12

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. července 2012 informovalo veřejnost o činnosti pracovní skupiny pro revizi maturitní zkoušky a o svém záměru na základě doporučení této skupiny prosadit změny v pravidlech konání maturit, které by platily již pro jarní zkušební období 2013. V článku naleznete nejdůležitější informace, otázky a odpovědi.  

Změny se týkají především společné části maturit. MŠMT zejména zamýšlí:

  • zavést jedinou úroveň obtížnosti zkoušek,
  • zachovat dvě povinné zkoušky,
  • ponechat strukturu povinných předmětů jako v předchozích letech (povinný český jazyk a literatura a volba mezi cizím jazykem vyučovaným danou školou a matematikou),
  • obnovit pravidlo hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy.

Dne 26. září 2012 byl návrh ve třetím čtení schválen Poslaneckou sněmovnou a byl odeslán Senátu (viz tisk 732, http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=732, resp. senátní tisk 418 dostupný na stránkách www.senat.cz).

Návrh novely školského zákona tudíž teprve čeká na svoje definitivní schválení. Ve zrychleném legislativním procesu také zpracovává MŠMT navazující novelu vyhlášky.  Pokud ke schválení těchto návrhů dojde, což je prioritním záměrem MŠMT, bude odložena lhůta pro přihlášení se k maturitní zkoušce na 1. prosince 2012. 

Je však zapotřebí, aby učitelé a žáci byli do tohoto termínu připraveni i na další změny.

Za tímto účelem hodlá MŠMT průběžně publikovat odpovědi na často kladené dotazy a aktualizovat informace o průběhu projednávání novely.

1. Z jakých povinných předmětů se bude v roce 2013 ve společné části maturovat?

Projednávaná novela počítá se zachováním takové nabídky povinných předmětů společné části, jaká platila na jaře 2012. Povinně se bude maturovat z:

  • českého jazyka a literatury,
  • cizího jazyka nebo matematiky (volba zkušebního předmětu záleží na žákovi, u cizích jazyků však lze volit pouze předmět, který je ve škole vyučován).

V nabídce cizích jazyků bude angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština.  
   

2. Dojde ke změnám v procesu přihlášek k maturitní zkoušce?

Ano, pokud bude schválena novela školského zákona, vydá MŠMT novelu vyhlášky o maturitní zkoušce, v níž pro přihlašování na jarní zkušební období posune termín podávání přihlášek o 15 dnů.

Žáci budou podávat přihlášky pro jarní zkušební období 2013 řediteli školy do 1. prosince 2012. Ředitel zapíše přihlášky do informačního systému Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do 15. prosince 2012. Výpis z přihlášky určený ke stvrzení podpisem obdrží žák nejpozději 20. prosince 2012.
 

3. Zůstane zachováno členění zkoušek z jazyků na dílčí zkoušky?

Ano, zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka bude nadále sestávat z 3 dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

Zkouška z matematiky bude mít pouze formu didaktického testu s uzavřenými i otevřenými úlohami.
 

4. Bude zavedení jednotné úrovně obtížnosti znamenat pro žáky těžší maturitu?

V roce 2013 a 2014 se budou používat dosavadní katalogy požadavků pro základní úroveň. Nové katalogy obtížnosti budou vydány do konce dubna 2013 a použijí se až od roku 2015, neboť katalogy musí platit s dvouletým předstihem. O nastavení obtížnosti společné části maturitní zkoušky od roku 2015 se teprve bude rozhodovat.Katalogy požadavků jsou zveřejňovány na stránkách http://www.novamaturita.cz/.
 

5. Bude možné maturovat také z nepovinných předmětů?

Ve společné části si bude možné zvolit nejvýše dva nepovinné předměty. Na výběr bude (další) cizí jazyk z téže nabídky jako u povinných zkoušek a matematika.
 

6. Použije se jedna úroveň obtížnosti pro všechny zkušební předměty společné části, nebo budou existovat výjimky, třeba u nepovinných předmětů?

Jedna úroveň obtížnosti bude použita bez výjimky. Všechny zkušební předměty ve společné části, včetně nepovinných zkoušek, budou zadávány jen v jedné úrovni obtížnosti (právní předpisy nebudou rozlišení „úrovní obtížnosti“ vůbec používat).
 

7. Bude se jedna úroveň obtížnosti vztahovat i na opravné a náhradní zkoušky konané žáky, kteří poprvé maturovali před rokem 2013?

Ano, v jedné úrovni obtížnosti budou od roku 2013 probíhat všechny zkoušky společné části. Žáci, kteří si například z jara 2012 nesou úspěšně vykonaný didaktický test ve vyšší úrovni obtížnosti, budou na jaře 2013 konat opravnou zkoušku z písemné práce a ústní zkoušky v někdejší základní úrovni obtížnosti. Výsledek didaktického testu se bude považovat za výsledek dosažený v někdejší základní úrovni obtížnosti, aniž by došlo k jeho překalibrování. Pokud by se tím žák cítil poškozen (protože by býval na jaře 2012 dosáhl lepšího výsledku v didaktickém testu v základní úrovni obtížnosti), bude se moci přihlásit ke všem dílčím zkouškám, a tedy konat celou zkoušku znovu.
 

8. V čem se bude lišit způsob zadávání písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka oproti roku 2012?

Způsob zadávání písemných prací nedozná změny. Zadání prací bude nadále vytvářeno centrálně, změní se pouze rozdělení zodpovědnosti za hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury.
 

9. Kdo bude hodnotit písemné práce z českého jazyka a literatury?

Na rozdíl od roku 2012, kdy hodnocení písemných prací prováděli certifikovaní hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, budou v roce 2013 provádět hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury certifikovaní hodnotitelé jmenovaní ředitelem školy. Písemná práce žáka z českého jazyka a literatury tak bude hodnocena zpravidla hodnotitelem z žákovy školy.
 

10. Kdo bude hodnotit písemné práce z cizího jazyka?

Písemné práce z cizího jazyka budou zadávány a hodnoceny stejně jako v roce 2012. Hodnocení provedou certifikovaní hodnotitelé jmenovaní Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Nadále platí, že hodnotitel písemné práce z cizího jazyka nesmí hodnotit práci žáka ze školy, kde působí jako pedagogický pracovník.

Převzato z MŠMTVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...