11

V jednom z minulých článků jsme se věnovali přijímacím zkouškám z pohledu základní školy – tedy tisku přihlášek. Dnes se zaměříme na pohled z druhé strany – tedy na samotné přijímací řízení z pohledu střední školy. Škola OnLine obsahuje modul pro snadnou evidenci přijímacího řízení. Slouží k evidenci uchazečů, k nastavování všech druhů přijímání na danou školu, k přehledu výsledků přijímacího řízení a k zařazování uchazečů do tříd. V dnešním článku si ukážeme jak založit přijímací řízení a zaevidovat jednotlivé uchazeče.

Jelikož se přijímací zkoušky konají vždy pro nadcházející školní rok, je nutné mít nový školní rok nadefinován v číselníku Období roku (Administrace - Číselníky - Období roku), dále je potřeba se do nového školního roku "přepnout" a nadefinovat si v menu Administrace - číselníky - Obory vzdělání obory, na které se mohou studenti pro příští školní rok hlásit. Tyto obory se nám pak boudou nabízet při nastavování přijímacích zkoušek. Před samotným nastavením příjímacích zkoušek si také přiblížíme pojmy „kolo" a „termín". „Kolo" je pojem, který zahrnuje některé společné parametry přijímacího řízení, např. se na něj definují kritéria. Pod jednotlivými koly se nacházejí termíny přijímacích zkoušek. Pojem "termín" pak představuje skutečný termín, ve kterém budou žáci vykonávat přijímací řízení. Všechny termíny jednoho kola však musejí mít nastavená shodná kritéria přijímacího řízení.

Nyní tedy máme vše připravené a můžeme přistoupit k samotnému nestavení. Veškeré formuláře sloužící k nastavení a evidenci přijímacího řízení nalezneme v menu Ostatní - Přijímací zkoušky. Jsou to:

 

  • Nastavení přijímacích zkoušek

Na tomto formuláři se definují veškeré údaje a skladba pro přijímací zkoušky.  Do nastavení přijímacích zkoušek se dostaneme přes odkaz Ostatní - Přijímací zkoušky - Nastavení přijímacích zkoušek. Po příchodu na formulář je nutné definovat nové kolo přijímacích zkoušek tlačítkem "Nové kolo".Do pole Číslo kola zadáme číslici podle toho, o kolikáté kolo se jedná. Do pole Název kola uvedeme pojmenování daného kola (např. první kolo, druhé kolo). V poli Zobrazit veřejnosti máme možnost rozhodnout se, zda budeme chtít výsledky přijímacího řízení zobrazit/nezobrazit/zobrazit + započítat výsledky z přihlášky. Následně uvedeme Číslo termínu a Název termínu. Do pole Datum a čas termínu napíšeme datum a čas konání přijímací zkoušky. Dále máme možnost nastavit příznak, zdali se budou jednotlivé údaje z přihlášek a skladba přijímacího řízení definovat na obory pomocí příznaku Definovat na obory. Počet přijímaných žáků/studentů vyplňujeme v tabulce s obory vzdělání do pole Počet přijímaných. Tento počet znamená, kolik uchazečů přijímá škola v rámci daného kola. Na konci formuláře se nachází výběrový seznam Kopírovat definici údajů z přihlášky z, který nabízí zkopírování definici údajů evidovaných na papírové přihlášce uchazeče, a rolovací seznam Kopírovat definici skladby přijímacího řízení z, který umožňuje zkopírovat definici skladby přijímacího řízení (složení zkoušek). Nové kolo následně uložíme tlačítkem "Uložit". Po uložení se vrátíme zpět na seznam termínů.

Definice termínů

Na tomto formuláři se definují termíny kola přijímací zkoušky. Pokud klikneme na tlačítko "Spravovat termíny" ve sloupci "Termíny", zobrazí se zde již v minulosti zadané termíny s jejich Číslem, Názvem, Datem a Časem (pokud jsme již nějaké zadávali). Tlačítko Uložit změny slouží k uložení změn, tlačítko "Přidat termín" k založení nového termínu v rámci daného kola přijímací zkoušky. Po jeho stisku se nabídne další řádka v tabulce, do které budeme moci vypsat daný termín, viz obrázek:

Definice údajů z přihlášek

Na tomto formuláři se definují kritéria přijímacího řízení, která škola získává z přihlášky ke studiu. Pokud klikneme na tlačítko "Spravovat údaje" ve sloupci "Údaje z přihlášky", zobrazí se tato stránka:

Zde vidíme již v minulosti zadané předměty s jejich Zkratkou, Názvem a Typem údaje. Ikona s tužkou slouží k editaci záznamu o předmětu, tlačítko "Přidat údaje" k založení nového předmětu v rámci daného termínu.

Aplikace nabízí čtyři Typy údajů: Průměry, Známka 1 - 5, Dovednost, talent a Jiný (textová položka).

Pokud zvolíme typ údaje Průměry, bude mít detail formuláře následující podobu:

Pole Počet průměrů znamená, kolik průměrů se může zadat v rámci jednoho předmětu. Např. když zvolíme hodnotu 5, znamená to, že můžeme zadat 5 průměrů za 5 pololetí, tj. za 7. a 8. třídu za obě pololetí a za 9. třídu za 1. pololetí. Do pole "do" zadáváme minimální hodnotu 1,00 a maximální hodnotu 5,00. Do pole "bodů" zapíšeme, kolik získá uchazeč bodů. Vše uložíme tlačítkem "Uložit".

Pokud zvolíme typ údaje Známka 1 - 5, bude mít detail formuláře následující podobu:

Pole Bodové ohodnocení slouží k určení, kolik bodů získá uchazeč za konkrétní známku z předmětu. Pole "Počet známek" udává počet údajů z daného typu, které můžeme zadat, např. známky. Vše uložíme tlačítkem "Uložit".

V případě, že zvolíme typ údaje Dovednost, talent, bude vypadat detail formuláře následovně:

Do pole Bodové hodnocení volíme takový počet bodů, kterým chceme ohodnotit uchazečovy dovednosti, např. účast na matematické olympiádě, zkouška z cizího jazyka. Vše uložíme tlačítkem "Uložit".

Definice skladby přijímacího řízení

Tato část formuláře slouží k definování toho, kolik může uchazeč získat bodů při přijímací zkoušce, např. z Českého jazyka. Pokud klikneme na tlačítko "Spravovat skladbu" ve sloupci "Skladba přijímacího řízení", zobrazí se tato stránka:

Tabulka obsahuje Zkratku a Název předmětu, dále Typ údaje (Body/Jiný (textová položka)), Min. bodů a Max. bodů. Po kliknutí na ikonu tužky u jednotlivého záznamu se zobrazí jeho detail:

Externí identifikátor je sada znaků, která slouží k propojení s externími systémy, např. se systémem pro přijímací zkoušky společnosti SCIO nebo IS CERTIS společnosti CERMAT. Toto pole doporučujeme vyplnit, pokud škola používá formulář Export, import údajů SCIO, CERMAT. Maximální počet bodů znamená, jaký nejvyšší počet bodů lze získat z dané části přijímací zkoušky. Minimální počet bodů pro přijetí je nejmenší počet bodů, který musí uchazeč získat z dané části, aby prospěl u přijímací zkoušky. Každou změnu ukládáme tlačítkem "Uložit".

 

  • Evidence uchazečů

K evidenci uchazečů přijímacích zkoušek slouží formulář Evidence uchazečů z menu Ostatní - Přijímací řízení, zde se zobrazí seznam všech evidovaných uchazečů. Každý z nich má s ohledem na bezpečnost osobních údajů přidělený jednoznačný a jedinečný identifikátor, tzv. ID, se kterým škola pracuje po dobu přijímacího řízení. Tlačítkem "Nový" se dostaneme do režimu vkládání nového uchazeče. Po kliknutí na ikonu s tužkou se zobrazí detail uchazeče:

Formulář je rozdělen do záložek, na nichž zadáváme všechny údaje, které se nacházejí na oficiální přihlášce ke studiu.

Na záložce "Osobní údaje" vyplňujeme informace ohledně jména, narození atd. Povinnými údaji pro založení karty jsou Příjmení, Číslo jednací a Datum narození. Záložka "Adresy" obsahuje dvě podzáložky - Trvalé bydliště a Kontaktní adresu (vypisuje se pouze v případě, že se liší od trvalého bydliště).Na záložce "Informace z přihlášky" napíšeme Ročník, dále vybereme Kolo a Termín, ve kterých bude uchazeč konat přijímací zkoušku, Obor vzdělání a Vzdělávací program, na které se uchazeč hlásí. Pokud se uchazeč hlásí na zkrácené studium, zaškrtneme příznak Zkrácené studium. Vyplníme Datum podání přihlášky (den, kdy uchazeč podal přihlášku ke studiu na dané škole) a v případě potřeby zaškrtneme příznak Existuje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.Na záložce Zákonný zástupce se vyplňují informace o zákonném zástupci. Nachází se zde tlačítko "Adresa z uchazeče", díky kterému se nemusí opětovně vyplňovat adresa. Stisk tlačítka překopíruje již vyplněná data z karty uchazeče ze záložky adresy do položek adresy zákonného zástupce.Záložka předchozí vzdělání nese informace o předchozí škole. Vybereme Předchozí působiště uchazeče, ze kterého přichází (ZŠ, jiná SŠ, VOŠ, VŠ atd.). Název předchozí školy zvolíme z přednastaveného číselníku ÚIV pomocí tlačítka se třemi tečkami. Nakonec uvedeme IZO předchozí školy. Zdravotní postižení zadáváme do formuláře na základě písemného vyjádření lékaře. Na záložce "Prospěch a dovednosti" vyplňujeme známky z jednotlivých předmětů, ze kterých bude uchazeč konat přijímací řízení (např. za 8., 9. ročník na ZŠ). Kritéria k této záložce nastavujeme na formuláři Nastavení přijímacích zkoušek, dále tlačítko "Definovat" u pole "Údaje z přihlášky". 

Nyní máme založené přijímací řízení a zaevidované uchazeče. V některém z dalších článků si ukážeme, jak zaevidujeme výsledky.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...