12

Chystáte se na předávání dat do matriky ministerstva školství? Pak Vám určitě pomůže následující přehled novinek, které MŠMT do evidence žáků zavedlo od začátku aktuálního školního roku. V závěru tohoto článku navíc najdete odkazy na naše školení, plánovaná na následující týdny.


Přehled změn ve školní matrice od září 2023

Kvalifikátor státního občanství

 • Na kartě žáka a její záložce "Osobní údaje" došlo v položce „Kvalifikátor státního občanství“ k ukončení platnosti dosavadní varianty „Azylant nebo žadatel o azyl, osoba s doplňkovou nebo dočasnou ochranou v ČR“. Nově byly zavedeny tři samostatné údaje:
  • Azylant nebo žadatel o azyl
  • Osoba s dočasnou ochranou v ČR
  • Osoba s dodatkovou ochranou v ČR

​IZO předchozí školy

 • Na kartách žáků základních škol nově přibyla povinnost evidovat IZO školy, z níž do současného působiště nastoupili. Na záložce „Předchozí vzdělávání“ jsme proto žlutě podbarvili položku „IZO předchozí školy“. Bude zároveň zahrnuta do exportu dat pro MŠMT.
  Platí zde následující pravidla: U žáků, kteří se ke vzdělávání v základní škole přihlásili ze školy zapsané ve školském rejstříku, se zadává IZO předchozí školy dle rejstříku škol. U žáků, kteří navštěvovali zahraniční školu, se uvede kód „999999xxx“, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla školy podle číselníku RAST. U české školy při zastupitelském úřadu v zahraničí se uvede kód „000000xxx “, kde místo xxx se dosadí kód státu sídla české školy podle číselníku RAST. U žáků, kteří dosud do žádné školy nechodili, se uvede kód „000000000“.
  Dobrou zprávou je, že IZO předchozího působiště musí základní školy evidovat až u žáků, kteří nastoupí 1. září 2023 a později.

Bydliště ve spádovém obvodu školy

 • U trvalého bydliště žáků začalo ministerstvo školství sledovat, zda spadá do spádové oblasti školy. Proto jsme na záložku „Adresy“ přidali k trvalému bydlišti žáka zaškrtávací položku „Bydliště ve spádovém obvodu školy“. Pokud adresa trvalého bydliště žáka patří do spádové oblasti školy, položku označíme. V opačném případě, nebo pokud se spádovost škole nestanovuje (škola je zřízena v souladu s § 16, odst. 9 školského zákona nebo je zřízena jiným zřizovatelem než obcí či svazkem obcí), ponecháme položku prázdnou.
  Spádovost trvalého bydliště se eviduje i při zápisu do mateřské či základní školy u jednotlivých uchazečů. Novinkou je, že u přijatých uchazečů si toto nastavení přenesete na kartu žáka automaticky při jejich zařazení do třídy.

Znalost vyučovacího jazyka, Nárok na jazykovou podporu a Jazyková příprava

 • K údajům o speciálních vzdělávacích potřebách žáků jsme přidali tři zaškrtávací pole, zaměřená na vyučovací jazyk. Konkrétně jde o „Znalost vyučovacího jazyka“, „Nárok na jazykovou podporu“ a „Jazyková příprava“.
  První z nich definuje, zda žák ovládá vyučovací jazyk. Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka znamená, že žák nemá ani minimální jazykové, řečové a komunikativní dovednosti v českém jazyce odpovídající jeho věku, tzn. nerozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí, nerozumí běžným pokynům učitele v českém jazyce, nedokáže vyjádřit základní myšlenku v českém jazyce, přičemž neporozumění neplyne primárně ze zdravotního znevýhodnění žáka (např. logopedické vady, mentální postižení apod.).
  Pomocí druhé položky uvádíme u žáků-cizinců, kteří plní PŠD v Česku, zda mají podle § 20, odstavec 5 školského zákona, zda mají nárok na jazykovou podporu. Pokud ano, položku zaškrtneme. U žáků se státním občanstvím České republiky tuto položku necháváme vždy bez označení.
  Poslední z přidaných polí navazuje na předchozí: označíme jej u žáka-cizince, který se účastní jazykové přípravy ve své kmenové nebo jiné určené škole. U českých žáků položku neoznačujeme.
 • Všechny výše uvedené položky kromě „IZO předchozí školy“ je možné zadat žákům i najednou pomocí hromadného nastavení položek. Zde zadané hodnoty budou zahrnuty také do exportu dat na MŠMT.

Školení věnovaná předávání údajů ze školních matrik na MŠMT

 • Chcete se dozvědět všechny potřebné informace o aktualizaci školní matriky? Přihlaste se na bezplatné hodinové online školení, které proběhne ve středu 13. září od 16.00.

Těšíme se na setkání na našich webinářích. S naší pomocí předání dat do matriky MŠMT určitě zvládnete.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...