Změny v aplikaci před rokem 2018

Změny k 21.12.2017

 • Nová tisková sestava "Zápisový lístek (bianco)"

Změny k 18.12.2017

 • Nasazena nová verze mobilní aplikace Škola OnLine pro platformy Android, iOS a Windows 10 - bližší informace a odkazy pro stažení naleznete zde.

Změny k 8.12.2017 - nasazena nová distribuce K0700.0.1

 • Na formuláři "Doporučení pro vzdělávání" pro evidenci doporučení pro vzdělávání žáka/studenta přibyla možnost zobrazovat pouze aktuálně platná doporučení k danému datu. Zároveň na detailu formuláře přibylo tlačítko "Zobrazit obsah identifikátoru znevýhodnění" pro zobrazení textového významu jednotlivých částí identifikátoru znevýhodnění.
 • Přidání nového pole "Datum narození" k zákonnému zástupci ve všech evidenčních modulech (Školní matrika, Elektronická přihláška, Zápis do 1. ročníku, Přijímací řízení apod.).
 • Aktualizace číselníků se státy (SIMS_STAT, RAST a AAST).
 • V číselníku předmětů (formulář "Předměty") přibylo nové pole "Pořadí zobrazení na vysvědčení", které má vliv na zobrazení předmětů na vysvědčení. Škola tak může používat jiné pořadí zobrazení předmětů v aplikaci a jiné pro tisk vysvědčení.
 • Na formuláři "Opravné a komisionální zkoušky" byl odstraněn příznak "Uzavřít ročník", který se již nevyužívá.
 • Formulář "Obory vzdělání" lze nyní volat v novém školním roce i bez nutnosti vygenerování nového kalendáře školy.
 • Úprava barevného odlišování známek na formuláři "Rychlý přehled" pro žáky/studenty a zákonné zástupce.
 • Přes hromadné nastavení položek lze nyní nově nastavit i položku "Zájmové vzdělávání".
 • Úprava objednávkového formuláře pro rok 2018 (pouze pro školy, které objednávají aplikaci pouze na jeden školní rok).
 • Při odpovídání na zprávu se na formuláři "Odeslat zprávu" nyní standardně zobrazuje ve výběrovém seznamu "Třída:" hodnota "vybraní příjemci".
 • Formulář "Import fotografií" byl ošetřen proti pádu při příliš velkém souboru s fotografiemi. Při zobrazování chybové hlášky navíc zobrazuje jaká je maximální povolená velikost souboru.
 • Formulář pro zařazování uchazečů do evidence studentů na vysokých školách byl rozšířen o možnost filtrování dle pole "Místo výuky". Zároveň byl sloupec s kódem studijního oboru rozšířen i o název oboru.
 • Formulář "Informace o předmětech" pro studenty vysokých škol byl rozšířen tak, že si student může zobrazit buď jen zapsané předměty, nebo všechny předměty na škole a v nich vyhledávat dle názvu předmětu.
 • Oprava zobrazování počtu záznamů na záložce "Žáci/studenti" na formuláři "Obecná událost".
 • Oprava chyby při ukládání formuláře "Účastníci v oddělení" s nevyplněným pořadovým číslem účastníka.
 • Oprava zobrazování validátoru "Pole musí být vyplněno" při smazání posledního záznamu na formuláři "Historie položek".
 • Oprava zakládání záznamu o ukončení žáka/studenta (ročníku a ČVTV), pokud se zakládá v průvodci pro převod dat na nový školní rok přes tlačítko "Individuální nastavení".
 • Oprava zobrazování tlačítka "Podepsat" a funkce tlačítka "Podepsat vše" na formuláři "Průběžné hodnocení" pro žáky/studenty a zákonné zástupce u neplnoletých žáků.
 • Oprava stylování výběrového seznamu se známkou na formuláři "Hromadné zadávání hodnocení ve čtvrtletí".
 • Oprava ukládání hodnoty na formuláři "Čtvrtletní uzávěrka" v prohlížeči Internet Explorer 7.
 • Oprava stylování psaného textu při vyplňování přírůstkového čísla nebo číselného kódu v modulu Knihovna v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla Firefox.
 • Oprava zobrazování polí "Pořízeno" a "Datum odepsání" ve filtru na formuláři "Inventář".
 • Oprava "čistění" formuláře "Obecná událost" při opakovaném zakládání záznamů.
 • Optimalizace exportu dat do MS Excel na formuláři "Školní matrika".
 • Optimalizace výběru dat pro seznam suplovaných a suplujících učitelů na formuláři s výpisem suplování.
 • Nasazena nová verze komponent pro tiskové sestavy (verze 2018.1.3.).
 • Aktualizace tiskových sestav s vysvědčením o závěrečné zkoušce. Jedná se o tyto tiskopisy:
  1. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) - dvouleté obory (bianco)
  2. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory (bianco)
  3. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory (bianco)
 • Nová tisková sestava "Tematický plán (řazení dle měsíce)" a aktualizace stávající tiskové sestavy "Tematické plány".

Změny k 6.11.2017:

 • Aktualizovány následující tiskové sestavy s přihláškami ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou dle tiskopisů vydaných MŠMT dne 1.9.2017:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník s údaji o škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník s údaji o škole
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník s údaji o škole
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník s údaji o škole
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník s údaji o škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník s údaji o škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 10. ročník
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 10. ročník s údaji o škole

Změny k 1.11.2017 - nasazena nová distribuce K0699.0.2

 • Na formuláři pro odchod žáků/studentů ze třídy přibyla možnost výběru žáků/studentů dle ročníku, což ocení zejména malotřídní školy. Výběrový seznam s ročníkem se zobrazuje pouze v případě, že v dané třídě existují žáci/studenti z více než jednoho ročníku.
 • Úpravy v generování změnového exportu podpůrných opatření R44-99 v případě, kdy je zadáno nové již ukončené doporučení a původní je ještě platné a v případě, kdy je rozdělené podpůrné opatření přerušením vzdělávání žáka/studenta.
 • V modulu "Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria" přibyla možnost generovat absence zkoušejícím učitelům pomocí tlačítka "Vytvořit absence učitelů" na formulářích "Rozdělení žáků do dnů" a "Rozpis maturitních zk. žáků/studentů" (blíže viz nápověda).
 • Na formuláři "Spojení hodin" se nyní "nevolní" učitelé zobrazují červeně.
 • Na formuláři "Odeslat zprávu" se nyní při odpovídání na došlou zprávu zobrazuje i text původní zprávy.
 • Drobné úpravy v designu stránky při změnách šířky okna v některých prohlížečích.
 • Aktualizace překladů aplikace do anglického jazyka.
 • Pro vysoké školy přibyla další možnost generování studijního čísla ve formátu RRRRNNNN (blíže viz popis parametru "Formát studijního čísla").
 • Na formuláři pro evidenci uchazečů na vysoké školy přibyla možnost exportu studijního čísla do MS Excel.
 • Oprava exportu datových vět o žácích/studentech na SŠ, kdy se za určitých okolností exportovaly i maturanti z předešlých let.
 • Opravy spojené s chybami vznikajícími v případě, kdy jméno osoby nebo název třídy obsahuje apostrof.
 • Oprava nezobrazování kontextového menu na rozvrhované hodině v kalendáři u uživatelů, kteří mají v uživatelském jméně apostrof.
 • Oprava nezobrazování ikon pro export do MS Excel na formuláři "Hromadné nastavení cizích jazyků" za určitých okolností.
 • Oprava umístění validátoru pro vybrání souboru na formuláři "Export/import údajů CERMAT".
 • Oprava špatného zobrazování počtu žáků/studentů při přechodu mezi formuláři "Školní matrika" a "Třídy" a vracení se zpět.
 • Oprava chyby na formuláři "Domácí úkoly" s nahráním vybraného souboru pokud při zadávání úkolu nezadám termín odevzdání.
 • Oprava řazení záznamů na formuláři "Průběžné hodnocení" v případě volby řazení dle data.
 • Oprava pádu formuláře "Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE" v případě fotografií žáků/studentů vložených ve formátu GIF.
 • Oprava odkazu, který se otvírá při validaci s hláškou "Opravdu se žák nevyučuje žádnému cizímu jazyku?" na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT".
 • Optimalizace načítání dat na formulářích "Odeslané zprávy" a "Neodeslané zprávy" jak pro interní uživatele školy, tak žáky/studenty a zákonné zástupce.
 • Optimalizace rychlosti načítání přijatých zpráv a školních akcí na vstupním formuláři "Rychlý přehled" pro žáky/studenty a zákonné zástupce.
 • Optimalizace formuláře "Zkušební termíny" pro studenty VOŠ.
 • Optimalizace detekce nezapsaná hodiny na formuláři pro zápis do třídní knihy.
 • Optimalizace načítání dat na formuláři "Pohotovost učitelů".
 • Optimalizace formuláře "Suplování dozorů" založením příslušného databázového indexu.
 • Optimalizace procedury na zjišťování počtu odpadlých hodin při zadávání suplování.
 • Nová tisková sestava "Přehled aktuálně poskytovaných podpůrných opatření".

Změny k 1.10.2017 - nasazena nová distribuce K0698.0.1

 • Pro zákonné zástupce a žáky/studenty byla v aplikaci vytvořena nová vstupní stránka "Rychlý přehled", která nahradila původní týdenní rozvrh a shrnuje nejnovější údaje ze všech základních evidencí (rozvrhu, hodnocení, docházky, výchovných opatření nebo zpráv). Kliknutím do příslušné sekce se zákonní zástupci (žáci/studenti) rychle dostanou do konkrétní evidence nebo k původní stránce s týdenním rozvrhem. Bližší informace lze nalézt zde.
 • Nově je v aplikaci implementován princip podepisování známek, poznámek a výchovných opatření. Blíže viz zde. Pokud škola chce podepisování využívat je nutné zapnout parametr aplikace "Umožnit podepisování žákovské knížky".
 • Provedeny drobné úpravy v předávání dat do centrální matriky MŠMT a v exportu změn podpůrných opatření (výkaz R 44-99) dle na poslední chvíli vydané legislativy MŠMT.
 • Pro splnění podmínek správného vykazování matriky žáků/studentů pro statutární města bylo na formulář "Žáci/studenti" (na kartu žáka/studenta) přidáno ke všem adresám nové pole "Městská část/správní obvod". Toto pole se automaticky doplňuje na základě využívání "našeptávače" adres. Pokud mají školy zadány stávající adresy u žáků/studentů správně, pak se jim automaticky toto pole doplní a nemusí jej tudíž u stávajících adres doplňovat.
 • Pole "Datová schránka" pro ukládání identifikátoru datové schránky je nyní zapracována i na všechny ostatní evidenční formuláře s osobami v rámci modulů "Zápis do 1. ročníku" pro ZŠ a "Přijímací řízení" pro SŠ, VOŠ, konzervatoře a vysoké školy.
 • Formulář pro export a import pro CERMAT a SCIO z modulu "Přijímací řízení" pro SŠ, VOŠ a konzervatoře byl z důvodu lepší přehlednosti rozdělen do dvou samostatných formulářů.
 • Na formuláři pro evidenci absolventských prací pro VOŠ a konzervatoře lze nyní vybírat jako řešitele i studenta se zadaným kódem ukončení "Ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky" v dřívějších školních letech.
 • Na formuláři pro zápis hodnocení závěrečných zkoušek v konzervatořích byla odstraněna kontrola horní mezní hranice pro pole "Datum absolventského vystoupení". Nyní se kontroluje pouze, že zadávaný datum je menší než začátek aktuálního školního roku.
 • Opraveno načítání seznamu žáků/studentů na formuláři pro hromadné nastavení cizích jazyků za specifických okolností
 • Oprava načítání seznamu žáků/studentů při přidělování výukového zdroje přímo z kalendáře, kdy za určitých okolností (zejména u rozvrhových hodin obsahujících dělení na skupiny) nedocházelo ke správnému načtení seznamu.
 • Optimalizace exportu údajů o žácích/studentech do MS Excel na formuláři "Žáci/Studenti".
 • Opraveno ukládání zákonného zástupce na formuláři "Evidence úrazů" při nezaškrtnutém příznaku "Vyrozuměn".

Změny k 8.9.2017:

 • Aktualizace tiskové sestavy "Seznam žáků ve třídách s trvalým bydlištěm, datem narození, RČ a kódem ZP" - Opraveno řazení dle ČVTV, opraveno generování třídních učitelů a upraven formát adresy dle vyhlášky č. 359/2011 Sb.
 • Aktualizace tiskových sestav pro modul přijímací řízení SŠ a VOŠ. Opravena možnost editace proměnných textů v rozhodnutích. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Rozhodnutí o přijetí
  2. Rozhodnutí o přijetí (pro tisk z evidence uchazečů)
  3. Rozhodnutí o nepřijetí
  4. Rozhodnutí o nepřijetí (pro tisk z evidence uchazečů)

Změny k 6.9.2017:

 • Nové tiskové sestavy pro tisk průběžného hodnocení a průběžné absence žáka/studenta pro zadané období. Tyto sestavy jsou vhodné pro školy, které používají už jen elektronickou třídní knihu a přitom se na škole nachází zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu. Jedná se o tyto tiskové sestavy:
  1. Výpis průběžného hodnocení žáka v období
  2. Výpis průběžného hodnocení žáka v období po předmětech
  3. Výpis průběžné absence žáka v období

Změny k 30.8.2017:

 • Aktualizace následujících tiskových sestav:
  1. Počty žáků podle ročníků
  2. Počty žáků podle ročníků a tříd
  3. Počty žáků podle tříd
  4. Počty žáků podle tříd a ročníků
  5. Počty žáků podle tříd, ročníků a stupňů školy
  6. Seznam žáků ve třídách s 1 volným sloupcem
  7. Seznam žáků ve třídách s 2 volnými sloupci
  8. Seznam žáků ve třídách s 3 volnými sloupci

Změny k 21.8.2017 - nasazena nová distribuce K0697.0.2:

 • Přepracována struktura menu aplikace Škola OnLine (blíže viz zde)
 • Nový vzhled aplikace (blíže viz zde)
 • Nová ikona "Administrativní událost" v horní liště aplikace - jedná se o nového pomocníka pro akce prováděné v systému.
 • Změny aplikace týkající se předávání dat do centrální matriky MŠMT (aktualizace číselníků MŠMT, změny v číselníku RAUP, nový kód 509 pro položku TYP_TR apod.).
 • Na všechny formuláře pro evidenci osob (žáci/studenti, zákonní zástupci, učitelé, vychovatelé a ostatní uživatelé) přibylo nové pole "Datová schránka" pro ukládání identifikátoru datové schránky. Toto nové pole lze i exportovat na všech formulářích pomocí tlačítek pro export do MS Excel. Zároveň bylo toto pole přidáno na formulář "Vlastnosti organizace" pro možnost evidence identifikátoru datové schránky organizace.
 • Doporučení pro vzdělávání dodané školských poradenským zařízením v podobě XML souboru lze nyní importovat pomocí tlačítka "Import doporučení" na formuláři "Doporučení pro vzdělávání".
 • Vznikl nový aplikační parametr "Nastavit nový školní/akademický rok po přihlášení s předstihem X dnů", kterým si škola může nastavit způsob automatického přepínání nového školního roku. Parametr udává, o kolik dní dříve bude po přihlášení uživatele automaticky nastaven budoucí školní/akademický rok. (blíže viz zde)
 • Byl implementován nový způsob generování ISIC, ITIC a ALIVE průkazů na formuláři "Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE". Nyní již není nutné provádět export souboru v podobě MS Excel souboru, ale objednání průkazů se provádí přímo přes API rozhraní ISIC (blíže viz zde).
 • Na formuláře s evidencí uchazečů v modulu "Zápis do 1. ročníku" pro ZŠ a v modulu "Přijímací řízení" pro SŠ, KON a VOŠ přibyla možnost vybrat existujícího zákonného zástupce pomocí tlačítka "Propojit s existujícím zákonným zástupcem.
 • V modulu "Zápis do 1. ročníku" na formuláři "Evidence uchazečů" se nyní při mazání uchazeče převedeného z elektronické přihlášky automaticky u příslušné elektronické přihlášky přenastaví stav ze stavu "převedená" na "přijatá".
 • Byla zapracována další vylepšení v evidenci "Výchovná opatření a hodnocení chování" - Přibyla možnost nastavení "vyloučení". Dále přibyl nový parametr aplikace s názvem "Tisk výchovných opatření", kterým lze určit typ výchovných opatření, která budou k dispozici na uzávěrce třídního učitele. Při hromadném doplňování na uzávěrce třídního učitele bylo přidáno modální okno s možností přesného výběru vyplňovaných hodnot do pole „Pochvaly a jiná ocenění“.
 • V modulu Školní družina/Školní klub přibyla možnost u oddělení definovat zástupce vychovatelů. Tito zástupci pak mají možnost zapisovat i docházku a doplňovat přehled výchovně vzdělávací prác.
 • Zákonní zástupci nyní mají možnost na formuláři "Objednání zasílání zpráv" definovat, zdali chtějí do zasílaného průměru v předmětu nebo průměru ze všech předmětů započítávat celý školní rok nebo jen dané pololetí.
 • Na formuláři "Vlastnosti organizace" je nyní možnost u školy definovat v poli "Zkratka pro veřejné stránky školy" zkratku pro volání veřejně dostupné části Školy OnLine. Veřejné stránky školy lze pak volat např. odkazem "https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zkratka_školy/KWE001_ObecneInformace.aspx".
 • Na formuláři "Úvazky učitelů" se nyní, při vytváření nového úvazku, zobrazuje upozornění v případě, kdy škola nemá založenu ani jednu verzi rozvrhu pro dané období roku. Což je např. v případě, že škola neprovedla převod dat na nový školní rok.
 • Na formuláři "Poznámky k průběhu vzdělávání" se nyní při zadávání poznámky typu "postup do vyššího ročníku" neprovádí kontrola na hranice školního roku.
 • Pomocí formulářů v menu "Správa aplikace" - "Import dat" lze nyní provést import dat do modulu Knihovna ze souboru ve formátu XLS.
 • Do statistik na formuláři "Statistiky přístupů" se nyní nezapočítávají anonymní přístupy přes veřejné stránky školy (PublicWeb).
 • Na složení třídy se při ukončování žáků/studentů, kteří jsou již ukončeni v budoucnosti, nyní zobrazuje uživatelsky srozumitelnější zpráva aplikace a navíc jsou vypsány jejich jména.
 • Úprava průvodce na převod dat do nového školního roku tak, aby při povyšování ročníku u žáků/studentů respektoval maximální hodnotu pro daný typ školy.
 • Optimalizace návratu na kalendář tlačítkem "Zpět" z formuláře "Nové hodnocení".
 • Optimalizace načítání poznámek k hodině na formuláři "Kalendář" pro zákonné zástupce a žáky/studenty.
 • Optimalizace načítání formuláře "Zákonní zástupci".
 • Oprava zobrazování chybových hlášek v aplikaci. Zejména v případě, že formulář generuje více chybových hlášek najednou.
 • Opraven pád aplikace v případě, kdy uživatel vstoupí na detail záznamu na formuláři "Oddělení školní družiny/klubu", který má přidělen neaktivní místnost.
 • V modulu "Zprávy" bylo odstraněno zbytečné vkládání prázdných řádek v těle zprávy při jejím zobrazení.
 • Nová tisková sestava "Inventární přehled knih dle druhů knihovny" pro modul "Knihovna". Sestava zobrazí inventární přehled knih dle druhů knihovny. V každém z druhů knihovny zobrazí seznam exemplářů knih se základními informacemi o knize a její cenou.

Změny k 26.6.2017:

 • Aktualizace některých tiskových sestav s bianco vysvědčením pro střední školy - oprava velikosti fontu u textu "II. pololetí", aby byla stejná jako u textu "I. pololetí". Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. SEVT 49 854 0 - Střední školy 16 předmětů (bianco)
  2. SEVT 49 853 0 - Střední školy 18 předmětů (bianco)
  3. SEVT 49 855 0 - Střední školy 30 předmětů (bianco)
  4. SEVT 49 857 0 - Střední školy hodnocení klasifikací a slovním hodnocením (bianco)
  5. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)
  6. ​Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)
  7. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco)
  8. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením (bianco)

Změny k 22.6.2017:

 • Aktualizace tiskové sestavy "Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole (bianco)" - upraven formát stránky tak, aby nenastával problém s tiskem na některých tiskárnách
 • Aktualizace tiskové sestavy "ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco) - polské" - provedeny drobné úpravy překladů do polštiny
 • Nové tiskové sestavy pro tisk hodnocení zájmových útvarů:
  1. Klasifikace žáka v zájmových útvarech (na výšku)
  2. Klasifikace žáka v zájmových útvarech (na šířku)

Změny k 21.6.2017:

 • Aktualizace tiskové sestavy "Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)" dle informací k vyplňování vysvědčení ve středních školách a konzervatořích vydaných 20.6.2017

Změny k 16.6.2017:

 • Aktualizace tiskových sestav s vysvědčením pro střední školy dle vyhlášky 3/2015 Sb. - přidán přepínač pro volbu tisku třídního učitele a ředitele školy. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů
  2. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)
  3. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)
  4. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco)
  5. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – slovní hodnocení (bianco)
  6. ​Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením (bianco)

Změny k 12.6.2017:

 • Nové tiskové sestavy:
  1. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – slovní hodnocení (bianco)
  2. Kontrolní list o závěrečné zkoušce

Změny k 7.6.2017:

 • Nové tiskové sestavy:
  1. ZŠ slovní hodnocení - list A + 1xB (2. pololetí, bianco)
  2. ZŠ slovní hodnocení - list A + 2xB (2. pololetí, bianco)

Změny k 4.6.2017 - nasazena nová distribuce K0695.0.7:

 • Provedeny změny v evidenci výchovných opatření a hodnocení chování prostřednictvím formuláře "Výchovná opatření a hodnocení chování". Možnost definice vlastního číselníku druhu hodnocení, hromadného zadávání pochval na vysvědčení na uzávěrce třídního učitele apod. (více zde).
 • Na formuláři Uzávěrka učitele provedeno rozšíření funkčnosti o umožnění zadání čtvrtletního hodnocení. (více viz zde).
 • Přejmenování záložky "Zdravotní postižení" na detailu žáka/studenta ve Školní matrice na "Zdravotní postižení/omezení a nadání žáka".
 • Změna v evidenci položky "Nadání" ve Školní matrice dle aktuálně platné legislativy (nyní jsou zde jen dvě možné hodnoty). Zároveň byla položka přesunuta na záložku "Zdravotní postižení/omezení a nadání žáka".
 • Úprava exportu datové věty při zadaném nadání žáka (položka ID_ZNEV) v závislosti na zavedení nového číselníku v položce "Nadání", aktuálně jsou zde pouze dvě hodnoty s odpovídajícími kódy.
 • Nově se na formuláři "Export dat ze školní matriky" se "b" soubor s podpůrnými opatřeními vytváří/kontroluje/vizualizuje pouze v případě, že nastavené sběrné období končí 30. 9. pro ZŠ, SŠ, KON, nebo 31. 10. pro VOŠ. Tj. pokud exportuji data za období končící 31. 3., tak se vůbec nebude provádět export souboru, resp. zobrazování záložek.
 • Na formuláři "Školní matrika" na kartě žáka bylo přejmenováno tlačítko "Uložit" na "Uložit a zůstat".
 • Provedeno zjednodušení práce s historií položek ve Školní matrice (dotaz na přepisování údajů v budoucnu).
 • Nasazen nový formulář "Priority suplování", prostřednictvím kterého je možné nastavit priority suplování ovlivňující nabízení učitelů na "Zadávání suplování".
 • Byla provedena aktualizace číselníků MŠMT.
 • Provedena aktualizace rejstříku škol ve školní matrice.
 • Nadefinován Kalendář organizace pro 2018 (svátky/prázdniny dané vyhláškou).
 • Na detailu formuláře "Evidence knih" je nyní možno načítat/aktualizovat data o dané knize přímo z národní knihovny pomocí tlačítka "Načtení údajů z národní knihovny".
 • Na formuláři "Výchovně vzdělávací práce" v modulu "Školní družina" je nyní umožněn tisk třídní knihy pro školní družinu pomocí ikonky s tiskárnou ve spodní části formuláře.
 • Opraveno načítání údajů o studentovi (jméno a příjmení) k datu ukončení vzdělávání na formuláři  "Odchod žáků/studentů".
 • Provedeno přepracování formuláře s výpisem informací o organizaci na veřejných stránkách školy (PublicWeb).
 • Pomocí formulářů v menu Administrace - Import dat lze nyní provést import dat do modulu Inventář ze souboru ve formátu XLS.        
 • V evidenci uchazečů v modulu "Přijímací řízení" pro SŠ přibyla na záložce "Informace z přihlášky" nová pole "Stupeň podpůrných opatření" a "Jednotná přijímací zkouška". Dále byl upraven import dat o příjímacím řízení z CERMATu.
 • Na formuláři "Evidence uchazečů" v rámci přijímacího řízení byl upraven export všech údajů prostřednictvím tlačítka "Export všech údajů" tak, aby exportoval i rodné číslo uchazeče.
 • Provedena úprava týkající se přesouvání žáků mezi třídami (aplikace si pamatuje kód zahájení vzdělávání z původní třídy, pokud je zadán).
 • Na formuláři "Odchod žáků/studentů" je nově pod seznamem žáků zobrazován příznak "Umožnit zadání ukončení žáků vzdělávajících se podle §38 odst. 1, písm. a) ŠZ".
 • Na formuláři "Přehled žáka/studenta" ve školní matrice je umožněno měnit údaj v poli "Stav vzdělávání" (Řádné vzdělávání/Opakování ročníku/Zařazení do vyššího ročníku apod.).
 • Provedena oprava zobrazování pouze aktivních studentů (bez přerušení a ukončení studia) na formuláři "Zápočty/zkoušky v předmětu" v modulu "Index" pro VOŠ tak, aby při odškrtnutí zobrazoval správně i ukončené studenty.
 • Při zařazení žáka do přípravné třídy či třídy MŠ přímo z formuláře "Školní matrika" již není povinný údaj "Kód zahájení vzdělávání" a "Důvod".
 • Zrušeno zadávání stavu "uznáno" v hodnocení předmětu na formulářích "Uzávěrka učitele" a "Opravné a komisionální zkoušky".
 • Na formuláři "Denní ve třídě" při zápisu do třídní knihy se při výběru důvodu absence ve výběrovém seznamu řadí nyní položky dle pořadí zobrazení v číselníku "Důvod absence".
 • Na formulářích "Přesun", "Výměna" a "Spojení hodin" došlo ke sjednocení zobrazování informací o obsazenosti a kapacity místnosti.
 • Na formuláři Tematické plány je umožněno kopírování uživatelských tematických plánů do plánů školy prostřednictvím tlačítko "Kopírovat do tematických plánů školy.
 • Provedena úprava generování QR kódu na vysvědčení pro víceletá gymnázia.
 • Přidán nový parametr aplikace "Kontrola položek adresy" pro nastavení validace adres ve školní matrice, na zápisu do 1. tříd a přijímacím řízení, které uživateli umožní nastavit, zda chce validovat všechny položky adresy, žádné nebo jenom některé.
 • Přidán nový parametr aplikace "Automatické rušení uživatelských účtů – počet dnů" (kategorie "Správa účtu"), který umožňuje automatické rušení uživatelských účtů po ukončení studia žáka/studenta a jeho zákonného zástupce.
 • Přidán nový parametr "E-mailové notifikace nepřečtených zpráv" prostřednictvím kterého je umožněno zasílání notifikací o příchozích zprávách na e-mail uživatele.
 • Provedena drobná optimalizace formuláře "Výpis suplování".
 • Provedeny některé optimalizace formuláře "Denní ve třídě" pro zápis do třídní knihy.
 • Provedena optimalizace formuláře "Problémoví žáci/studenti".
 • Provedena optimalizace formuláře "Školní akce". 
 • Provedena optimalizace formuláře "Export pojištěnců pro VZP".
 • Provedena optimalizace formuláře "Výukové zdroje".
 • Provedena optimalizace formuláře "Poznámky ve třídní knize".
 • Na formuláři "Seznam sestav" je umožněno vyhledávání v seznamu tiskových sestav prostřednictvím nově přidaného tlačítka "Hledat".
 • Provedena úprava procesu aktualizace tiskových sestav, při zaškrtnutém příznaku "Automatická aktualizace" se aktualizuje i "Popis sestavy".
 • Umožněno užívání návrháře tiskových sestav v HTML5, tj. bez závislosti na Flash prostřednictvím nastavení parametru aplikace "Povolit používání technologie Flash pro zobrazování tiskových sestav" - součást procesu postupného opouštění Flashe a přechod na HTML5.
 • Provedena aktualizace nástroje pro práci s tiskovými sestavami na novou verzi 2017.1.
 • Aktualizace stávajících tiskových sestav (provedeny změny kvůli změně způsobu evidence výchovných opatření):
  1. Katalogový list ZŠ
  2. Katalogový list SŠ
  3. Počty výchovných opatření dle ročníku a druhu
  4. Počty výchovných opatření dle třídy a druhu
  5. Přehled výchovných opatření dle druhů
  6. Přehled výchovných opatření dle tříd
  7. Výchovné opatření - dopis zákonným zástupcům (tisk z matriky)
  8. Výchovné opatření - dopis zákonným zástupcům (tisk z výchovného opatření)
  9. Výchovné opatření (napomenutí/důtka/vyloučení) - dopis zákonným zástupcům
 • Nové tiskové sestavy:
  1. Seznam žáků ve třídách dle ročníků s kontakty zákonných zástupců
  2. Seznam aktuálně nevypůjčených knih

Změny k 2.6.2017:

 • Nové tiskové sestavy:
  1. SEVT 49 869 5 - Diplom absolventa konzervatoře (bianco)
  2. Diplom absolventa konzervatoře (bianco)
 • Aktualizované tiskové sestavy:
  1. Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři (bianco)

Změny k 23.5.2017:

 • Nové tiskové sestavy (jedná se o nové tiskopisy dle vyhlášky 3/2015 Sb.):
  1. Výuční list - dvouleté obory
  2. Výuční list - dvouleté obory (bianco)
  3. Výuční list - tříleté obory
  4. Výuční list - tříleté obory (bianco)
  5. Diplom absolventa vyšší odborné školy
  6. Diplom absolventa vyšší odborné školy (bianco)
 • Aktualizované tiskové sestavy:
  1. SEVT 49 863 5 - Výuční list
  2. SEVT 49 863 5 - Výuční list (bianco)
  3. SEVT 49 865 5 - Diplom absolventa vyšší odborné školy
  4. SEVT 49 865 5 - Diplom absolventa vyšší odborné školy (bianco)

Změny k 11.4.2017:

 • Nové tiskové sestav pro čtvrtletní hodnocení:
  1. Klasifikace žáků třídy ve čtvrtletí (pro rozstříhání) - určena pro rozstřihání na třídní schůzky
  2. Klasifikace žáka ve čtvrtletí - určena pro tisk čtvrtletního hodnocení jednotlivým žákům v podobě vysvědčení ve formátu A5
  3. Klasifikace žáka ve čtvrtletí (pro tisk z hromadného zadávání čtvrtletního hodnocení) - určena pro tisk z formuláře pro hromadné zadávání čtvrtletního hodnocení (tento formulář mají dostupný jen některé školy, které nepoužívají všechny moduly)

Změny k 10.4.2017:

 • Nové tiskové sestav pro modul Zápis do 1. ročníku:
  1. Seznam uchazečů dle obce trvalého bydliště
  2. Statistika uchazečů dle obce a části obce trvalého bydliště
  3. Statistika uchazečů dle obce trvalého bydliště
  4. Statistika uchazečů dle okresu trvalého bydliště
 • Aktualizace následujících tiskových sestav pro modul Zápis do 1. ročníku:
  1. Seznam uchazečů s druhem a výsledkem zápisu
  2. Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm

Změny ke 4.4.2017:

 • Aktualizace tiskových sestav pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí pro modul Přijímací řízení (tiskové sestavy "Rozhodnutí o přijetí", "Rozhodnutí o přijetí (pro tisk z evidence uchazečů)", "Rozhodnutí o nepřijetí" a "Rozhodnutí o nepřijetí (pro tisk z evidence uchazečů)") - V sestavách byly aktualizovány texty (vyhlášky a paragrafy) dle aktuální legislativy, dále bylo upraveno generování adres dle vyhlášky 359/2011 Sb., přidána proměnná "Rozhoduje", kterou si při generování sestavy mohou uživatelé nastavit a další drobné grafické korekce a úpravy.    

Změny k 29.3.2017:

 • Nová tisková sestava "Seznam aktuálně nevypůjčených knih" - zobrazí seznam aktuálně nevypůjčených knih v modulu Knihovna
 • Aktualizace následujících tiskových sestav pro modul "Zápis do 1. ročníku":
  1. Rozhodnutí o nepřijetí - opraveno generování adres dle vyhlášky 359/2011 Sb.
  2. Rozhodnutí o přijetí - opraveno generování adres dle vyhlášky 359/2011 Sb.
  3. Rozhodnutí o odkladu - opraveno generování adres dle vyhlášky 359/2011 Sb.; upraven datum z 31. května na 30. dubna; upraveno zarovnání odstavců do bloku, tak aby se neroztahovaly texty v posledních řádcích
 • Aktualizace následujících tiskových sestav s obcemi trvalého bydliště, tak aby se generovali dle vyhlášky č. 359/2011 Sb.,:
  1. Seznam žáků dle obce trvalého bydliště včetně třídy a ČVTV
  2. Seznam žáků dle obce trvalého bydliště po třídách
  3. Seznam žáků dle obce trvalého bydliště

Změny k 27.3.2017:

 • Nová tisková sestava "Seznam vydaných maturitních vysvědčení dle protokolu" - zobrazí seznam žáků/studentů s jejich zaevidovanou sérií a číslem maturitního vysvědčení
 • Nová tisková sestava "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (údaje z evidence uchazečů)" - Generuje žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání v modulu "Zápis do 1. ročníku". Byla vytvořena na základě vzoru z dokumentu "Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce" ze dne 16.12.2016 (Čj. MSMT-27988/2016).
 • Opraveny tiskové sestavy "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný)", "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z elektronické přihlášky)" a "Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z evidence uchazečů)" - byl opraven chybějící písmeno ve slově "zákoný"

Změny k 24.3.2017:

 • Nová tisková sestava "Příchody/odchody dětí do/ze školní družiny/klubu" - vypisuje příchody a odchody dětí ze školní družiny/klubu zadané pomocí formuláře "Příchody/odchody" v menu Docházka - Školní družina/klub
 • Nová tisková sestava "Třída a její vazby v informačním systému" - umožňuje vypsat všechny vazby na danou třídu v informačním systému Škola OnLine, abyste viděli, co brání jejímu smazání

Změny k 17.3.2017:

 • Aktualizace následujících tiskových sestav pro modul "Zápis do 1. ročníku"
  1. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný) - doplněno pole "Školní družina: ano/ne" (v aplikaci zatím není nikde evidováno), pole "IZO předchozí školy" zrušeno a nahrazeno polem "Poznámky ke zdrav. stavu"
  2. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z evidence uchazečů) - původní název „Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ“ byl změněn na „Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z evidence uchazečů)“; doplněno pole "Školní družina: ano/ne", pole "IZO předchozí školy" zrušeno a nahrazeno polem "Poznámky ke zdrav. stavu"; zajištěno, aby se vždy generovali dva zákonní zástupci bez ohledu na to, zdali je evidován pouze jeden nebo více než dva zákonní zástupci
  3. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z elektronické přihlášky) - nová tisková sestava pro možnost tisku Zápisového lístku z evidence elektronických přihlášek s předvyplněnými údaji z této evidence

Změny k 13.3.2017:

 • Aktualizace a vytvoření nových tiskových sestav pro elektronické přihlášky v modulu „Zápis do 1. ročníku“:
  1. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ
  2. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ dle pořadí uchazečů
  3. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ dle zaměření
  4. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ dle náhradního zaměření
  5. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ vývěska dle termínu zápisu
  6. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ vývěska dle místnosti a termínu zápisu

Změny k 9.3.2017:

 • V případě jarního aktualizačního sběru dat se již na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT" negeneruje "B" soubor s podpůrnými opatřeními. Soubor je generován pouze v případě podzimního sběru dat.
 • Aktualizace uchazečů a exportu údajů o uchazečích pro IS CERTIS na formuláři "Export/import údajů SCIO, CERMAT" v modulu "Přijímací řízení"

Změny k 3.3.2017:

 • Aktualizace exportu údajů o uchazečích pro IS CERTIS na formuláři "Export/import údajů SCIO, CERMAT" v modulu "Přijímací řízení"

Změny k 1.3.2017:

 • Nasazeny dvě nové tiskové sestavy pro modul "Zápis do 1. ročníku":
  1. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ - vhodná pro kontrolu zaevidovaných údajů o uchazeči a jeho zákonných zástupcích
  2. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný) - vhodná pro vytisknutí prázdného formuláře pro vyplnění údajů zákonnými zástupci

Změny k 27.2.2017 - nasazena nová distribuce K0694.0.23:

 • Novinky týkající se přihlašování dětí v modulu Zápisu do 1. ročníku - blíže viz zde
 • Oprava tiskové sestavy "Katalogový list SŠ" - posun textu "Poznámky k průběhu vzdělávání", který zasahoval do zápatí stránky

Změny k 23.2.2017:

 • Nové tiskové sestavy se seznamy vydaných zápisových lístků pro ZŠ (najdete je ve složce Administrace - Školní matrika - Přihlášky ke vzdělávání a zápisový lístek):
  1. Seznam vydaných zápisových lístků
  2. Seznam vydaných zápisových lístků po třídách

Změny k 22.2.2017:

 • Nasazena nová tisková sestava "Seznam žáků ve třídách dle ročníků s kontakty zákonných zástupců", která je určena zejména pro malotřídní školy
 • Upraveny tiskové sestavy se zápisovými lístky "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" a "Zápisový lístek (SEVT 49 140 1)" tak, aby v případě, že je u žáka evidováno více zákonných zástupců se zaškrtnutým příznakem "Primární zákonný zástupce pro komunikaci", se na zápisový lístek generoval pouze jeden

Změny k 21.2.2017:

 • Aktualizovány tiskové sestavy s výchovnými opatřeními (opraveno zalomování při exportu do PDF; zapracováno formátování adres dle vyhlášky 359/2011 Sb.; opraven problém negenerování se sestav, pokud není zadán třídní učitel), jedná se o tyto sestavy:
  1. Výchovné opatření - dopis zákonným zástupcům (tisk z matriky)
  2. Výchovné opatření - dopis zákonným zástupcům (tisk z výchovného opatření)
  3. Výchovné opatření (napomenutí/důtka/vyloučení) - dopis zákonným zástupcům

Změny k 20.2.2017:

 • Aktualizace tiskové sestavy "Pozvánka k přijímacím zkouškám" pro modul Přijímací řízení na SŠ, KON a VOŠ (sestava se nyní generuje přes uchazeče, nikoli zákonného zástupce; adresy se generují dle vyhlášky č. 359/2011; pokud neexistuje zákonný zástupce, pak se adresa beze z uchazeče a to v pořadí kontaktní a pak trvalá; nově se generuje u termínu i čas, pokud je zadán; nově umožnuje nastavit dva parametry a to "Datum zveřejnění" a "Webové stránky s výsledky"; zavedení "Vaši přihlášku" (pokud není zákonný zástupce) a "přihlášku Vašeho dítěte" (pokud je evidován zákonný zástupce) a další drobné kosmetické úpravy)

Změny ke 14.2.2017 - nasazena nová distribuce K0694.0.20:

 • Aktualizace rejstříku škol
 • Legislativní změny v exportu SIMS pro vysoké školy

Změny k 10.2.2017 - nasazena nová distribuce K0694.0.18:

 • Přidání příznaku „Uchazeč se již hlásil na obor GSP (Gymnázium se sportovní přípravou)“ na formulář s evidencí přihlášek k dalšímu vzdělávání (záložka „Další vzdělávání“ na kartě žáka/studenta ve školní matrice) – dokud není příznak zaškrtnut, tak nelze nastavit ani příznak „Jednotná zkouška“ (je skrytý)
 • Změna vyhodnocování celkového prospěchu pro případ, kdy je žák/student z minimálně jednoho předmětu nehodnocen a zároveň má minimálně z jednoho předmětu známku „5“ – v tomto případě má prioritu známka „5“, takže se vyhodnotí celkový prospěch jako „neprospěl(a)“
 • Na formuláři Evidence úrazů je nyní možné vybrat zákonného zástupce i bez nutnosti zaškrtávání příznak „Vyrozuměn“
 • Oprava zobrazování položky „Zapsat do třídní knihy“ v kontextovém menu obecné události v kalendáři – pokud nyní není u obecné události nastaven příznak „Evidovat docházku“, pak se tato položka nezobrazí
 • Oprava zobrazování neaktivních místností v kalendáři – nyní se v kalendáři místnost zobrazuje bez ohledu na její aktivnost
 • Oprava zobrazování komponenty pro opakování na formuláři pro zadávání školních akcí – nyní si již nepamatuje stav s předtím založené školní akce s opakováním
 • Oprava napočítávání procentuální docházky na uzávěrce učitele v případě rozvrhování výuky přes obecné události (nyní se počítá stejně jako na formuláři „Absence v předmětu“)
 • Oprava zobrazování předmětů na přehledu studenta pro VOŠ v případě, že student přestoupil z jedné třídy do druhé
 • Oprava výběru dat na formuláři Docházka - Výpis docházky - Kalendářní žáka/studenta v případě pokud je datumové omezení menší než jeden týden
 • Úprava potvrzování záznamů na formuláři Uzávěrka učitele - potvrzení se provádělo chybně nad všemi žáky třídy, nejen těmi zobrazenými
 • Oprava hromadného zadávání známek na formuláři KHU015_MaticeTridy při omezeni na ročníky (tento formulář mají dostupný jenom některé školy, které používají zjednodušenou verzi evidence a tisku vysvědčení)
 • Zaveden parametr aplikace, který zabraňuje uživatelům používat zjednodušené formuláře pro evidenci vysvědčení (jen pro školy, které používají zjednodušenou verzi evidence a tisku vysvědčení)
 • Optimalizace formuláře „Denní ve třídě“ pro zápis do třídní knihy
 • Optimalizace načítání dat na formuláři „Poznámky v třídní knize“
 • Optimalizace výběru vhodných učitelů pro suplování dozorů na formuláři Suplování dozorů
 • Drobná korekce vizuálního zobrazování menu v prohlížeči Google Chrome a Mozilla Firefox

Změny k 7.2.2017:

 • Upraveny tiskové sestavy se zápisovými lístky "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" a "Zápisový lístek (SEVT 49 140 1)" tak, aby generovali adresu dle vyhlášky č. 359/2011 Sb.

Změny k 6.2.2017:

 • Na základě domnluvy s MŠMT byly upraveny tiskové sestavy přihlášek na SŠ pro denní formu vzdělávání tak, aby se pole "Jednotná zkouška" generovalo pouze v případě oboru se sportovní přípravou. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník s údaji o zaevidované škole

Změny ke 3.2.2017:

 • Nasazena nová tisková sestava "Zápisový lístek (SEVT 49 140 1)", která je určena pro tisk zápisového lístku dle nové vyhlášky č. 353/2016 Sb. Zároveň stále zůstává v platnosti původní tisková sestava "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" pro školy, které mají ještě starší tiskopisy.
 • Nasazena nová verze tiskové sestavy "NIQES (InspIS SET) - export žáků třídy", která respektuje aktuální změny v importu žáků do systému Inspis SET

Změny k 1.2.2017:

 • Nasazena nová tisková sestava "Počty výchovných opatření dle ročníku a druhu", která dobře poslouží zejména malotřídním školám
 • Nasazena nová tisková sestava "Klasifikace a docházka žáků třídy (pro rozstříhání)", která je určena jako podklad na třídní schůzky před uzávěrkou klasifikace
 • Nasazeny následující nové vzory přihlášek na střední školy pro základní školy speciální:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou -10. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou -10. ročník s údaji o škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník s údaji o zaevidované škole

Změny k 27.1.2017:

 • Aktualizace sestav s přehledem prospěchu, klasifikace a docházky (nezapočítávají se přestupující a ukončení žáci; doplněny některé celkové průměry do sestav Přehled klasifikace a absence školy), jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Přehled klasifikace a absence školy
  2. Přehled klasifikace a absence školy dle ročníků
  3. Přehled prospěchu ročníku
  4. Přehled prospěchu tříd

Změny k 25.1.2017:

 • Aktualizovány katalogové listy pro ZŠ i SŠ (zobrazování zkratek SL1, SL2, SL3, SL4 a SL5 místo zkratky SL; negenerují se předměty, které ani v jednom pololetí nemají zadánu známku; nezobrazování počtu let povinné školní docházky, pokud není zadán žádný předmět v uzávěrce; zajištění, aby se sekce Sumarizace zobrazovala vždy celá v celku a nedošlo k její přerušení)

Změny k 23.1.2017:

 • Nové polské vysvědčení a výpis, jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - polský
  2. ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco) - polské

Změny k 20.1.2017:

 • Aktualizace následujících tiskových sestav:
  1. Klasifikace a docházka žáků ročníku (max. 18 předmětů)
  2. Klasifikace a docházka žáků ročníku (max. 30 předmětů)
  3. Klasifikace a docházka žáků třídy (max. 18 předmětů)
  4. Klasifikace a docházka žáků třídy (max. 30 předmětů)

Změny k 18.1.2017:

 • Aktualizace všech vysvědčení a výpisů z vysvědčení pro ZŠ dle vyhlášky 3/2015 a na základě nově vydaných pokynů pro vyplňování vysvědčení pro ZŠ a následující dvě nové varianty vysvědčení:
  1. ZŠ slovní hodnocení - list A + 1xB (1. pololetí, bianco)
  2. ZŠ slovní hodnocení - list A + 2xB (1. pololetí, bianco)
 • Nová tisková sestava "Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení bez tabulky s předměty"
 • Nové výpisy z vysvědčení pro SŠ, jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení
  2. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - klasifikace a slovní hodnocení

Změny k 10.1.2017:

 • Aktualizace vysvědčení pro SŠ dle vyhlášky 3/2015, jedná se o tyto tiskové sestavy:
  1. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů
  2. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)
  3. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 předmětů (získání stupně vzdělání)(bianco)
  4. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco)
  5. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením (bianco)
 • Aktualizace vysvědčení pro SŠ dle vyhlášky 86/2013, jedná se o tyto tiskové sestavy:
  1. SEVT 49 853 0 - Střední školy 18 předmětů
  2. SEVT 49 853 0 - Střední školy 18 předmětů (bianco)
  3. SEVT 49 854 0 - Střední školy 16 předmětů
  4. SEVT 49 854 0 - Střední školy 16 předmětů (bianco)
  5. SEVT 49 855 0 - Střední školy 30 předmětů (bianco)
  6. SEVT 49 857 0 - Střední školy hodnocení klasifikací a slovním hodnocením (bianco)

Změny k 9.1.2017:

 • Nasazena nová tisková sestava "Klasifikace a docházka žáků ročníku (max. 30 předmětů)"
 • Přerozdělení tiskových sestav pro vysvědčení podle toho, dle jaké vyhlášky se tisknou

Změny k 5.1.2017 - nasazena nová distribuce K0694.0.11:

 • Změnový export podpůrných opatření - výkaz R 44-99 (v menu Administrace - Export dat) mohou nyní generovat i mateřské školy
 • Na formuláři pro evidenci dalšího vzdělávání (evidenci škol, kam žáci/studenti odchází) byl opraven problém se zobrazováním pole "Stupeň podpůrných opatření"
 • Na formulář "Přehled odeslaných zpráv" (menu Ostatní - Statistiky a přehledy) byl vyřešen problém v případě zobrazení statistiky pouze pro jeden kalendářní den
 • V modulu Výukové zdroje byl upraven formulář pro přidělení výukového zdroje tak, aby v případě zadávání datumového a časového omezení přidělení výukového zdroje byla automaticky přednastavena hodnota v poli "od" na "0:00" a v poli "do" na hodnotu "23:59"
 • Na formulář s importy dat ze šablon (menu Administrace - Import dat - Šablony) přibyla možnost stáhnout šablonu pro import inventáře. Vyplněnou šablonu je možné následně naimportovat pomocí formuláře "Import dat"

Změny ke 4.1.2017:

 • Aktualizovány následující vzory přihlášek na střední školy a konzervatoře dle vyhlášky č. 353/2016 Sb.:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 5. ročník s údaji o škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 6. ročník s údaji o škole
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 7. ročník s údaji o škole
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 8. ročník s údaji o škole
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 9. ročník s údaji o škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole
  15. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník
  16. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole
  17. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník
  18. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole
  19. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník
  20. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole
 • Vytvořeny následující nové vzory přihlášek:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - 4. ročník s údaji o škole
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole
 • Aktualizována tisková sestava "Zápisový lístek (SEVT 49 140 0)" - doplněn školní rok dle aktuálně platné legislativy ve vyhlášce č. 353/2016 Sb.

Změny k 16.12.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.10:

 • Oprava zobrazování dlouhého seznamu žáků na formuláři Ostatní - Školní družina/klub - Přehled akcí při kliknutí na odkaz "Seznam přihlášených"
 • Oprava řazení na formuláři Ostatní - Školní družina/klub - Přehled akcí, aby se školní akce řadili dle abecedy
 • Oprava detekce zobrazování upozornění na nepřečtené zprávy u zákonných zástupců
 • Lokalizace upozornění pro modul Knihovna, aby bylo možné zprávy zasílat dle nastavené lokalizace
 • Oprava chyby "Adding a value to a 'smalldatetime' column caused an overflow.", která se za určitých okolností objevila při zobrazení detailu žáka/studenta

Změny k 12.12.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.8:

 • V evidenci oborů vzdělání (menu Administrace - číselníky) je nyní možné evidovat anglický název oboru vzdělání
 • Oprava změnového exportu doporučení ke vzdělávání pro přípravné třídy, resp. třídy přípravného stupně

Změny k 8.12.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.7:

 • V evidenci předmětů (menu Rozvrh - Předměty) je nyní možné evidovat anglický název předmětu

Změny k 5.12.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.5:

 • Opraven chybný výběr dat na formuláři "Evidence diplomových/bakalářských prací" pro VŠ, který způsoboval pád v Google Chrome

Změny k 2.12.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.4:

 • Opraveno chybného volání objednávkového formuláře při přepnutí do jiného školního roku

Změny k 30.11.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.3:

 • Opravena chyba pádu formuláře "Změnový export podpůrných opatření" pro mateřské školy
 • Formuláře pro hromadné zadávání čtvrtletních a pololetních uzávěrek (mají je dostupné jen některé typy škol) nyní obsahují komponentu pro export tabulky se známkami do MS Excel
 • Na formuláři s přihlašováním se na státní závěrečné zkoušky (vysoké školy) byla provedena oprava nezobrazování se aktuálního hodnocení části SZZ v případě, že je hodnocení zapsáno v jiném než aktuálním akademickém roce
 • Oprava generování dní u školní akce s opakováním na formuláři "Školní akce" 
 • Optimalizace výběru dat na formuláři "Plán práce"

Změny k 28.11.2016 - nasazena nová distribuce K0694.0.0:

 • Na formuláři Evidence knih (menu Ostatní - Knihovna) lze nyní filtrovat dle pole klíčová slova
 • Oprava tisku daného hodnocení na formuláři „Úprava hodnocení“ (menu Hodnocení – Zadávání hodnocení) přes tlačítko s tiskárnou v některých prohlížečích

Změny k 22.11.2016:

 • Nasazena nová tisková sestava Klasifikace a docházka žáků ročníku (max. 18 předmětů)
 • Úprava stávající tiskové sestavy Klasifikace a docházka žáků třídy (max. 18 předmětů) (úprava řazení tříd, úprava patičky, úprava popisu sestavy)

Změny k 21.11.2016 - nasazena nová distribuce K0963.0.13:

 • Úpravy změnového exportu podpůrných opatření (formulář Administrace – Export dat - Změnový export podpůrných opatření)
 • Přihlášky na SŠ na straně B nyní zobrazují i slovní hodnocení SL1, SL2, … a SL5, které se započítávají do průměru
 • Nově lze měnit stav probíhajícího vzdělávání (jen stavy Řádné vzdělávání/Opakování ročníku/Zařazení do nižšího ročníku) přímo v přehledu žáka
 • Formulář "Rozvrh třídy" (KWE009_RozvrhTridy) na veřejných stránkách školy (PublicWeb) nyní přijímá v URL parametr "Trida", kterým lze říci název třídy, která se má automaticky zobrazit
 • Nasazena nová tisková sestava Přehled prospěchu ročníku
 • Úprava stávající tiskové sestavy Přehled prospěchu tříd (úprava řazení tříd a předmětů, oprava zaokrouhlování, úprava popisu sestavy)

Změny k 16.11.2016:

 • Nová tisková sestava Přehled klasifikace a absence školy dle ročníků

Změny k 15.11.2016:

 • Oprava generování dat pro přihlášky na SŠ (v případě existence více stejně nazvaných předmětů se vracelo náhodně hodnocení bez testu, zda hodnocení u předmětu existuje)
 • Nová tisková sestava Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Nová tisková sestava Přehled zadaných doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Nová tisková sestava Statistika žáků dle obce a části obce trvalého bydliště
Vstup do Školy OnLine

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...