17

Nastal čas uzavírání pololetní klasifikace a tisk výpisů vysvědčení či samotných vysvědčení. Proto vám přinášíme užitečné tipy z naší zákaznické podpory, které vám pomohou vyřešit časté úkoly těchto dnů.

Sepsali jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy a podněty, s nimiž se na nás obracíte. Podívejme se, co Vás ohledně uzávěrek hodnocení a tisku vysvědčení či výpisů nejvíce zajímá.

 

1. Proč se u učitele nezobrazují žádné záznamy a nelze zadat Uzávěrku učitele?

 

Pravděpodobně nemáte zadané úvazky u učitelů na formuláři Úvazky učitelů (Rozvrh a suplování – Tvorba rozvrhu – Úvazky učitelů). I v případě, že nepoužíváte modul Rozvrh, je zapotřebí přepnout parametr aplikace "Používat rozvrh" na hodnotu ANO (parametr najdete v menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace, vlevo nahoře v poli „Kategorie“ vyberte hodnotu „Rozvrh“).

Dále je nutno umístit na formuláři „Úvazky učitelů“ alespoň jeden z úvazků na záložce „Rozvrh“ z části „Nezařazené hodiny“ do kalendáře v „Definici rozvrhu“ a kliknout na tlačítko „Aktualizovat kalendář“ (postačí provést aktualizaci pouze na jeden den aktuálního pololetí).

Po zaevidování úvazků a aktualizaci kalendáře vstupte na formulář „Uzávěrka učitele“ a zkontrolujte, zda se zde již zobrazují jednotlivé úvazky.

 

2. Z jakého důvodu aplikace v Uzávěrce třídního učitele chybně počítá navrhované celkové hodnocení?


Zkontrolujte, zda v menu Správa aplikace – Číselníky – Předměty máte u všech předmětů zaevidován správnou hodnotu v poli „Druh předmětu“. Tedy zda uvádíte, jestli jde o povinný, povinně volitelný či nepovinný předmět. Navrhované hodnocení se totiž počítá podle stanovených pravidel pouze z povinných a povinně volitelných předmětů. V případě, že u některého z předmětu označení druhu chybí, doplňte jej a změny na číselníku předmětů uložte. Poté zkontrolujte, zda se již navrhované hodnocení na formuláři „Uzávěrka třídního učitele“ generuje korektně.


V případě, že Vám „Uzávěrka třídního učitele“ nezobrazuje navrhované hodnocení u žáka vůbec, přestože máte uzávěrky zadané, příčinou může být fakt, že žák má kombinované hodnocení a u některých jeho předmětů je uvedeno hodnocení slovní, nikoliv stupněm hodnocení. Aplikace tak nedokáže spočítat průměr, protože na uzávěrce předmětu je uvedeno, že je žák hodnocen slovně. Pokud ale na uzávěrce učitele z konkrétního předmětu zvolíte pro takového žáka např. variantu „slov. hod (1)“, znamená to, že zadané slovní hodnocení odpovídá stupni "1" a s návrhem hodnocení si již aplikace při počítání průměru poradí.


Pozn.: Stupeň hodnocení, uvedený v závorce „slov. hod. (1)“, je čistě interní a žák ani jeho zákonný zástupce jej nikde, ani na vysvědčení, neuvidí.

 

3. Jak zadám žákovi známku z předmětu, kterému se ostatní žáci ve třídě nevyučují?


Tento předmět je třeba mít zaevidovaný v číselníku předmětů. Pokud tomu tak není, vstupte na Správa aplikace – Číselníky – Předměty a vložte dotyčný předmět s příslušným označením druhu tohoto předmětu (povinný, povinně volitelný, nepovinný).
Poté vstupte na „Uzávěrku žáka/studenta“ v menu Hodnocení – Uzávěrky – Uzávěrky žáka/studenta. Vyberte třídu a žáka a prostřednictvím tlačítka „Nový záznam“ následně zvolte předmět. Pak ve sloupci „St. známka“ vložte známku z předmětu a změny uložte.
Podrobnější popis funkčnosti k formuláři „Uzávěrky žáka/studenta“ naleznete
zde.

 

4. Jak postupovat, pokud byl žák nehodnocen v některém předmětu v 1. pololetí?


Nastavení údaje „nehodnocen“ u předmětu provedete v menu Hodnocení – Uzávěrka – Uzávěrka učitele, případně pro konkrétního žáka na formuláři Uzávěrky žáka/studenta“ (v menu Hodnocení – Uzávěrka – Uzávěrce žáka/studenta, kam má ovšem přístup pouze administrátor aplikace).

UPOZORNĚNÍ: V rubrice „Celkové hodnocení“ na uzávěrce třídního učitele takovému žákovi na konci 1. pololetí uveďte „nehodnocen” nebo „nehodnocena“. V 1. pololetí je možné žákovi vydat výpis z vysvědčení. Pokud dojde v únoru či březnu k dodatečnému hodnocení tohoto žáka a on je z dotyčného předmětu ohodnocen za 1. pololetí v náhradním termínu, je žákovi vydáno nové vysvědčení či nový výpis, případně je toto nové hodnocení za 1. pololetí uvedeno na závěrečném vysvědčení.

 

5. Jak zadat uzávěrku žákům, pokud jsem uživatelem balíčku Základ?


Zadání uzávěrek a tisk vysvědčení v případě balíčku modulů Základ provedete na formuláři Výstupy – Vysvědčení – Zadání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení. V prvním kroku je zapotřebí vybrat třídu a poté pokračovat tlačítkem „Předměty vyučované ve třídě“ k nastavení předmětů, které požadujeme tisknout na vysvědčení žáků dotyčné třídy.
Samotné známky pak lze zadat hromadně prostřednictvím tlačítka „Hromadné zadávání známek“, případně zadat klasifikaci jednotlivým žákům přímo na formuláři „Zadávání vysvědčení“, samozřejmě po předchozím výběru konkrétního žáka.

 

6. Není žádoucí, aby se žákům a jejich zákonným zástupcům zobrazovala navrhovaná známka za pololetí v aplikaci. Jak toho dosáhnu?


Navrhované známky, zadané do uzávěrky učitele příslušného předmětu, se v účtech žáků a jejich zákonných zástupců zobrazují či nezobrazují na základě nastavení jednoho z parametrů aplikace, který najdete v menu Správa aplikace – Nastavení – Parametry aplikace. Zde vlevo nahoře v poli „Kategorie“ vyberte možnost „Hodnocení“. Dotyčný parametr se jmenuje „Zobrazovat uzávěrky v Žákovské“ a lze jej nastavit na hodnoty Zobrazovat / Zobrazovat pouze potvrzené / Nezobrazovat“. Pokud jej nastavíte na hodnotu „Nezobrazovat“, uzávěrky se v účtech žáků a jejich zákonných zástupců vůbec ne, a to až do doby, kdy provedete změnu nastavení parametru na hodnotu „Zobrazovat“, případně „Zobrazovat jen potvrzené“.

 

7. Nechci, aby se žákům a jejich zástupcům zobrazovaly celkové průměry z předmětů za pololetí v aplikaci. Jak provedu příslušné nastavení?


Celkový průměr známek z předmětu, průběžně zadávaných během pololetí učiteli, se v účtech žáků a jejich zákonných zástupců zobrazují či nezobrazují na základě nastavení jednoho z parametrů aplikace, který najdete v menu Správa aplikace – Nastavení – Parametry aplikace. Zde vlevo nahoře v poli „Kategorie“ vyberte možnost „Hodnocení“. Dotyčný parametr se jmenuje „Zobrazovat celkové průměry“ a lze jej nastavit na hodnoty Katedra / Žákovská / Katedra a Žákovská“. Pokud jej nastavíte na hodnotu „Katedra“, průměry se zobrazují pouze na výpisech hodnocení v účtech učitelů, hodnota „Žákovská“ znamená, že se průměry zobrazují pouze v účtech žáků a jejich zákonných zástupců a při nastavení na hodnotu „Katedra a Žákovská“ se průměry zobrazují učitelům a současně na výpisech hodnocení v rozhraní žáků a jejich zákonných zástupců.

 

8. Někteří žáci jsou z vybraných předmětů hodnocení slovně. Jak zadám slovní hodnocení u žáka z předmětu?


Slovní hodnocení v předmětu zadáte v menu Hodnocení – Uzávěrky – Uzávěrka učitele. Vyberte předmět, třídu a klikněte na tlačítko s okem pro zobrazení uzávěrek žáků. U požadovaného žáka, kterému chcete nastavit slovní hodnocení, klikněte znovu na tlačítko s okem. V poli „Státní známka“ vyberte hodnotu „Slovní hodnocení“, případně „slovní hodnocení (1)“, „slovní hodnocení (2)“ až „slovní hodnocení (5)“. 

Poté do pole „Závěrečné slovní hodnocení“ vložíme text slovního hodnocení. Změny nakonec uložíme tlačítkem „Uložit“.


Školy, které nepoužívají rozvrh a uzávěrky učitele, provedou zadání slovního hodnocení v menu Výstupy – Vysvědčení – Zadání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení. Vyberou třídu a žáka a kliknou na tlačítko „Hromadné zadávání známek“. U předmětu vyberou hodnotu „SL“, případně „SL (1)“, „SL (2)“ apod., změny uloží a v případě potřeby kliknou na tlačítko „Zpět“ pro návrat na formulář Zadávání vysvědčení“. Zde si zobrazí příslušného žáka a kliknou na tlačítko Slovní hodnocení. Na formuláři pro zadání slovního hodnocení pak prostřednictvím tlačítka „Vložit názvy předmětů se slovním hodnocením“ mohou zobrazit názvy předmětů, u kterých uvedli, že jsou hodnoceny slovně. K nim poté vloží nebo vepíšou text příslušného slovního hodnocení, a nakonec změny uloží.

Pozn.: Číslo v závorce značí stupeň hodnocení, jemuž dle našich měřítek odpovídá text slovního hodnocení tohoto žáka. Jedná se o informaci interní a žák ani jeho zákonní zástupci ji nikde v systému ani na vysvědčení neuvidí.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...