01

V průběhu března jsme pro Vás připravili celou řadu vylepšení. Novinek je poměrně mnoho, projdeme je tedy stručně jednu po druhé. Valná většina z nich se týká vedení školní matriky. Jako vždy také přibyly, či byly upraveny tiskové sestavy.

 

Možnost editace čísla v třídním výkazu přímo na kartě žáka.

Obor vzdělání je možné nastavit i přímo v záhlaví karty žáka.

Po přihlášení se zobrazuje upozornění v případě, že existuje nějaká nepřečtená zpráva.

Úprava exportu dat ze školní matriky na MŠMT, aby nebylo bráno v potaz číslo popisné za názvem obce.

Úprava exportu dat ze školní matriky tak, aby se do tzv. „nnn“ tříd vykazovali žáci vzdělávaní dle § 38 odst. 1, písmeno a, kteří se školou nekomunikují a nejsou tak zařazeni do žádné třídy.

Z přehledu chyb exportovaných ze školní matriky je možné přímo přejít na kartu žáka pro snadnější opravu chyb.

Oprava tiskové sestavy "Klasifikace a docházka žáků třídy", kde za určitých okolností docházelo k chybnému řazení předmětů v záhlaví tabulky.

Při kopírování tiskových sestav ze vzorů poskytovaných aplikací má uživatel možnost nastavit, zda si přeje mít sestavu vždy aktuální (příznak automaticky aktualizovat). Při změně vzorové sestavy pak dochází k automatickému nahrazení původní nakopírované tiskové sestavy. Sestavy, které se automaticky aktualizují, není možné editovat.

Možnost zpřístupnit kartu žáků všem učitelům pouze v režimu „čtení“. Administrátor a třídní učitel budou mít vždy možnost editace. Funkčnost je možné aktivovat prostřednictvím parametrů aplikace.

Provedena aktualizace rejstříku škol.

Provedena aktualizace číselníku oborů vzdělání SŠ.

Provedena aktualizace definice prázdnin pro kalendářní rok 2017.

Úprava exportu žádostí na ISIC karty dle nových pravidel pro vydávání ISIC karet.

Úprava aplikace tak, aby vždy byla zachována možnost přihlášení alespoň jednoho administrátora v aplikaci (nemůže mu být zrušený uživatelský účet, odebrána role, smazán,…).

Možnost ovlivnit, zda se tiskové sestavy mají zobrazovat prostřednictvím HTML/Flash prohlížeče.

Možnost editace data a kódu zahájení/ukončení přímo na kartě žáka.

Možnost přímo zařazení žáka do třídy z karty žáka.

Při editaci historických údajů na kartě žáka se aplikace dotazuje k jakému datu mají být změny uloženy. Je na uživateli, zda bude změna zaznamenána k aktuálnímu (libovolnému) datu, datu začátku školního roku, nebo k datu zahájení vzdělávání žáka na škole.

Nového žáka je nově možné zařadit do třídy přímo z karty žáka a to tlačítkem „Zadat třídu“. Po kliknutí na tlačítko je nutno specifikovat datum a kód zahájení vzdělávání, třídu, atd. Není již tak nutné vstupovat na formulář „Administrace – Číselníku – Třída“, byť je tato cesta stále doporučena pro hromadné zařazování žáků do tříd např. na počátku školního roku.

Změna ve způsobu odesílání záznamů o úrazech na ČŠI, která byla vynucena změnou v systémech ČŠI. V současné době jsou záznamy odesílány přímo do systému INSPIS, kde mohou školy záznamy o úrazech dále sledovat. Při prvním pokusu o spojení je nutné zadat přístupové údaje do systému INSPIS. Pro získání přístupových údajů je nutné postupovat dle návodu, který zasílala Česká školní inspekce školám e-mailem.

Nová tisková sestava „Seznam žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním“.

Aktualizace tiskové sestavy "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)"

    • přidána možnost tisku zákonného zástupce

    • drobné optimalizace pozic

    • možnost přehození CZE na ČR

    • možnost tisku data vydání

    • zavedeno řazení dle příjmení a jména studenta + přednastaven filtr

Publikováno v: Škola OnLine


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...