Změny v aplikaci před rokem 2018

Změny k 27.11.2019

 • Aktualizace tiskových sestav pro přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole v denní formě vzdělávání pro školní rok 2019/2020 dle vzoru vydaného MŠMT 30.9.2019. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 2. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 2. ročník s údaji o zaevidované škole
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole
  15. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole
  16. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník s údaji o zaevidované škole
 • Nasazena nová tisková sestava "Evidence odborného výcviku na pracovištích orgánů a organizací (se třídou a ČVTV)" - jedná se o variantu tiskové sestavy "Evidence odborného výcviku na pracovištích orgánů a organizací" vycházející ze SEVT 49 453 4, ve které bylo přidáno generování třídy a ČVTV.

Změny k 26.11.2019

 • Nová tisková sestava "Seznam předmětů a jejich vazba na centrální číselník předmětů" - tato sestava slouží ke kontrole nastavení vazby předmětů evidovaných v daném roce na dané škole na centrální číselník předmětů, který se používá při generování QR kódů pro přihlášku na stření školy a konzervatoře.

Změny k 15.11.2019 - nasazena nová distribuce K0719.0.0

 • Nově mohou základní školy tisknout přihlášky na střední školy včetně QR kódu a ulehčit tak zpracování přihlášek pro střední školy. Za tímto účelem vznikl nový formulář "Tisk přihlášek k dalšímu vzdělávání" v menu Výstupy – Přihlášky k dalšímu vzdělávání. V případě že škola používá evidenci přihlášek přímo na kartě žáka ve školní matrice na záložce "Další vzdělávání", lze vytisknout přihlášku danému žákovi přímo z této záložky tlačítkem "Tisk přihlášky". Bližší informace naleznete v tomto článku a jeho příloze.
 • Na formuláři "Plán práce" (menu Rozvrh a suplování - Školní akce) přibylo tlačítko pro generování tiskových sestav pro plán práce přímo z formuláře. Pro využití této funkce je nutné mít nakopírovány tiskové sestavy pro tisk plánu práce.
 • Aktualizace MŠMT číselníku RAPP (Podpůrná opatření) k 30.9.2019.
 • Nasazení nové verze komponent pro tiskové sestavy (verze 2019.4.1).
 • Nově se na formuláři "Zadávání suplování" (menu Rozvrh a suplování - Suplování) při zobrazení rozvrhů učitelů/tříd/místností a následném scrollování v rozvrhu směrem dolů fixuje (stále zobrazuje) hlavička s vyučovacími hodinami.
 • V případě, že uživatel na formuláři "Denní ve třídě" (Zápis do třídní knihy) volí druh absence u žáka/studenta, tak se mu ve výběrovém seznamu podbarvují jednotlivé druhy absencí příslušnými barvami.
 • Nově se při vstupu na formulář "Žáci/studenti" (menu Evidence osob - Školní matrika) zobrazuje ve filtru pouze pět nejčastějších položek filtru a až v případě, že chce uživatel vidět ostatní položky filtru, tak se kliknutím na odkaz "Zobrazit rozšířený filtr" zobrazí ostatní položky filtru. V případě, že má uživatel nastaven vlastní výchozí filtr, tak se mu samozřejmě stále zobrazuje jeho zvolený výchozí.
 • Na formuláři "Zadávání hodnocení" bylo sjednoceno řazení žáků/studentů dle následující schématu: 1) pořadí zobrazení třídy; 2) název třídy; 3) příjmení; 4) jméno; 5) ČVTV
 • Na formuláři pro zakládání uživatelského účtu se nyní při začátku psaní uživatelského jména automaticky vyčistí výchozí text "nový uživatel".
 • Pro modul GDPR byla na základě zákona č. 110/2019 Sb. (konkrétně §7) snížena věková hranice pro udělení souhlasů z 16 na 15 let.
 • Na formuláři "Tvorba rozvrhu" (menu Rozvrh a suplování - Rozvrh) byla, vedle tlačítka "Aktualizovat kalendář", odstraněna zadávací textová pole s datumem "od:" a "do:", která se nyní nově zobrazí až po kliknutí na tlačítko v novém dialogovém okně. Často se totiž stávalo, že si škola neuvědomila automatické přednastavení těchto polí a omylem si aktualizovala špatně rozvrh.
 • Oprava posunování hlavičky ve vizualizaci dat na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT" v prohlížeči Internet Explorer 11.
 • Oprava zobrazování důvodu absence v tooltipu na rozvrhované hodině v kalendáři za specifických okolností.
 • Při exportu datových vět pro SIMS pro vysoké školy se nyní nově exportuje i e-mail studenta.
 • Oprava chybného generování duplicity v položce "Sociální stipendium" v SIMS pro vysoké školy.
 • Úprava generování exportu uchazečů pro vysoké školy (formulář "Export uchazečů pro MŠMT") tak, aby v případě, že je kód oboru delší než 8 znaků (nové číslování oborů pro vysoké školy), se neexportoval kód studijního oboru, ale pouze studijní program.
 • Byly aktualizovány tiskové sestavy s počty žáků/studentů, kde bylo doplněno řazení dle abecedy, tj. nejdříve se řadí dle pořadí zobrazení třídy a následně dle názvu třídy. Jedná se o tiskové sestavy "Počty žáků podle tříd", "Počty žáků podle tříd, ročníků a stupňů školy" a "Počty žáků podle tříd a ročníků".
 • Do tiskových sestav pro vysvědčení přibyly nové tiskové sestavy "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list B (1. pololetí, bianco)" a "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list B (2. pololetí, bianco)" dle nové vyhlášky č. 300/2018 Sb. Jejich nebianco varianty aktuálně nejsou k dispozici, jelikož není aktuálně vydavatel tiskopisů, který by je nabízel ve správné velikosti 210x280 mm.

Změny k 21.10.2019 - nasazena nová distribuce K0718.0.2

 • Nově lze při evidenci uchazečů v rámci modulu Přijímací řízení využít načtení údajů o uchazeči z QR kódu na přihlášce. Blíže viz článek zde.
 • Provedeny některé grafické úpravy v aplikaci na základě uživatelských podnětů - více ve článku zde.
 • Aktualizace číselníku adres (RUIAN) k 30. 9. 2019.
 • Aktualizace číselníků MŠMT k 30.8.2019 (jedná se o aktualizaci číselníků RASD a RAST).
 • Úprava mechanismu generování datových vět na MŠMT pro žáky/studenty plnících povinnou školní docházku dle § 38. Nyní se do datových vět zahrnují žáci/studenti s nastaveným plněním PŠD podle § 38 odst. 1, písm. a), b), c) i d) a s nastavením individuální výuky v zahraničí podle § 38 odst. 2 ŠZ.
 • Úprava našeptávače a validátoru adres na všech formulářích tak, aby toleroval mezeru zadanou v PSČ.
 • Na formuláři "Obecné suplování" byl odstraněn "velký" kalendář na levé straně formuláře (z důvodu zbytečně zabraného místa). Datum se nyní vybírá přímo na formulářích se zobrazenými rozvrhy přes jednořádkovou komponentou pro výběr data.
 • Na formulář "Import dat z IS CERTIS" v modulu "Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria" byla přidána možnost hromadného označení/odznačení importovaných žáků/studentů kliknutím na záhlaví sloupce "Vybrat".
 • Na formuláři "Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE" (menu Výstupy - Export dat) pro volbu „Druh průkazu“ = „ALIVE Zaměstnanec“ se nyní nabízejí nejen učitelé, ale i zaměstnanci s ostatními kategoriemi (administrátor, vedoucí vychovatel, vychovatel, učitel zájmových útvarů apod.).
 • V dialogu pro výběr učebny u rozvrhovaného úvazku na formuláři "Tvorba rozvrhu" a "Úprava vygenerovaného rozvrhu" se již nezobrazují neaktivní učebny.
 • Úprava výběru dat na formuláři "Problémoví žáci/studenti" (menu Hodnocení - Statistiky a přehledy). Nyní se data na formuláři zobrazují bez ohledu na existenci rozvrhu.
 • Na formuláři "Zápis hodnocení" pro modul Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria byla vypnuta povinnost zadání tématu absolventské práce pro organizace typu VOŠ.
 • Pro import dat ze šablon nebo DBF souborů do aplikace Škola OnLine byla povýšena verze Microsoft OLE DB driveru pro FoxPro z verze 4.0 na verzi 12.0.
 • Úprava způsobu komunikace s Národní knihovnou v modulu Knihovna. Nyní probíhá komunikace pouze v kódování UTF-8.
 • Na formulář "Import dat z aSc Rozvrhy" pro import rozvrhu z aplikace aSc Rozvrhy byla implementována kontrola úvazků bez studijní skupiny (třídy) a tyto úvazky se nyní již neimportují.
 • Opravy skloňování některých názvů obcí v číselníku obcí.
 • Oprava filtrování na formuláři "Správa třídní knihy". Pokud je vybrán nějaký předmět, tak se již nezobrazují záznamy bez zadaného předmětu.
 • Opraveno ukončování žáka/studenta ve třídě na formuláři "Složení třídy". Nyní lze žáka/studenta ukončit ke stejnému datu, ke kterému byl do třídy zařazen (pro situace, kdy byl žák/student na škole pouze 1 den).
 • Opraveno chybné vyhodnocování a ukládání hodnot do historie položek žáka/studenta v případě mezery na konci města nebo okresu.
 • Oprava exportu pole "Celkem" při exportu zřizovatelské sestavy "Počty žáků a tříd" (formulář pro zřizovatele) do MS Excel.
 • Optimalizace generování tiskových sestav a zrychlení přechodů mezi vygenerovanými stránkami v režimu HTML5.
 • Optimalizace načítání detailu hodnocení zobrazeného po kliknutí na ikonku "Z" v kalendáři učitele.

Změny k 17.10.2019

 • Aktualizace tiskových sestav pro přihlášku ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro školní rok 2019/2020 dle vzoru vydaného MŠMT 30.9.2019. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 10. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník s údaji o škole
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník s údaji o škole
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník s údaji o škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník s údaji o škole
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník s údaji o škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník s údaji o škole
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 10. ročník s údaji o škole

Změny k 5.9.2019

 • Aktualizace tiskových sestav s registrací do systému Škola OnLine. Jedná se o následující sestavy:
  1. Informace k registraci pro zákonné zástupce
  2. Informace k registraci pro žáky

Změny k 1.9.2019 - nasazena nová distribuce K0717.0.1

 • Aplikace Škola OnLine byla kompletně přepracována do nového modernějšího vzhledu. Bližší informace najdete ve článku zde nebo zde, kde naleznete i krátké seznámení novým vzhledem v PDF souboru
 • Aktualizace rejstříku škol dle stavu k 22. 8. 2019.
 • Aktualizace číselníku adres (RUIAN) k 31. 7. 2019.
 • Úprava načítání rozvrhu z aplikace Rozvrh Červený. Pokud je v načítaných datech předmět, místnost nebo budova s nezadaným názvem, tak se pro název použije hodnota ze zkratky.
 • Na formulář "Žáci/Studenti s nejv. absencí" se nyní žáci/studenti dotahují k chytrému datu (k aktuálnímu datu v případě aktuálního školního roku, k datu konce období v případě minulého školního roku a k datu začátku období v případě budoucího školního roku).
 • Na formuláři "Skupiny místností" (definice skupin místností pro import z aplikace Bakaláři Rozvrh hodin) byla přidána možnost definovat pořadí místností v rámci skupin.
 • Oprava načítání osobního e-mailu z historie k danému datu na formuláři "Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE".
 • Oprava načítání třídního učitele z budoucích školních let a oprava správného načítání cyklů ve specifických situacích v API rozhraní pro aplikaci Bakaláři Rozvrh hodin.

Změny k 1.7.2019 - nasazena nová distribuce K0715.4

 • Aplikace nyní nově umožňuje import rozvrhu z aplikace "Rozvrh hodin" od společnosti Bakaláři software s.r.o. (blíže viz článek zde).
 • Na formuláři "Tisk vysvědčení" přibylo tlačítko "Export vysvědčení do PDF", které umožňuje stáhnout a otevřít vygenerované vysvědčení rovnou v podobě PDF dokumentu bez nutnosti otevírání náhledu vysvědčení.
 • Aktualizace rejstříku škol k 20.6.2019.
 • Na formuláři "Evidence úrazů" byl změněn popisek pole "Sepsal:" na "Osoba vykonávající dohled v době úrazu:".
 • Na formulářích s výpisy hodnocení bylo opraveno chybné chování zobrazování čtvrtletního hodnocení v případě, kdy neexistovalo ani průběžné hodnocení ani uzávěrka.
 • Na formuláři "Evidence knih" bylo opraveno vyvolávání validací v případě výpůjčky exempláře. Zároveň bylo opraveno chybné vyvolávání validací při mazání datumů "Datum odpisu" a "Datum pořízení". Na formuláři "Výpis knihovny" pak bylo opraveno správné zobrazování hodnoty ve sloupci "Datum půjčení".
 • Byla vystavena nová verze aplikace aSc Rozvrhy pro propojení se Školou OnLine (verze 2020.8.5).
 • Nasazení nové verze komponent pro tiskové sestavy (verze 2019.2.3).
 • Nové API rozhraní pro import rozvrhu z aplikace "Rozvrh hodin" od společnosti Bakaláři software s.r.o.
 • Úprava generování QR kódu pro ZŠ Speciální.
 • Oprava mazání tříd na formuláři "Třídy" - pokud nyní třída neobsahuje žádné žáky/studenty, tak se automaticky maže nastavení pro tisk vysvědčení pro danou třídu.
 • Oprava generování prázdnin v případě, že škola nepoužívá rozvrh nebo nemá převeden číselník vyučovacích hodin.
 • Oprava nápočtu suplovaných hodin v případě spojovaných hodin na formuláři "Výpis suplování učitele".
 • Oprava zobrazování "Podmíněného vyloučení" na formuláři "Zpráva třídního učitele".

Změny k 22.6.2019

 • Aktualizace tiskových sestav s vysvědčeními pro střední školy dle novelizované vyhlášky č. 3/2015 Sb. vyhláškou č. 300/2018 Sb.:
  • Aktualizované tiskové sestavy:
   1. "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů - pouze do 31.10.2020" - Přejmenování sestavy. Jedná se o původní sestavu "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů" dle vyhlášky č. 3/2015 Sb., která již neodpovídá její novele v rámci vyhlášky č. 300/2018 Sb. a lze tedy tisknout pouze do 31.10.2020.
   2. "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)" - aktualizace tiskové sestavy a jejího popisu dle vyhlášky č. 300/2018 Sb.
   3. "Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole nebo konzervatoři - do 18 předmětů(bianco)" - Přejmenování z původního názvu "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)" a její aktualizace, aby byla v souladu s vyhláškou č. 300/2018 Sb.
   Nové tiskové sestavy:
   1. "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů" - nová tisková sestava dle vyhlášky č. 300/2018 Sb., původní stejně nazvaná sestava byla přejmenována (v jejím názvu přibylo " - pouze do 31.10.2020").

Změny k 21.6.2019

 • Aktualizace a nové tiskové sestavy s vysvědčeními o dosažení stupně vzdělání pro základní školy dle novelizované vyhlášky č. 3/2015 Sb (vyhláškou č. 300/2018 Sb.):
  • Aktualizované tiskové sestavy:
   1. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (klasifikace)" - změna názvu a úprava popisu dle vyhlášky č. 300/2018
   2. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (klasifikace) (bianco)" - změna názvu a úprava popisu dle vyhlášky č. 300/2018
   3. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (klasifikace) (bianco) - polské" - změna názvu a úprava popisu dle vyhlášky č. 300/2018
   4. "Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A (2. pololetí)" - pouze zkrácení názvu
   5. "Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A (2. pololetí, bianco)" - pouze zkrácení názvu
   6. "Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A+1xB (2. pololetí, bianco)" - pouze zkrácení názvu
   7. "Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální - list A+2xB (2. pololetí, bianco)" - pouze zkrácení názvu
   Nové tiskové sestavy:
   1. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)"
   2. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A+1xB (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)"
   3. "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A+2xB (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)"

Změny k 19.6.2019

 • Aktualizace a nové tiskové sestavy pro závěrečné zkoušky středních škol dle novelizované vyhlášky č. 3/2015 Sb (vyhláškou č. 300/2018 Sb.):
  • Aktualizované tiskové sestavy:
   1. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) (bianco)" - aktualizace dle vyhlášky č. 300/2018
   2. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory (bianco)" - aktualizace dle vyhlášky č. 300/2018
   3. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory (bianco)" - aktualizace dle vyhlášky č. 300/2018
   4. "Výuční list - dvouleté obory (bianco) - aktualizace dle vyhlášky č. 300/2018
   5. "Výuční list - tříleté obory (bianco) - aktualizace dle vyhlášky č. 300/2018
   6. "Výuční list - dvouleté obory - pouze do 31.10.2020" - přejmenování a aktualizace popisu (přidání textu "pouze do 31.10.2010" do názvu sestavy, jelikož dle vyhlášky č. 300/2018 Sb. nelze tisknout po tomto datu)
   7. "Výuční list - tříleté obory - pouze do 31.10.2020" - přejmenování a aktualizace popisu (přidání textu "pouze do 31.10.2010" do názvu sestavy, jelikož dle vyhlášky č. 300/2018 Sb. nelze tisknout po tomto datu)
   Nové tiskové sestavy:
   1. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání)"
   2. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory"
   3. "Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory"
   4. "Výuční list - dvouleté obory"
   5. "Výuční list - tříleté obory"

Změny k 18.6.2019

 • Pro základní školy speciální byly nasazeny tyto nové tiskové sestavy dle novelizované vyhlášky č. 3/2015 Sb (vyhláškou č. 300/2018 Sb.):
  1. Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální - list A (2. pololetí)
  2. Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální - list A (2. pololetí, bianco)
  3. Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální - list A+1xB (2. pololetí, bianco)
  4. Vysvědčení o získání základů vzdělání v základní škole speciální - list A+2xB (2. pololetí, bianco)

Změny k 30.4.2019

 • Nová tisková sestava "Klasifikace žáka ve čtvrtletí se slovním hodnocením" pro výpis čtvrtletního hodnocení, která tiskne i slovní hodnocení. Naleznete ji ve složce "Hodnocení - Čtvrtletní hodnocení".

Změny k 1.4.2019 - nasazena nová distribuce K0714.0.1

 • Do modulu "Přijímací řízení" byl implementován mechanismus definice kritérií hodnocení (vzorců), který umožňuje škole definici vlastních kritérií pro přijímání žáků/studentů. Více informací se dozvíte zde. Zároveň byla vytvořena nová tisková sestava "Výsledky přijímacího řízení dle zadaných kritérií", která následně zobrazuje výsledky přijímacího řízení dle zadaných kritérií.
 • Na veřejných stránkách školy (PublicWeb) vznikl nový formulář "Změny v rozvrhu tříd". Naleznete ho v menu "Výuka". Formulář je možno volat i s parametry "datum" (pro přednastavení daného data), "rezim" (pro nastavení režimu "iframe" v případě vložení do webových stránek školy) a parametrem "speed" (pro nastavení rychlosti scrollingu dlouhého výpisu). Příklad volání formuláře s parametry: KWE016_ZmenyRozvrhuTrid.aspx?datum=2019-01-04&rezim=iframe&speed=5000
 • Pro modul "Propojení s externími systémy" vznikl nový formulář "Uvolnění z výuky" (menu Třídní kniha - Zadávání absence), pomocí kterého lze evidovat uvolnění žáků/studentů z výuky. Evidované záznamy o uvolnění se pak načítají do docházkového systému.
 • Nasazení nové verze komponent pro tiskové sestavy (verze 2019.2.1).
 • Nový formulář "Změna místnosti hodiny" pro rychlé řešení výměny místnosti/učebny u dané rozvrhové hodiny. Naleznete ho v menu Rozvrh a suplování - Suplování.
 • Úprava formuláře "Komisionální zkoušky" tak, aby i v případě, že se jedná o druh "Doplnění hodnocení" zobrazoval předchozí hodnocení.
 • Na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu Přijímací řízení se po stisku tlačítka "Export všech údajů" nyní exportuje i část obce adresy zákonného zástupce.
 • Oprava detekce chyby "Chybně vyplněná položka KOD_ZAH (Kód zahájení docházky do ZŠ) nebo ODHL (Předchozí vzdělávání žáka). Zkontrolujte, zda se nejedná o přestup." Pokud je zadán kód zahájení vzdělávání "Zahájení souběžného vzdělávání (střídavá péče)" v exportu školní matriky.
 • Oprava uživatelsky nepřívětivého psaní datumů v prohlížeči Internet Explorer 11.
 • Oprava testování duplicity při vkládání elektronické přihlášky do modulu "Zápis do 1. ročníku". Nyní se ignorují již smazané elektronické přihlášky.
 • Oprava plnění výběrových seznamů na formuláři "Absence zdrojů" po kliknutí na tlačítko "Uložit a nový podobný" nebo na tlačítko "Uložit a nový".
 • Nová tisková sestava "Seznam zákonných zástupců s datovými schránkami" a "Seznam uchazečů s kontakty zákonných zástupců a datovými schránkami" pro tisk datových schránek zákonných zástupců dětí z modulu "Zápis do 1. ročníku".
 • Aktualizace tiskových sestav "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný)", "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z elektronické přihlášky)" a "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z evidence uchazečů)" - přidáno pole s datovou schránkou + oprava pozice e-mailu zákonného zástupce.
 • Nová tisková sestava "Seznam zákonných zástupců uchazečů s datovými schránkami" pro tisk datových schránek zákonných zástupců uchazečů z modulu "Přijímací řízení".

Změny k 21.3.2019

 • Nová tisková sestava "Seznam žáků ubytovaných na internátu" - Zobrazí žáky/studenty ubytované na internátu, tj. ty, kteří mají nastaven příznak "Ubytován na internátu" ve školní matrice. Sestavu naleznete ve složce "Administrace - Školní matrika".

Změny ke 14.3.2019

 • Ve složce "Výuka - Výukové zdroje" vznikly nové tiskové sestavy s velikostmi příloh výukových zdrojů:
  1. Velikost příloh výukových zdrojů dle učitelů
  2. Velikost příloh výukových zdrojů dle učitelů - podrobný rozpis všech příloh
 • Nová tisková sestava "Poštovní podací arch pro přijímací řízení", která generuje poštovní podací arch pro uchazeče evidované v modulu Přijímací řízení. Sestavu naleznete ve složce "Ostatní evidence - Přijímací řízení".
 • Oprava tiskové sestavy "Seznam žáků ve skupinách" a úprav řazení v sestavě.

Změny k 11.3.2019

 • Aktualizovány následující tiskové sestavy:
  1. Přehled absence žáků pro školní jídelnu - Sestava se nyní vypisuje po jednotlivých třídách. Název třídy se rovněž zobrazuje v nadpisu každé stránky.
  2. Katalogový list ZŠ - Přidání kódu zahájení/ukončení vzdělávání v tabulce se záznamy o pohybu žáka.
  3. Katalogový list SŠ - Přidání kódu zahájení/ukončení vzdělávání v tabulce se záznamy o pohybu žáka a přidání nové sekce se záznamy o maturitních/závěrečných zkouškách.
  4. Katalogový list VOŠ - Přidání kódu zahájení/ukončení vzdělávání v tabulce se záznamy o pohybu studenta a přidání nové sekce se záznamy o absolutoriu.

Změny k 8.3.2019

 • Aktualizace tiskové sestavy "Poznámky v třídní knize" - přejmenování sestavy na "Poznámky žáků v třídní knize", rozšíření popisu sestavy a způsobu jejího generování

Změny k 5.3.2019

 • Aktualizovány následující tiskové sestavy:
  1. Výuční list - dvouleté obory
  2. Výuční list - dvouleté obory (bianco)
  3. Výuční list - tříleté obory
  4. Výuční list - tříleté obory (bianco)
  5. SEVT 49 863 5 - Výuční list
  6. SEVT 49 863 5 - Výuční list (bianco)
  7. Diplom absolventa vyšší odborné školy
  8. Diplom absolventa vyšší odborné školy (bianco)
  9. SEVT 49 865 5 - Diplom absolventa vyšší odborné školy
  10. SEVT 49 865 5 - Diplom absolventa vyšší odborné školy (bianco)
  11. Diplom absolventa konzervatoře (bianco)
  12. SEVT 49 869 5 - Diplom absolventa konzervatoře (bianco)

Změny k 1.3.2019 - nasazena nová distribuce K0713.0.1

 • Přednastavení prázdnin pro kalendářní rok 2020.
 • Přidány nové lokalizace pro anglický jazyk.
 • Upraven formulář "Zpráva třídního učitele" tak, aby do sekce "Žáci podle prospěchu" nezahrnoval žáky, kteří jsou alespoň z jednoho předmětu nehodnoceni nebo neklasifikováni.
 • Úprava způsobu generování tiskových sestav z komponenty pro generování tiskových sestav (ikonka s tiskárnou), aby nedocházelo k vyskakování hlášky o blokování vyskakovacího okna prohlížeče.
 • Na formuláři "Výpis suplování" se nyní nově i v režimu pro žáky/studenty zobrazuje vždy příznak "změny v dozorech", kterým lze řídit zobrazení/skrytí sekce "Změny v dozorech".
 • Na formulář "Evidence uchazečů" v modulu "Přijímací řízení" byly do exportu přes tlačítko "Export všech údajů" přidány další hodnoty (druh prvního zdravotního postižení, druh dalšího zdravotního postižení, příznak souběžné postižení více vadami, stupeň podpůrných opatření, příznak cizinec, příznak Zkrácené studium a příznak ZL - Opětovně uplatněný).
 • Na formulář "Výsledky testu" v modulu "Výukové zdroje" přibylo tlačítko s tiskárnou pro možnost generování tiskových sestav s výsledky testů.
 • Na veřejných stránkách školy (PublicWeb) se nyní nezobrazují formuláře, pokud škola daný modul nevyužívá.
 • Na veřejných stránkách školy (PublicWeb) se na formuláři "Vyučující" nyní zobrazují nejen učitelé, ale i učitelé praxe, učitele zájmových útvarů a vedoucí pracovníci.
 • Rozšíření webových služeb pro propojení s externími systémy o novou metodu předávající informaci o začátku a konci výuky žáka/studenta.
 • Oprava tisku "Sumáře absence žáků třídy" v tisku třídní knihy. Nyní se správně generuje 1. týden až od 3.9.2019.
 • Oprava navigace tlačítka "Zpět" na formuláři "Poznámky v třídní knize" při volání ze zápisu do třídní knihy. Zároveň se v případě volání ze zápisu do třídní knihy na daném žákovi/studentovi tento žák/student automaticky přednastavuje.

Změny k 21.2.2019

 • Nová tisková sestava "Přehled absence žáků pro školní jídelnu" - Vypisuje absence žáků/studentů ve třídě pro školní jídelnu v daném časovém období. Zobrazuje počet hodin absencí daného žáka/studenta a celkový počet hodin žáka/studenta podle rozvrhu. Naleznete ji ve složce "Docházka a třídní kniha".

Změny k 11.2.2019

 • Nové tiskové sestavy s výpisy výsledků testů z modulu Výukové zdroje. Jedná se o následující sestavy ve složce "Výuka - Výukové zdroje":
  1. Výsledky testu
  2. Výsledky testu včetně dílčích spuštění

Změny k 8.2.2019

 • Nové tiskové sestavy s výpisy suplování dozorů. Jedná se o následující sestavy ve složce "Rozvrh a suplování":
  1. Výpis suplování dozorů
  2. Výpis suplování pro učitele včetně suplování dozorů (na výšku)
  3. Výpis suplování pro učitele včetně suplování dozorů (na šířku)
  4. Výpis suplování pro žáky včetně suplování dozorů (na výšku)
  5. Výpis suplování pro žáky včetně suplování dozorů (na šířku)

Změny k 4.2.2019

 • Nové tiskové sestavy s přihláškami ke vzdělávání pro šestiletá gymnázia. Jedná se o následující dvě sestavy:":
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 2. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 2. ročník s údaji o zaevidované škole

Změny k 1.2.2019 - nasazena nová distribuce K0712.0.1

 • Nový formulář "Propojení s externími systémy" (menu Správa aplikace - Nastavení) pro nastavení propojení s externími systémy (např. docházkovými, stravovacími apod.). Zde se dočtete postup, jak nastavit příslušné parametry a heslo pro propojení s Vašimi externími systémy.
 • Na formulář "Doporučení pro vzdělávání" byla zapracována kontrola existence podpůrného opatření, uživatel je tak v případě nezadání podpůrného opatření u doporučení upozorněn, zdali se skutečně jedná o doporučení bez podpůrného opatření.
 • Na kartu žáka/studenta (formulář "Žáci/studenti") byla zapracována kontrola vkládání duplicitního žáka/studenta. Kontrola probíhá na základě buď shody pouze příjmení a jména, nebo na základě shody příjmení, jména a rodného čísla. Pokud je duplicitní žák/student nalezen, uživatel je upozorněn v podobě popup dialogu o tom, že stejný žák/student již existuje a má možnost se na něj přepnout.
 • Nový parametr aplikace s názvem "Zobrazovat průběžné hodnocení". Tento parametr umožňuje nastavení omezení zobrazení průběžného hodnocení v menu "Hodnocení - Výpisy hodnocení". Implicitní je hodnota parametru "Všem učitelům", kdy je hodnocení zobrazeno všem učitelům. V případě nastavení hodnoty "Vyučujícím" je hodnocení zobrazeno pouze vyučujícím daných předmětů dle úvazků. V případě nastavené hodnoty "Vyučujícím předmětu a třídním/zástupcům třídních učitelů" je hodnocení zobrazeno vyučujícím daných předmětů dle úvazků a zároveň třídním/zástupcům třídních učitelů dané třídy.
 • Na formulář pro zápis do třídní knihy (Denní ve třídě) přibylo tlačítko "Předvyplnit dle tematického plánu", které v případě používání tematických plánů slouží k automatickému vyplnění probíraného učiva dle vyučovací hodiny zadané u daného tématu v tematickém plánu.
 • Na formuláři "Úložiště výukových zdrojů" v modulu "Výukové zdroje" přibylo tlačítko "Přidělit vybrané výukové zdroje", které umožňuje přidělit více výukových zdrojů z jedné složky najednou. Zároveň přibyla možnost vložit v detailu výukového zdroje více souborů z jedné složky v rámci jednoho výběru.
 • Optimalizace vykreslování výuky a dozorů v kalendáři tak, aby se zobrazovaly ve stejné řádce.
 • Realizace nových kontrol a validací na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT".
 • Aktualizace dat rejstříku škol dle stavu k 3.1.2019.
 • Povýšení interního HTML editoru z verze 4.9.2 na verzi 4.11.1.
 • Nová verze komponent pro tiskové sestavy (povýšení na verzi 2019.1.1).
 • Byla provedena úprava parametru "Rozlišení docházky pro školu, školní družinu" pro docházkové systémy. Parametr nyní nabývá hodnot "Škola", "Školní družina" a "Škola a školní družina". Škola si tak nově může určit, zdali používá docházkový systém pouze pro školu, pouze pro školní družinu nebo pro obojí. V případě hodnoty "Škola a školní družina" jsou záznamy příchodů a odchodů rozlišovány podle jednotlivých docházkových terminálů (mohou být přiřazeny škole nebo školní družině).
 • Ze systému Škola OnLine byla odstraněna ikona "Administrativní události", kterou nahrazují "Životní situace".
 • Na formuláři "Hodnocení - Výpisy hodnocení - Průběžné hodnocení" pro žáky/studenty a zákonné zástupce se nyní zobrazuje vždy i slovní hodnocení v podobě nového sloupce "Slovní hodnocení".
 • Na formulářích s přijatými a odeslanými zprávami je nyní možno přímo v seznamu mazat zprávy tlačítkem "Smazat označené".
 • Na formulář "Evidence ročníkových vysvědčení" byla vložena komponenta "Pouze aktivní k datu", která umožňuje lépe omezovat aktivní žáky/studenty ve třídě.
 • Na formulář "Přehled studenta" pro vysoké školy přibyla záložka "Závazky studenta vůči škole", která zobrazuje stejný obsah jako stejnojmenný formulář pro studenty v modulu Platby.
 • Formulář "Vyučující" v PublicWeb (veřejné stránky) nyní provádí kódování e-mailů vyučujících.
 • Opravena editace hodnocení úkolu při editaci na mobilním zařízení.
 • Optimalizace načítání dat na formuláři "Poznámky v třídní knize".
 • Optimalizace detekce nepřečtených zpráv. Nyní se detekce nedělá s každým zobrazením stránky, ale pouze v daném časovém intervalu.

Změny k 28.1.2019

 • Úprava tiskové sestavy "Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - polský" - Přidání vypisování známek a celkového hodnocení v polštině.

Změny k 7.1.2019

 • Nová tisková sestava "Seznam žáků ve třídách s uživatelským jménem" - zobrazí seznam žáků/studentů ve třídě s jejich uživatelskými jmény. Naleznete ji ve složce "Administrace - Školní matrika".

Změny k 14.12.2018

 • Úprava tiskové sestavy "Plán práce po měsících" - Oprava zobrazování časů ve sloupci "Čas" a úprava zobrazování zkratky v případě, že není vyplněna.

Změny k 4.12.2018

 • Aktualizace tiskové sestavy "Potvrzení o studiu" - V případě, že není zadána trvalá adresa, tak se generuje adresa kontaktní. Zároveň byla do adresy zahrnuta i část obce.

Změny k 1.12.2018 - nasazena nová distribuce K0711.0.1

 • Proběhlo spojení formulářů "Kalendář" a "Životní situace" do jednoho výchozího formuláře.
 • Na formuláři "Informace k předmětům" pro učitele se nyní u polí "Anotace", "Osnova předmětu", "Povinná literatura", "Doporučená literatura" a "Požadavky na předmět" zobrazuje HTML editor, který umožňuje vkládání formátovaného textu nebo i tabulek. Na formuláři "Informace k předmětu" pro žáky/studenty se pak tato pole zobrazují formátované jako HTML. Navíc se na tomto formuláři skrývají daná pole v případě, že nejsou zadána (jsou prázdná).
 • V modulu "Přijímací řízení" přibylo na formuláři "Údaje z přihlášky" tlačítko "Kopírovat údaje z oboru/kola" pro možnost kopírování nastavení údajů z přihlášky z jiného kola nebo oboru. Stejně tak na formuláři "Skladba přijímacího řízení" přibylo tlačítko "Kopírovat přij. zkoušky z oboru/kola" pro možnost kopírování nastavení skladby přijímacího řízení z jiného kola nebo oboru.
 • Nová verze komponent pro tiskové sestavy (povýšení na verzi 2018.3.5).
 • Aktualizace číselníku SIMS_STUD_PROG pro vysoké školy.
 • Oprava exportu dat do MS Excel na formuláři "Obecná událost" na záložce "Žáci/studenti".

Změny k 14.11.2018

 • Nová tisková sestava "Seznam žáků v oddělení školní družiny/školního klubu" - zobrazí seznam účastníků v jednotlivých oddělení školní družiny nebo školního klubu.
 • Nová tisková sestava "Počty žáků podle oddělení školní družiny/školního klubu" - zobrazí počty účastníků v jednotlivých odděleních včetně počtu žáků a dívek.

Změny k 1.11.2018 - nasazena nová distribuce K0710.0.1

 • Aktualizace výkazu Z 2-01 o školní družině - školním klubu (menu Výstupy - Výkazy - Výkaz Z2-01 o školní družině).
 • Aktualizace číselníku RAUD (u položky s kódem "J" se mění text z "Ukončení docházky v kmenové škole žáka plnícího PŠD podle § 38 ŠZ v zahraničí" na "Ukončení evidence žáka plnícího PŠD podle § 38 ŠZ v zahraničí kmenovou školou").
 • Aktualizace číselníku SIMS_UKONCENI_NEW pro vysoké školy (přidání kódů 11, 12, 13).
 • Na formuláři "Upravit předměty na Vysvědčení" přibyl příznak "pouze aktivní k datu" pro zobrazování i ukončených nebo přerušených žáků/studentů.
 • Drobné úpravy nového formuláře pro zadávání hodnocení, který je volaný ze Životních událostí.
 • Úprava hlášky na formuláři "Úložiště výukových zdrojů" v případě mazání výukového zdroje, který je obsažen v jiném školním roce.
 • Oprava výběru dat aktivních doporučení na formuláři "Doporučení pro vzdělávání" při souběhu více doporučení.
 • Odstraněno chybné zobrazování hlášky "Chyba: Není nastaveno období pro zápis kroužků. Kontaktujte prosím školu." na formuláři "Odchody žáků ze školní družiny" pro zákonné zástupce v modulu "Školní družina/školní klub".
 • Opraven pád formuláře "Přehled akcí" pro zákonné zástupce v modulu "Zápis na školní akce" v případě přepínání mezi různými dětmi.
 • Úprava způsobu omezování dat na formuláři "Úprava hodnocení".
 • Oprava zobrazování informací pro zákonné zástupce na formuláři "Výpis pohledávek/závazků studenta" v modulu "Platby" v případě, kdy má zákonný zástupce více dětí.
 • Na formuláři "Předměty" pro úpravu předmětů vyučujícími na vysoké škole bylo zabráněno možnosti vzniku duplicitního předmětu v případě použití více záložek.
 • Optimalizace načítání dat o žákovi/studentovi na formuláři "Nové hodnocení".
 • Optimalizace formuláře "Export ze školní matriky pro MŠMT".
 • Optimalizace načítání dat na formuláři "Export z matriky studentů pro SIMS" pro vysoké školy.

Změny k 23.10.2018

 • Vytvořena nová tisková sestava "Přehled absence žáků ve třídě pro daný den (požární poplach)" pro tisk absence žáků ve třídách pro vybraný den. Sestava je využívána při požárním poplachu. Naleznete ji ve složce "Docházka a třídní kniha".
 • Vytvořena nová tisková sestava "Přehled aktuálně platných doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami" pro tisk pouze aktuálních platných doporučení pro vzdělávání žáka/studenta zaevidovaných na formuláři ""Doporučení pro vzdělávání". Tato sestava je další variantou k již existující tiskové sestavě "Přehled aktuálně poskytovaných podpůrných opatření".
 • Vytvořeny nové tiskové sestavy pro tisk adresních štítků z různých evidencí. Jedná se o tiskové sestavy "Adresní štítky - učitel", "Adresní štítky - žák/student", "Adresní štítky - zákonný zástupce žáka/studenta" a "Adresní štítky - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení".
 • Vytvořeny nové tiskové sestavy pro tisk obálek různých formátů. Jedná se o tiskové sestavy "Dopisní obálka C5 (229x162) - učitel", "Dopisní obálka C6 (162x114) - učitel", "Dopisní obálka DL (110x220) - učitel", "Dopisní obálka C5 (229x162) - žák/student", "Dopisní obálka C6 (162x114) - žák/student", "Dopisní obálka DL (110x220) - žák/student", "Dopisní obálka C5 (229x162) - zákonný zástupce žáka/studenta", "Dopisní obálka C6 (162x114) - zákonný zástupce žáka/studenta", "Dopisní obálka DL (110x220) - zákonný zástupce žáka/studenta", "Dopisní obálka C5 (229x162) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení", "Dopisní obálka C6 (162x114) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení" a "Dopisní obálka DL (110x220) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení".

Změny k 12.10.2018

 • Aktualizovány tiskové sestavy se zdravotním postižením - stávající sestavy "Seznam žáků se zdravotním postižením", "Seznam žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním", "Seznam žáků se zdravotním postižením, příznakem Více vad a příznakem IVP", "Seznam žáků ve třídách se zdravotním postižením", "Seznam žáků ve třídách se zdravotním postižením, příznakem Více vad a příznakem IVP" byly přejmenovány a byl u nich upraven popis, aby bylo vidět, že je lze generovat pouze do 31.8.2018 a byly vytvořeny nové tiskové sestavy "Seznam žáků se zdravotním postižením (z doporučení pro vzdělávání)" a "Seznam žáků ve třídách se zdravotním postižením (z doporučení pro vzdělávání)", které umožňují vypisovat zdravotní postižení na základě zaevidovaného doporučení pro vzdělávání (z identifikátoru znevýhodnění).

Změny k 11.10.2018

 • Úprava generování změnového exportu podpůrných opatření (R 44-99) - nově se dle legislativy vždy generuje PRVNI_REDIAG s hodnotou "0".

Změny k 1.10.2018 - nasazena nová distribuce K0709.0.1

 • V aplikaci přibyla možnost při tvorbě rozvrhu používat barvy pro jednotlivé učitele, třídy nebo předměty. Tato funkce se aktivuje novým parametrem "Používat podbarvení hodin při tvorbě rozvrhu". Po aktivaci tohoto parametru je možno v číselníku předmětů, číselníku tříd a v evidenci učitelů definovat novou hodnotu s názvem "Barva pro tvorbu rozvrhu". Na tvorbě rozvrhu se pak následně zobrazí přepínač "Nastavit barvu lístečků podle" s přepínači "učitele", "předmětu" a "třídy", který rozhoduje o tom, odkud se bude načítat barva pro zobrazení rozvrhu na tvorbě rozvrhu.
 • Aktualizace číselníku RASD (Způsob plnění školní docházky na ZŠ) - nově se využívá kód 30 i pro střední školy.
 • Aktualizace číselníku nadání - kompletní změna hodnot v číselníku.
 • Aktualizace číselníku RAIP - ukončení platností kódů 2, 3, 4 k 31.8.2018.
 • Aktualizace číselníku adres (RUIAN) k 10.9.2018.
 • Aktualizace výkazu S 1-01 o mateřské škole dle aktuální legislativy MŠMT.
 • V modulu Výukové zdroje bylo opraveno mazání složky, která obsahuje výukové zdroje v jiném školním roce. Nyní se zobrazuje odpovídající chybové hlášení.
 • Oprava filtrování na formuláři "Udělené souhlasy" v modulu GDPR.
 • Úprava šířek sloupců na novém formuláři pro úpravu hodnocení z důvodu lepší přehlednosti.
 • Na formuláři "Zadávání suplování" byla ošetřena možnost kliknout vícekrát na tlačítko "Uložit" a zabránit tak možnosti vzniku duplicitních dat.
 • Na formuláři "Import dat z aSc Rozvrhy" bylo vylepšeno hlídání "vadných" úvazků, které nemají přidělenu třídu nebo vyučujícího (nebyly správně propárovány).
 • Pro vysoké školy vnikl pro vyučující v modulu E-learning nový formulář "Zápis hodnocení zápočtů a zkoušek", pomocí kterého mohou výsledky testů propsat rovnou do zápočtů nebo zkoušek.
 • Úprava tiskové sestavy "Třídní kniha pro MŠ" - změna generování pro starší školní roky (třída se generuje vždy) + drobné vizuální korekce první stránky třídní knihy.

Změny k 31.8.2018 - nasazena nová distribuce K0708.0.4

 • Nový vzhled symbolizující sloučení aplikací Škola OnLine a dm Software (ukázku vzhledu můžete vidět zde).
 • Implementace nového rozcestníku aplikace, tzv. "Životní situace" (blíže viz zde).
 • Legislativní změny v generování datových vět na MŠMT (Položky POSTIZ1, VICE_VAD v anonymizovaném souboru "a" již nejsou povinné. Položka OBOR v souboru podpůrných opatření "b" již není povinná Do souboru o podpůrných opatřeních "b" byla doplněna zatím nepovinná položka ID_ZNEV. Do položky PLAT_KON v souboru "b" nelze opisovat datum navrhovaného ukončení poskytování PO z doporučení ŠPZ, ale uvádět reálné datum ukončení poskytování PO, tj. datum v položce PLAT_KON v souboru "b" nesmí být větší než RDAT.).
 • Na základě změny legislativy došlo na formulářích "Školní matrika" (karta žáka, záložka "Zdravotní postižení/omezení a nadání žáka"), "Evidence uchazečů" (záložka "Zdravotní postižení" jak v modulu Zápis do 1. ročníku, tak v modulu Přijímací řízení) k odebrání položek "Druh prvního zdravotního postižení", "Druh dalšího zdravotního postižení" a "Souběžné postižení více vadami". Tyto číselníky byly MŠMT zrušeny a zdravotní postižení se nyní bere pouze z identifikátoru zaevidovaného u doporučení pro vzdělávání. Následně byl upraven i mechanismus exportu datových vět pro MŠMT.
 • Úprava číselníku RAFZ (Financování žáka/studenta) dle aktuální legislativy - snížení počtu rozlišení financování ze 6 na 2 hodnoty.
 • Aktualizace rejstříku škol k 22.8.2018.
 • Aktualizace číselníku RASO (studijní obory).
 • Z aplikace byl kompletně odstraněn zastaralý HTML editor (FCKEditor) a kompletně nahrazen novým HTML editorem (CKEditor).
 • Na formuláři "Tisk ročníkových vysvědčení" se ve výběrovém seznamu "Třída:" nyní nově nabízejí i třídy, kde je daný učitel zástupcem třídního učitele.
 • Na formuláři "Úložiště výukových zdrojů" v menu Výuka - Výukové zdroje přibylo nové tlačítko "Kopírovat vybraný výukový zdroj" pro možnost vytvoření kopie výukového zdroje a to včetně všech příloh a případného testu.
 • V evidenci souhlasů v modulu GDPR se nyní dlouhé texty zalamují.
 • Oprava zobrazování poznámky v tooltipu na rozvrhové hodině v kalendáři v případě více tříd v úvazku (již se nezobrazují zbytečné středníky).
 • Na formuláři "Předměty" bylo opraveno vypisování hlášky o úspěchu při uložení záznamu.
 • Vznikl nový výpisový formulář "Výsledky testů žáka/studenta", který zobrazuje dosažené výsledky z testů žákovi nebo studentovi (pro žáky ZŠ, SŠ, KON a VOŠ je formulář dostupný v menu Výuka - Výukové zdroje a pro studenty VŠ v menu Hodnocení - Modul E-learning).
 • Oprava validátoru na formuláři pro přidělování dotazníků slovního hodnocení žáků.
 • Pro vysoké školy byla přidána možnost přidělit výukový zdroj studentům přihlášeným na daném zkušebním termínu.
 • Na formuláři "Rozvrhové akce" pro vysoké školy bylo zjednodušeno vícenásobné přiřazování studijního plánu k dané rozvrhové akci.
 • Na formuláři "Přidělování předpisů plateb" v modulu Platby pro vysoké školy přibyla možnost nastavení slevy z předepsané částky pouze pro první platbu (dosud je možno jen pro všechny platby) a volba pro automatické zjišťování data zápisu studenta do studia a následné použití pro nastavování počátku přidělení předpisu.
 • Úprava tiskové sestavy "Protokol o komisionální zkoušce" - oprava jiných výsledných hodnocení než známek ("nedostavil se" apod.), přidání záložek se jmény studentů a přidání titulů u členů komise.
 • Nasazena nová tisková sestava "Evidence odborného výcviku na pracovištích orgánů a organizací" - Jedná se o bianco variantu vytvořenou na základě tiskopisu SEVT 49 453 4.

Změny k 28.6.2018 - nasazena nová distribuce K0707.0.1

 • Škola OnLine nově podporuje import dat z aplikace Rozvrh 6 (autor RNDr. Ľubomír Červený). K aktivaci této funkce musíte nastavit parametr "Použít rozvrh cerveny.sk" na hodnotu "Ano". Bližší informace naleznete zde.
 • Nový modul GDPR pro elektronickou evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů žáků, zákonných zástupců nebo zaměstnanců. Bližší informace se dočtete v nápovědě zde.
 • Nově umožňuje Škola OnLine evidenci snímačů docházkového systému (formulář Správa aplikace - Docházkový systém - Evidence snímačů). Škola nyní může evidovat více snímačů a přitom rozlišit, které jsou pro školu, a které pro školní družinu. Za tímto účelem vznikl i nový aplikační parametr "Rozlišení docházky pro školu, školní družinu". V případě nastavení parametru na hodnotu "ANO" se při evidenci příchodů/odchodů z docházkového systému rozlišují záznamy podle jednotlivých docházkových terminálů, které mohou být přiřazeny škole nebo školní družině. Zároveň na formuláři "Příchody/odchody" v modulu "Školní družina/klub" přibylo tlačítko "Přednastavit příchody/odchody z docházkového systému", které umožní přednastavit příchody dle záznamů z docházkového systému.
 • Úpravy aplikace s ohledem na změnu v číselníku finančních nároků podpůrných opatření (MSMT_FINANCNI_NAROKY).
 • Úprava chování vyhledávacího pole na formuláře "Tiskové sestavy". Nyní stačí po vepsání textu do vyhledávacího pole stisknout klávesu Enter, aby se vyhledávání automaticky spustilo.
 • Úpravy generování QR kódu pro ZŠ, aby v případě, že se v daném pololetí u daného předmětu jedná o slovní hodnocení generoval místo znaku "-" znak "S".
 • Úprava chování aplikace pro stravovací systém: Pokud je parametr "Zprostředkovatel webové služby" nastavený na hodnotu "WEB", pak vstup na formulář "Stravovací systém" provede otevření okna se stránkou uvedenou v parametru "URL stravovacího systému".
 • Oprava stylování odkazů v aplikaci.
 • Oprava na formuláři "Odeslané zprávy" (menu Komunikace - Statistiky a přehledy) - odstraněno ořezávání e-mailu pouze na 20 znaků.
 • Oprava pozice QR kódu na tiskových sestavách s výučními listy a diplomy absolventa VOŠ a konzervatoře, tak aby nedocházelo k ořezávání u písmene "Q".
 • Oprava pádu formuláře "Tisk ročníkových vysvědčení" v případě, že byl uložen uživatel s délkou uživatelského jména nad 30 znaků.
 • Optimalizaci načítání seznamu studentů na formuláři "Školní matrika" v případě výběru třídy přes komponentu s názvy tříd.

Změny k 25.6.2018

 • Nové varianty tiskových sestav pro ZŠ: "ZŠ - list B (1. pololetí, bianco) - 2 listy B" a "ZŠ - list B (2. pololetí, bianco) - 2 listy B"

Změny k 19.6.2018

 • Nová tisková sestava "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco) - polské" - jedná se o novou variantu vysvědčení pro polské školy.
 • Úprava tiskové sestaby "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)" - předělání na rozměr 210x280

Změny k 13.6.2018

 • Nová tisková sestava "ZŠ klasifikace - list A 20 (bianco) - polské" - jedná se o novou variantu vysvědčení pro polské školy.

Změny k 12.6.2018

 • Aktualizace tiskových sestav "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole" a "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)" - změněn způsob zobrazování sériového čísla. Nyní se v případě zaevidování série a čísla tiskopisu tiskne v doložce o získání stupně vzdělání věta "Série a číslo vysvědčení: ABxxxx" (vhodné pro školy, které používají vlastní způsob generování sériového čísla vysvědčení a číslo generují před tiskem vysvědčení). Pokud není sériové číslo zaevidováno, pak se tato věta netiskne (vhodné pro školy, které používají sériové číslo uvedené na tiskopisu a evidují ho až po vytištění vysvědčení).

Změny k 6.6.2018

 • Nové verze tiskových sestav "ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco)" a "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)" - přidán přepínač pro styl písma s hodnotami "tiskací" a "psací". Navíc u tiskové sestavy "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)" upraveno generování EQF 1 pro žáky se základy vzdělání (ZŠ Speciální).
 • Aktualizace tiskové sestavy "Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři (bianco)" - opraveno generování známky "dostatečně" v sekci "závěrečnou komisionální zkoušku..." a upraven tvar generování známek z "výborně" na "výborným", "velmi dobře" na "velmi dobrým" apod.

Změny k 1.6.2018 - nasazena nová distribuce K0706.0.2

 • Nový parametr aplikace s názvem "Zobrazit výpis rozvrhu učitele v Žákovské" v kategorii parametrů "Žákovská" nyní umožňuje aktivovat nový formulář s výpisem rozvrhu učitele pro zákonné zástupce a žáky/studenty. Zákonní zástupci a žáci/studenti najdou tento formulář v menu "Výuka - Informace k výuce - Výpis rozvrhu vyučujících". Formulář má dva režimy zobrazení informací: a) zjednodušený - zobrazuje se pouze text "Výuka"; b) kompletní - zobrazují se detailní informace o výuce včetně předmětu a místnosti.
 • V obecném mechanismu importu dat (menu "Správa aplikace - Import dat") přibyla pro variantu "XLS_01 - ZŠ" nová šablona s názvem "Zápis". Tato šablona umožňuje importovat uchazeče do modulu "Zápis do 1. ročníku" a to včetně výsledků zápisu.
 • V případě, že škola nemá nastaven ve vlastnostech organizace e-mail pro komunikaci, tak se zprávy typu zapomenuté heslo odesílají z e-mailu "noreply@skolaonline.cz" (problém nepříchodu e-mailu s resetem hesla na některých doménách jako např. yahoo.com).
 • Oprava načítání rozvrhů do aSc Rozvrhy v případě uživatelského jména, které obsahuje diakritiku.
 • Vizuální úprava odkazů "Přidat/ubrat/změnit žáky/studenty" a "Nový žák/student" na detailu formuláře "Zákonní zástupci". Odkazy byly předělány na tlačítka.
 • Zapracováno skrývání tlačítka "Navrhnout sestavu" na detailu tiskové sestavy v případě, že uživatel nemá přístupný formulář pro návrh tiskové sestavy.
 • Optimalizace výběru dat na formuláři "Hodnocení vybrané třídy".
 • Nová složka "GDPR" v tiskových sestavách a nová tisková sestava "Vzor Souhlasu se zpracováním osobních údajů".
 • Oprava "Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři (bianco)" - přidání textu uznání.
 • Nová tisková sestava "Katalogový list VOŠ".

Změny k 25.5.2018

 • Upraveny tiskové sestavy "Rozhodnutí o nepřijetí", "Rozhodnutí o přijetí" a "Rozhodnutí o odkladu" z modulu "Zápis do 1. ročníků" tak, aby v adrese školy nově zobrazovaly i část školy.

Změny k 23.5.2018

 • Nová verze tiskové sestavy "ZŠ klasifikace - list A 20 (bianco)" - přidán přepínač pro styl písma s hodnotami "tiskací" a "psací".

Změny k 21.5.2018

 • Zpřístupněny nové formuláře "Oprávněné osoby" a "Souhlasy k přístupu do dat školy" v menu "Správa aplikace - Zákaznická podpora" pro evidenci oprávněných osob a evidenci souhlasů k přístupu k datům školy s ohledem na GDPR.

Změny k 15.5.2018

 • Zpřístupněn nový formulář pro tisk vysvědčení (bližší informace naleznete v tomto článku)

Změny k 1.5.2018 - nasazena nová distribuce K0705.0.2

 • Formulář "Absence zdrojů" nyní umožnuje hromadné zadávání absencí. V rámci jednoho záznamu můžete tak zadat absenci více zdrojům najednou.
 • Formulář "Import dat z IS CERTIS" v modulu "Maturitní a závěrečné zkoušky" nyní nově umožňuje hromadné nastavování data konání maturitní zkoušky a série a čísla tiskopisu v průběhu importu.
 • Na fromuláři "Vlastnosti organizace" (menu Správa aplikace - Nastavení) lze nyní nově definovat zadat část obce jak u adresy školy, tak adres školských zařízení. Zároveň byly provedeny drobné vizuální úpravy tohoto formuláře.
 • Změny v registračních podmínkách žáků/studentů a zákonných zástupců s ohledem na GDPR.
 • Pro vysoké školy byl změněn způsob odečítání poukázek za opravnou část státní závěrečné zkoušky.
 • Nadefinovány prázdniny pro kalendářní rok 2019.
 • Aktualizace rejstříku škol dle stavu k 16.4.2018.
 • Aktualizace číselníku RUIAN.
 • Na čtvrtletním hodnocení byl opraven způsob návrhu hodnocení v případě škol, které používají procenta.
 • Oprava načítání číselníku RAZN na formuláři "Doporučení pro vzdělávání". Nyní se číselník načítá ne k aktuálnímu datu, ale k datu vystavení doporučení.
 • Oprava pádu výpisu hodnocení v předmětu v případě, že byla stejná témata, která se lišila pouze prázdnými znaky na konci nebo na začátku názvu tématu.
 • Oprava přístupu žáka/studenta k výukovému materiálu, který je omezen časem, v případě přístupu přes ikonku z kalendáře.
 • Oprava zobrazování hodnoty ve sloupci "Předmět" na výpisu třídní knihy u školních akcí různého typu. Nyní se sloupec "Předmět", v případě školní akce, nechává prázdný.
 • Optimalizace funkce pro výpočet odpadlých hodin
 • Nasazena nová verze komponent pro tiskové sestavy.
 • Úprava tiskové sestavy "Karta žáka" - nastavení řazení tisku zákonných zástupců dle abecedy; přehození "Příjmení a jméno" za "Jméno a příjmení" u zákonného zástupce; přednastavení filtru na jméno a příjemní žáka.
 • Do tiskové sestavy "Potvrzení o studiu" přidán parametr pro generování s názvem "Možnosti generování", kterým lze říci, zdali se bude generovat datum narození i rodné číslo nebo jen datum narození nebo ani jedno. Ve výchozím stavu se generuje pouze datum narození a rodné číslo ne.
 • Nahrazení původní tiskové sestavy "Seznam žáků s přerušeným vzděláváním" následujícími dvěma: "Seznam žáků s přerušeným vzděláváním v daném školním roce" a "Seznam žáků s aktuálně přerušeným vzděláváním".
 • Oprava tiskových sestav "Výpis suplování pro žáky (na výšku)" a "Výpis suplování pro žáky (na šířku)" v případě, kdy se generuje výpis přes vícero dní.
 • Úprava tiskové sestavy "Seznam žáků ve třídách s jejich trvalým bydlištěm" - do adresy přidána část obce a opraveno generování pouze aktuálního třídního.
 • Úprava všech tiskových sestav s přihláškami ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a s přihláškami ke vzdělávání pro denní formu - zavedeno slučování stejně nazvaných povinných a volitelných předmětů do jednoho řádku.
 • Úprava tiskových sestav "Plán práce v daném období" a "Plán práce po měsících" - oprava řazení (nejdříve podle roku a až pak podle měsíce) a drobné vizuální úpravy.
 • Úprava tiskové sestavy "Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři (bianco)" - úprava tiskopisu do formátu 210 x 280 mm (A4) resp. 280 x 420 mm (A3) dle vyhlášky č. 3/2015 Sb.
 • Úprava tiskových sestav "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 18 povinných předmětů (bianco)" a "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře - do 30 povinných předmětů (bianco)" - odstranění doložky, které již dle vyhlášky č. 3/2015 Sb. není třeba.
 • Úprava tiskových sestav "Katalogový list ZŠ" a "Katalogový list SŠ" - oprava zobrazování komisionálních zkoušek pro stavy "nehodnocen", "neklasifikován", "uvolněn", "uznáno", "hodnocen slovně", "nedostavil se" a "omluven"; přidání důvodu konání komisionální zkoušky a přejmenování sekce "Komisionální zkoušky" na "Opravné, komisionální zkoušky a doplnění hodnocení".
 • Opravy tiskových sestav "Rozhodnutí o přijetí", "Rozhodnutí o odkladu" a "Rozhodnutí o nepřijetí" pro modul "Zápis do 1. ročníků" - oprava možnosti editace pole s rozhodujícím institutem pro odvolání.
 • Úprava tiskových sestav "Rozhodnutí o nepřijetí" a "Rozhodnutí o nepřijetí (pro tisk z evidence uchazečů)" pro modul "Přijímací řízení" - úprava sekce odůvodnění, aby vypisoval jiný text pro kódy 20, 21 a pro kód 22.
 • Oprava všech tiskových sestav s výučním listem a sestav s diplomy pro VOŠ a konzervatoře - oprava editace názvu školy v 6. pádě.

Změny k 29.3.2018 - nasazena nová distribuce K0704.0.2

 • Aktualizace výkazu S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole.
 • Aktualizace výkazu S 5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.
 • Aktualizace číselníků RAPP a RAZN dle aktuálně platné legislativy.
 • Na formuláři Evidence uchazečů v modulu Zápis do 1. ročníku přibyl nový příznak "Spádovost uchazeče", kterým lze vyznačit, že uchazeč je ze spádového obvodu.
 • Na formuláři s ukončování žáků/studentů se nyní načítání číselníku kódů ukončení řídí zadaným datem ukončení.
 • Oprava překlepu v nadpisu vygenerovaného rozvrhu s názvem "Přehled rozvrhů tříd" na formuláři s tiskem rozvrhů.
 • Úprava formuláře "Hromadný tisk studentů", který se volá při kliknutí na tlačítko "Hromadný tisk" z formuláře "Výpis hodnocení žáka" - nyní se automaticky přednastavuje třída a žáci/studenti z předcházejícího formuláře.
 • Oprava načítání předmětů na formuláři "Průběžné hodnocení" pro zákonné zástupce, který v případě přepínání mezi jednotlivými dětmi špatně aktualizoval hodnoty ve výběrovém seznamu "Předmět".
 • Úprava a optimalizace načítání stylů pro stránky s generováním tiskových sestav.
 • Na formuláři "Spojení hodin" se nyní při spojování hodin a vyhodnocení volnosti učitele bere v potaz i zadaná absence učitele. Zároveň se vyučující, kteří jsou vyučujícími spojovaných hodin, nezobrazují červeně, pokud mají volno.
 • Oprava chyby na formuláři "Zadávání suplování" v případě nezaškrtnutého příznaku "Inteligentní nabízení učitelů a místností" a řešení více stejných vyučovacích hodin nad sebou (u další stejné vyučovací hodiny nedošlo k rozbalení výběrového seznamu s učitelem).
 • Opraveno ukládání procent na čtvrtletním hodnocení.
 • Optimalizace formuláře pro výběr Tématu z Tematického plánu na formuláři se zápisem do třídní knihy.
 • Optimalizace načítání formuláře "Evidence absolventských prací".
 • Zamezení duplicitnímu načítání stylů a metatagů na některých stránkách.
 • Opravena detekce suplování typu "Spojení" při zadání absence učitele.
 • Podrobnější logování akcí v mobilní aplikaci.
 • Zavedení městských částí a našeptávače adres na formuláře pro evidenci přijímacího řízení na vysoké škole (formuláře Elektronická přihláška a Evidence uchazečů).
 • Na formulář "Bakalářská/diplomová práce" pro studenty vysokých škol byla zapracována kontrola nahrání práce až po semestru následujícím po datu schválení práce.
 • Na formuláři "Závazky/pohledávky studenta" pro studenty vysokých škol bylo opraveno zobrazování studijního čísla.

Změny k 7.3.2018:

 • Nové tiskové sestavy pro modul Přijímací řízení s počty uchazečů dle předchozí školy. Jedná se o následující sestavy:
  1. Počty uchazečů dle předchozí školy
  2. Počty uchazečů dle předchozí školy po oborech

Změny k 1.3.2018 - nasazena nová distribuce K0703.0.1

 • Zapracovány legislativní změny na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu "Přijímací řízení" pro střední školy, zejména s ohledem na změnu číselníku pro přiznané uzpůsobení podmínek. Na formuláři "Údaje z přihlášky" přibyla možnost definovat externí identifikátor pro IS CERTIS (známka z matematiky/známka z českého jazyka) pro účely exportu. Na formulář "Export/import údajů CERMAT" byly zapracovány aktuální změny v předávaném souboru pro CERMAT. Více se lze dočíst zde.
 • Na formulářích "Elektronická přihláška", "Elektronické přihlášky" a "Evidence uchazečů" v modulu "Zápis do 1. ročníku" pro základní školy byla přidána k adresám položka "Městská část/obvod", kterou našeptávač adres automaticky doplňuje, a která se používá pro výkazy.
 • Na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu "Přijímací řízení" pro stření školy byla přidána k adresám položka "Městská část/obvod", kterou našeptávač adres automaticky doplňuje, a která se používá pro výkazy.
 • Soubory vygenerované na formuláři "Změnový export podpůrných opatření (R 44-99)" lze nyní rovnou stáhnout pomocí tlačítka "Stáhnout soubor".
 • Formulář pro výběr oboru na formuláři "Obory vzdělání" lze nyní vyvolat v novém prázdném školním roce bez nutnosti vygenerování kalendáře organizace.
 • Oprava stylování formulářů při obecném tisku formuláře (tisk přes ikonu s tiskárnou v pravém horním rohu formuláře).
 • Oprava nemožnosti měnit typ školy/zařízení na formuláři "Vlastnosti organizace".
 • Oprava načítání státu bydliště zákonného zástupce na formuláři "Zákonní zástupci" s ohledem na platnost v číselníku RAST (Číselník států). Pokud je nyní zadána již neplatná hodnota, zobrazí se za hodnotou text "(neplatná hodnota)".
 • Oprava detekce již naplánovaného hodnocení při zápisu nového plánovaného hodnocení přes formulář "Nové hodnocení".
 • Optimalizace výběrů dat o žácích/studentech bez třídy na formuláři pro přidávání žáků/studentů do třídy.
 • Nová tisková sestava "Seznam žáků dle státního občanství".

Změny ke 4.2.2018 - nasazena nová distribuce K0702.0.1

 • Aktualizace rejstříku škol a číselníku AKDT (Druhy a typy škol a školských zařízení).
 • Soubory vygenerované na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT" lze nyní rovnou stáhnout pomocí tlačítka "Stáhnout soubor".
 • Na formuláři "Výběr vzoru vysvědčení" přibyla možnost filtrování dle druhu školy.
 • Aktualizace anglické lokalizace.
 • Úprava formuláře "Evidence úrazů" - Přidána možnost zadat pole "Úraz ovlivněn jinou osobou" bez nutnosti zaškrtnutí příznaku "Vyhotoven záznam o úrazu".
 • Zvětšena velikost vyhledávacího pole v modulu Tiskové sestavy z 30 na 50 znaků.
 • Oprava validátorů na uzávěrce třídního učitele pro pole "Celkové slovní hodnocení: (pro slovní hodnocení)" a "Pochvaly a jiná ocenění:".
 • Oprava způsobu zjišťování volnosti učeben na formuláři Spojení hodin - nyní pracuje i se suplujícími hodinami.
 • Oprava načítání informací o příchodech a odchodech z docházkového systému na formuláři "Denní ve třídě" pro vyhodnocení absencí žáků/studentů na rozvrhové události za specifické situace.
 • Optimalizace načítání formuláře "Evidence absolventských prací" pro VOŠ.
 • Na kartě studenta pro vysoké školy byla zvětšena velikost pole "Studijní číslo" na 10 znaků.
 • Oprava chyby při mazání výuky předmětu na formuláři "Naplněnost předmětu" pro vysoké školy v případě, kdy je zde více stejných e-mailů.
 • Optimalizace výběru dat na formuláři "Přidělení předpisu" v modulu Platby pro vysoké školy.
 • Úprava tiskové sestavy "Kniha úrazů" - Oprava generování sloupce "Byl úraz ošetřen? Kým?". Nyní se do tohoto sloupce generuje pouze obsah pole "Zdravotní zařízení, kde byl úraz ošetřen" z formuláře Evidence úrazů.
 • Nová tisková sestava "Seznam žáků s vyznamenáním".
 • Nová tisková sestava "Seznam žáků dle splněného počtu let povinné školní docházky".
 • Změna způsobu řazení v tiskových sestavách s přihláškami na SŠ s údaji o zaevidované škole (nejdříve dle pořadí zájmu, pak dle zadaného termínu)

Změny k 15.1.2018:

 • Aktualizace a úpravy tiskových sestav s e-maily a telefony zákonných zástupců a žáků a doplnění nových variant pro malotřídky:
  1. Přejmenování stávající sestavy "Seznam žáků s e-mailovými adresami zákonných zástupců" na "Seznam žáků s e-mailovými adresami zákonných zástupců (zákonní zástupci v jedné řádce)"
  2. Nová sestava "Seznam žáků s e-mailovými adresami zákonných zástupců", která generuje zákonné zástupce pod sebe
  3. Nová sestava "Seznam žáků s e-mailovými adresami zákonných zástupců po ročnících", která generuje zákonné zástupce pod sebe a navíc po ročnících
  4. Aktualizace sestavy "Seznam žáků s telefony a e-mailovými adresami zákonných zástupců"
  5. Nová sestava "Seznam žáků s telefony a e-mailovými adresami zákonných zástupců po ročnících", která generuje zákonné zástupce pod sebe a navíc po ročnících
  6. Přejmenování stávající sestavy "Seznam žáků s telefony na zákonné zástupce" na "Seznam žáků s telefony na zákonné zástupce (zákonní zástupci v jedné řádce)"
  7. Nová sestava "Seznam žáků s telefony na zákonné zástupce", která generuje zákonné zástupce pod sebe
  8. Nová sestava "Seznam žáků s telefony na zákonné zástupce po ročnících", která generuje zákonné zástupce pod sebe a navíc po ročnících
  9. Přejmenování stávající sestavy "Seznam žáků ve třídách s e-mailovými adresami zákonných zástupců" na "Seznam žáků ve třídách s e-mailovými adresami zákonných zástupců (zákonní zástupci v jedné řádce)"
  10. Nová sestava "Seznam žáků ve třídách s e-mailovými adresami zákonných zástupců", která generuje zákonné zástupce pod sebe
  11. Aktualizace sestavy "Seznam žáků ve třídách s kontakty zákonných zástupců"
  12. Aktualizace sestavy "Seznam žáků ve třídách s kontakty zákonných zástupců po ročnících"
  13. Přejmenování stávající sestavy "Seznam žáků ve třídách s telefony zákonných zástupců" na "Seznam žáků ve třídách s telefony zákonných zástupců (zákonní zástupci v jedné řádce)"
  14. Nová sestava "Seznam žáků ve třídách s telefony zákonných zástupců", která generuje zákonné zástupce pod sebe, tudíž nedochází k přetékání
  15. Aktualizace sestavy "Seznam žáků ve třídách s telefony a e-mailovými adresami zákonných zástupců"
  16. Aktualizace sestavy "Seznam žáků s jejich telefony"
  17. Nová sestava "Seznam žáků s jejich telefony po ročnících" pro malotřídky
  18. Nová sestava "Seznam žáků s jejich e-mailovými adresami"
  19. Nová sestava "Seznam žáků s jejich e-mailovými adresami po ročnících" pro malotřídky

Změny k 12.1.2018:

 • Nová tisková sestava "Seznam žáků dle splněného počtu let povinné školní docházky"
 • Nová tisková sestava "Seznam žáků s vyznamenáním"

Změny k 11.1.2018:

 • Úprava tiskové sestavy "Kniha úrazů" - Oprava generování sloupce "Byl úraz ošetřen? Kým?". Nyní se do tohoto sloupce generuje pouze obsah pole "Zdravotní zařízení, kde byl úraz ošetřen" z formuláře Evidence úrazů.
 • Aktualizovány následující tiskové sestavy s přihláškami ke vzdělávání ve střední škole (denní forma) dle tiskopisů vydaných MŠMT dne 1.9.2017:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 10. ročník
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 10. ročník s údaji o zaevidované škole

Změny ke 3.1.2018 - nasazena nová distribuce K0701.0.0

 • Aktualizace nabízených tiskopisů na formuláři "Výběr vzoru ročníkového vysvědčení" dle aktuálně platné legislativy a rozšíření o tiskopisy pro střední školy.
 • Tlačítko "Export všech údajů" na formuláři "Evidence uchazečů" v rámci modulu Přijímací řízení nyní exportuje i datum narození zákonného zástupce.
 • Optimalizace načítání počtu žáků/studentů na formuláři "Třídy".

Změny k 21.12.2017

 • Nová tisková sestava "Zápisový lístek (bianco)"

Změny k 18.12.2017

 • Nasazena nová verze mobilní aplikace Škola OnLine pro platformy Android, iOS a Windows 10 - bližší informace a odkazy pro stažení naleznete zde.

Změny k 8.12.2017 - nasazena nová distribuce K0700.0.1

 • Na formuláři "Doporučení pro vzdělávání" pro evidenci doporučení pro vzdělávání žáka/studenta přibyla možnost zobrazovat pouze aktuálně platná doporučení k danému datu. Zároveň na detailu formuláře přibylo tlačítko "Zobrazit obsah identifikátoru znevýhodnění" pro zobrazení textového významu jednotlivých částí identifikátoru znevýhodnění.
 • Přidání nového pole "Datum narození" k zákonnému zástupci ve všech evidenčních modulech (Školní matrika, Elektronická přihláška, Zápis do 1. ročníku, Přijímací řízení apod.).
 • Aktualizace číselníků se státy (SIMS_STAT, RAST a AAST).
 • V číselníku předmětů (formulář "Předměty") přibylo nové pole "Pořadí zobrazení na vysvědčení", které má vliv na zobrazení předmětů na vysvědčení. Škola tak může používat jiné pořadí zobrazení předmětů v aplikaci a jiné pro tisk vysvědčení.
 • Na formuláři "Opravné a komisionální zkoušky" byl odstraněn příznak "Uzavřít ročník", který se již nevyužívá.
 • Formulář "Obory vzdělání" lze nyní volat v novém školním roce i bez nutnosti vygenerování nového kalendáře školy.
 • Úprava barevného odlišování známek na formuláři "Rychlý přehled" pro žáky/studenty a zákonné zástupce.
 • Přes hromadné nastavení položek lze nyní nově nastavit i položku "Zájmové vzdělávání".
 • Úprava objednávkového formuláře pro rok 2018 (pouze pro školy, které objednávají aplikaci pouze na jeden školní rok).
 • Při odpovídání na zprávu se na formuláři "Odeslat zprávu" nyní standardně zobrazuje ve výběrovém seznamu "Třída:" hodnota "vybraní příjemci".
 • Formulář "Import fotografií" byl ošetřen proti pádu při příliš velkém souboru s fotografiemi. Při zobrazování chybové hlášky navíc zobrazuje jaká je maximální povolená velikost souboru.
 • Formulář pro zařazování uchazečů do evidence studentů na vysokých školách byl rozšířen o možnost filtrování dle pole "Místo výuky". Zároveň byl sloupec s kódem studijního oboru rozšířen i o název oboru.
 • Formulář "Informace o předmětech" pro studenty vysokých škol byl rozšířen tak, že si student může zobrazit buď jen zapsané předměty, nebo všechny předměty na škole a v nich vyhledávat dle názvu předmětu.
 • Oprava zobrazování počtu záznamů na záložce "Žáci/studenti" na formuláři "Obecná událost".
 • Oprava chyby při ukládání formuláře "Účastníci v oddělení" s nevyplněným pořadovým číslem účastníka.
 • Oprava zobrazování validátoru "Pole musí být vyplněno" při smazání posledního záznamu na formuláři "Historie položek".
 • Oprava zakládání záznamu o ukončení žáka/studenta (ročníku a ČVTV), pokud se zakládá v průvodci pro převod dat na nový školní rok přes tlačítko "Individuální nastavení".
 • Oprava zobrazování tlačítka "Podepsat" a funkce tlačítka "Podepsat vše" na formuláři "Průběžné hodnocení" pro žáky/studenty a zákonné zástupce u neplnoletých žáků.
 • Oprava stylování výběrového seznamu se známkou na formuláři "Hromadné zadávání hodnocení ve čtvrtletí".
 • Oprava ukládání hodnoty na formuláři "Čtvrtletní uzávěrka" v prohlížeči Internet Explorer 7.
 • Oprava stylování psaného textu při vyplňování přírůstkového čísla nebo číselného kódu v modulu Knihovna v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla Firefox.
 • Oprava zobrazování polí "Pořízeno" a "Datum odepsání" ve filtru na formuláři "Inventář".
 • Oprava "čistění" formuláře "Obecná událost" při opakovaném zakládání záznamů.
 • Optimalizace exportu dat do MS Excel na formuláři "Školní matrika".
 • Optimalizace výběru dat pro seznam suplovaných a suplujících učitelů na formuláři s výpisem suplování.
 • Nasazena nová verze komponent pro tiskové sestavy (verze 2018.1.3.).
 • Aktualizace tiskových sestav s vysvědčením o závěrečné zkoušce. Jedná se o tyto tiskopisy:
  1. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) - dvouleté obory (bianco)
  2. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory (bianco)
  3. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory (bianco)
 • Nová tisková sestava "Tematický plán (řazení dle měsíce)" a aktualizace stávající tiskové sestavy "Tematické plány".

Změny k 6.11.2017:

 • Aktualizovány následující tiskové sestavy s přihláškami ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou dle tiskopisů vydaných MŠMT dne 1.9.2017:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník s údaji o škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník s údaji o škole
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník s údaji o škole
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník s údaji o škole
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník s údaji o škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník s údaji o škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 10. ročník
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 10. ročník s údaji o škole

Změny k 1.11.2017 - nasazena nová distribuce K0699.0.2

 • Na formuláři pro odchod žáků/studentů ze třídy přibyla možnost výběru žáků/studentů dle ročníku, což ocení zejména malotřídní školy. Výběrový seznam s ročníkem se zobrazuje pouze v případě, že v dané třídě existují žáci/studenti z více než jednoho ročníku.
 • Úpravy v generování změnového exportu podpůrných opatření R44-99 v případě, kdy je zadáno nové již ukončené doporučení a původní je ještě platné a v případě, kdy je rozdělené podpůrné opatření přerušením vzdělávání žáka/studenta.
 • V modulu "Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria" přibyla možnost generovat absence zkoušejícím učitelům pomocí tlačítka "Vytvořit absence učitelů" na formulářích "Rozdělení žáků do dnů" a "Rozpis maturitních zk. žáků/studentů" (blíže viz nápověda).
 • Na formuláři "Spojení hodin" se nyní "nevolní" učitelé zobrazují červeně.
 • Na formuláři "Odeslat zprávu" se nyní při odpovídání na došlou zprávu zobrazuje i text původní zprávy.
 • Drobné úpravy v designu stránky při změnách šířky okna v některých prohlížečích.
 • Aktualizace překladů aplikace do anglického jazyka.
 • Pro vysoké školy přibyla další možnost generování studijního čísla ve formátu RRRRNNNN (blíže viz popis parametru "Formát studijního čísla").
 • Na formuláři pro evidenci uchazečů na vysoké školy přibyla možnost exportu studijního čísla do MS Excel.
 • Oprava exportu datových vět o žácích/studentech na SŠ, kdy se za určitých okolností exportovaly i maturanti z předešlých let.
 • Opravy spojené s chybami vznikajícími v případě, kdy jméno osoby nebo název třídy obsahuje apostrof.
 • Oprava nezobrazování kontextového menu na rozvrhované hodině v kalendáři u uživatelů, kteří mají v uživatelském jméně apostrof.
 • Oprava nezobrazování ikon pro export do MS Excel na formuláři "Hromadné nastavení cizích jazyků" za určitých okolností.
 • Oprava umístění validátoru pro vybrání souboru na formuláři "Export/import údajů CERMAT".
 • Oprava špatného zobrazování počtu žáků/studentů při přechodu mezi formuláři "Školní matrika" a "Třídy" a vracení se zpět.
 • Oprava chyby na formuláři "Domácí úkoly" s nahráním vybraného souboru pokud při zadávání úkolu nezadám termín odevzdání.
 • Oprava řazení záznamů na formuláři "Průběžné hodnocení" v případě volby řazení dle data.
 • Oprava pádu formuláře "Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE" v případě fotografií žáků/studentů vložených ve formátu GIF.
 • Oprava odkazu, který se otvírá při validaci s hláškou "Opravdu se žák nevyučuje žádnému cizímu jazyku?" na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT".
 • Optimalizace načítání dat na formulářích "Odeslané zprávy" a "Neodeslané zprávy" jak pro interní uživatele školy, tak žáky/studenty a zákonné zástupce.
 • Optimalizace rychlosti načítání přijatých zpráv a školních akcí na vstupním formuláři "Rychlý přehled" pro žáky/studenty a zákonné zástupce.
 • Optimalizace formuláře "Zkušební termíny" pro studenty VOŠ.
 • Optimalizace detekce nezapsaná hodiny na formuláři pro zápis do třídní knihy.
 • Optimalizace načítání dat na formuláři "Pohotovost učitelů".
 • Optimalizace formuláře "Suplování dozorů" založením příslušného databázového indexu.
 • Optimalizace procedury na zjišťování počtu odpadlých hodin při zadávání suplování.
 • Nová tisková sestava "Přehled aktuálně poskytovaných podpůrných opatření".

Změny k 1.10.2017 - nasazena nová distribuce K0698.0.1

 • Pro zákonné zástupce a žáky/studenty byla v aplikaci vytvořena nová vstupní stránka "Rychlý přehled", která nahradila původní týdenní rozvrh a shrnuje nejnovější údaje ze všech základních evidencí (rozvrhu, hodnocení, docházky, výchovných opatření nebo zpráv). Kliknutím do příslušné sekce se zákonní zástupci (žáci/studenti) rychle dostanou do konkrétní evidence nebo k původní stránce s týdenním rozvrhem. Bližší informace lze nalézt zde.
 • Nově je v aplikaci implementován princip podepisování známek, poznámek a výchovných opatření. Blíže viz zde. Pokud škola chce podepisování využívat je nutné zapnout parametr aplikace "Umožnit podepisování žákovské knížky".
 • Provedeny drobné úpravy v předávání dat do centrální matriky MŠMT a v exportu změn podpůrných opatření (výkaz R 44-99) dle na poslední chvíli vydané legislativy MŠMT.
 • Pro splnění podmínek správného vykazování matriky žáků/studentů pro statutární města bylo na formulář "Žáci/studenti" (na kartu žáka/studenta) přidáno ke všem adresám nové pole "Městská část/správní obvod". Toto pole se automaticky doplňuje na základě využívání "našeptávače" adres. Pokud mají školy zadány stávající adresy u žáků/studentů správně, pak se jim automaticky toto pole doplní a nemusí jej tudíž u stávajících adres doplňovat.
 • Pole "Datová schránka" pro ukládání identifikátoru datové schránky je nyní zapracována i na všechny ostatní evidenční formuláře s osobami v rámci modulů "Zápis do 1. ročníku" pro ZŠ a "Přijímací řízení" pro SŠ, VOŠ, konzervatoře a vysoké školy.
 • Formulář pro export a import pro CERMAT a SCIO z modulu "Přijímací řízení" pro SŠ, VOŠ a konzervatoře byl z důvodu lepší přehlednosti rozdělen do dvou samostatných formulářů.
 • Na formuláři pro evidenci absolventských prací pro VOŠ a konzervatoře lze nyní vybírat jako řešitele i studenta se zadaným kódem ukončení "Ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky" v dřívějších školních letech.
 • Na formuláři pro zápis hodnocení závěrečných zkoušek v konzervatořích byla odstraněna kontrola horní mezní hranice pro pole "Datum absolventského vystoupení". Nyní se kontroluje pouze, že zadávaný datum je menší než začátek aktuálního školního roku.
 • Opraveno načítání seznamu žáků/studentů na formuláři pro hromadné nastavení cizích jazyků za specifických okolností
 • Oprava načítání seznamu žáků/studentů při přidělování výukového zdroje přímo z kalendáře, kdy za určitých okolností (zejména u rozvrhových hodin obsahujících dělení na skupiny) nedocházelo ke správnému načtení seznamu.
 • Optimalizace exportu údajů o žácích/studentech do MS Excel na formuláři "Žáci/Studenti".
 • Opraveno ukládání zákonného zástupce na formuláři "Evidence úrazů" při nezaškrtnutém příznaku "Vyrozuměn".

Změny k 8.9.2017:

 • Aktualizace tiskové sestavy "Seznam žáků ve třídách s trvalým bydlištěm, datem narození, RČ a kódem ZP" - Opraveno řazení dle ČVTV, opraveno generování třídních učitelů a upraven formát adresy dle vyhlášky č. 359/2011 Sb.
 • Aktualizace tiskových sestav pro modul přijímací řízení SŠ a VOŠ. Opravena možnost editace proměnných textů v rozhodnutích. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Rozhodnutí o přijetí
  2. Rozhodnutí o přijetí (pro tisk z evidence uchazečů)
  3. Rozhodnutí o nepřijetí
  4. Rozhodnutí o nepřijetí (pro tisk z evidence uchazečů)

Změny k 6.9.2017:

 • Nové tiskové sestavy pro tisk průběžného hodnocení a průběžné absence žáka/studenta pro zadané období. Tyto sestavy jsou vhodné pro školy, které používají už jen elektronickou třídní knihu a přitom se na škole nachází zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu. Jedná se o tyto tiskové sestavy:
  1. Výpis průběžného hodnocení žáka v období
  2. Výpis průběžného hodnocení žáka v období po předmětech
  3. Výpis průběžné absence žáka v období

Změny k 30.8.2017:

 • Aktualizace následujících tiskových sestav:
  1. Počty žáků podle ročníků
  2. Počty žáků podle ročníků a tříd
  3. Počty žáků podle tříd
  4. Počty žáků podle tříd a ročníků
  5. Počty žáků podle tříd, ročníků a stupňů školy
  6. Seznam žáků ve třídách s 1 volným sloupcem
  7. Seznam žáků ve třídách s 2 volnými sloupci
  8. Seznam žáků ve třídách s 3 volnými sloupci

Změny k 21.8.2017 - nasazena nová distribuce K0697.0.2:

 • Přepracována struktura menu aplikace Škola OnLine (blíže viz zde)
 • Nový vzhled aplikace (blíže viz zde)
 • Nová ikona "Administrativní událost" v horní liště aplikace - jedná se o nového pomocníka pro akce prováděné v systému.
 • Změny aplikace týkající se předávání dat do centrální matriky MŠMT (aktualizace číselníků MŠMT, změny v číselníku RAUP, nový kód 509 pro položku TYP_TR apod.).
 • Na všechny formuláře pro evidenci osob (žáci/studenti, zákonní zástupci, učitelé, vychovatelé a ostatní uživatelé) přibylo nové pole "Datová schránka" pro ukládání identifikátoru datové schránky. Toto nové pole lze i exportovat na všech formulářích pomocí tlačítek pro export do MS Excel. Zároveň bylo toto pole přidáno na formulář "Vlastnosti organizace" pro možnost evidence identifikátoru datové schránky organizace.
 • Doporučení pro vzdělávání dodané školských poradenským zařízením v podobě XML souboru lze nyní importovat pomocí tlačítka "Import doporučení" na formuláři "Doporučení pro vzdělávání".
 • Vznikl nový aplikační parametr "Nastavit nový školní/akademický rok po přihlášení s předstihem X dnů", kterým si škola může nastavit způsob automatického přepínání nového školního roku. Parametr udává, o kolik dní dříve bude po přihlášení uživatele automaticky nastaven budoucí školní/akademický rok. (blíže viz zde)
 • Byl implementován nový způsob generování ISIC, ITIC a ALIVE průkazů na formuláři "Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE". Nyní již není nutné provádět export souboru v podobě MS Excel souboru, ale objednání průkazů se provádí přímo přes API rozhraní ISIC (blíže viz zde).
 • Na formuláře s evidencí uchazečů v modulu "Zápis do 1. ročníku" pro ZŠ a v modulu "Přijímací řízení" pro SŠ, KON a VOŠ přibyla možnost vybrat existujícího zákonného zástupce pomocí tlačítka "Propojit s existujícím zákonným zástupcem.
 • V modulu "Zápis do 1. ročníku" na formuláři "Evidence uchazečů" se nyní při mazání uchazeče převedeného z elektronické přihlášky automaticky u příslušné elektronické přihlášky přenastaví stav ze stavu "převedená" na "přijatá".
 • Byla zapracována další vylepšení v evidenci "Výchovná opatření a hodnocení chování" - Přibyla možnost nastavení "vyloučení". Dále přibyl nový parametr aplikace s názvem "Tisk výchovných opatření", kterým lze určit typ výchovných opatření, která budou k dispozici na uzávěrce třídního učitele. Při hromadném doplňování na uzávěrce třídního učitele bylo přidáno modální okno s možností přesného výběru vyplňovaných hodnot do pole „Pochvaly a jiná ocenění“.
 • V modulu Školní družina/Školní klub přibyla možnost u oddělení definovat zástupce vychovatelů. Tito zástupci pak mají možnost zapisovat i docházku a doplňovat přehled výchovně vzdělávací prác.
 • Zákonní zástupci nyní mají možnost na formuláři "Objednání zasílání zpráv" definovat, zdali chtějí do zasílaného průměru v předmětu nebo průměru ze všech předmětů započítávat celý školní rok nebo jen dané pololetí.
 • Na formuláři "Vlastnosti organizace" je nyní možnost u školy definovat v poli "Zkratka pro veřejné stránky školy" zkratku pro volání veřejně dostupné části Školy OnLine. Veřejné stránky školy lze pak volat např. odkazem "https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zkratka_školy/KWE001_ObecneInformace.aspx".
 • Na formuláři "Úvazky učitelů" se nyní, při vytváření nového úvazku, zobrazuje upozornění v případě, kdy škola nemá založenu ani jednu verzi rozvrhu pro dané období roku. Což je např. v případě, že škola neprovedla převod dat na nový školní rok.
 • Na formuláři "Poznámky k průběhu vzdělávání" se nyní při zadávání poznámky typu "postup do vyššího ročníku" neprovádí kontrola na hranice školního roku.
 • Pomocí formulářů v menu "Správa aplikace" - "Import dat" lze nyní provést import dat do modulu Knihovna ze souboru ve formátu XLS.
 • Do statistik na formuláři "Statistiky přístupů" se nyní nezapočítávají anonymní přístupy přes veřejné stránky školy (PublicWeb).
 • Na složení třídy se při ukončování žáků/studentů, kteří jsou již ukončeni v budoucnosti, nyní zobrazuje uživatelsky srozumitelnější zpráva aplikace a navíc jsou vypsány jejich jména.
 • Úprava průvodce na převod dat do nového školního roku tak, aby při povyšování ročníku u žáků/studentů respektoval maximální hodnotu pro daný typ školy.
 • Optimalizace návratu na kalendář tlačítkem "Zpět" z formuláře "Nové hodnocení".
 • Optimalizace načítání poznámek k hodině na formuláři "Kalendář" pro zákonné zástupce a žáky/studenty.
 • Optimalizace načítání formuláře "Zákonní zástupci".
 • Oprava zobrazování chybových hlášek v aplikaci. Zejména v případě, že formulář generuje více chybových hlášek najednou.
 • Opraven pád aplikace v případě, kdy uživatel vstoupí na detail záznamu na formuláři "Oddělení školní družiny/klubu", který má přidělen neaktivní místnost.
 • V modulu "Zprávy" bylo odstraněno zbytečné vkládání prázdných řádek v těle zprávy při jejím zobrazení.
 • Nová tisková sestava "Inventární přehled knih dle druhů knihovny" pro modul "Knihovna". Sestava zobrazí inventární přehled knih dle druhů knihovny. V každém z druhů knihovny zobrazí seznam exemplářů knih se základními informacemi o knize a její cenou.

Změny k 26.6.2017:

 • Aktualizace některých tiskových sestav s bianco vysvědčením pro střední školy - oprava velikosti fontu u textu "II. pololetí", aby byla stejná jako u textu "I. pololetí". Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. SEVT 49 854 0 - Střední školy 16 předmětů (bianco)
  2. SEVT 49 853 0 - Střední školy 18 předmětů (bianco)
  3. SEVT 49 855 0 - Střední školy 30 předmětů (bianco)
  4. SEVT 49 857 0 - Střední školy hodnocení klasifikací a slovním hodnocením (bianco)
  5. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)
  6. ​Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)
  7. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco)
  8. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením (bianco)

Změny k 22.6.2017:

 • Aktualizace tiskové sestavy "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)" - upraven formát stránky tak, aby nenastával problém s tiskem na některých tiskárnách
 • Aktualizace tiskové sestavy "ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco) - polské" - provedeny drobné úpravy překladů do polštiny
 • Nové tiskové sestavy pro tisk hodnocení zájmových útvarů:
  1. Klasifikace žáka v zájmových útvarech (na výšku)
  2. Klasifikace žáka v zájmových útvarech (na šířku)

Změny k 21.6.2017:

 • Aktualizace tiskové sestavy "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)" dle informací k vyplňování vysvědčení ve středních školách a konzervatořích vydaných 20.6.2017

Změny k 16.6.2017:

 • Aktualizace tiskových sestav s vysvědčením pro střední školy dle vyhlášky 3/2015 Sb. - přidán přepínač pro volbu tisku třídního učitele a ředitele školy. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů
  2. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)
  3. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)
  4. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco)
  5. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – slovní hodnocení (bianco)
  6. ​Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením (bianco)

Změny k 12.6.2017:

 • Nové tiskové sestavy:
  1. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – slovní hodnocení (bianco)
  2. Kontrolní list o závěrečné zkoušce

Změny k 7.6.2017:

 • Nové tiskové sestavy:
  1. ZŠ slovní hodnocení - list A + 1xB (2. pololetí, bianco)
  2. ZŠ slovní hodnocení - list A + 2xB (2. pololetí, bianco)

Změny k 4.6.2017 - nasazena nová distribuce K0695.0.7:

 • Provedeny změny v evidenci výchovných opatření a hodnocení chování prostřednictvím formuláře "Výchovná opatření a hodnocení chování". Možnost definice vlastního číselníku druhu hodnocení, hromadného zadávání pochval na vysvědčení na uzávěrce třídního učitele apod. (více zde).
 • Na formuláři Uzávěrka učitele provedeno rozšíření funkčnosti o umožnění zadání čtvrtletního hodnocení. (více viz zde).
 • Přejmenování záložky "Zdravotní postižení" na detailu žáka/studenta ve Školní matrice na "Zdravotní postižení/omezení a nadání žáka".
 • Změna v evidenci položky "Nadání" ve Školní matrice dle aktuálně platné legislativy (nyní jsou zde jen dvě možné hodnoty). Zároveň byla položka přesunuta na záložku "Zdravotní postižení/omezení a nadání žáka".
 • Úprava exportu datové věty při zadaném nadání žáka (položka ID_ZNEV) v závislosti na zavedení nového číselníku v položce "Nadání", aktuálně jsou zde pouze dvě hodnoty s odpovídajícími kódy.
 • Nově se na formuláři "Export dat ze školní matriky" se "b" soubor s podpůrnými opatřeními vytváří/kontroluje/vizualizuje pouze v případě, že nastavené sběrné období končí 30. 9. pro ZŠ, SŠ, KON, nebo 31. 10. pro VOŠ. Tj. pokud exportuji data za období končící 31. 3., tak se vůbec nebude provádět export souboru, resp. zobrazování záložek.
 • Na formuláři "Školní matrika" na kartě žáka bylo přejmenováno tlačítko "Uložit" na "Uložit a zůstat".
 • Provedeno zjednodušení práce s historií položek ve Školní matrice (dotaz na přepisování údajů v budoucnu).
 • Nasazen nový formulář "Priority suplování", prostřednictvím kterého je možné nastavit priority suplování ovlivňující nabízení učitelů na "Zadávání suplování".
 • Byla provedena aktualizace číselníků MŠMT.
 • Provedena aktualizace rejstříku škol ve školní matrice.
 • Nadefinován Kalendář organizace pro 2018 (svátky/prázdniny dané vyhláškou).
 • Na detailu formuláře "Evidence knih" je nyní možno načítat/aktualizovat data o dané knize přímo z národní knihovny pomocí tlačítka "Načtení údajů z národní knihovny".
 • Na formuláři "Výchovně vzdělávací práce" v modulu "Školní družina" je nyní umožněn tisk třídní knihy pro školní družinu pomocí ikonky s tiskárnou ve spodní části formuláře.
 • Opraveno načítání údajů o studentovi (jméno a příjmení) k datu ukončení vzdělávání na formuláři  "Odchod žáků/studentů".
 • Provedeno přepracování formuláře s výpisem informací o organizaci na veřejných stránkách školy (PublicWeb).
 • Pomocí formulářů v menu Administrace - Import dat lze nyní provést import dat do modulu Inventář ze souboru ve formátu XLS.        
 • V evidenci uchazečů v modulu "Přijímací řízení" pro SŠ přibyla na záložce "Informace z přihlášky" nová pole "Stupeň podpůrných opatření" a "Jednotná přijímací zkouška". Dále byl upraven import dat o příjímacím řízení z CERMATu.
 • Na formuláři "Evidence uchazečů" v rámci přijímacího řízení byl upraven export všech údajů prostřednictvím tlačítka "Export všech údajů" tak, aby exportoval i rodné číslo uchazeče.
 • Provedena úprava týkající se přesouvání žáků mezi třídami (aplikace si pamatuje kód zahájení vzdělávání z původní třídy, pokud je zadán).
 • Na formuláři "Odchod žáků/studentů" je nově pod seznamem žáků zobrazován příznak "Umožnit zadání ukončení žáků vzdělávajících se podle §38 odst. 1, písm. a) ŠZ".
 • Na formuláři "Přehled žáka/studenta" ve školní matrice je umožněno měnit údaj v poli "Stav vzdělávání" (Řádné vzdělávání/Opakování ročníku/Zařazení do vyššího ročníku apod.).
 • Provedena oprava zobrazování pouze aktivních studentů (bez přerušení a ukončení studia) na formuláři "Zápočty/zkoušky v předmětu" v modulu "Index" pro VOŠ tak, aby při odškrtnutí zobrazoval správně i ukončené studenty.
 • Při zařazení žáka do přípravné třídy či třídy MŠ přímo z formuláře "Školní matrika" již není povinný údaj "Kód zahájení vzdělávání" a "Důvod".
 • Zrušeno zadávání stavu "uznáno" v hodnocení předmětu na formulářích "Uzávěrka učitele" a "Opravné a komisionální zkoušky".
 • Na formuláři "Denní ve třídě" při zápisu do třídní knihy se při výběru důvodu absence ve výběrovém seznamu řadí nyní položky dle pořadí zobrazení v číselníku "Důvod absence".
 • Na formulářích "Přesun", "Výměna" a "Spojení hodin" došlo ke sjednocení zobrazování informací o obsazenosti a kapacity místnosti.
 • Na formuláři Tematické plány je umožněno kopírování uživatelských tematických plánů do plánů školy prostřednictvím tlačítko "Kopírovat do tematických plánů školy.
 • Provedena úprava generování QR kódu na vysvědčení pro víceletá gymnázia.
 • Přidán nový parametr aplikace "Kontrola položek adresy" pro nastavení validace adres ve školní matrice, na zápisu do 1. tříd a přijímacím řízení, které uživateli umožní nastavit, zda chce validovat všechny položky adresy, žádné nebo jenom některé.
 • Přidán nový parametr aplikace "Automatické rušení uživatelských účtů – počet dnů" (kategorie "Správa účtu"), který umožňuje automatické rušení uživatelských účtů po ukončení studia žáka/studenta a jeho zákonného zástupce.
 • Přidán nový parametr "E-mailové notifikace nepřečtených zpráv" prostřednictvím kterého je umožněno zasílání notifikací o příchozích zprávách na e-mail uživatele.
 • Provedena drobná optimalizace formuláře "Výpis suplování".
 • Provedeny některé optimalizace formuláře "Denní ve třídě" pro zápis do třídní knihy.
 • Provedena optimalizace formuláře "Problémoví žáci/studenti".
 • Provedena optimalizace formuláře "Školní akce". 
 • Provedena optimalizace formuláře "Export pojištěnců pro VZP".
 • Provedena optimalizace formuláře "Výukové zdroje".
 • Provedena optimalizace formuláře "Poznámky ve třídní knize".
 • Na formuláři "Seznam sestav" je umožněno vyhledávání v seznamu tiskových sestav prostřednictvím nově přidaného tlačítka "Hledat".
 • Provedena úprava procesu aktualizace tiskových sestav, při zaškrtnutém příznaku "Automatická aktualizace" se aktualizuje i "Popis sestavy".
 • Umožněno užívání návrháře tiskových sestav v HTML5, tj. bez závislosti na Flash prostřednictvím nastavení parametru aplikace "Povolit používání technologie Flash pro zobrazování tiskových sestav" - součást procesu postupného opouštění Flashe a přechod na HTML5.
 • Provedena aktualizace nástroje pro práci s tiskovými sestavami na novou verzi 2017.1.
 • Aktualizace stávajících tiskových sestav (provedeny změny kvůli změně způsobu evidence výchovných opatření):
  1. Katalogový list ZŠ
  2. Katalogový list SŠ
  3. Počty výchovných opatření dle ročníku a druhu
  4. Počty výchovných opatření dle třídy a druhu
  5. Přehled výchovných opatření dle druhů
  6. Přehled výchovných opatření dle tříd
  7. Výchovné opatření - dopis zákonným zástupcům (tisk z matriky)
  8. Výchovné opatření - dopis zákonným zástupcům (tisk z výchovného opatření)
  9. Výchovné opatření (napomenutí/důtka/vyloučení) - dopis zákonným zástupcům
 • Nové tiskové sestavy:
  1. Seznam žáků ve třídách dle ročníků s kontakty zákonných zástupců
  2. Seznam aktuálně nevypůjčených knih

Změny k 2.6.2017:

 • Nové tiskové sestavy:
  1. SEVT 49 869 5 - Diplom absolventa konzervatoře (bianco)
  2. Diplom absolventa konzervatoře (bianco)
 • Aktualizované tiskové sestavy:
  1. Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři (bianco)

Změny k 23.5.2017:

 • Nové tiskové sestavy (jedná se o nové tiskopisy dle vyhlášky 3/2015 Sb.):
  1. Výuční list - dvouleté obory
  2. Výuční list - dvouleté obory (bianco)
  3. Výuční list - tříleté obory
  4. Výuční list - tříleté obory (bianco)
  5. Diplom absolventa vyšší odborné školy
  6. Diplom absolventa vyšší odborné školy (bianco)
 • Aktualizované tiskové sestavy:
  1. SEVT 49 863 5 - Výuční list
  2. SEVT 49 863 5 - Výuční list (bianco)
  3. SEVT 49 865 5 - Diplom absolventa vyšší odborné školy
  4. SEVT 49 865 5 - Diplom absolventa vyšší odborné školy (bianco)

Změny k 11.4.2017:

 • Nové tiskové sestav pro čtvrtletní hodnocení:
  1. Klasifikace žáků třídy ve čtvrtletí (pro rozstříhání) - určena pro rozstřihání na třídní schůzky
  2. Klasifikace žáka ve čtvrtletí - určena pro tisk čtvrtletního hodnocení jednotlivým žákům v podobě vysvědčení ve formátu A5
  3. Klasifikace žáka ve čtvrtletí (pro tisk z hromadného zadávání čtvrtletního hodnocení) - určena pro tisk z formuláře pro hromadné zadávání čtvrtletního hodnocení (tento formulář mají dostupný jen některé školy, které nepoužívají všechny moduly)

Změny k 10.4.2017:

 • Nové tiskové sestav pro modul Zápis do 1. ročníku:
  1. Seznam uchazečů dle obce trvalého bydliště
  2. Statistika uchazečů dle obce a části obce trvalého bydliště
  3. Statistika uchazečů dle obce trvalého bydliště
  4. Statistika uchazečů dle okresu trvalého bydliště
 • Aktualizace následujících tiskových sestav pro modul Zápis do 1. ročníku:
  1. Seznam uchazečů s druhem a výsledkem zápisu
  2. Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm

Změny ke 4.4.2017:

 • Aktualizace tiskových sestav pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí pro modul Přijímací řízení (tiskové sestavy "Rozhodnutí o přijetí", "Rozhodnutí o přijetí (pro tisk z evidence uchazečů)", "Rozhodnutí o nepřijetí" a "Rozhodnutí o nepřijetí (pro tisk z evidence uchazečů)") - V sestavách byly aktualizovány texty (vyhlášky a paragrafy) dle aktuální legislativy, dále bylo upraveno generování adres dle vyhlášky 359/2011 Sb., přidána proměnná "Rozhoduje", kterou si při generování sestavy mohou uživatelé nastavit a další drobné grafické korekce a úpravy.    

Změny k 29.3.2017:

 • Nová tisková sestava "Seznam aktuálně nevypůjčených knih" - zobrazí seznam aktuálně nevypůjčených knih v modulu Knihovna
 • Aktualizace následujících tiskových sestav pro modul "Zápis do 1. ročníku":
  1. Rozhodnutí o nepřijetí - opraveno generování adres dle vyhlášky 359/2011 Sb.
  2. Rozhodnutí o přijetí - opraveno generování adres dle vyhlášky 359/2011 Sb.
  3. Rozhodnutí o odkladu - opraveno generování adres dle vyhlášky 359/2011 Sb.; upraven datum z 31. května na 30. dubna; upraveno zarovnání odstavců do bloku, tak aby se neroztahovaly texty v posledních řádcích
 • Aktualizace následujících tiskových sestav s obcemi trvalého bydliště, tak aby se generovali dle vyhlášky č. 359/2011 Sb.,:
  1. Seznam žáků dle obce trvalého bydliště včetně třídy a ČVTV
  2. Seznam žáků dle obce trvalého bydliště po třídách
  3. Seznam žáků dle obce trvalého bydliště

Změny k 27.3.2017:

 • Nová tisková sestava "Seznam vydaných maturitních vysvědčení dle protokolu" - zobrazí seznam žáků/studentů s jejich zaevidovanou sérií a číslem maturitního vysvědčení
 • Nová tisková sestava "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (údaje z evidence uchazečů)" - Generuje žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání v modulu "Zápis do 1. ročníku". Byla vytvořena na základě vzoru z dokumentu "Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce" ze dne 16.12.2016 (Čj. MSMT-27988/2016).
 • Opraveny tiskové sestavy "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný)", "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z elektronické přihlášky)" a "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z evidence uchazečů)" - byl opraven chybějící písmeno ve slově "zákoný"

Změny k 24.3.2017:

 • Nová tisková sestava "Příchody/odchody dětí do/ze školní družiny/klubu" - vypisuje příchody a odchody dětí ze školní družiny/klubu zadané pomocí formuláře "Příchody/odchody" v menu Docházka - Školní družina/klub
 • Nová tisková sestava "Třída a její vazby v informačním systému" - umožňuje vypsat všechny vazby na danou třídu v informačním systému Škola OnLine, abyste viděli, co brání jejímu smazání

Změny k 17.3.2017:

 • Aktualizace následujících tiskových sestav pro modul "Zápis do 1. ročníku"
  1. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný) - doplněno pole "Školní družina: ano/ne" (v aplikaci zatím není nikde evidováno), pole "IZO předchozí školy" zrušeno a nahrazeno polem "Poznámky ke zdrav. stavu"
  2. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z evidence uchazečů) - původní název „Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ“ byl změněn na „Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z evidence uchazečů)“; doplněno pole "Školní družina: ano/ne", pole "IZO předchozí školy" zrušeno a nahrazeno polem "Poznámky ke zdrav. stavu"; zajištěno, aby se vždy generovali dva zákonní zástupci bez ohledu na to, zdali je evidován pouze jeden nebo více než dva zákonní zástupci
  3. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z elektronické přihlášky) - nová tisková sestava pro možnost tisku Zápisového lístku z evidence elektronických přihlášek s předvyplněnými údaji z této evidence

Změny k 13.3.2017:

 • Aktualizace a vytvoření nových tiskových sestav pro elektronické přihlášky v modulu „Zápis do 1. ročníku“:
  1. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ
  2. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ dle pořadí uchazečů
  3. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ dle zaměření
  4. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ dle náhradního zaměření
  5. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ vývěska dle termínu zápisu
  6. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ vývěska dle místnosti a termínu zápisu

Změny k 9.3.2017:

 • V případě jarního aktualizačního sběru dat se již na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT" negeneruje "B" soubor s podpůrnými opatřeními. Soubor je generován pouze v případě podzimního sběru dat.
 • Aktualizace uchazečů a exportu údajů o uchazečích pro IS CERTIS na formuláři "Export/import údajů SCIO, CERMAT" v modulu "Přijímací řízení"

Změny k 3.3.2017:

 • Aktualizace exportu údajů o uchazečích pro IS CERTIS na formuláři "Export/import údajů SCIO, CERMAT" v modulu "Přijímací řízení"

Změny k 1.3.2017:

 • Nasazeny dvě nové tiskové sestavy pro modul "Zápis do 1. ročníku":
  1. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ - vhodná pro kontrolu zaevidovaných údajů o uchazeči a jeho zákonných zástupcích
  2. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný) - vhodná pro vytisknutí prázdného formuláře pro vyplnění údajů zákonnými zástupci

Změny k 27.2.2017 - nasazena nová distribuce K0694.0.23:

 • Novinky týkající se přihlašování dětí v modulu Zápisu do 1. ročníku - blíže viz zde
 • Oprava tiskové sestavy "Katalogový list SŠ" - posun textu "Poznámky k průběhu vzdělávání", který zasahoval do zápatí stránky

Změny k 23.2.2017:

 • Nové tiskové sestavy se seznamy vydaných zápisových lístků pro ZŠ (najdete je ve složce Administrace - Školní matrika - Přihlášky ke vzdělávání a zápisový lístek):
  1. Seznam vydaných zápisových lístků
  2. Seznam vydaných zápisových lístků po třídách

Změny k 22.2.2017:

 • Nasazena nová tisková sestava "Seznam žáků ve třídách dle ročníků s kontakty zákonných zástupců", která je určena zejména pro malotřídní školy
 • Upraveny tiskové sestavy se zápisovými lístky "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" a "Zápisový lístek (SEVT 49 140 1)" tak, aby v případě, že je u žáka evidováno více zákonných zástupců se zaškrtnutým příznakem "Primární zákonný zástupce pro komunikaci", se na zápisový lístek generoval pouze jeden

Změny k 21.2.2017:

 • Aktualizovány tiskové sestavy s výchovnými opatřeními (opraveno zalomování při exportu do PDF; zapracováno formátování adres dle vyhlášky 359/2011 Sb.; opraven problém negenerování se sestav, pokud není zadán třídní učitel), jedná se o tyto sestavy:
  1. Výchovné opatření - dopis zákonným zástupcům (tisk z matriky)
  2. Výchovné opatření - dopis zákonným zástupcům (tisk z výchovného opatření)
  3. Výchovné opatření (napomenutí/důtka/vyloučení) - dopis zákonným zástupcům

Změny k 20.2.2017:

 • Aktualizace tiskové sestavy "Pozvánka k přijímacím zkouškám" pro modul Přijímací řízení na SŠ, KON a VOŠ (sestava se nyní generuje přes uchazeče, nikoli zákonného zástupce; adresy se generují dle vyhlášky č. 359/2011; pokud neexistuje zákonný zástupce, pak se adresa beze z uchazeče a to v pořadí kontaktní a pak trvalá; nově se generuje u termínu i čas, pokud je zadán; nově umožnuje nastavit dva parametry a to "Datum zveřejnění" a "Webové stránky s výsledky"; zavedení "Vaši přihlášku" (pokud není zákonný zástupce) a "přihlášku Vašeho dítěte" (pokud je evidován zákonný zástupce) a další drobné kosmetické úpravy)

Změny ke 14.2.2017 - nasazena nová distribuce K0694.0.20:

 • Aktualizace rejstříku škol
 • Legislativní změny v exportu SIMS pro vysoké školy

Změny k 10.2.2017 - nasazena nová distribuce K0694.0.18:

 • Přidání příznaku „Uchazeč se již hlásil na obor GSP (Gymnázium se sportovní přípravou)“ na formulář s evidencí přihlášek k dalšímu vzdělávání (záložka „Další vzdělávání“ na kartě žáka/studenta ve školní matrice) – dokud není příznak zaškrtnut, tak nelze nastavit ani příznak „Jednotná zkouška“ (je skrytý)
 • Změna vyhodnocování celkového prospěchu pro případ, kdy je žák/student z minimálně jednoho předmětu nehodnocen a zároveň má minimálně z jednoho předmětu známku „5“ – v tomto případě má prioritu známka „5“, takže se vyhodnotí celkový prospěch jako „neprospěl(a)“
 • Na formuláři Evidence úrazů je nyní možné vybrat zákonného zástupce i bez nutnosti zaškrtávání příznak „Vyrozuměn“
 • Oprava zobrazování položky „Zapsat do třídní knihy“ v kontextovém menu obecné události v kalendáři – pokud nyní není u obecné události nastaven příznak „Evidovat docházku“, pak se tato položka nezobrazí
 • Oprava zobrazování neaktivních místností v kalendáři – nyní se v kalendáři místnost zobrazuje bez ohledu na její aktivnost
 • Oprava zobrazování komponenty pro opakování na formuláři pro zadávání školních akcí – nyní si již nepamatuje stav s předtím založené školní akce s opakováním
 • Oprava napočítávání procentuální docházky na uzávěrce učitele v případě rozvrhování výuky přes obecné události (nyní se počítá stejně jako na formuláři „Absence v předmětu“)
 • Oprava zobrazování předmětů na přehledu studenta pro VOŠ v případě, že student přestoupil z jedné třídy do druhé
 • Oprava výběru dat na formuláři Docházka - Výpis docházky - Kalendářní žáka/studenta v případě pokud je datumové omezení menší než jeden týden
 • Úprava potvrzování záznamů na formuláři Uzávěrka učitele - potvrzení se provádělo chybně nad všemi žáky třídy, nejen těmi zobrazenými
 • Oprava hromadného zadávání známek na formuláři KHU015_MaticeTridy při omezeni na ročníky (tento formulář mají dostupný jenom některé školy, které používají zjednodušenou verzi evidence a tisku vysvědčení)
 • Zaveden parametr aplikace, který zabraňuje uživatelům používat zjednodušené formuláře pro evidenci vysvědčení (jen pro školy, které používají zjednodušenou verzi evidence a tisku vysvědčení)
 • Optimalizace formuláře „Denní ve třídě“ pro zápis do třídní knihy
 • Optimalizace načítání dat na formuláři „Poznámky v třídní knize“
 • Optimalizace výběru vhodných učitelů pro suplování dozorů na formuláři Suplování dozorů
 • Drobná korekce vizuálního zobrazování menu v prohlížeči Google Chrome a Mozilla Firefox

Změny k 7.2.2017:

 • Upraveny tiskové sestavy se zápisovými lístky "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" a "Zápisový lístek (SEVT 49 140 1)" tak, aby generovali adresu dle vyhlášky č. 359/2011 Sb.

Změny k 6.2.2017:

 • Na základě domnluvy s MŠMT byly upraveny tiskové sestavy přihlášek na SŠ pro denní formu vzdělávání tak, aby se pole "Jednotná zkouška" generovalo pouze v případě oboru se sportovní přípravou. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník s údaji o zaevidované škole

Změny ke 3.2.2017:

 • Nasazena nová tisková sestava "Zápisový lístek (SEVT 49 140 1)", která je určena pro tisk zápisového lístku dle nové vyhlášky č. 353/2016 Sb. Zároveň stále zůstává v platnosti původní tisková sestava "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" pro školy, které mají ještě starší tiskopisy.
 • Nasazena nová verze tiskové sestavy "NIQES (InspIS SET) - export žáků třídy", která respektuje aktuální změny v importu žáků do systému Inspis SET

Změny k 1.2.2017:

 • Nasazena nová tisková sestava "Počty výchovných opatření dle ročníku a druhu", která dobře poslouží zejména malotřídním školám
 • Nasazena nová tisková sestava "Klasifikace a docházka žáků třídy (pro rozstříhání)", která je určena jako podklad na třídní schůzky před uzávěrkou klasifikace
 • Nasazeny následující nové vzory přihlášek na střední školy pro základní školy speciální:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou -10. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou -10. ročník s údaji o škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník s údaji o zaevidované škole

Změny k 27.1.2017:

 • Aktualizace sestav s přehledem prospěchu, klasifikace a docházky (nezapočítávají se přestupující a ukončení žáci; doplněny některé celkové průměry do sestav Přehled klasifikace a absence školy), jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Přehled klasifikace a absence školy
  2. Přehled klasifikace a absence školy dle ročníků
  3. Přehled prospěchu ročníku
  4. Přehled prospěchu tříd

Změny k 25.1.2017:

 • Aktualizovány katalogové listy pro ZŠ i SŠ (zobrazování zkratek SL1, SL2, SL3, SL4 a SL5 místo zkratky SL; negenerují se předměty, které ani v jednom pololetí nemají zadánu známku; nezobrazování počtu let povinné školní docházky, pokud není zadán žádný předmět v uzávěrce; zajištění, aby se sekce Sumarizace zobrazovala vždy celá v celku a nedošlo k její přerušení)

Změny k 23.1.2017:

 • Nové polské vysvědčení a výpis, jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - polský
  2. ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco) - polské

Změny k 20.1.2017:

 • Aktualizace následujících tiskových sestav:
  1. Klasifikace a docházka žáků ročníku (max. 18 předmětů)
  2. Klasifikace a docházka žáků ročníku (max. 30 předmětů)
  3. Klasifikace a docházka žáků třídy (max. 18 předmětů)
  4. Klasifikace a docházka žáků třídy (max. 30 předmětů)

Změny k 18.1.2017:

 • Aktualizace všech vysvědčení a výpisů z vysvědčení pro ZŠ dle vyhlášky 3/2015 a na základě nově vydaných pokynů pro vyplňování vysvědčení pro ZŠ a následující dvě nové varianty vysvědčení:
  1. ZŠ slovní hodnocení - list A + 1xB (1. pololetí, bianco)
  2. ZŠ slovní hodnocení - list A + 2xB (1. pololetí, bianco)
 • Nová tisková sestava "Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení bez tabulky s předměty"
 • Nové výpisy z vysvědčení pro SŠ, jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení
  2. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - klasifikace a slovní hodnocení

Změny k 10.1.2017:

 • Aktualizace vysvědčení pro SŠ dle vyhlášky 3/2015, jedná se o tyto tiskové sestavy:
  1. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů
  2. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)
  3. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)
  4. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco)
  5. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením (bianco)
 • Aktualizace vysvědčení pro SŠ dle vyhlášky 86/2013, jedná se o tyto tiskové sestavy:
  1. SEVT 49 853 0 - Střední školy 18 předmětů
  2. SEVT 49 853 0 - Střední školy 18 předmětů (bianco)
  3. SEVT 49 854 0 - Střední školy 16 předmětů
  4. SEVT 49 854 0 - Střední školy 16 předmětů (bianco)
  5. SEVT 49 855 0 - Střední školy 30 předmětů (bianco)
  6. SEVT 49 857 0 - Střední školy hodnocení klasifikací a slovním hodnocením (bianco)

Změny k 9.1.2017:

 • Nasazena nová tisková sestava "Klasifikace a docházka žáků ročníku (max. 30 předmětů)"
 • Přerozdělení tiskových sestav pro vysvědčení podle toho, dle jaké vyhlášky se tisknou

Změny k 5.1.2017 - nasazena nová distribuce K0694.0.11:

 • Změnový export podpůrných opatření - výkaz R 44-99 (v menu Administrace - Export dat) mohou nyní generovat i mateřské školy
 • Na formuláři pro evidenci dalšího vzdělávání (evidenci škol, kam žáci/studenti odchází) byl opraven problém se zobrazováním pole "Stupeň podpůrných opatření"
 • Na formulář "Přehled odeslaných zpráv" (menu Ostatní - Statistiky a přehledy) byl vyřešen problém v případě zobrazení statistiky pouze pro jeden kalendářní den
 • V modulu Výukové zdroje byl upraven formulář pro přidělení výukového zdroje tak, aby v případě zadávání datumového a časového omezení přidělení výukového zdroje byla automaticky přednastavena hodnota v poli "od" na "0:00" a v poli "do" na hodnotu "23:59"
 • Na formulář s importy dat ze šablon (menu Administrace - Import dat - Šablony) přibyla možnost stáhnout šablonu pro import inventáře. Vyplněnou šablonu je možné následně naimportovat pomocí formuláře "Import dat"

Změny ke 4.1.2017:

 • Aktualizovány následující vzory přihlášek na střední školy a konzervatoře dle vyhlášky č. 353/2016 Sb.:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník s údaji o škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník s údaji o škole
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník s údaji o škole
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník s údaji o škole
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník s údaji o škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole
  15. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník
  16. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole
  17. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník
  18. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole
  19. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník
  20. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole
 • Vytvořeny následující nové vzory přihlášek:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník s údaji o škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole
 • Aktualizována tisková sestava "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" - doplněn školní rok dle aktuálně platné legislativy ve vyhlášce č. 353/2016 Sb.

Změny k 16.12.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.10:

 • Oprava zobrazování dlouhého seznamu žáků na formuláři Ostatní - Školní družina/klub - Přehled akcí při kliknutí na odkaz "Seznam přihlášených"
 • Oprava řazení na formuláři Ostatní - Školní družina/klub - Přehled akcí, aby se školní akce řadili dle abecedy
 • Oprava detekce zobrazování upozornění na nepřečtené zprávy u zákonných zástupců
 • Lokalizace upozornění pro modul Knihovna, aby bylo možné zprávy zasílat dle nastavené lokalizace
 • Oprava chyby "Adding a value to a 'smalldatetime' column caused an overflow.", která se za určitých okolností objevila při zobrazení detailu žáka/studenta

Změny k 12.12.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.8:

 • V evidenci oborů vzdělání (menu Administrace - číselníky) je nyní možné evidovat anglický název oboru vzdělání
 • Oprava změnového exportu doporučení ke vzdělávání pro přípravné třídy, resp. třídy přípravného stupně

Změny k 8.12.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.7:

 • V evidenci předmětů (menu Rozvrh - Předměty) je nyní možné evidovat anglický název předmětu

Změny k 5.12.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.5:

 • Opraven chybný výběr dat na formuláři "Evidence diplomových/bakalářských prací" pro VŠ, který způsoboval pád v Google Chrome

Změny k 2.12.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.4:

 • Opraveno chybného volání objednávkového formuláře při přepnutí do jiného školního roku

Změny k 30.11.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.3:

 • Opravena chyba pádu formuláře "Změnový export podpůrných opatření" pro mateřské školy
 • Formuláře pro hromadné zadávání čtvrtletních a pololetních uzávěrek (mají je dostupné jen některé typy škol) nyní obsahují komponentu pro export tabulky se známkami do MS Excel
 • Na formuláři s přihlašováním se na státní závěrečné zkoušky (vysoké školy) byla provedena oprava nezobrazování se aktuálního hodnocení části SZZ v případě, že je hodnocení zapsáno v jiném než aktuálním akademickém roce
 • Oprava generování dní u školní akce s opakováním na formuláři "Školní akce" 
 • Optimalizace výběru dat na formuláři "Plán práce"

Změny k 28.11.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.0:

 • Na formuláři Evidence knih (menu Ostatní - Knihovna) lze nyní filtrovat dle pole klíčová slova
 • Oprava tisku daného hodnocení na formuláři „Úprava hodnocení“ (menu Hodnocení – Zadávání hodnocení) přes tlačítko s tiskárnou v některých prohlížečích

Změny k 22.11.2016:

 • Nasazena nová tisková sestava Klasifikace a docházka žáků ročníku (max. 18 předmětů)
 • Úprava stávající tiskové sestavy Klasifikace a docházka žáků třídy (max. 18 předmětů) (úprava řazení tříd, úprava patičky, úprava popisu sestavy)

Změny k 21.11.2016 - nasazena nová distribuce K0963.0.13:

 • Úpravy změnového exportu podpůrných opatření (formulář Administrace – Export dat - Změnový export podpůrných opatření)
 • Přihlášky na SŠ na straně B nyní zobrazují i slovní hodnocení SL1, SL2, … a SL5, které se započítávají do průměru
 • Nově lze měnit stav probíhajícího vzdělávání (jen stavy Řádné vzdělávání/Opakování ročníku/Zařazení do nižšího ročníku) přímo v přehledu žáka
 • Formulář "Rozvrh třídy" (KWE009_RozvrhTridy) na veřejných stránkách školy (PublicWeb) nyní přijímá v URL parametr "Trida", kterým lze říci název třídy, která se má automaticky zobrazit
 • Nasazena nová tisková sestava Přehled prospěchu ročníku
 • Úprava stávající tiskové sestavy Přehled prospěchu tříd (úprava řazení tříd a předmětů, oprava zaokrouhlování, úprava popisu sestavy)

Změny k 16.11.2016:

 • Nová tisková sestava Přehled klasifikace a absence školy dle ročníků

Změny k 15.11.2016:

 • Oprava generování dat pro přihlášky na SŠ (v případě existence více stejně nazvaných předmětů se vracelo náhodně hodnocení bez testu, zda hodnocení u předmětu existuje)
 • Nová tisková sestava Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Nová tisková sestava Přehled zadaných doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Nová tisková sestava Statistika žáků dle obce a části obce trvalého bydliště
Vstup do Školy OnLine

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...