, které nejsou žáky, získaly alespoň základní vzdělání a mají všechny odborné způsobilosti k řádnému výkonu určitého povolání podle Národní soustavy kvalifikací, konat na jejich žádost závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutorium v konzervatoři.

Zkoušky konané na žádost uvedených osob je vhodné dokumentovat obdobně jako zkoušky konané žáky s nezbytnými odchylkami ve struktuře údajů vedených v dokumentaci (školní matrika) a dokladech o dosažení stupně vzdělání (výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce, vysvědčení o maturitní zkoušce, diplom o absolutoriu v konzervatoři). Při vedení školní matriky a vydávání dokladů o dosaženém stupni vzdělání je na místě, abyředitelé škol postupovali podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaciškol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně se rovněž postupuje při zpracování speciální dokumentace stanovené dalšími právními předpisy, například vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

V dokladech o dosaženém stupni vzdělání a ve školní matrice se uvádějí patřičné údaje ve struktuře stanovené vyhláškou č. 223/2005 Sb. Údaje uváděné v dokladech o dosažení stupně vzdělání se dokumentují ve školní matrice obdobně jako v případě žáků školy s nezbytnými odchylkami v údajích.

O osobách konajících podle § 113c zákona č. 561/2004 Sb. závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo zkoušku absolutoria se ve školní matrice vedou vždy toto údaje

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dotčené osobě přiděleno, dále státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dotčená osoba na území České republiky,

b) údaje o získání základního vzdělání,

c) údaje o splnění dílčích kvalifikací vztahujících se k danému oboru vzdělání včetně údajů o autorizované osobě,

d) obor vzdělání,

e) údaje o zdravotní způsobilosti a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh zkoušky v případěmaturitní zkoušky,

f) údaje o zkoušce, dokládající dosažení stupně vzdělání.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...