17

MŠMT doporučuje na svých stránkách dokument Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který podává přehled o základních požadavcích na dítě před vstupem do první třídy základní školy. Materiál vytvořili odborníci předškolního vzdělávání a pedagogové z praxe za podpory rodičů dětí předškolního věku.

Obsah desatera:
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze (koordinované pohyby, oblékání, samostatnost při jídle, zvládání osobní hygieny a drobných úklidových prací, pořádek ve věcech).
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování (zvládnutí odloučení od rodičů, emočně stálé bez výrazných výkyvů, sebekontrola, vědomá zodpovědnost, dodržování pravidel).
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti (správná výslovnost všech hlásek, mluví ve větách, vypráví příběh, rozumí většině slov a má přiměřenou slovní zásobu, napíše hůlkovým písmem své jméno, využívá neverbální komunikaci, spolupráce ve skupině).
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci (zručnost, správné držení tužky, napodobování základních geometrických tvarů, rozlišuje pravou a levou stranu).
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy (rozlišuje a porovnává předměty, zvuky, najde rozdíly mezi dvěma obrazci).
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech (představa o čísle, orientace v elementárních počtech, třídí předměty dle daného kritéria, přemýšlí a vede jednoduché úvahy, rozumí časoprostorovým pojmům „včera“, „dnes“, „zítra“).
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit (udržení pozornosti, zapamatování prožitého, říkadel, básniček, písniček, samostatně pracuje).
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině (uplatňování společenských pravidel, komunikace s ostatními, nebojí se odloučení od svých blízkých, práce ve skupině, přátelské a ohleduplné chování).
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost (se zájmem sleduje umělecká představení, zaujmou jej různé výstavy, vypráví své zážitky, vytváří, modeluje, kreslí).
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě (orientace v blízkém okolí, adekvátní chování na veřejnosti, poznatky ze světa živé a neživé přírody, zná faktory poškozující zdraví a uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování).

 

Bližší znění Desatera pro rodiče naleznete pod tímto odkazem.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...