20

Přinášíme vám přehled červencových novinek systému Škola OnLine. Zahrnuje změny v evidenci žáků, jež vycházejí z upravených požadavků matriky MŠMT, a také několik zajímavých námětů od našich uživatelů. Podívejme se spolu, co nového v systému najdete.


Změny ve školní matrice ve školním roce 2023/2024

 • Upravili jsme nabídku hodnot v položce „Kvalifikátor státního občanství“. Dosavadní varianta „Azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou nebo dočasnou ochranou v ČR“ se totiž nově dělí na tři samostatné údaje:
  • Azylant nebo žadatel o azyl
  • Osoba s dočasnou ochranou v ČR
  • Osoba s dodatkovou ochranou v ČR
 • Na kartách žáků základních škol nově přibývá povinnost evidovat IZO školy, z níž do současného působiště nastoupili. Na záložce „Předchozí vzdělávání“ jsme proto žlutě podbarvili položku „IZO předchozí školy“. Bude zároveň zahrnuta do exportu dat pro MŠMT.
  Platí zde následující pravidla: U žáků, kteří se ke vzdělávání v základní škole přihlásili ze školy zapsané ve školském rejstříku, se zadává IZO předchozí školy dle rejstříku škol. U žáků, kteří navštěvovali zahraniční školu, se uvede kód „999999xxx“, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST. U české školy při zastupitelském úřadu v zahraničí se uvede kód „000000xxx “, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla české školy podle číselníku RAST. U žáků, kteří dosud do žádné školy nechodili, se uvede kód „000000000“.
  Dobrou zprávou je, že IZO předchozího působiště musí základní školy evidovat až u žáků, kteří nastoupí 1. září 2023 a později.

 • U trvalého bydliště žáků začíná ministerstvo školství sledovat, zda spadá do spádové oblasti školy. Proto jsme na záložku „Adresy“ přidali k trvalému bydlišti žáka zaškrtávací položku „Bydliště ve spádovém obvodu školy“. Pokud adresa trvalého bydliště žáka patří do spádové oblasti školy, položku označíme. V opačném případě, nebo pokud se spádovost škole nestanovuje (škola je zřízena v souladu s § 16, odst. 9 školského zákona nebo je zřízena jiným zřizovatelem než obcí či svazkem obcí), ponecháme položku prázdnou.
  Spádovost trvalého bydliště se eviduje i při zápisu do mateřské či základní školy u jednotlivých uchazečů. Novinkou je, že u přijatých uchazečů si toto nastavení přenesete na kartu žáka automaticky při jejich zařazení do třídy.
 • K údajům o speciálních vzdělávacích potřebách žáků jsme přidali tři zaškrtávací pole, zaměřená na vyučovací jazyk. Konkrétně jde o „Znalost vyučovacího jazyka“, „Nárok na jazykovou podporu“ a „Jazyková příprava“.
  První z nich definuje, zda žák ovládá vyučovací jazyk. Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka znamená, že žák nemá ani minimální jazykové, řečové a komunikativní dovednosti v českém jazyce odpovídající jeho věku, tzn. nerozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí, nerozumí běžným pokynům učitele v českém jazyce, nedokáže vyjádřit základní myšlenku v českém jazyce, přičemž neporozumění neplyne primárně ze zdravotního znevýhodnění žáka (např. logopedické vady, mentální postižení apod.).
  Pomocí druhé položky uvádíme u žáků-cizinců, kteří plní PŠD v Česku, zda mají podle § 20, odstavec 5 školského zákona, zda mají nárok na jazykovou podporu. Pokud ano, položku zaškrtneme. U žáků se státním občanstvím České republiky tuto položku necháváme vždy bez označení.
  Poslední z přidaných polí navazuje na předchozí: označíme jej u žáka-cizince, který se účastní jazykové přípravy ve své kmenové nebo jiné určené škole. U českých žáků položku neoznačujeme.
 • Všechny výše uvedené položky kromě „IZO předchozí školy“ je možné zadat žákům i najednou pomocí hromadného nastavení položek. Samozřejmě budou zahrnuty také do exportu dat na MŠMT.

 

 

Realizovali jsme na základě Vašich podnětů

 • Pokud zapisujete do třídní knihy pomocí dlaždice „Třídní kniha“ a její funkce „Zapsat do třídní knihy“, jež najdete po přihlášení na úvodní obrazovce v sekci s tzv. životními situacemi, jistě v dalším kroku při výběru hodiny v kalendáři na formuláři „Nový zápis“ oceníte přidání zelených zaškrtnutí k už zapsaným hodinám. Díky nim snadno poznáte, které hodiny jste do třídní knihy již zaznamenali, takže budete zapisovat jen ty nezaškrtnuté.
 • Jestliže zjistíte až v průběhu školního roku nesprávně nastavený předmět u hodin, zaznamenaných už do třídní knihy, můžete v administrátorském účtu na formuláři „Správa třídní knihy“ změnit u vybraných zápisů předmět, pokud příslušné hodiny označíte v seznamu a novým tlačítkem „Změnit u vybraných zápisů předmět“ vyvoláte hromadnou úpravu předmětu.
 • Změnili jsme rovněž formulář „Podle použitých verzí“, jenž najdete v menu Rozvrh a suplování – Výpisy a tisk rozvrhů. Nově se v poli „Období“ automaticky zobrazuje to aktuální, takže nemusíte například během 2. pololetí pokaždé měnit nastavení této položky.
 • Na výpis „Hodnocení ve třídě“, který najdete v menu Hodnocení – Výpisy hodnocení, přidáváme ke každému předmětu sloupec se čtvrtletní uzávěrkou, díky němuž získáte snazší a rychlejší přehled o výsledcích žáků ve čtvrtletí. Formulář lze také snadno exportovat do Excelu ikonou „XLS“.
 • Předání úvazků konkrétní učitelky nebo učitele na jejich nástupce je nově mnohem jednodušší. Na formulář „Úvazky učitelů“ v menu Rozvrh a suplování – Rozvrh jsme přidali tlačítko „Změnit hromadně učitele“. Po jeho použití vyměníte vyučujícího u zvolených úvazků jednoduchým výběrem jiné učitelky či učitele a uložením změny. POZOR: následně je třeba stejně jako dosud provést aktualizaci kalendáře!

 • Používáte Školu OnLine hlavně na začátku školního roku k přihlašování žáků na školní akce? Pak určitě oceníte úpravu, díky níž můžete omezit výběr žáků pro příslušnou aktivitu nejen na ročníky, ale nově i na jednotlivé třídy. Například na kroužek keramiky, konaný každý čtvrtek odpoledne, se buď budou moci hlásit všichni žáci 4. ročníku, nebo jen žáci ze IV.B, ale dle už ne třeba žáci IV.A.
 • Reagujeme také na změnu názvu produktu Office 365 na Microsoft 365. Školy, které využívají propojení Školy OnLine s touto licenční řadou společnosti Microsoft, zaregistrují změnu názvosloví i v našem systému v sekci Správa aplikace – Správa Microsoft 365 / Google Apps.

Kompletní přehled všech změn naleznete po jejich nasazení na ostré servery Školy OnLine na tomto odkazu.

Zajímá vás více informací o novinkách a fungování Školy OnLine? Rádi vás uvítáme na placených školeních, určených pro systémové administrátory a rozvrháře, kde se podělíme o nejnovější poznatky.


Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...