21

V souvislosti s blížícím se koncem 2. pololetí připomínáme metodiku MŠMT „METODIKA K HODNOCENÍ ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH DLE ZÁKONA LEX UKRAJINA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23“.

Níže uvádíme několik zásad, na které je třeba brát při hodnocení ukrajinských žáků zřetel.

  •  Na vysvědčení budou uvedeny pouze předměty, kterých se žák alespoň zčásti účastnil.
  • Pokud v důsledku změny obsahu vzdělávání nebude mít žák-cizinec v rozvrhu předměty, které mají ostatní žáci ve třídě, nebudou tyto předměty na vysvědčení uvedeny.
  • Formulace „uvolněn“ se nepoužije, neboť nejde o uvolnění z výuky některého předmětu, ale o náhradu obsahu vzdělávání v souladu s Lex Ukrajina.
  • Stupeň „nehodnocen“ se uplatní na vysvědčení jen v případě, že žáka není možné hodnotit z některého předmětu, kterého se alespoň částečně účastnil (např. z důvodu dlouhodobé absence, příchodu těsně před uzávěrkou klasifikace apod.).
  • Důvodem pro použití stupně „nehodnocen“ nemůže být pouhá neznalost vyučovacího jazyka nebo nezvládnutí vzdělávacího obsahu (i když upraveného), ale pouze objektivní nedostatek podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání konkrétního žáka.

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

Na vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení pro základní školy v části, kde se uvádí název ŠVP, bude navíc uvedeno: „Žák/Žákyně se vzdělával/vzdělávala podle zákona č. 67/2022 Sb.“, pokud došlo k úpravě vzdělávacího obsahu podle § 3 lex Ukrajina.

U žáků středních škol bude na zadní straně vysvědčení uvedena doložka “Vzdělávání probíhalo na základě zákona č. 67/2022 Sb.".

Toto bude zprostředkováno automaticky na základě nastavení parametrů tisku při výběru příslušného vzoru vysvědčení na formuláři Tisk vysvědčení.

Obr. Náhled formuláře s nastavením parametrů pro generování doložky podle zákona Lex Ukrajina

TIPY ZE ZÁKAZNICKÉ PODPORY

1. Potřebujete nastavit předměty na vysvědčení žáka s upraveným vzdělávacím obsahem? Jednoduše tak učiníte prostřednictvím formuláře „Uzávěrky žáka/studenta“ (v menu Hodnocení - Uzávěrky - Uzávěrka žáka/studenta. Prostřednictvím tohoto formuláře má administrátor systému možnost odstranit (tlačítko „Smazat vybrané“) nebo naopak přidat žákovi na uzávěrku hodnocení nový předmět (tlačítko „Nový záznam“) a zadat k němu hodnocení.

2. Pokud nepoužíváte průběžné hodnocení, uzávěrky učitele a třídního učitele, ale zadáváte známky na vysvědčení prostřednictvím formuláře „Hromadné zadávání známek“ (Výstupy – Vysvědčení – Zadání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení), máte možnost ovlivnit složení předmětů na vysvědčení na formuláři „Předměty vyučované ve třídě“. Přidat předmět je možné prostřednictvím tlačítka „Vložit předměty z číselníku předmětů“. Nicméně i zde platí jednoduché pravidlo: pokud nemá žák u předmětu zadané hodnocení, netiskne se tento předmět na žákovo vysvědčení.