02

Tentokrát se podíváme na novinky, které jsme pro Vás připravili v uplynulých týdnech. Novinek je poměrně mnoho, projdeme je tedy stručně jednu po druhé. Část z nich se týká vysokých škol a najdete je v poslední části článku. Jako vždy také přibyly, či byly upraveny tiskové sestavy. Největší novinkou je tentokrát našeptávač rozvrhu a aby toho našeptávání nebylo málo, přibyl do školní matriky našeptávač adres, který již možná znáte z přijímacího řízení na středních školách a VOŠ.

Jak jsme již zmiňovali výše, na formuláři „Tvorba rozvrhu“ dochází nově při tažení hodiny na jinou pozici k automatickému ukládání změn (není potřeba klikat na tlačítko „Uložit“). Zároveň formulář disponuje nově funkcí pro „našeptávání“ vhodných vyučovacích hodin. Při výpočtu je zohledňována jiná výuka třídy a učitele. Systém tak doporučuje ty vyučovací hodiny, kde nedojde ke kolizi. Zároveň došlo k optimalizaci načítání dat tohoto formuláře a k optimalizaci procesu aktualizace rozvrhu při stisku tlačítka „Aktualizovat rozvrh“. Podrobnější informace uveřejníme již brzy v samostatném článku.

Ve školní matrice je pro zadávání adresy využit našeptávač pracující s databází všech nemovitostí v ČR. Nová funkčnost nejen urychluje zadávání dat, ale zároveň zpřesňuje evidenci. Podobný našeptávač je již nějakou dobu zakomponován do formuláře pro přijímací řízení na středních školách a VOŠ, podrobnější informace najdete v dříve uveřejněném článku Zadávání adres ve Škole OnLine je nyní výrazně jednodušší.

Na formuláři „Spojení hodin“ bylo opraveno zvýrazňování absentujícího učitele v případě spojování více tříd. Na formuláři „Přesun hodin“ bylo opraveno chybné pozicování dialogu pro přesun v případě velkého množství údajů.

Byla provedena oprava dotahování počtu pokusů jednotlivých studentů na formulářích „Zkušební termíny“ pro učitele a studenty VOŠ s ohledem na období roku (pololetí). Zároveň byla provedena optimalizace tohoto formuláře z pohledu rychlosti načítání dat.

Na formulář „Snížené známky z chování“ přibylo datumové pole „Pouze aktivní k datu“, jehož hodnota se používá při zjišťování zařazení žáka/studenta do příslušné třídy. Nyní se tedy Žák/student, který v průběhu pololetí přecházel do jiné třídy, již zobrazí pouze jednou a to ve třídě, ve které byl k danému datu zařazen.

Dále bylo provedeno několik drobných úprav a oprav: Na formuláři „Seznam sestav“ byl zvětšen počet znaků pro ukládání popisu tiskové sestavy. Zároveň bylo vizuálně zvětšeno pole pro zadání popisu. Z formuláře „Správa uživatelských rolí“ byla odstraněna kontrola na funkce „Standardní formuláře“. Na formuláři „Vystavené doklady“ v modulu Platby bylo opraveno ukládání pole „Text“. Na formuláři „Evidence zápisových lístků“ bylo opraveno přidávání nových řádků pro duplikát. Byly opraveny některé chyby na formuláři „Tvorba testu“, které nastávali za specifických okolností. V definici šablon pro import dat byla provedena aktualizace kódů zdravotních pojišťoven.

Nové tiskové sestavy:

 • Plán práce v daném období
 • Plán práce po měsících
 • Výpis školních akcí po měsících
 • Výpis školních akcí v daném období

Změny v tiskových sestavách:

Byly aktualizovány tiskové sestavy pro modul „Přijímací řízení“ zejména s ohledem na zavedení části obce do adresy uchazečů a vytvořené některé nové seznamy. Jedná se o následující tiskové sestavy:

 • Počty uchazečů dle školních let
 • Počty uchazečů dle školních let – graf
 • Počty uchazečů dle výsledků přijímacího řízení
 • Pozvánka k přijímacím zkouškám
 • Rozhodnutí o nepřijetí
 • Rozhodnutí o přijetí
 • Seznam uchazečů s kontakty
 • Seznam uchazečů s kontakty přes kola a termíny
 • Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm přes kola a termíny
 • Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm
 • Výsledky přijímacího řízení - vývěska po oborech
 • Výsledky přijímacího řízení - vývěska po termínech

V tiskové sestavě "Přehled prospěchu tříd" byl opraven problém s tiskem třídních učitelů v případě více třídních učitelů v historii, dále proběhly některé vizuální korekce (ořezávání některých znaků) a bylo opraveno generování zbytečných prázdných stránek na konci tiskové sestavy.

V tiskových sestavách "Počty žáků podle tříd a ročníků", "Počty žáků podle ročníků a tříd" a "Počty žáků podle tříd, ročníků a stupňů školy" bylo opraveno řazení tříd dle pořadí zobrazení (ne "1,11,2,22" ale "1,2,11,22").

Změny a novinky pro vysoké školy:

Na formuláři „Rozvrhové akce“ pro vysoké školy byl změněn formát zobrazování ve výběrovém seznamu „Předmět“ na „<Název> (Zkratka)“. Zároveň došlo k optimalizaci načítání dat tohoto formuláře.
Na formuláři „Zkušební termíny“ (KHI001_TerminyZkousek) pro vysoké školy byly opraveny chyby v nastavování místností dle místa výuky.

Byla provedena optimalizace formuláře „Zkušební termíny“ (KHI002_PrihlaseniOdhlasen) pro přihlašování studentů vysokých škol na zkušební termíny.

Na formuláři pro přihlašování na státní závěrečné zkoušky (KHZ008_PrihlasovaniNaSZZ) pro studenty vysokých škol došlo k úpravě přihlašování. Nyní se studenti mohou zvlášť přihlašovat na obhajobu a zvlášť na ústní zkoušky.

S ohledem na novou legislativu SIMS byly na formuláři „Export z matriky studentů pro SIMS“ (KRT008_ExportSIMS) přejmenovány v exportovaných souborech jmenné prostory na https://sims.msmt.cz.

Na formulář „Nastavení elektronické přihlášky“ (KPZ013_NastavEPrihlasky) pro vysoké školy byl zapracován nový příznak „Při vyplnění elektronické přihlášky odeslat následující e-mail“ a pole pro definici textu odesílaného e-mailu. V případě nastavení tohoto příznaku se při zaevidování elektronické přihlášky uchazečem odesílá příslušný text e-mailem.

Na formuláři „Evidence uchazečů“ (KPZ009_EvidenceUchazecuVS) pro vysoké školy přibylo tlačítko „Zobrazit e-maily zobrazených uchazečů“ po jehož kliknutí se zobrazí dialog s e-mailovými adresami vybraných uchazečů a je možné tento seznam, pomocí tlačítka „Kopírovat do schránky“, zkopírovat do schránky operačního systému a použít jej v e-mailovém klientovi. Na formulář bylo zároveň na záložku „Průběh přijímacího řízení“ přidáno nové pole „Datum podpisu smlouvy“.

Na formuláři „Hodnocení závěrečných zkoušek“ (KHZ007_HodnZavZkousek) bylo přidáno pole pro hodnocení zkušební komise a zaveden automatický způsob vyhodnocování výsledného hodnocení z obhajoby závěrečné práce v případě používání procentuálního hodnocení.

Formulář „Státní závěrečné zkoušky a komise“ (KHZ005_ZaverecneZkousky) byl rozšířen o komponentu pro generování tiskových sestav přímo z formuláře.

V přehledu studenta VŠ na záložce „Závěrečné zkoušky“ přibyl příznak „Student má splněny všechny podmínky pro obhajobu závěrečné práce“ a stávající příznak „Student má splněny všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky“ byl přejmenován na „Student má splněny všechny podmínky pro konání ústní části státní závěrečné zkoušky“.

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...