Změny v aplikaci

Změny k 22. 03. 2024 

Změny a rozšíření v aplikaci

 • Byla provedena aktualizace komponent Stimulsoft. S ohledem na tuto aktualizaci došlo k úpravě tiskových sestav vztahujících se ke školní matrice, Vysvědčení a výpisů z vysvědčení, Rozvrhu a suplování a dalších.
 • V menu Hodnocení - Statistiky a přehledy vznikli nový formulář Kontrola uzávěrek pro kontrolu uzávěrek administrátorem. 
 • Na formuláři Přijaté zprávy se Zákonným zástupcům s více dětmi na škole zobrazuje informace o tom, jakému dítěti zpráva náleží viz pole Určeno pro.
 • Na formuláři Doporučení pro vzdělávání je uživatelům umožněno vkládat přílohy pro doporučení ke vzdělávání. Zároveň došlo k rozšíření zobrazovaných informací na seznamu doporučení o platnost doporučení (Datum do) a ikonu sponky, která signalizuje připojení přílohy k doporučení.
 • Na formuláři Poznámka na žáka byl přidán sloupec pro zobrazení informací, kdo poznámku zadal včetně data a času zadání.
 • Na formulář Seznam sestav a záložce tiskové sestavy Školy Online byly přidány nové náhledy tiskových sestav pro tisk vysvědčení a výpisů z vysvědčení
 • Na formuláři Žáci/studenti ve školní matrice došlo k rozšíření položek pro export dat do Excelu o položky Poznámka – předchozí vzdělávání, Část školy, Kontaktní adresa – kraj bydliště.
 • Na vybraných formulář došlo k úpravě funkčnosti pro hromadné označování výběru záznamů. Na formulářích byly umístěny v záhlaví seznamu checkboxy, které slouží k hromadnému označování a odznačování výběru záznamů v seznamech. K úpravě došlo např. na formuláři Převod úvazků mezi obdobími (v menu Správa aplikace – Převod dat), Zadání hodnocení (menu Hodnocení – Nové hodnocení), Hromadné nastavení žáků/studentů, Tisk vysvědčení (menu Výstupy – Vysvědčení), Tisk přehledu hodnocení (menu Výstupy – Přihlášky k dalšímu vzdělávání), Evidence školních akcí (menu Rozvrh a suplování – Školní akce).
 • Na formuláři Odeslat zprávu byla nasazena nová funkčnost umožňující individuální výběr adresátů prostřednictvím tzv. našeptávače.  Pokud uživatel začne psát do příslušného pole pro vyhledávání první písmena hledaného příjmení, nabízí se seznam dostupných uživatelů, kterým je možno odeslat zprávu. Pomocí ikonek se symboly je pak rozlišeno, zda se jedná o žáka, rodiče nebo učitele.
 • Na formulář Informace k výuce byla nově přidána možnost formátování textu pomocí HTML
 • Byly upraveny tiskové sestavy "Počty známek v předmětech třídy (na šířku)" a "Počty známek v předmětech třídy (na výšku)". Sestavy nově nezapočítávají "prázdné" (nezadané) známky (situace, kdy je žák pouze zahrnut do hodnocení, ale známka udělena nebyla).
 • Na formuláři Tvorba rozvrhu bylo upraveno chování systému při přesunutí hodiny s jinou definicí času. Při nastavení změny času výuky vyvolaném funkcí "Definovat čas výuky" v kontextovém menu na hodině a následném posunutí hodiny na jiné místo v rozvrhu se předchozí čas resetuje. Po vygenerování rozvrhu je respektován nový čas výuky.
 • Na kartě žáka a záložce Zákonní zástupci dítěte/žáka byla přidána položka Poznámka. Toto pole je editovatelné a vztahuje se k danému zákonnému zástupci. Velikost pole si uživatel může přizpůsobovat zadanému textu.
 • Na formuláři Evidence školních akcí je možné zadat veřejné informace o školní akci, text je možno zároveň formátovat. Informace vložená do pole Informace o akci je následně zobrazena v rozhraní žáků a rodičů.
 • Na formuláři Evidence školních akcí byla upravena funkčnost tlačítka "Uložit a vytvořit oznámení". Po otevření modálního okna s výběrem kategorií příjemců si uživatel vybírá kategorii příjemců, kterým požaduje oznámení odeslat.
 • Na formuláři Evidence školních akcí je nově umožněno filtrování akcí na třídu.
 • Na formuláři El. Omluvenky byla doplněna na exportu do Excelu z el. omluvenek do položka upřesnění
 • Na formuláři Export ze školní matriky na MŠMT, Kontrola Exportu bylo nově umístěno tlačítko s ikonou oka, které zobrazí formulář Přehled žáka/studenta a umožní tak rychlejší přístup k informacím o evidenci vzdělávání žáka a případnou opravu chybně zaevidovaných údajů.
 • Na formuláři Elektronické omluvenky je nově možnost filtrovat omluvenky dle žáka
 • Na formuláři Poznámky žáka/studenta bylo upraveno oprávnění uživatelů k mazání poznámky žáka v třídní knize. Administrátoři systému mají právo editovat nebo mazat poznámky všech žáků, třídní učitelé a jejich zástupci mají oprávnění ke smazání poznámky ve vlastní třídě a uživatel s rolí učitel má oprávnění k mazání poznámky, kterou zadal. Přístup k zobrazení všech poznámek zůstává beze změn, i nadále mají oprávnění všichni učitelé.
 • Na formuláři pro Odeslání nové zprávy mají zaměstnanci školy možnost přeposlat přijatou zprávu prostřednictvím tlačítka Použít znovu.
 • Při zadávání opravných a komisionálních zkoušek na formuláři Opravné a komisionální zkoušky se nabízejí předměty, které jsou definované v úvazku nebo podle zadaných uzávěrek. 

 

Změny k 7. 03. 2024 

Změny a rozšíření v aplikaci

 • Byla provedena aktualizace číselníku PUP. Při importu uchazečů v DiPSy do Školy Online by se již měl importovat i tento údaj. 

Změny k 4. 03. 2024 

Změny a rozšíření v aplikaci

 • Středním školám bylo zpřístupněno tlačítko pro Import uchazečů z DiPSy na formuláři Evidence uchazečů (menu Přijímací řízení - Přijímací zkoušky). Bližší informace včetně manuálu k importu uchazečů z DiPSy naleznete na tomto odkazu
 • Nově ukládáme při importu uchazečů z DiPSy položky typu "Pořadí zájmu", kontaktní údaje uchazeče a ZZ (e-mail, telefon), IZO základní školy a to za předpokladu, že jsou příslušné položky obsaženy v JSON souboru. 
 • Aktualizace číselníku RÚIAN

Změny k 7. 02. 2024 

Změny a rozšíření v aplikaci

 • Vznikl nový parametr aplikace kategorie Přijímací řízení pro SŠ a VOŠ s názvem "Přijímací řízení na SŠ podléhá evidenci v DiPSy". Nastavení parametru ovlivňuje chování formulářů modulu Přijímací řízení - Přijímací zkoušky a z výchozího nastavení je nastaven na hodnotu "ANO". 
 • Rozšířena evidence údajů na formuláři Evidence uchazečů o "Registrační číslo (DiPSy)". Položka je editovatelná a je součástí exportu údajů do Excelu. 
 • Na formuláři Evidence uchazečů bylo přidáno nové tlačítko "Import uchazečů z Dipsy". Jedná se pouze o přípravu na implementaci funkce pro import uchazečů ze systému DiPSy. 
 • Na formuláři Evidence uchazečů přidán nový dialog při pokusu o uložení nového uchazeče ve Škole Online. 

Oprava vady

 • Nasazena oprava vady na tisku třídní knihy (generování předělu záznamu v rámci jednoho dne)Změny k 31. 1. 2024 

Změny a rozšíření v aplikaci

 • Na Výpisu hodnocení s QR kódem (Výstupy - Přihlášky k dalšímu vzdělávání -  Tisk přehledu hodnocení) se nově generují i udělené pochvaly za dané období 
 • Nový příznak na formuláři Přehled výpisu hodnocení, který ovlivňuje  vložení kontaktních údajů a údajů o zákonném zástupci do QR kódu 
 • Změna funkčnosti tlačítka Tisk přihlášky na záložce Další vzdělávání na kartě žáka. Zobrazí dialogové okno pro výběr vzoru přihlášky a s možností jejího generování. 

 

Změny k 22. 1. 2024 

Novinky v aplikaci

Vznikly nové tiskové výstupy:

 • Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a Přihláška ke vzdělávání ve střední škole s údaji o zaevidované škole.
 • Výpis hodnocení z předchozího vzdělávání. 

Změny a rozšíření v aplikaci

 • Formulář "Údaje z přihlášky" nově umožňuje nastavit načítání údajů z QR kódu dokumentu "Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání". QR kód nově obsahuje hodnocení až za 6 předchozích pololetí oproti dřívějším 4.

 

Změny k 9. 1. 2024 - nasazena distribuce K0757.0.2


Novinky v aplikaci

 • Vznikl nový formulář „Výchozí datum na vysvědčení“ (menu Výstupy – Vysvědčení) pro přednastavení data na vysvědčení pro třídu, vybrané třídy nebo pro všechny třídy školy.
 • Na formuláři „Evidence ročníkových vysvědčení“ (menu Výstupy – Vysvědčení) je doplněno tlačítko „Nastavit datum vydání“ které do tabulky předvyplní datum vydání vysvědčení podle dat na formuláři „Zadávání vysvědčení“ (Výstupy – Vysvědčení – Kontrola a tisk ročníkového vysvědčení).
 • Na formuláři „Uzávěrka učitele"(menu Hodnocení – Uzávěrka) je rozšířen o možnost zobrazení seznamu známek z průběžného hodnocení obsahující slovní hodnocení. Bližší informace zde.
 • V rozhraní žáka/zákonného zástupce lze (menu Výpis hodnocení – Hodnocení žáka/studenta) nově ovlivnit zobrazení pořadí žáka na detailu hodnocení. Vznikl nový parametr aplikace kategorie "Hodnocení“ s názvem "Zobrazovat žákům a zákonným zástupcům pořadí žáka ve třídě na detailu hodnocení“. Parametr určuje, zda se má žákům a zákonným zástupcům zobrazovat pořadí žáka ve třídě na detailu hodnocení.
 • Při zakládání karty nového zákonného zástupce je v případě shody jména a příjmení uživatel upozorněn na již existující záznam.
 • Na formuláři „Výsledky přijímacího řízení“ (menu Přijímací řízení – Přijímací zkoušky) možnost editovat pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení.
 • Vznikly nové tiskové výstupy „Rozhodnutí o přijetí“ a „Rozhodnutí o přestupu“, které lze generovat ze školní matriky pomocí tlačítka s tiskárnou.
 • Na formuláři „Export ze školní matriky pro MŠMT“ (menu Evidence osob – Školní matrika) záložce „Údaje o všech žácích/studentech" se při kontrole dat zobrazuje seznam žáků/studentů, kteří se nevykazují z důvodu zaškrtnutého příznaku na kartě žáka „Nezahrnovat do výkazů“ nebo „Žák/student koná na škole pouze maturitní, závěrečnou zkoušku nebo absolutorium“.
 • Na formuláři „Dozory učitelů“ (menu Rozvrh a suplování – Dozory) je nový příznak „Zobrazit náhled rozvrhu učitele“.
 • Nové tlačítko na formuláři „Správa třídní knihy“ (menu Třídní kniha) určené k přečíslování hodin.
 • Možnost úpravy či smazání události volbou „Upravit událost" v kontextovém menu na události v kalendáři.

Bližší informace k jednotlivým novinkám naleznete v článku na tomto odkazu.

Úprava a rozšíření funkčnosti:

 • Upravena aplikace při zadávání jména a příjmení žáka nebo zákonného zástupce ve školní matrice tak, aby automaticky odstraňovala mezery na začátku či na konci.
 • Na formuláři „Zákonní zástupci“ (menu Evidence osob – Školní matrika) jsou upraveny údaje zákonných zástupců do podoby záložek (funkčnost sjednocena s kartou žáka). Tyto záložky nově obsahují údaje: Osobní údaje, Adresy, Žáci/Studenti.
 • Pro snazší přidělení vazby žáka na zákonného zástupce bylo implementováno na kartě zákonného zástupce nové modální okno, které se otevře po použití tlačítka „Přidat žáka/studenta“.
 • Rozšířen výběr položek pro export do Excelu z formuláře "Žáci/studenti".
 • Na seznamu platných doporučení na formuláři Doporučení pro vzdělávání (menu Evidence osob – Školní matrika) přidán sloupec s informací "Platnost do".
 • Opraven výpočet výkazu S1-01. V oddíle „XXI. Děti podle státního občanství“ byla doplněna podmínka na část školy evidovanou u třídy.
 • Opraven výpočet výkazu Z2-01 o ŠD, oddíl „XXI. Zapsaní účastníci podle státního občanství“ sloupec 7.
 • Na formuláři „Vlastnosti organizace“ přibyla možnost nastavit si pořadí zobrazení škol/zařízení na číselníků organizací. Nastavení má následně vliv na pořadí zobrazení školy/zařízení na formulářích v celé aplikaci.
 • V případě zadané školní akce s typem zrušení výuky nedochází při aktualizaci kalendáře na formuláři „Tvorba rozvrhu“ k obnovení rozvrhu dle původní výuky.  
 • Na formuláři „Evidence školních akcí“ byly vhodněji pojmenovány funkční tlačítka.
 • V případě, že na definici úvazku existuje pouze jedna učebna, dochází při umístění hodin do rozvrhu k automatickému nastavení příslušné učebny z úvazku.
 • Při změně složení účastníků na „Obecné události“ nedochází k přerušení posloupnosti zápisů v třídní knize.  
 • V případě zadávání suplování na rozvrhovanou hodinu s odlišným časem výuky se tento odlišný čas výuky přenáší i do hodiny suplované.
 • Na formuláři "Zadávání suplování" v režimu zadávání suplování změněna komponenta pro rychlejší a přehlednější výběr datumu pomocí ikony s kalendářem.
 • Na formuláři „Vyučovací hodiny“ při odstraňování nulté nebo poslední hodiny z číselníku vyučovacích hodin je nyní detekována případná výuka a uživatel je informován hláškou.
 • Pro školy využívající službu zasílání SMS zpráv byly přejmenovány výběry v seznamu hodnot v rámci Parametru aplikace "Povolit zasílání SMS zpráv". Dostupný je nyní výběr hodnot "Administrátorům/Všem zaměstnancům/Nikomu".
 • V rozhraní žáků/rodičů byla na formuláři „Odeslat zprávu“ (menu Komunikace – Zprávy) rozšířena funkčnost o možnost výběru více adresátů z řad zaměstnanců školy.


Opravy vad:

 • Na formuláři „Evidence skupin akcí“ se při použití tlačítka "Založit podobné" respektuje u nově založených kroužků nastavení kroužku na ročníky nebo třídy včetně nastavení konkrétních ročníků a tříd.
 • Na formuláři „Zadávání obecného suplování“ dochází v sekci „Náhradní hodina“ k přednastavení hodnot podle původní suplované hodiny. Nepřednastaví se pouze údaje, pro které je zadána absence.
 • Na formuláři "Absence zdrojů" při zadávání vícehodinové absence bylo opraveno načítání údajů o vyučovací hodině.
 • Na formuláři "Tisk rozvrhů" bylo opraveno zobrazování údajů v rozvrhu v generovaném PDF, aby respektovalo nastavení parametrů tisku na formuláři.
 • Pro export ze školní matriky u Konzervatoří došlo k opravě exportu údajů o podpůrných opatřeních.
 • Na formuláři „Poznámka žáka/studenta“ bylo zvětšeno pole "Text poznámky".  
 • V případě editace oddělení na formuláři „Oddělení školní družiny/klubu“ (menu Ostatní moduly – Školní družina/klub), je ošetřeno ukládání položky „Část školní družiny/školního klubu“.
 • Optimalizace načítání seznamu osob na formulářích s rezervacemi a výpůjčkami knih v modulu Knihovna.
 • Opravena chyba při spuštění testu v rozhraní žáka/studenta. Již nedochází k prodlužování nebo zkracováním času testu na formuláři při použití CTRL+R.
 • Opraveno zobrazování jména třídního učitele v záhlaví kalendáře na vstupní stránce zákonného zástupce.
 • Opraveno vyskakování dialogu u GDPR souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka „Žádost o udělení souhlasu“ (podmíněno dosažením 15 let věku). 
 • Pro zařízení Apple upraveno odesílání zprávy aplikace s českým pojmenováním přílohy (s diakritikou).

 

Změny k 30.10.2023 - nasazena distribuce K0756.0.2

 • Vznikl nový formulář "Skupiny osob" (menu Správa aplikace - Číselníky), na kterém lze definovat skupiny uživatelů (aktuálně jen zaměstnanců). Definované skupiny lze následně využít při zasílání zpráv (jako skupiny příjemců zpráv). Formulář je přístupný pouze pro administrátory.
 • Na detailu zprávy na formuláři "Přijaté zprávy" (menu Komunikace - Zprávy) bylo přidáno mezi tlačítka "Odpovědět" a "Smazat" nové tlačítko "Přeposlat". Tlačítko umožňuje přeposlání dané přijaté zprávy jiné osobě/jiným osobám. V případě zprávy z funkcí hlasování, tato funkčnost není přístupná.
 • Upraven export dat pro školní matriku tak, aby se položka SP_OBVOD exportovala i pro MŠ do souboru se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Pro přístup k formuláři "Doporučení pro vzdělávání" (menu Evidence osob - školní matrika) byly nadefinovány individuální uživatelské funkce jak pro čtení, tak editaci, které lze využít při definici vlastních rolí k přístupu k doporučením pro vzdělávání. V rámci této změny jsme automaticky přidělili třídním učitelům příslušnou funkci pro čtení na formuláři "Doporučení pro vzdělávání", která jim umožní nahlížet na doporučení pro vzdělávání žáků/studentů své třídy.
 • V kategorii parametrů "Zasílání zpráv" vznikl nový aplikační parametr "Zasílat upozornění na končící platnost doporučení ke vzdělávání". Tímto parametrem je možné nastavit, zda-li a s jakým předstihem má systém pomocí interních zpráv aplikace upozornit na blížící se konec doporučení ke vzdělávání. Upozornění se zasílá třídnímu učiteli.
 • V kategorii parametrů "Obecné" vznikl nový parametr "Zakázat uživatelům přístup do nového školního roku", který umožňuje administrátorovi zakázat ostatním uživatelům přístup do nového školního roku. Přístup je možné zakázat do doby začátku nového školního roku a zároveň se respektuje parametr "Nastavit nový školní/akademický rok pro přihlášení s předstihem X dnů".
 • Na formuláři "Tvorba rozvrhu" (menu Rozvrh a suplování - Rozvrh - Tvorba rozvrhu) přibylo zaškrtávací pole "Zobrazit názvy skupin tříd". Po zaškrtnutí tohoto příznaku se přímo v lístku vyučované hodiny zobrazí příslušná skupina/seminář, který je v úvazku přiřazen (pokud se tedy nejedná o celou třídu).
 • Na formuláři "Zadávání suplování" (menu Rozvrh a suplování - Suplování) přibylo v režimu řešení suplování pod sekcí "Vyřešené hodiny" nové tlačítko "Odeslat notifikace", které zajistí okamžité odeslání notifikací o suplování pro všechny hodiny v sekci "Vyřešené hodiny" bez ohledu na to, zda-li má škola nastaveno automatického odesílání notifikací o suplování.
 • Na formuláři "Suplování dozoru" (menu Rozvrh a suplování - Suplování) došlo k nahrazení radiobuttonů "Zkratky učitelů" a "Plná jména učitelů" jedním zaškrtávátkem s názvem "Zkratky učitelů" s důvodu sjednocení chování jako na formuláři "Zadávání suplování". Pokud je příznak zaškrtnutý, zobrazují se pouze zkratky učitelů a pokud ne, zobrazují se celá jména.
 • Na formuláři "Uzávěrka žáka/studenta" (menu Hodnocení - Uzávěrky) byla odstraněna položka "Učitel". Daný uživatel tedy nemusí vědět, kdo je třídní učitel v dané třídě a může vybírat třídu rovnou.
 • Při ukončování studia žáků/studentů pomocí formuláře "Odchod žáků/studentů" (volaný tlačítkem "Odebrat žáky/studenty" na složení dané třídy) je nyní při stisku tlačítka "Uložit" kontrolována existence novějších záznamů v průběhu vzdělávání. Pokud se nějaká zjistí, zobrazí se upozorňovací dialogové okno se seznamem problémových žáků/studentů.
 • Došlo k drobné úpravě textů a formátování na detailu formuláře s přihláškou na školní akce/kroužky (formulář je volaný z příslušné akce na formuláři "Přehled akcí" v menu "Ostatní - Zápis na školní akce" pro zákonné zástupce nebo žáky/studenty)".
 • Na formuláři "Opravné a komisionální zkoušky" se nyní inteligentně přednastavuje období školního roku. V případě aktuálního prvního pololetí školního roku je nastavené "1. pololetí", v případě aktuálního druhého pololetí je nastavené "2. pololetí". Jsem-li v minulém školním roce je nastaveno 2. pololetí minulého roku, v případě přepnutí do budoucího školního roku je nastaveno 1. pololetí budoucího roku.
 • Na formuláři "Žáci/studenti" (menu Evidence osob - Školní matrika) byla do filtru za položku "Třída" přidána položka "Ročník", která umožňuje zobrazit pouze žáky/studenty daného ročníku. Hodnota se zadává číselně. Pro mateřské školy byla rovněž zpřístupněna položka filtru "Kód dítěte/žáka/studenta".
 • Na formuláři pro hromadné nastavení položek (tlačítko "Hromadné nastavení položek" na formuláři Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti) je nyní možno hromadně nastavit údaj "IZO předchozí školy" pro školy typu ZŠ, SŠ a KON.
 • Na formuláři "Zpráva třídního učitele" (menu Hodnocení - Statistiky a přehledy) se v položce "Chování" neeviduje "Důvod snížení známky", proto byl sloupec "Důvod" z formuláře odebrán.
 • Na formuláři s elektronickou přihláškou na veřejných stránkách školy bylo přejmenováno pole "Telefon" na "Mobilní telefon".
 • Zákonní zástupci a žáci/studenti mají nově možnost pomocí formuláře "Odeslat zprávu" napsat zprávu i vedoucímu školní družiny nebo vychovatelům ze školní družiny/školního klubu.
 • Do statistik přihlášení ve webové aplikaci pro daný den je nyní evidován i vstup uživatele do mobilní aplikace.
 • Nově lze uložit rozvrh do aplikace Škola OnLine z libovolné verze aSc Rozvrhy a až při importu do Školy OnLine je uživatel informován o nepodporované verzi aSc Rozvrhy a je mu umožněno pokračovat v importu (na vlastní zodpovědnost).
 • Na formuláři "Udělené souhlasy" (menu Ostatní moduly - GDPR) bylo opraveno zobrazování příjmení a jména osob zákonných zástupců a žáků/studentů, aby se v případě potřeby dotahovalo s historie položek.
 • Drobná vizuální a technická vylepšení na formuláři pro výběr existujícího zákonného zástupce z karty žáka/studenta.
 • Opraven výpočet výkazu S1-01 o MŠ a S51-01 o zápisu do MŠ. Pokud škola neměla nadefinovanou část školy, pak výpočet skončil s chybou. Nyní je již chyba ošetřena a výkaz se zobrazí prázdný. Je to z důvodu, že se výkaz povinně počítá na části.
 • Oprava návratu z formuláře vyvolaného tlačítkem "Změna místnosti" na formuláři "Zadávání suplování". Nyní se vrací tlačítko na předtím řešené suplování a ne na výchozí stav formuláře.
 • Oprava zobrazování šipek pro přesun mezi jednotlivými týdny na formuláři "Plán práce" v případě, že jsem se vracel z detailu nějaké školní akce.
 • Opraveno chybné vypisování příjmení a jména dětí na formuláři "Účastníci v oddělení" (menu Ostatní moduly - Školní družina/klub). Nyní se vypisují správně k chytrému datu.
 • Na formuláři "Přehled osobních údajů" (menu Ostatní moduly - Osobní údaje) bylo opraveno zobrazování dat osob zákonných zástupců a žáků/studentů podle toho, zdali se pracuje nebo nepracuje s historií údajů.
 • Oprava chyby při psaní zpráv s přílohou. Pokud zpráva měla přílohu(y) a následně uživatel vybíral příjemce, pak se již přílohy na formuláři nezobrazovaly, i když ke zprávě byly stále připojeny.
 • Optimalizace načítání detailu obecné události.
 • Optimalizace načítání formuláře "Denní podle učitelů" v menu Rozvrh a suplování - Výpisy a tisk rozvrhů.
 • Provedena úprava všech sestav s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí/odkladu v rámci modulu Přijímací řízení pro SŠ/VOŠ/KON. Sestavy nyní berou v úvahu nastavení příznaku "zákonný zástupce pro doručování písemností". Rozhodnutí se generuje pouze pro zákonné zástupce, které mají příznak zaškrtnutý.

Změny k 2.10.2023 - nasazena distribuce K0755.0.10

 • Úprava exportu dat školní matriky na MŠMT (konkrétně generování souboru A). Nově se generuje věta na základě položek ZVJ, JAZ_PRIP a JAZ_PODP.
 • Oprava skladby údajů exportovaných v rámci B souboru s daty pro individuální sběr dat ze školní matriky pro MŠ.
 • Při exportu dat pro individuální sběr dat ze školní matriky nyní kontrolujeme IZOP na povinnost vyplnění. MŠMT však zjemnilo tuto kontrolu a IZOP bude vyžadovat vyplněné pouze v případě, že ZAHDAT je větší nebo roven 1.9.2023, tj. pro nově nastoupivší žáky. U ostatních to zatím nevyžaduje.
 • Ve výkazu S1-01 se nově počítají hodnoty v řádcích 0301, 0302 a 0303 s ohledem na druh provozu třídy a druh vzdělávání dítěte (celodenní, polodenní, ...). Dále upraven výpočet azylantů v tabulce XXI. podle nových kódů číselníku RAKO a upraven výpočet řádku 0310 podle nového způsobu evidence žáka vzdělávajícího se podle §34.
 • Opraven obecný tisk (přes ikonku s tiskárnou) na formuláři "Výpis suplování", kdy se do tisku negenerovali některé sekce zvolené na formuláři (např. učitelé, třídy).
 • Opravena chyba při zápisu do třídní knihy pro odpadlé hodině - opraveno chybné číslování.
 • Obecná oprava exportu hierarchických gridů (tabulek) v aplikaci, kdy se neexportovali podřízené záznamy - viz např. na formuláři "Žáci/studenti v úvazcích dle učitele".
 • Opravena obecná chyba formulářů v aplikaci, kdy docházelo k chybě, pokud uživatelské jméno bylo delší než 30 znaků.
 • Oprava zobrazení dialogu "Zjištěny vyplněné souhlasy u některých uživatelů" na formuláři "Souhlasy se zpracování osobních údajů" v modulu GDPR. V případě, že je v dialogovém okně. Pro zobrazení více uživatelů je v okně zobrazena svislá posuvná lišta.
 • Optimalizace načítání formuláře "Žáci/studenti v úvazcích dle třídy".
 • Úprava nastavování příznaků "Primární zákonný zástupce pro komunikaci" a "Zákonnému zástupci smějí být sdělovány informace/zobrazovány souhlasy se zpracováním osobních údajů k odsouhlasení za žáka" při stisku tlačítka "Přidat zákonného zástupce" na kartě žáka/studenta ve školní matrice.
 • Úprava zobrazování týdnů ve výběrovém seznamu na formuláři "Plán práce" v případě, kdy je posunut začátek školního roku.
 • Oprava tiskových sestav "Seznam žáků s jejich telefony" a "Seznam žáků s jejich telefony po ročnících" kdy se za určitých podmínek generoval špatně formát telefonního čísla.

Změny k 18.8.2023 - nasazena distribuce K0755.0.4

 • Aktualizace rejstříku škol k 9.8.2023.
 • Aktualizace číselníku adres (RUÍAN) k 31.7.2023.
 • Formulář pro hromadné nastavení položek volatelný ze školní matriky dosud umožňoval nastavit pouze jednu vybranou hodnotu dané položky všem nebo vybraným žákům/studentům. Nyní umožňuje díky novému přepínači "žákům/studentům hodnotu individuálně" individuální nastavení hodnoty dané položky k nastavenému datu přímo v tabulce se seznamem žáků/studentů jednoduchým kliknutím na hodnotu u daného žáka/studenta.
 • Výběr zákonného zástupce na záložce "Zákonní zástupci žáka/studenta" k provázání s kartou žáka/studenta ve školní matrice je nyní uživatelsky přívětivější. Aplikace automaticky nabízí potenciálně vhodné zákonné zástupce pro přidělení. Novinkou je možnost vyhledat již existujícího zákonného zástupce s jiným příjmením a vložit jej na kartu žáka/studenta. Zároveň na této záložce přibylo tlačítko "Odebrat zákonného zástupce" pro odebrání vazby na zákonného zástupce.
 • Pro zákonné zástupce a žáky/studenty vznikl nový formulář "Přehled osobních údajů", který najdou v menu Ostatní moduly – Osobní údaje. Na tomto formuláři si zákonní zástupci a žáci/studenti mají možnost ověřit správnost svých osobních a kontaktních údajů, evidovaných ve školní matrice a odeslat zprávu s žádostí o změnu např. e-mailu nebo telefonu.
 • V rámci exportu dat ze školní matriky byla zavedena nová kontrola na zařazení žáka/studenta do N ročníku, který je již u vět s platností 1.9.2023 a pozdější nežádoucí.
 • Na formuláři "Kontrola rozvrhu" (menu Rozvrh a suplování - Rozvrh) je nově při příchodu přednastaven příznak "Kontrolovat konflikty v rozvrhu učitelů". Zároveň byl přidán validátor na zaškrtnutí alespoň jednoho z příznaků.
 • Při tisku přihlášky k dalšímu vzdělávání pomocí formuláře "Tisk přihlášek k dalšímu vzdělávání" (menu Výstupy - Přihlášky k dalšímu vzdělávání) se nově provádí kontrola, zda je u žáků nastavená správně adresa. Pokud se ji nepodaří převést na kód adresního místa, je o tom uživatel informován.
 • Na formuláři "Tvorba rozvrhu" (menu Rozvrh - Tvorba rozvrhu) je nově po stisku tlačítka "Aktualizovat kalendář" (na dialogu "Nastavení období aktualizace kalendáře") prováděna kontrola, zda datum spadá do zvoleného pololetí.
 • Na formuláři "Zadávání suplování" (menu Rozvrh a suplování - Suplování) došlo k přejmenování tlačítek "Přesuny hodin" na "Přesun", "Výměny hodin" na "Výměna", "Spojení hodin" na "Spojení" a "Změna místnosti hodiny" na "Změna místnosti". Za tlačítko "Změna místnosti" pak bylo přidáno nové tlačítko "Absence" s tooltipem "Zadat absenci zdroje" po jehož stisku uživatel přejde na seznamové zobrazení formuláře "Absence zdrojů" s tím, že je přednastavený den, na který bylo zadáváno suplování.
 • Mobilní aplikace nyní nově posílá notifikace o zadaném suplování. Odesílání notifikací se řídí novými parametry aplikace "Na které dny zasílat notifikace o změnách v rozvrhu" a "Kdy mají být zasílány notifikace o změnách v rozvrhu", které naleznete na formuláři "Parametry aplikace" v menu Správa aplikace – Nastavení, jedná se o kategorii parametrů "Suplování".
 • Na formuláři "Seznam sestav" (menu Výstupy - Tiskové sestavy) je nyní možné si na záložce "Tiskové sestavy aplikace Škola OnLine" u vybraných tiskových sestav zobrazit náhled tiskové sestavy přes jejím zkopírováním.
 • Na formulář "Hodnocení ve třídě" (menu Hodnocení - Výpisy hodnocení) byl doplněn příznak "zobrazit počet nepodepsaných známek". V případě jeho zaškrtnutí se na formuláři zobrazí sloupec "Nepodepsané známky", kde je uveden počet nepodepsaných známek žáka/studenta. Příznak se zobrazuje pouze v případě, že má škola nastaven parametr "Umožnit podepisování žákovské knížky" na hodnotu "Ano".
 • Na formuláři "Evidence školních akcí" (menu Rozvrh a suplování - Školní akce)" je přidáno nové tlačítko "Uložit a vytvořit kopii". Tlačítko uloží stávající školní akci a připraví novou školní akci jako přesnou kopii akce původní. Veškeré údaje a nastavení budou předvyplněny podle akce původní.
 • Na všech formulářích s výpisy absencí se nyní přednastavuje chytrý datum v případě přepnutí do minulého nebo budoucího školního roku.
 • Na formuláři "Žáka/studenta v období" (menu - Třídní kniha - Zadávání absence) byl nově přidán příznak "Nabízet pouze žáky/studenty s nevyhodnocenou absencí". Toto vylepšení nabízí uživateli rychle pracovat pouze s žáky/studenty, kteří mají v období nevyhodnocenou absenci.
 • Na formuláři "Evidence akcí" (menu Ostatní moduly - Zápis na školní akce) je možné pro položku "Náplň" nově využít formátovaný text skrze integrovaný HTML editor. Náplň se pak zobrazuje formátovaně i na formuláři pro přihlašování na školní akce.
 • Z menu byly odebrány formuláře související s COVID-19. Konkrétně evidence testů a hlášení na hygienickou stanici.
 • Opraveno řazení tříd na formuláři "Tematické plány" (menu Výuka - Tematické plány). Nyní se respektuje pořadí zobrazení.

Změny k 24.7.2023 - nasazena distribuce K0754.0.4

 • Aktualizace rejstříku škol podle stavu k 12.6.2023.
 • Na kartu žáka/studenta byly na záložku "Zdravotní postižení/omezení a nadání dítěte/žáka/studenta" z důvodu nových položek pro MŠMT přidány tyto nové položky:
  1. "Znalost vyučovacího jazyka" (historická položka ZVJ)
  2. "Nárok na jazykovou podporu" (historická položka JAZ_PODP)
  3. "Jazyková příprava" (historická položka JAZ_PRIP)
  Všechny tři položky jsou ve výchozím stavu nezaškrtnuté a všechny jsou podbarvené jako povinné pro předávání ze školní matriky. Položka ZVJ je viditelná jak pro ZŠ, tak MŠ. Položky JAZ_PODP a JAZ_PRIP pak pouze pro ZŠ. Položky byly rovněž přidány do exportu do MS Excel a je možné s nimi pracovat na formulářích "Hromadné nastavení data v historii" a "Hromadné nast. žáků/studentů".
 • Na kartě žáka/studenta na záložce "Předchozí vzdělávání" je položka "IZO předchozí školy" pro typ ZŠ podbarvena nově jako povinná. Na záložce "Adresy - Trvalé bydliště" se pak položka "Bydliště ve spádovém obvodu školy" (SP_OBVOD) zobrazuje nově i pro školy typu ZŠ. Položka je pro MŠ i ZŠ podbarvena jako povinná pro školní matriku. Dále byly obě položky zahrnuty do exportu do MS Excel. Položku "Bydliště ve spádovém obvodu školy" je možné hromadně nastavovat i pro ZŠ. Zároveň byly o tyto položky doplněny i datové skupiny v tiskových sestavách.
 • Upraven export dat na MŠMT s ohledem na nové položky ZVJ, JAZ_PODP, JAZ_PRIP a SP_OBVOD.
 • Při zadávání absence učitele přes formulář "Absence zdrojů" (menu Rozvrh a suplování - Suplování) se nově kontroluje, zda učitel není zapsán na školní akci a pokud je v době absence zapsán na školní akci, pak na tuto situaci uživatele aplikace upozorní dialogovým oknem.
 • Na formuláři "Zadávání suplování" (menu Rozvrh a suplování - Suplování) bylo zamezeno uložení chybného suplování při práci ve více záložkách.
 • Na formulářích "Zadávání suplování", "Výpis suplování" a "Plán práce" je nyní možnost zrychleného posouvání mezi dny/týdny pomocí komponenty se šipkami.
 • Na formuláři "Tvorba rozvrhu" (menu Rozvrh a suplování - Rozvrh) se dialog pro zobrazení výběru učebny pozicuje lépe s ohledem na velikost okna internetového prohlížeče.
 • Na formuláři "Výpis třídní knihy" (menu Rozvrh a suplování - Rozvrh) se nyní nově přednastavuje inteligentně výběrový seznam "Týden" dle aktuálního data.
 • Na formuláři "Hodnocení vybrané třídy" (menu Hodnocení - Výpisy hodnocení) přibylo nové zaškrtávací pole s názvem "čtvrtletní hodnocení", kterým si lze zobrazit známky zadané ve čtvrtletní uzávěrce předmětu.
 • Na formuláři "Zadávání suplování" není nyní nutné čekat na dotažení příznaků pro inteligentní nabízení učitelů a lze kdykoli přerušit vykonávání tohoto dotazu a přejít k načtení jiného dne k suplování. Což má za následek zrychlení odezev na tomto formuláři při rychlé změně data k suplování.
 • Na formulářích "Zadávání absence", "Školní akce" a "Přidělení výukového zdroje" je prováděna kontrola souslednosti datumů "od" a "do" již při vyplnění (na klientovi) a ne až při ukládání záznamu.
 • Nově je možné na formuláři "Evidence akcí" (menu Ostatní moduly - Zápis na školní akce) omezovat výběr žáků/studentů na třídy. Nyní máte tedy možnost omezovat přihlašované žáky/studenty jak dle ročníku, tak dle třídy. Zároveň byla vytvořena nová tisková skupina "Školní družina - kroužek - třída" pro potřeby tiskových výstupů.
 • Úprava formuláře "Vlastnosti organizace" - údaje o organizaci jsou validovány pouze v případě, kdy se ukládá organizace. V případě přidání nebo odebrání školy/zařízení se údaje organizace nevalidují.
 • V Digiškolce byla na formuláři "Zařazení uchazečů do tříd" upravena hláška, která se zobrazuje v případě, že neexistuje následující školní rok (rok, do kterého chci zařazovat).
 • Na formuláři "Podle použitých verzí" (menu Rozvrh a suplování - Výpisy a tisk rozvrhů) se ve výběrovém seznamu "Období:" inteligentně nastavuje pololetí dle "chytrého data".
 • Na formulářích pro nastavení propojení s MS Office 365 byl změněny texty z "Office 365" a "Microsoft Office 365" pouze na "Microsoft 365", tj. pojmenování, které nyní používá Microsoft.
 • Na formuláři pro výběr rozvrhové hodiny pro zápis do třídní knihy, který se volá z formuláře "Zápis do třídní knihy" tlačítkem "Vybrat hodinu z rozvrhu" se nyní u zobrazených hodin zobrazuje i příznak zápisu do třídní knihy.
 • Nově se při přesunu dětí z modulu "Zápisy" do školní matriky migruje položka "Spádový obvod" pro MŠMT.
 • Na formuláři "Změna období" (formulář volaný při kliknutí na školní rok v pravém horním rohu) se nyní ve výběrovém seznamu "Školní rok" zobrazují školní roky obráceně, tj. nejnovější školní rok je první a nejstarší školní rok je poslední.
 • Úprava tooltipu nad rozvrhovými hodinami v kalendářích: Pokud je hodina definovaná individuálním časem výuky (není rozvrhována do standardních vyučovacích hodin) tak se zobrazuje v tooltipu rozmezí času výuky. Dosud se ale zobrazovalo jako poslední. Nyní se zobrazuje v tooltipu jako první.
 • Na formulář "Správa třídní knihy" (menu Třídní kniha - Třídní kniha) bylo přidáno nové tlačítko "Změnit u vybraných zápisů předmět". Tato funkce slouží k hromadné změně předmětu např. v situacích, kdy byly zápisy do třídní knihy prováděny na špatný předmět.
 • Na formuláři "Úvazky učitelů" (menu Rozvrh a suplování - Rozvrh) bylo přidáno nové tlačítko "Změnit hromadně učitele", které slouží k hromadné náhradě učitelů u vybraných úvazků. Využijete ji například v situacích, kdy učitel odchází ze školy a jeho úvazky přebírá nový vyučující.
 • Úprava výkazu S53-01 o zápisu: Na položkách je respektován "datum zápisu" uchazeče. Je porovnáván s "datum výpočtu ke dni". Nezapočtou se ti uchazeči, jejichž datum zápisu je vyšší než "datum výpočtu ke dni".
 • Úprava tisku známek na přihláškách ke vzdělávání: Pokud je žák/student z předmětu hodnocen slovně a slovní hodnocení je ve tvaru "SL(1)", tj. slovně a v závorce je známka, pak se na přihlášce tiskne pouze známka "1".
 • Oprava chyba pádu aplikace při tisku vysvědčeních o absolutoriu, pokud má žák/student uznáno více zkoušek absolutoria.
 • Optimalizace načítání nepřečtených zpráv v mobilní aplikaci.
 • Optimalizace načítání dat formuláře s obecnými událostmi.
 • Úprava tiskových sestav s vysvědčeními o závěrečné zkoušce s ohledem na dvouobory (pouze s typem studia "střední vzdělání s výučním listem"). Jedná se o tyto tiskové sestavy:
  1. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory
  2. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - dvouleté obory (bianco)
  3. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory
  4. Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) - tříleté obory (bianco)

Změny k 12.6.2023 - nasazena distribuce K0753.0.2

 • Přepracování způsobu synchronizace distribučních skupin mezi Škola OnLine a Office 365 - administrátoři budou o této změně více informováni v samostatných zprávách v aplikaci.
 • Aktualizace číselníku adres (RÚIAN) k 30.4.2023.
 • Na formuláři "Absence zdrojů" (menu Rozvrh a suplování - Suplování) se nyní nově ukládá nastavení data a volba "Zobrazit absence". Pokud tedy uživatel přijde znovu na formulář, formulář si pamatuje poslední nastavení.
 • Na výchozím formuláři pro zaměstnance školy byla mezi životní situace do sekce "Akce" přidána volba "Plán práce" s možností prokliku na stejnojmenný formulář.
 • Na formuláři pro správu zápisů v třídní knize (menu Třídní kniha - Třídní kniha - Správa třídní knihy) je nově možné omezit data skrze filtr na datum zápisu.
 • Na formuláři pro přepínání uživatele (administrátora) do jiného uživatele byl upraven seznam hodnot pole "Uživatel:". Nyní je nově rozdělen na "Aktivní uživatelé" a "Neaktivní uživatelé". Aktivnost/neaktivnost se rozlišuje rozdílně podle typu osoby - u zaměstnanců dle stavu osoby, u žáků/studentů dle stavu studia. Dále se ve výběrovém seznamu s uživateli jako výchozí přednastavuje přihlášený uživatel. To usnadňuje návrat do svého uživatelského profilu.
 • Na formuláři "Období roku" je při zakládání nového školního roku přednastaven počet období v rámci roku nastavený na 2 a pole je needitovatelné. Tj. uživatel nemá šanci nastavit trimestry atd.
 • Na formuláři "Absence zdrojů" (menu Rozvrh a suplování - Suplování) je nyní možné řadit záznamy v gridu kliknutím na název sloupce.
 • Na formuláři "Změna místnosti hodiny" se při vyvolání změny místnosti již nepřednastavuje žádná místnost, protože se očekává, že uživatel bude chtít provést její změnu a tedy její přednastavení by bylo pro uživatele přitěžující.
 • V rámci převodu dat na nový školní rok se nyní automaticky převádí i číselník Druhy absencí učitele/třídy/místností/hodiny.
 • Na obecném formuláři pro nastavení exportu do excelu je nový příznak "Vybrat/Zrušit vše". Při otevření formuláře je příznak odškrtnut. Zaškrtnutím příznaku "Vybrat/Zrušit vše" se všechny příznaky pro export jednotlivých položek exportu zaškrtnou. Odškrtnutím příznaku se všechny příznaky pro export jednotlivých položek exportu odškrtnou.
 • Úprava zobrazování školních akcí v kalendáři učitele. Přihlášenému učiteli se u rozvrhové události typu školní akce zobrazovaly všechny třídy, které se školní akce účastní. Nově se učiteli zobrazují pouze ty třídy, které na akci dozoruje. Tooltip zůstal nezměněn - učiteli se zobrazují všechny třídy, které se školní akce zúčastní.
 • Na formulářích pro zadávání školní akce a absence zdroje je provázaný datum začátku a konce. Tj. pokud změním datum začátku akce/absence, změní se automaticky i datum konce akce/absence.
 • Na formuláři se čtvrtletní uzávěrkou známek je nyní možný posun mezi řádky ve sloupcích pomocí klávesy TAB stejně jako na formuláři pro zadávání hodnocení.
 • Na formuláři "Hodnocení vybraného žáka/studenta" je nyní možné přepínat mezi hodnoceními jednotlivých žáků/studentů třídy. Pole "Žák/Student" bylo upraveno na výběrový seznam. Zároveň byla doplněna tlačítka s šipkami pro přechod mezi žáky/studenty.
 • Na formuláři "Hodnocení vybrané třídy" (KHO008_HodnVypisTridy) je nyní možné přepínat mezi hodnoceními jednotlivých tříd. Pole "Třída" bylo upraveno na výběrový seznam. Zároveň byly doplněny tlačítka se šipkami pro přechod mezi třídami.
 • Na formuláře "Tvorba rozvrhu" a "Úvazky učitelů" přibylo u výběrového seznamu s verzí rozvrhu tlačítko "+" pro rychlý přechod na formulář pro vytvoření nové verze rozvrhu.
 • Upravena aplikační hláška s chybou, která se uživateli zobrazí v případě, že nastavuje na kartě ukončení vzdělání s datumem, pro které v přehledu žáka/studenta existují novější záznamy. Aktuálně se zobrazuje tento text hlášky: "Chyba: Na přehledu dítěte/žáka/studenta existují novější záznamy než vámi nastavené datum ukončení. Upravte přehled dítěte/žáka/studenta a nastavte ukončení znovu."
 • Komponenta pro výběr data užívaná např. na kalendáři nebo dashboardu na levé straně umožňuje nově plynulý přechod mezi měsíci kliknutím na šedivé dny (dny z jiného než aktuálně vybraného měsíce).
 • Na formuláři "Žáka/Studenta v období" (menu Třídní kniha - Zadávání absence) byla provedena změna popisku zaškrtávátka "Ponechat původní hodnotu" na text "Zachovat již uložený důvod absence v docházce".
 • Při zakládání školy/školského zařízení na formuláři "Vlastnosti organizace" dochází nově automaticky i k založení výchozí části školy/zařízení s číslem části "01".
 • v mobilní aplikaci se nově generuje notifikace o nové omluvence pro třídního učitele.
 • Parametry kategorie Platby jsou nyní přiřazeny pouze modulu Platby pro vysoké školy, takže se nenabízí u škol typu MŠ, ZŠ, SŠ, KON nebo VOŠ.
 • Drobné vizuální opravy formuláře "Bodové hodnocení" (menu Hodnocení – Výpis hodnocení) pro žáky/studenty u škol, které bodové hodnocení používají.
 • Vizuální opravy záložky "Probíhající vzdělávání" na kartě žáka/studenta v případě, že je použito zvětšení v prohlížeči větší než 100%.
 • Oprava nefunkčnosti "našeptávače volných hodin" na formuláři "Tvorba rozvrhu".
 • Byla ukončena podpora starého API rozhraní pro předchozí verzi mobilní aplikace. Při vstupu do staré mobilní aplikace se uživateli zobrazí hláška "Podpora aplikace byla ukončena 30.6.2023. Nainstalujte si novou aplikaci Škola OnLine. Pro více informací nás kontaktujte na ..."
 • Opravena chyba, která nastávala při exportu na formuláři "Změnový export podpůrných opatření (R 44-99)" (menu Výstupy) v případě mateřských škol (Digiškolka).
 • Na formuláři "Seznam sestav" (menu Výstupy - Tiskové sestavy) opraveno vyhledávání nad tiskovými sestavami, aby hledání začalo po stisku klávesy "Enter". Tabulka se seznamem sestav roztažena na celou šířku formuláře.
 • Na výchozím formuláři s rozvrhem nyní uživatelům symbolicky odlišujeme hodiny s posunutým časem začátku/konce vyučovací hodiny oproti standardním časům dle číselníků vyučovacích hodin. Týká se to událostí typu rozvrh, suplování, školní akce a obecná událost. Rozvrhovaná událost pak v kalendáři obsahuje svislou čáru se zobáčkem (na začátku hodiny, na konci nebo oboje, podle toho, kde je rozdíl oproti času vyučovací hodiny z číselníku).
 • Optimalizace načítání počtu nezpracovaných omluvenek v horní liště aplikace.
 • Optimalizace načítání dat na formuláři "Statistiky přístupů" (menu Správa aplikace - Statistiky a přehledy).
 • Optimalizace výběrů dat při spojování hodin na formuláři "Spojení hodin" v modulu Rozvrh a suplování.
 • Optimalizace načítání dat na formuláři "Bodové hodnocení" (menu Hodnocení – Výpis hodnocení) pro žáky/studenty u škol, které bodové hodnocení používají.
 • Optimalizace načítání dotazů při vstupu na formulář pro týdenní zápis do třídní knihy (menu Třídní kniha - Třídní kniha - Nový týdenní zápis).
 • Optimalizace načítání příznaků pro inteligentní nabízení učitelů a místností na zadávání suplování (při zobrazení hlášky "Probíhá zjišťování příznaků pro inteligentní nabízení učitelů a místností...").
 • Na formuláři "Zadávání suplování" není nyní nutné čekat na dotažení příznaků pro inteligentní nabízení učitelů a lze kdykoli přerušit vykonávání tohoto dotazu a přejít k načtení jiného dne k suplování. Což má za následek zrychlení odezev na tomto formuláři při rychlé změně data k suplování.
 • Drobná optimalizace načítání dat při vstupu na formulář "Plán práce".
 • Optimalizace generování tiskové sestavy "Přehled výchovně vzdělávací práce ve školní družině/školním klubu".
 • Oprava tiskové sestavy "Třídní kniha pro MŠ", kdy za specifických dat docházelo k překryvu textových polí.
 • Optimalizace generování tiskové sestavy "Třídní kniha pro MŠ".
 • Opraven překlep v tiskové sestavě "Kontrolní list o závěrečné zkoušce".
 • Sestava "Přehled aktuálně poskytovaných podpůrných opatření" pracovala pouze s jedním doporučením (platným k řešenému datumu a s nejnovějším datumem vydání) a nerespektovala existenci paralelně platných doporučení. Sestava byla opravena, generuje korektně data i za situace, že je evidováno více paralelních doporučení.
 • Upraveny sestavy s výpisy z vysvědčení a s ročníkovými vysvědčení pro SŠ - doplnění vypisování informace do ŠVP pokud žák/student studuje podle § 38 školského zákona. Jedná se o tyto sestavy:
  1. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí)
  2. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí, jednostránkový)
  3. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - klasifikace a slovní hodnocení
  4. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení
  5. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů
  6. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)
  7. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco)
  8. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením (bianco)
  9. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – slovní hodnocení (bianco)
  10. Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole nebo konzervatoři - do 18 předmětů(bianco)

Změny k 11.5.2023 - nasazena distribuce K0752.0.4

 • Při přihlašování třídního učitele do aplikace se nyní nově zobrazuje upozornění na existenci nezpracované omluvenky, v případě, že nějaká existuje. Zohledňují se pouze ty elektronické omluvenky, které přísluší nějakému žákovi/studentovi ve třídě, kde je daný učitel třídním učitelem. Tj. dialog nevyskočí v případě, že byla omluvenka zadána nějakému žákovi/studentovi ze třídy, kde jsem pouze zástupcem třídního učitele. Nový dialog se zobrazí pouze v případě, že neexistuje žádná nepřečtená zpráva, tento dialog má totiž větší prioritu.
 • Úprava zobrazování informací o počtu nezpracovaných omluvenek v záhlaví aplikace pro učitele. Nyní jsou nad popiskem "Omluvenky" až dvě čísla. První vyjadřuje, kolik má učitel omluvenek ve třídě (třídách), kde je třídním učitelem. Druhé pak zobrazuje informaci o tom, kolik má omluvenek v jiné třídě (třídách), kde je zástupcem třídního učitele.
 • Z detailu omluvenky na formuláři "Elektronické omluvenky" (menu Třídí kniha - Zadávání absence) je možné tlačítkem "Přechod na docházku" nebo "Omluvit" přejít na absenci žáka/studenta (formulář "Žáka/Studenta v období"). Na formulář "Žáka/Studenta v období" byla implementována tlačítka "Zpět" a "Zpět na seznam omluvenek", která umožňují návrat na formulář s elektronickými omluvenkami. Tlačítko "Zpět" vrací na detail konkrétní elektronické omluvenky (pokud existuje) a tlačítko "Zpět na seznam omluvenek" vrací na formulář "Elektronické omluvenky" v režimu seznamu nezpracovaných omluvenek. Zároveň na formuláři "Elektronické omluvenky" na detailu omluvenky přibylo za tlačítkem "Zavřít" nové tlačítko "Odeslat zprávu", které uživatele přesměruje na formulář "Odeslat zprávu" a jako příjemce je automaticky vybrána osoba, která byla odesilatelem omluvenky.
 • Na formuláři "Školní matrika" v sekci "Výběr tříd" na filtru bylo opraveno zobrazení názvu třídy. Nyní je rozšířeno na 7 znaků tak, aby nedocházelo k ořezávání např. třídy s názvem "VIII. A".
 • Na formuláři "Absence žáků/studentů ve třídách" se nyní započítává i absence vyznačená na školní akci typu "S náhradním vyučováním (docházka se eviduje dle školní akce)".
 • Klasifikaci na formuláři "Uzávěrka žáka/studenta" lze nyní potvrdit jednotlivě po záznamech (pokud jsou označeny přes CTRL nebo SHIFT). Nejsou-li záznamy vybrány/označeny, funkčnost je zachována, tzn. potvrzují se všechny záznamy.
 • Zamezení automatickým překladům formulářů aplikace ve webových prohlížečích, kdy se např. místo zkratky předmětu "TV" zobrazilo slovo "televize".
 • Úprava číselníkového formuláře "Obory vzdělání" tak, že pokud je druh vzdělávání nastavený na hodnotu "Střední s maturitní zkouškou i výučním listem", tak je pole "Kód a název doplňujícího oboru" povinné.
 • Při exportu/importu dat na/z CERMATu v rámci jednotné přijímací zkoušky se mění maximální délka elementu "misto_nar" z 30 na 35 znaků.
 • Doplněny validační hlášky při exportu matriky MŠ pro MŠMT u položek "Provoz třídy" a "Bydliště ve spádovém obvodu školy", pokud nejsou vyplněny.
 • Nově se při změně státu v trvalé adrese na kartě žáka/studenta se při exportu dat matrik na MŠMT vytvoří nová datová věta (rozhodné datum).
 • Na formuláři "Odchod žáků/studentů" (je dostupný přes tlačítko "Odebrat žáky/studenty" na formuláři se složením třídy) byla přidána položka "Kód ukončení vzdělávání" a odebrán příznak "umožnit zadání ukončení žáků vzdělávajících se podle §38 odst. 1, písm. a) ŠZ".
 • Na formuláři "Export ze školní matriky pro MŠMT" pro Digiškolku upraveny barvy hlaviček rozbalovacích polí "Nahrát data na server MŠMT" "Stáhnout data do počítače", aby odpovídali grafickému vzhledu Digiškoky.
 • Na formuláři "Hromadné nast. Žáků/studentů" bylo pro děti z MŠ odstraněno nastavování položek "Financování dítěte" a "Forma vzdělávání" (tyto položky už nejsou pro MŠ evidované).
 • Na detail formuláře "Evidence uchazečů" v modulu "Přijímací řízení" bylo přidáno tlačítko "Vlož příjmení uchazeče" do záložky "Zákonní zástupci". Tlačítko se zobrazuje, pokud zákonný zástupce ještě není uložen. Dále se na formuláři "Evidence uchazečů" nově po stisku tlačítka "Export všech údajů" exportují údaje o všech zákonných zástupcích evidovaných u uchazeče. Pokud má uchazeč více zákonných zástupců, pak se duplikují následující údaje pro každého zákonného zástupce: Zást. Titul před, Zást. Příjmení, Zást. Jméno, Zást. Titul za, Zást. Datum narození, Zást. Okres, Zást. Ulice, Zást. Číslo popisné, Zást. Číslo orientační, Zást. Obec, Zást. Část obce, Zást. PSČ, Zást. Stát, Zást. Telefon, Zást. Mobilní telefon, Zást. Email, Zást. Datová schránka a Zást. pro doručování písemností.
 • Při převodu dat na nový školní rok v Digiškolce se nyní, nově v případě třídy mateřské školy, pracuje s novými položkami číselníku tříd tj. s poli "Vyučovací jazyk třídy" a "Provoz třídy". Dále je při individuálním nastavení složení třídy možné pro dítě z MŠ ukončit vzdělávání s nově platnými položkami číselníku RAUM. Rovněž se při převodu tříd na nový školní rok převádí i třídní učitelé a zástupci třídního učitele
 • Na formuláři "Tisk třídní knihy" (v menu Třídní kniha MŠ) pro MŠ byl rozdělen parametr "Tisknout denní záznamy o vzděl. činnostech a nepřítomné děti" na dva: "Tisknout denní záznamy o vzdělávacích činnostech" a "Tisknout nepřítomné děti".
 • Aktualizace číselníku adres (RÚIAN) k 31.3.2023.
 • Aktualizace číselníku studijních oborů (RASO) k datu k 28.3.2023. Přidány 2 obory VOŠ: 8242N10 (Konzervace a restaurování užité malby a kresby) a 8242N11 (Konzervace a restaurování předmětů ze dřeva).
 • Na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu "Přijímací řízení" opraveno formátování pole "Rok maturity".
 • Oprava chyby v notifikacích domácích úkolů přidělených do budoucnosti.
 • Oprava načítání výběrového seznamu "Třída" na formuláři "Tisk rozvrhu" (menu Rozvrh a suplování - Výpisy a tisk rozvrhu) v závislosti na zaškrtnutém checkboxu "Žáci/studenti aktivní k datu".
 • Oprava vyhodnocování volných učitelů na formuláři "Suplování dozorů" - za specifických okolností se ignorovalo zadané suplování rozvrhované hodiny.
 • Opraveno zobrazování dotazu pro přednastavení docházky dle záznamů z docházkového systému na formuláři "Zápisu do třídní knihy" v případě, že již všichni žáci/studenti mají uloženu docházku.
 • Oprava nastavování opakování na formuláři "Školní akce". Nyní se při pokusu o změnu opakování zobrazí varovné dialogové okno a po jeho potvrzení dojde k přenastavení hodnot na výchozí hodnoty, aby nedošlo k nastavení špatného opakování.
 • Oprava odesílání zprávy na e-mail v případě, kdy je v předmětu vloženo odřádkování (nastává zřejmě pouze na iOS a pouze na některých zařízeních).
 • Opraven export uchazečů do CERTISu - nyní se exportují i uchazeči, kteří nemají vyplněného zákonného zástupce.
 • Opraveno chování formuláře pro objednávky ISIC průkazů - otvírání prázdného okna za specifických okolností.
 • Optimalizace načítání dotazů při vstupu na formulář pro týdenní zápis do třídní knihy (menu Třídní kniha - Třídní kniha - Nový týdenní zápis).
 • Optimalizace načítání data ukončení při exportu žáků/studentů do MS Excel na formuláři "Školní matrika".
 • Optimalizace přechodu mezi předchozí a následujícím zápisem dané rozvrhové hodiny tlačítky "<" a ">" při zápisu do třídní knihy.
 • Optimalizace načítání seznamu úvazků pro výpis hodnocení na formuláři "Hodnocení v předmětu" (menu Hodnocení - Výpis hodnocení).
 • Upraveny tiskové sestavy pro přijímací řízení SŠ s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí s ohledem na dvojobory. Jedná se o tyto sestavy:
  1. Rozhodnutí o přijetí (SŠ)
  2. Rozhodnutí o nepřijetí (SŠ)
  3. Rozhodnutí o přijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ)
  4. Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ)

Změny k 13.3.2023 - nasazena distribuce K0751.0.5

 • Aktualizace rejstříku škol k 1.2.2023.
 • Aktualizace číselníku RÚIAN k 28.2.2023.
 • Aktualizace číselníku RASO - Nové položky: "4331N05 Diplomovaný veterinární asistent" a "6841N07 - Administrativa justice".
 • Aktualizace číselníku RAKV - změna textu kódu 1 (začátek platnosti od 1.1.2023).
 • Aktualizace číselníku RAST - Aktualizace zkráceného názvu u kódu 826.
 • Změny aplikace spojené s předáváním matrik mateřských škol:
  1. Aktualizace a zavedení nových číselníků pro matriku mateřských škol - jedná se o tyto číselníky: RAPV (Nové položky C, I, P, T, U), RAKV (Aktualizace textu položky s kódem 1 – "Dítě/žák/student"), RAPT (Nový číselník pro MŠ/PT/PS), RAZM (Nový číselník pro MŠ/PT/PS), RAUM (Nový číselník pro MŠ/PT/PS) a RASM (Nový číselník pro MŠ).
  2. Na kartu dítěte v MŠ (menu Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti, pro Digiškolku je to v menu Evidence osob - Děti) byly na záložce "Probíhající vzdělávání" odebrány příznaky "Individuální vzdělávání podle §34b ŠZ" a "Vzdělávání podle §34 odst. 10 ŠZ" a místo nich přibyl výběrový seznam "Způsob plnění docházky", který nabízí hodnoty z oficiálního číselníku RASM (Způsob docházky do MŠ) od MŠMT, který zahrnuje i odebrané hodnoty. Na této záložce byla rovněž přidána pole pro výběr kódu zahájení vzdělávání a kódu ukončení vzdělávání. Do záložky "Adresy" byl pak přidán příznak "Bydliště ve spádovém obvodu školy" a na záložce "Zdravotní postižení/omezení a nadání dítěte" byla nově přidána pole "Zdravotní znevýhodnění", "Sociální znevýhodnění" a "Nadání", stejně jako u ZŠ.
  3. Na formuláři "Hromadné nast. žáků/studentů" byla pro MŠ rozšířena nabídka polí ve výběrovém seznamu "Položka" o tyto nové hodnoty: "Obec trvalého bydliště", "PSČ bydliště", "Druh vzdělání" a "Bydliště ve spádovém obvodu školy". Změnilo se nastavení položky "Způsob plnění školní docházky" a byly odstraněny položky "Vzdělávání podle §34 odst. 10 ŠZ." a "Individuální vzdělávání podle §34b ŠZ".
  4. Pro MŠ byl na detail formuláře "Třídy" přidán rozbalovací seznam pro volbu vyučovacího jazyka.
  5. Formulář "Export ze školní matriky pro MŠMT" (menu Evidence osob - Školní matrika) byl upraven pro export matrik pro mateřské školy a byly implementovány první kontroly dat.
 • Upravena funkčnost formuláře pro zadávání domácího úkolu cestou přes kalendář. Příloha (pokud je nahrána do Zadání) zůstane uložena i přesto, že jsou obě záložky (Zadání a Přístup) ukládány zvlášť.
 • Na formulář pro odevzdání úkolu žákem/studentem v modulu "Úkoly" bylo implementováno zakázání tlačítek při odevzdávání úkolu, aby nedocházelo k chybám při opakovaném stisku.
 • Na formuláři "Uzávěrka třídního učitele" byl odstraněn filtr "Učitel" pro svoji nadbytečnost. Pro uživatele v roli administrátor je nutno se přepnout do účtu daného třídního učitele, aby byly vidět pouze třídy požadovaného třídního učitele, jinak administrátor vidí a může vybírat ze všech tříd v organizaci.
 • Upraveny návratové hlášky na formuláři "Předměty/části zkoušky žáků/studentů" v modulu "Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria". Pokud je nyní na tomto formuláři vybrán alespoň jeden student, který nemá vybraný předmět, po kliknutí na tlačítko uložit aplikace uživatele upozorní, že nemá vybraný předmět a dojde k odstranění žáků z tohoto formuláře.
 • Na formuláři "Rozložení předmětů na vysvědčení" (při definici předmětů v tisku ročníkového vysvědčení) se již při přesunu předmětů neprovádí přenačtení formuláře, tudíž se zlepšila a zrychlila práce s předměty.
 • Na formuláři "Rozpis maturitních zk. žáků/studentů" v modulu "Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria" byla doplněna komponenta pro export do MS Excel v pravém dolním rohu formuláře.
 • Na seznamu formuláře "Chování žáků/studentů" (menu Hodnocení - Statistiky a přehledy) byl přidán sloupec s datem podpisu. Na detailu formuláře byl pak pro druh hodnocení "Hodnocení chování" a "Výchovné opatření" odstraněn zbytečný popisek "Vyučovací hodina" bez hodnoty a upraveno řádkování.
 • Na formulář pro zasílání zapomenutého hesla byla implementována logika zakázání tlačítka "Zpět" ("Back") v prohlížeči, aby nedocházelo k chybám.
 • Na formuláři pro zadávání absence ("Denní ve třídě" v menu Třídní kniha - Zadávání absence) bylo opraveno zobrazování příznaku "Nabízet i třídy, kde jsem zástupcem". Zobrazí se všechny třídy bez ohledu na to, od jakého data je daná osoba zástupcem třídního učitele.
 • Aktualizace ceníku od roku 2023.
 • Upraveno zobrazování dialogu pro aktualizaci údajů. Pokud uživatel nemá vyplněný e-mail, zobrazí se mu po přihlášení výzva k aktualizaci údajů a doplnění e-mailu. Pokud se do tohoto uživatele "přepne" administrátor, pak výzvu již neuvidí.
 • Opraveno zobrazení hodnocení v daném předmětu v tiskových sestavách Katalogový list ZŠ/SŠ/VOŠ, pokud má předmět v různých školních letech různý druh předmětu.
 • Oprava překreslování zkratek předmětu při scrollování hlavičky s vyučovacími hodinami v komponentě pro vykreslování rozvrhů.
 • Opraveno generování PINu pro rodiče a žáky/studenty, aby se negeneroval pokud jsem nedokončil založení účtu.
 • Opravena specifická chyba na formuláři "Převod dat do nového školního roku".
 • Oprava zobrazování sloupce "Hromadný výběr" na formuláři "Podrobný výpis docházky" u uživatelů v roli zákonného zástupce nebo žáka/studenta.
 • Opraveno zobrazování duplicitních přepínačů (radiobuttonů) na formuláři "Export/import údajů SCIO", pokud na něj vstoupila jiná role než administrátor.
 • Opraveny formuláře "Termíny zkoušek" a "Zkušební termíny" v modulu "Index" pro VOŠ, které chybně započítávaly přihlášku na zkoušky, i když byla zkouška zrušena.
 • Opraven formulář "Obecná událost", tak aby nešel zadat čas začátku události větší než konec události, jinak padaly formuláře s výpisem rozvrhů.
 • Opraven pád formuláře "Tisk třídní knihy MŠ" v případě, že škola neměla nakopírovánu žádnou tiskovou sestavu pro tisk třídní knihy.
 • Optimalizace několika databázových funkcí a procedur, která by měla pomoci s lepším plánováním výběru dat z databáze a tím urychlení dotazů.
 • Optimalizace některých databázových funkcí pro výpisy hodnocení a optimalizace funkce pro zjišťování zástupce třídního.
 • Optimalizace výběru dat pro zjišťování poslední nezapsané hodiny na zápisu do třídní knihy.
 • Optimalizace načítání formuláře "Domácí úkoly" v modulu Úkoly - nyní se nenačítají informace i o ukončených úkolech, pokud není zaškrtnut příznak "Zobrazit i ukončené úkoly".
 • Úprava generování tiskových sestav. Zamezení pádu na vypršení časového limitu (timeout) nebo na chybu překročení počtu parametrů dotazu v databázi.
 • Úprava tiskové sestavy "NIQES (InspIS SET) - export žáků třídy" - odebrání polí typu "Druh prvního zdravotního postižení" a "Druh druhého zdravotního postižení", ty zde již nemají být, protože jsou již odebrány z evidence.
 • Úprava tiskových sestav "Seznam nezapsaných dětí" pro zřizovatele: 1) Sestava "Seznam nezapsaných dětí" přejmenována na "Seznam nezapsaných dětí (jméno, příjmení, datum narození, adresa)" a změněn popis; 2) Vytvořena nová sestava "Seznam nezapsaných dětí (jméno, příjmení, datum narození)", která hledá nezapsané děti pouze dle jména, příjmení a data narození.
 • Upravena databázová procedura, která řeší problém nezobrazování některých známek na katalogovém listu pokud má předmět v různých školních letech různý druh předmětu.
 • Úpravy API nové mobilní aplikace: 1) Opraveno omlouvání plnoletého žáka; 2) Optimalizace výběrů dat při přihlašování do mobilní aplikace; 3) Pro školy, které mají obrácený význam stupnice hodnocení, byla opravena chyba se zobrazováním pořadí žáka na detailu daného hodnocení; 4) Zavedení logování přístupu k API.

Změny k 22.2.2023

 • Číselník MŠMT s názvem "CERMAT_PR_PUP" byl rozšířen o položku "uchazeči cizinci, s dočasnou ochranou, kteří budou konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a její aplikace v ukrajinském jazyce, bez navýšení času".

Změny k 8.2.2023 - nasazena distribuce K0750.0.11

 • Definice prázdnin pro kalendářní rok 2024
 • Aktualizace rejstříku škol k 1. 2. 2023

Změny k 26.1.2023

 • Oprava tiskové sestavy "Potvrzení o studiu při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu" - opraveno načítání počátku studia a ročníku studia, nyní se nenačítá z aktuáního roku, ale z prvního záznamu om zařazení do třídy.

Změny k 24.1.2023

 • Aktualizovány všechny tiskové sestavy s výpisy vysvědčení pro SŠ s ohledem na lex Ukrajina, tj. přidání parametru "Upravený vzděl. obsah podle § 3 lex Ukrajina:" a přidání vypisování textu "Vzdělávání probíhalo na základě zákona č. 67/2022 Sb." pokud je tento příznak nastaven. Text se vypisuje mezi sekci "Ocenění" a sekci s podpisy ("V..", "Dne"..). Jedná se o tyto sestavy:
  1. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí)
  2. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - klasifikace a slovní hodnocení
  3. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení
  4. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí, jednostránkový)

Změny k 23.1.2023

 • Aktualizovány všechny tiskové sestavy s výpisy vysvědčení pro ZŠ s ohledem na lex Ukrajina, tj. přidání parametru "Upravený vzděl. obsah podle § 3 lex Ukrajina:" a upravení výpisu hodnoty v položce "Školní vzdělávací program:" tak, aby se kromě ŠVP navíc vypisovalo "Žák/yně se vzdělával/a podle zákona č. 67/2022 Sb." pokud je tento příznak nastaven. Jedná se o tyto sestavy:
  1. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - polský
  2. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení bez tabulky s předměty
  3. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí)
  4. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu
  5. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
  6. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí, jednostránkový)
  7. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně)
  8. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu
  9. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu
  10. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
  11. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně, jednostránkový)

Změny k 10.1.2023 - nasazena distribuce K0750.0.6

 • Změny v elektronické omluvence pro ZŠ a SŠ: Pro zákonné zástupce a plnoleté studenty byl nahrazen původní formulář "Omluvenka" v menu "Komunikace - Zprávy". Nově je k omlouvání absence žáků/studentů zákonnými zástupci určen formulář "Elektronická omluvenka" v menu "Docházka - Omlouvání absence". Zároveň učitelé mají přístupný nový formulář "Elektronické omluvenky" v menu "Třídní kniha - Zadávání absence" a také v menu "Třídní kniha - Třídní kniha", který slouží k omlouvání absence zaslané zákonným zástupcem nebo plnoletým studentem. Odpadá tak již nekomfortní hledání doručených omluvenek v rámci přijatých zpráv. Učitel je nově rovněž notifikován o nově příchozích omluvenkách novou ikonou "Omluvenky" s počtem doručených omluvenek, která se zobrazuje nahoře v horním pruhu aplikace před stávající ikonou s počtem nepřijatých zpráv. Více se dozvíte zde.
 • Na všech formulářích pro výpis a zadávání docházky byly upraveny barvy pro jednotlivé druhy absencí (barvy tlačítek, legend, textu a buněk v tabulkách). Více se dozvíte zde.
 • Na formulář "Zápis do třídní knihy" při nastaveném uživatelském parametru "Povolit všem učitelům zadávat i stavy "O" a "N" a "Š" " na hodnotu "Ano" byla vložena přehledná legenda vysvětlující barevné rozlišení pro zadávání absence.
 • Aktualizovány číselníky MŠMT podle stavu k 30.8.2022 (týká se to číselníků RAKO, RAZD, RAZM, RAUM, RASM a RAPV).
 • Úpravy formuláře "Přehled akcí" v modulu "Zápis na školní akce" pro zákonné zástupce a žáky/studenty při práci s více otevřenými záložkami.
 • Opravena chyba při exportu tiskových sestav do PDF v případě zaškrtnutého příznaku "Otevřít po exportování".
 • Opravena chyba na tlačítkách při náhledu netřídním učitelem na kartu žáka/studenta - nefunkční tlačítko bylo z formuláře odstraněno.
 • Opraven návrat z detailu formuláře "Inventář" (tlačítkem "Zavřít" nebo "Uložit"). Při vracení na seznam všech položek se zobrazí stránka, na které byla daná položka inventáře uvedena (neprobíhá již návrat vždy na první stránku).
 • Na formuláři "Přehled žáka/studenta" (volaný z karty žáka/studenta) byl změněn text z "Celkový průměr" na "Celkový průměr z vysvědčení".
 • Na formulář "Import doporučení" (volaný z formuláře "Doporučení pro vzdělávání") bylo doplněno tlačítko "Zpět".
 • Na formuláři "Příchody a odchody" v menu "Správa aplikace - Docházkový systém" bylo opraveno stránkování. Není tedy nutno při přechodu na další stránku klikat na tlačítko "Změnit". Zároveň na formuláři "Příchody a odchody" byly skryty sloupce "Třída", "Příjmení", "Jméno", pokud je zaškrtnut příznak "nepropojených do SOL".
 • Oprava uchovávání nastavených filtrů při zadávání uzávěrky pomocí formuláře "Uzávěrka učitele" (menu "Hodnocení - Uzávěrky"), které se za specifické situace neuchovávaly.
 • Opravena funkčnosti formuláře "Uzávěrka třídního učitele" (menu "Hodnocení - Uzávěrky") při přechodu z detailu uzávěrky žáka/studenta na formulář "Poznámka žáka/studenta" a následném návratu zpět na seznam uzávěrek. Nyní se již při přechodu zpět zobrazí opět
 • seznam uzavíraných žáků/studentů a uživatel není nucen znovu vybírat uzavíranou třídu.
 • Na formuláři "Obecná událost" (menu "Rozvrh a suplování - Rozvrh") opraveno filtrování podle učitele, ke kterému docházelo za specifických událostí.
 • Opraven tisk "-1" hodiny v rozvrhu na formuláři "Tisk rozvrhů" (menu "Rozvrh a suplování - Výpisy a tisk rozvrhu".
 • Oprava na formuláři "Export uchazečů VOŠ pro MŠMT" - export dat upraven tak, že stejný uchazeč (shodné jméno, příjmení a rodné číslo) je v exportu uveden pouze jednou, pokud se hlásí ve více kolech na stejný obor se stejnou formou vzdělávání.
 • Upraveno řazení suplovaných hodin na formuláři "Odpracované hodiny učitelů" (menu "Rozvrh a suplování - Statistiky a přehledy").
 • Opraveno automatické předvyplňování data na formuláři "Poznámka žáka/studenta". Pokud při předvyplňování pole "Datum od" by mělo být použito datum z jiného školního roku oproti hodnotě pole "Datum do", pak se pro předvyplnění pole "Datum od" použije počátek aktuálně nastaveného školního roku v aplikaci, obvykle 1. 9.
 • Opravena chyba aplikace při tisku třídní knihy přes formulář "Tisk třídní knihy" (menu "Třídní kniha - Třídní kniha") v případě, že je nevyplněn název organizace. Na formuláři "Tisk třídní knihy" bylo rovněž opraveno nabízení tiskových sestav - již se nenabízí tisková sestava ze vzorové organizace.
 • Na formuláři "Tisk vysvědčení" (volaný z formuláře "Kontrola a tisk ročníkového vysvědčení") byla upravena funkčnost "Parametrů vzoru vysvědčení" tak, že se uchovává jejich nastavení i po přechodu na ostatní formuláře a následném návratu zpět, tj. "Zobrazit náhled vysvědčení", "Upřesnit polohu tisku", "Výběr vzorů vysvědčení". Stiskem tlačítka "Zpět" se parametry nastaví na výchozí hodnoty.
 • Upraveno stylování textu na výpisovém formuláři "Chování žáka/studenta" (menu "Hodnocení" a "Důvod hodnocení") z pohledu učitele. Sjednoceny popisky sloupců na učitelské i žákovské/rodičovské variantě formuláře.
 • Pro aplikaci Digiškolka bylo změněno pořadí dashboardů na titulní stránce pod přihlášeným rodičem/dítětem. Jako první se zobrazují omluvenky a nepřečtené zprávy až jako druhé.
 • Na úvodní stránku pro rodiče ("Rychlý přehled") na dashboardu pro omluvenky byla přidána nová funkčnost a je možno se přímo z dashboardu pomocí tlačítka "+" (po najetí myší "Nová+") přepnout na formulář pro vytváření nové omluvenky. Pomocí tlačítka "Zavřít" se následně z omluvenek dostanete zpět na Rychlý přehled.
 • Na úvodní stránku pro rodiče/žáky/studenty ("Rychlý přehled") na dashboardu "Nepřečtené zprávy" byla přidána nová funkčnost a je možno se pomocí tlačítka "+" (po najetí myší "Nová+") přepnout na formulář pro vytváření nové zprávy. Pomocí tlačítka "Zavřít" se následně ze zpráv dostanete zpět na Rychlý přehled.
 • Zobrazované údaje v seznamu příjemců na formuláři "Odeslané zprávy" (menu "Komunikace - Zprávy"), kdy příjemcem je zákonný zástupce nebo žák/student, byly sjednocené tak, že se zobrazují údaje platné k datu odeslání zprávy (jméno příjmení, třída).
 • Byl rozšířen uživatelský parametr aplikace "Jazyk aplikace" o ukrajinštinu pro rodiče a žáky/studenty. Zákonný zástupce může nyní nastavit uživatelský parametr "Jazyk aplikace" na hodnotu "Ukrajinština".
 • Optimalizace dotazu na formuláři "Obecná událost" (menu "Rozvrh a suplování - Rozvrh").
 • Optimalizace dotazů na formuláři "Omlouvání absence" (menu "Třídní kniha - Zadávání absence").
 • Nová tisková sestava "Docházkový list MŠ" - Vygeneruje vyplněný docházkový list pro danou třídu v mateřské škole a jednotlivé dny pro daný kalendářní měsíc. Sestava načítá data z evidence docházky pouze ve třídách mateřské školy.
 • Upravena tisková sestava "Docházkový list pro MŠ (prázdný)" - oprava generování více třídních učitelů. Nyní se generuje pouze 1. třídní učitel a nedochází tak již k rozpadu sestavy.
 • Byl upraven popis tiskových sestav "Seznam nezapsaných dětí s potenciální školou zápisu" a "Seznam nezapsaných dětí na spádové škole s potenciální školou zápisu po jednotlivých školách".

Změny k 8.11.2022 - nasazena distribuce K0749.0.7

 • Na formulářích se zadáváním a výpisy docházky se změnily barvy pro jednotlivé stavy docházky tak, aby byly jednotné jak v mobilní aplikaci, tak aplikaci webové.
 • Uživatelský parametr "Zasílat třídním učitelům upozornění na narozeniny jejich žáků" se nyní nabízí i pro samostatné mateřské školy v aplikaci DigiŠkolka.
 • V případě nastaveného parametru aplikace "Použít generátor rozvrhů" na hodnotu "Rozvrh Bakaláři", "Rozvrh ASC" nebo "Rozvrh červený.sk" se nyní nově na formulářích "Tvorba rozvrhu" a "Úprava rozvrhu" zobrazuje upozornění, že není možné provádět úpravu rozvrhu při tomto nastavení parametrů.
 • Při mazání školní akce typu "zrušení výuky" se nyní nově v modálním okně zobrazuje informace, jak lze opětovně obnovit rozvrh v období školní akce po smazání tohoto typu školní akce.
 • Byla upravena vizuální podoba e-mailové zprávy s registračními údaji pro žáky/studenty/zákonné zástupce (zaslání PINu).
 • Na formulář "Přehled žáka/studenta" byl přidán výběrový seznam se žáky/studenty, kteří byli zobrazeni na formuláři "Školní matrika", a tlačítky, která umožňují rychlý přechod mezi žáky/studenty bez nutnosti se vracení na jejich karty.
 • Při nechtěnému znovu odeslání objednávky průkazu nebo při přenačtení stránky na formuláři "Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE" (menu Výstupy - Export dat) se nyní nově vypíše chybová hláška.
 • Pokud je na formuláři "Opravné a komisionální zkoušky" (menu Hodnocení - Uzávěrky) hodnota výsledného "Hodnocení v předmětu:" nastavena na "Omluvil se" nebo "Nedostavil se", pak nově nejsou aktivní zaškrtávací pole "Nahradit uzávěrku v předmětu", "Nahradit uzávěrku třídního".
 • Byl upraven formulář "Odchod žáků/studentů": Pole "zobrazit i děti/žáky/studenty s ukončeným vzd. bez předepsané zkoušky" nyní zobrazuje i žáky/studenty, kteří ukončily vzdělávání způsobem "Nepostoupení do vyššího ročníku, nesplnění podmínek pro konání zkoušky".
 • Na formuláři "Evidence uchazečů" (menu Přijímací řízení - Přijímací zkoušky) již není povinné zadání zákonného zástupce.
 • Na formuláři "Elektronická omluvenka" pro zákonné zástupce byl ošetřen vícenásobný stisk tlačítka "Odeslat omluvenku".
 • Opravena chyba při ukládání školní akce na formuláři "Školní akce" v případě uživatele, který má uživatelské jméno delší než 50 znaků.
 • Upraveno ukládání hodnot v číselníku "Stupnice hodnocení" - při uložení jsou odstraněny mezery na začátku a na konci zadané známky.
 • Úprava šablony pro odesílání přihlašovacích údajů (PINů) pro zákonné zástupce v aplikaci Digiškolka.
 • Opravena nemožnost smazání uložené zprávy s přílohou.
 • Oprava zobrazování suplovaného dozoru v kalendáři za specifických okolností.
 • Na formuláři "Uzávěrka učitele" (menu Hodnocení - Uzávěrky) se nyní v tooltipu pod ikonou "i" správně zobrazuje komisionální zkouška pouze z předmětu, ze kterého právě provádíme uzávěrku.
 • Oprava zápisu do třídní knihy - Pokud se zápis do třídní knihy prováděl přes životní situaci "Zapsat do třídní knihy" nebo se přes formulář "Zápis do třídní knihy" použije tlačítko "Vybrat hodinu z rozvrhu" a jednalo se o zápis na suplovanou hodinu, pak se nelogicky kontrolovala i hodnota parametru "Umožnit zadávání hodnocení i na suplovaných hodinách". Pokud byl parametr nastaven na hodnotu "Ne", pak aplikace nedovolila provést zápis do třídní knihy na suplovanou hodinu. Nyní již k této situaci nedochází.
 • Při přepnutí do jiného školního roku se příznak "Pouze aktivní k datu" na formuláři "Školní matrika" přednastavuje dle "chytrého data".
 • Oprava zobrazování hodnocení, která se mají zachovat, při ukončování žáků/studentů na formuláří "Složení třídy" (volaný z formuláře "Třídy").
 • Oprava přípony stahované šablony při stahování na formuláři "Šablony" (menu Správa aplikace - Import dat).
 • Oprava pádu formuláře "Dozory učitelů" (menu Rozvrh a suplování - Dozory) v případě neexistence některých uživatelských parametrů.
 • Opraveno zobrazení dnů na formuláři "Plán práce" v 1. týdnu školního roku v případě, kdy je týden neúplný.
 • Opraven import rozvrhu z aSc Rozvrhy na formuláři "Import dat z aSc Rozvrhy" v situaci, kdy je v číselníku tříd uveden stejný vyučující jako třídní učitel i jako zástupce třídního učitele.
 • Oprava pádu exportu do MS Excel na formuláři "Žáci/studenti v úvazcích dle učitele" (menu Rozvrh a suplování - Statistiky a přehledy).
 • Oprava API pro import dat z aplikace Rozvrh Bakaláři v případě pokud jsou neimportovány kompletní úvazky.
 • Oprava zobrazování úvazků na formuláři "Hodnocení v předmětu" v případě použití filtru na položku "Učitel".
 • Oprava při mazání přílohy v neodeslaných zprávách (konceptech). Příloha se již korektně smaže a zpráva se dále uloží nebo odešle příjemci bez přílohy.
 • Opraven pád formuláře "Zařazení uchazečů do tříd" v modulu "Zápisy" v situaci, kdy mají jeho zástupci stejné jméno a příjmení.
 • Oprava povinnosti pole "Název" na formuláři "Místnosti" (menu Správa aplikace - Číselníky) v režimu seznamu.
 • Oprava pádu formuláře "Dělení třídy na skupiny" (formulář volaný z číselníku "Třídy") v případě, kdy není vyplněn název dělení.
 • Oprava zobrazování adresy zákonného zástupce na formuláři "Účastníci v oddělení" v modulu Školní družina/klub v případě, že zákonný zástupce nemá zadánu ulici.
 • Opraveno chování stránkování na formuláři "Elektronické omluvenky" pro třídní učitele v mateřské škole.
 • Opraveno nabízení volných učitelů na formuláři "Zadávání suplování". Nedocházelo k uvolnění učitele v případě, že byl vybrán na hodinu jako suplující a následně byl na této hodině suplující učitel změněn.
 • Opraven formulář "Nezapsané hodiny" (menu Třídní kniha - Statistiky a přehledy). Na formuláři byla v případě zadání výpisu na jeden den chybně vypsána i nezapsaná hodina, která se vypisovat neměla (třída měla v ten den zaevidovanou absenci).
 • Opravena validace rodného čísla na formuláři "Učitelé" (menu Evidence osob - Zaměstnanci školy).
 • Oprava popisku "narozené 31.8.2018 a dříve" v tabulce "XXVII. Žádosti o přijetí do MŠ" u výkazu "Výkaz S1-01 o MŠ". Nyní se generuje v závislosti na datu, ke kterému se report počítá.
 • Oprava přetékání textu na detailu zprávy na formuláři "Odeslané zprávy" v případě, že je text zprávy nebo předmět zprávy příliš dlouhý.
 • Oprava výběru žáků/studentů pro skupinu "Nezařazení" při výběru adresátů na formuláři "Odeslat zprávu" v modulu Komunikace.
 • Optimalizace načítání příjemců při jejich výběru na formuláři pro odesílání zpráv z aplikace.
 • Optimalizace metody "ExportSeznamOsob" ve webových službách Školy OnLine (SOLService).
 • Nové funkce pro využití v rámci navrhování tiskových sestav. V současné chvíli jsou to funkce pro formátování kódu oboru, rodného čísla, adresy (jak jednořádkové, tak více řádkové) a formátování jména včetně titulů. Tyto funkce naleznete v návrháři tiskových sestav na záložce "Slovník" pod "Funkce Škola Online".
 • Nová tisková sestava pro mateřské školy s názvem "Docházkový list pro MŠ - tabulka s docházkou". Tato sestava vypisuje data zaevidovaná v modulu Docházka.
 • Úprava tiskové sestavy "Třídní kniha pro MŠ" s ohledem na nový parametr "Symboly pro evidenci docházky". Zároveň provedeny úpravy sestavy s ohledem na evidenci více třídních učitelů u MŠ.
 • Upraveny tiskových sestav pro modul "Příjímací řízení" tak, aby správně fungovaly s novou verzí Stimulsoft. Vyřešeny problémy netisku uchazeče při neexistenci zákonného zástupce, opravy nadpisů a další drobné vizuální opravy. Jedná se o tyto sestavy:
  1. Adresní štítky - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení
  2. Dopisní obálka C5 (229x162) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení
  3. Dopisní obálka C6 (162x114) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení
  4. Dopisní obálka DL (110x220) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení
  5. Počty uchazečů dle předchozí školy (SŠ, KON, VOŠ)
  6. Počty uchazečů dle předchozí školy po oborech (SŠ, KON, VOŠ)
  7. Počty uchazečů dle školních let (SŠ, KON, VOŠ)
  8. Počty uchazečů dle výsledků přijímacího řízení (SŠ, KON, VOŠ)
  9. Poštovní podací arch pro přijímací řízení
  10. Pozvánka k přijímacím zkouškám
  11. Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (KON)
  12. Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ)
  13. Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (VOŠ)
  14. Rozhodnutí o nepřijetí (KON)
  15. Rozhodnutí o nepřijetí (SŠ)
  16. Rozhodnutí o nepřijetí (VOŠ)
  17. Rozhodnutí o přijetí - pro tisk z evidence uchazečů (KON)
  18. Rozhodnutí o přijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ)
  19. Rozhodnutí o přijetí - pro tisk z evidence uchazečů (VOŠ)
  20. Rozhodnutí o přijetí (KON)
  21. Rozhodnutí o přijetí (SŠ)
  22. Rozhodnutí o přijetí (VOŠ)
  23. Seznam uchazečů s kontakty (SŠ, KON, VOŠ)
  24. Seznam uchazečů s kontakty přes kola a termíny (SŠ, KON, VOŠ)
  25. Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm (SŠ, KON, VOŠ)
  26. Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm přes kola a termíny (SŠ, KON, VOŠ)
  27. Seznam zákonných zástupců uchazečů s datovými schránkami (SŠ, KON, VOŠ)
  28. Výsledky přijímacího řízení - vývěska po oborech
  29. Výsledky přijímacího řízení - vývěska po termínech
  30. Výsledky přijímacího řízení dle zadaných kritérií
 • Opravena sestava "Přehled absence žáků pro školní jídelnu", kde se chybně zobrazovaly počty hodin absence.

Změny k 26.8.2022 - nasazena distribuce K0748.0.3

 • Na kartě žáka/studenta (formulář "Žáci/studenti") byla upravena funkčnost vložení fotografie žáka/studenta. Celá oblast se siluetou je klikací (otevírá systémový dialog pro výběr souboru) a umožňuje jako alternativní způsob nahrání fotografie i drag&drop obrázku. V případě pokusu o nahrání nepodporovaného souboru se vypíše zpráva o chybě přímo na formuláři. Během zpracování obrázku aplikace zajišťuje konverzi do vybraného formátu (JPEG), kompresi datové velikosti a případně i zmenšení rozměru (při zachování poměru stran), tak aby větší strana byla max rozměru 800px.
 • Na formuláři "Odeslat zprávu" (menu Komunikace - Zprávy) byla implementována funkčnost, která průběžně na pozadí ukládá rozepsanou zprávu do konceptů. Ukládá se forma zprávy, předmět, text zprávy a příjemci.
 • Na formuláři "Tisk rozvrhů" (menu Rozvrh a suplování – Výpisy a tisk rozvrhů) bylo opraveno nekonzistentní zobrazování hlavní položky v PDF pro různé typy rozvrhů a s tím související tisk barevného rozvrhu.
 • Upravena funkčnost formuláře "Žáci/Studenti" (menu Evidence osob – Školní matrika) a formulářů z tohoto formuláře volaných tak, aby pokud z formuláře "Žáci/studenti" přejdu např. na "Poznámky ke vzdělávání" a pak tlačítkem "Zpět na detail žáka" zpět na formulář "Žáci/studenti", tak aby se uživateli zobrazila záložka, kterou měl otevřenou před otevřením tohoto formuláře.
 • Sjednocení položky "Obec" na formuláři "Žáci/Studenti" (menu Evidence osob – Školní matrika) a formulářích z tohoto formuláře volaných. Již se nepoužívá pojem "Město", ale pouze "Obec".
 • Aplikace nově respektuje nastavení uživatelské parametru "Počet zobrazovaných záznamů na stránku" i v případě zákonných zástupců a administrátora přepnutého do jiného uživatele. Vždy se použije nastavení skutečně přihlášeného uživatele.
 • Nezařazené žáky/studenty na formuláři "Žáci/studenti" (menu Evidence osob – Školní matrika) je nyní možné vyhledat zadáním podmínky "Nevyplněno" na položce filtru "Třída".
 • V modulu "Přijímací řízení" v evidenci uchazečů (formulář "Evidence uchazečů") je možné zapsat pro uchazeče více zákonných zástupců.
 • Na formuláři "Kontrola plnění uč. plánu" (KUP004_KontrolaUvazku) byl opraven výpočet hodnoty ve sloupci "Hodin týdně podle úvazků studenta".
 • Ve výběru adresátů ve zprávách (formulář "Odeslat zprávu" v menu Komunikace – Zprávy) byla změněna barva ikony pro skupinu "Zaměstnanci" z modré na fialovou (sjednocení s mobilní aplikací).
 • Pro samostatné mateřské školy (aplikace Digiškolka) byl zpřístupněn formulář "Parametry aplikace", na kterém administrátoři mohou nastavovat různé parametry aplikace pro danou organizaci a uživatelé své uživatelské parametry.
 • Na formuláři "Tisk rozvrhů" (menu Rozvrh a suplování – Výpisy a tisk rozvrhů) pro typ rozvrhu "Přehled dozorů" se na výběrovém seznamu "Dozory v týdnu" nastavuje týden dle aktuálního, respektive v případě přepnutí do jiného školního roku, podle "chytrého" data.
 • Při změně data na formulářích "Příchod žáků/studentů" a "Odchod žáků/studentů" (volají se ze složení třídy na formuláři "Žáci/studenti ve třídě") se nyní uchovává výběr žáků/studentů.
 • Odkaz "Hodnocení" v dashboardu "Hodnocení" na rychlém přehledu (vstupní stránka pro žáka/studenta nebo zákonného zástupce) nyní otevírá formulář "Průběžné hodnocení" z menu Hodnocení – Výpisy hodnocení.
 • Byl upraven formulář "Omluvenka" pro zákonné zástupce v MŠ tak, že v případě zamítnuté nebo vyřízené omluvenky jsou neaktivní všechny pole formuláře včetně tlačítka "Odeslat omluvenku".
 • Na formuláři "Části školy" (je přístupný z formuláře "Vlastnosti školy" v menu Správa aplikace – Nastavení) bylo opraveno zobrazení dlouhého názvu a popisu části školy (údaje se již nepřekrývají). Pokud je text delší než velikost pole, zobrazí se "..." a po najetí na pole kurzorem myši se zobrazí celý text.
 • Opraveno ukládání nastavení příznaku "Pouze aktivní k datu" na formuláři "Žáci/studenti" (menu Evidence osob – Školní matrika) při přepnutí mezi kartou žáka/studenta a kartou zákonného zástupce a zpět.
 • Opraven nefunkční odkaz na nápovědu v menu "Správa aplikace – Číselníky – Předměty".
 • Opraveno zobrazení uložené (tj. neodeslané) zprávy s přílohou na formuláři "Neodeslané zprávy" (menu Komunikace - Zprávy), pokud již uběhl termín pro smazání příloh nastavený uživatelem.

Změny k 30.6.2022 - nasazena distribuce K0747.0.3

 • Vznikl nový formulář "Kontrola SPF záznamu" (menu Správa aplikace - Nastavení), který slouží pro ověření nastavení SPF záznamu školy. Aplikace Škola OnLine využívá k rozesílání e-mailů ze systému svůj vlastní SMTP server na doméně skolaonline.cz. Pokud má škola vlastní doménu a u interních uživatelů v systému vyplněny e-maily, tak aplikace Škola OnLine posílá e-maily z e-mailu daného uživatele (školního e-mailu s doménou školy) prostřednictvím SMTP serveru Školy OnLine. Pokud má škola nastavenu ochranu proti spamu, má nastaven tzv. SPF záznam u registrátora domény. Aby vše správně fungovalo a zasílané e-maily nekončily ve SPAMu nebo docházelo k jejich nedoručení, musí SPF záznam školy obsahovat informaci o tom, že aplikace Škola OnLine může za danou doménu školy odesílat e-maily. To se provede nastavením/úpravou příslušného SPF záznamu.
 • Vytvořen nový formulář "Převod do nového školního roku" pro mateřské školy. Formulář založí nový školní rok, nakopíruje číselník denních bloků a na základě uživatelské volby založí v novém roce třídy a případně zařadí děti do tříd.
 • Aktualizace číselníku adres RÚIAN k 31.5.2022.
 • Oprava chyby, kdy nebylo možné na kartě zaměstnance (učitel, vychovatel, ostatní uživatel) zadat hodnotu do polí "Číslo klíče" a "Číslo vstupní karty".

Změny k 13.6.2022 - nasazena distribuce K0746.0.0

 • Vznikl nový formulář "Přímé zadávání suplování". Ten umožní uživateli zadat suplování na hodině přímo (bez předchozího zadání absence) výběrem z kalendáře a následným nastavením vlastností suplované hodiny. Více se můžete dočíst zde.
 • Pracovníci škol mohou nově ve webové aplikaci zasílat interní zprávy aplikace s přílohou. Více se můžete dočíst zde.
 • Parametry aplikace jsou nyní vázány na moduly. Školám se tak na formuláři "Parametry aplikace" nabízejí pouze parametry pro moduly, které má škola zakoupeny.
 • Oprava výkazu S51-01 o zápisu do MŠ - uchazeči se dle data narození již započítávají do správných řádků výkazu.
 • Optimalizace načítání existujících vazeb při mazání žáka/studenta ze školní matriky.
 • Optimalizace ukládání školní akce při použití opakování.
 • Nasazena nová tisková sestava "Potvrzení o studiu při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu". Toto potvrzení by měly školy vydávat při odjezdu ukrajinských žáků zpět na Ukrajinu.

Změny k 6.6.2022 - nasazena distribuce K0745.0.4

 • Na formuláři "Úvazky učitelů" (menu Rozvrh a suplování - Rozvrh) přibylo nové tlačítko "Zadat aprobaci". Toto tlačítko otevírá dialogové okno, ve kterém je možné nastavit aprobaci učitelů uvedených na úvazku bez nutnosti opuštění formuláře. Funkčnost dialogového okna je obdobná jako na formuláři "Aprobace učitele".
 • Kromě standardního náhledu je nově na tisku tiskových sestav z formulářů nebo tisku tiskových sestav ze seznamu sestav k dispozici i přímý export do PDF tlačítky "Exportovat do PDF" (export celé tiskové sestavy do jednoho PDF) a "Exportovat do PDF po záznamech" (export tiskové sestavy po jednotlivých záznamech do samostatných PDF souborů, které jsou staženy jako ZIP archiv, pokud jsou exportovány dva a více záznamů).
 • Na formuláři "Verze rozvrhu" (menu Rozvrh a suplování - Rozvrh) je nyní možno ve sloupci "Pořadí" definovat pořadí verzí rozvrhu. Dle tohoto pořadí se následně nabízí verze v aplikaci na formulářích pro tvorbu rozvrhu.
 • Nově je možné na formuláři "Tisk rozvrhů" (menu Rozvrh a suplování - Výpisy a tisk rozvrhů) nastavit na záložce "Parametry rozvrhu" příznak "barvy u hodin" pro tisk barev v rozvrhu. Barvy jsou nastavovány dle vybrané hlavní položky v sekci "Položky hodiny". Příznak není implicitně zapnutý.
 • Nově se všechny exporty do MS Excel provádějí už jen v novějším formátu ".xlsx".
 • Formuláře "Učitelé", "Vychovatelé" a "Ostatní uživatelé" byly rozšířeny o možnost výmazu adresních údajů osoby novým tlačítkem "Smazat adresu".
 • Vizuální opravy některých formulářů a dialogů po přechodu na nový vzhled (např. formulář Kontrola plnění uč. plánu, dialogu pro smazání žáka/studenta apod.).
 • Nasazena nová verze komponent Stimulsoft pro tiskové sestavy (verze 2022.2.4).
 • Upraveno zobrazování výpisu verzí, podle kterých byl rozvrh generován, na formuláři "Podle použitých verzí" (menu Rozvrh a suplování - Výpisy a tisk rozvrhů). Nyní se, pokud nebyl v daný den generován rozvrh nebo neexistuje žádný rozvrh, zobrazuje text "bez rozvrhu".
 • Pokud má student již uložený obor z jiného roku než aktuálního (toho, kam jsem přepnutý), nebude se mu na Kartě žáka v seznamu hodnotu pro zadání oboru nabízet obor z aktuálního roku, pokud má shodné hodnoty jako již uložený obor.
 • Oprava chybného napočítávání přírůstku a úbytku v sekci "Charakteristika třída" na formuláři "Zpráva třídního učitele" za specifických okolností.
 • Opraveno nesprávné zobrazení hvězdičky (symbol povinného údaje) v prohlížeči Mozilla Firefox u příjmení zákonného zástupce na evidenci uchazečů v modulu Zápis.
 • Oprava nastavení typu výuky při přesunutí/výměně rozvrhové hodiny na zadávání suplování. Při přesunu nebo při výměně hodin se nyní správně nastavuje i typ výuky u suplující hodiny. U spojení hodin se nastaví, pouze pokud mají spojované hodiny stejný typ výuky.
 • Oprava chyby zobrazování absence na formuláři "Žáka/Studenta v období" - na formuláři se již nezobrazuje absence před nástupem žáka/studenta do školy (chybně se zobrazovala docházka na školní akci).
 • Oprava pádu formuláře "Zápočty/zkoušky v předmětu" v modulu Index pokud byl student v průběhu jednoho pololetí zařazen do dvou tříd (po ukončení přerušení vzdělávání byl zařazen do jiné třídy, než v rámci které bylo vzdělávání přerušeno).
 • Optimalizace načítání datových skupin pro suplování => zrychlení výpisů suplování generovaných přes tiskové sestavy.
 • Optimalizace načítání formuláře "Přijaté zprávy" jak pro interní, tak externí uživatele. Zároveň provedena změna výchozího stavu formuláře tak, že se při volání z menu rovněž přednastavuje do režimu "nepřečtená", tj. zobrazuje pouze nepřečtená oznámení.
 • Na formuláři "Seznam sestav" (menu Výstupy - Tiskové sestavy) se nyní tiskové sestavy zobrazují s ohledem na typ organizace a s ohledem na zakoupené moduly. Základní škole se tak např. nezobrazují tiskové sestavy pro střední školy a obráceně.
 • Provedena úprava tiskových sestav s vysvědčením pro ZŠ s ohledem na lex Ukrajina. Do všech přibyla věta "Žákyně se vzdělávala podle zákona č. 67/2022 Sb." nebo "Žák se vzdělával podle zákona č. 67/2022 Sb." pokud je nastavena proměnná s názvem "Upravený vzděl. obsah podle § 3 lex Ukrajina:" na hodnotu "ano". Vypisuje se ve stejném poli jako "Doložka". Jedná se o tyto sestavy:
  1. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (klasifikace)
  2. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (klasifikace) (bianco)
  3. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)
  4. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A+1xB (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)
  5. Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ list A+2xB (slovní hodnocení) (2. pololetí, bianco)
  6. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A (2. pololetí)
  7. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A (2. pololetí, bianco)
  8. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A+1xB (2. pololetí, bianco)
  9. Vysvědčení o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A+2xB (2. pololetí, bianco)
  10. ZŠ klasifikace - list A
  11. ZŠ klasifikace - list A (bianco)
  12. ZŠ klasifikace - list A 10
  13. ZŠ klasifikace - list A 10 (bianco)
  14. ZŠ klasifikace - list A 20
  15. ZŠ klasifikace - list A 20 (bianco)
  16. ZŠ klasifikace - list A 20 (varianta s 10 nepovinnými předměty)
  17. ZŠ slovní hodnocení - list A (1. pololetí)
  18. ZŠ slovní hodnocení - list A (1. pololetí, bianco)
  19. ZŠ slovní hodnocení - list A (2. pololetí)
  20. ZŠ slovní hodnocení - list A (2. pololetí, bianco)
  21. ZŠ slovní hodnocení - list A + 1xB (1. pololetí, bianco)
  22. ZŠ slovní hodnocení - list A + 1xB (2. pololetí, bianco)
  23. ZŠ slovní hodnocení - list A + 2xB (1. pololetí, bianco)
  24. ZŠ slovní hodnocení - list A + 2xB (2. pololetí, bianco)
 • Provedena úprava tiskových sestav s vysvědčením pro SŠ s ohledem na lex Ukrajina. Do všech přibyla věta "Vzdělávání probíhalo na základě zákona č. 67/2022 Sb." pokud je nastavena proměnná s názvem "Upravený vzděl. obsah podle § 3 lex Ukrajina:" na hodnotu "ano". Někde je v doložce, kde doložka není, tak ve volném místě za sekcí "Ocenění:". Jedná se o tyto sestavy:
  1. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů
  2. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)
  3. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco)
  4. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením (bianco)
  5. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – slovní hodnocení (bianco)
  6. Vysvědčení o získání základního vzdělání ve střední škole nebo konzervatoři - do 18 předmětů(bianco)

Změny k 25.5.2022

 • Oprava zobrazení úvazků na formuláři "Hodnocení v předmětu" (menu Hodnocení - Výpisy hodnocení) - nově se vyučujícím nabízejí pouze rozvrhované předměty a úvazky, předměty z obecných událostí a suplování se již nenabízejí.

Změny k 2.5.2022 - nasazena distribuce K0744.0.4

 • Na formulářích "Evidence uchazečů" (v modulu Zápis a modulu Přijímací řízení) je nově připravena funkčnost pro dohledání datových schránek pro uchazeče a jejich zákonné zástupce (u pole "Datová schránka" je ikonka s lupou).
 • Na formuláři "Zadávání suplování" v sekci "Hodiny k řešení" je možno nově do sloupců "Učitel", "Typ suplování" a "Místnost" vložit prázdnou položku (je možné opravit nechtěně zadané suplování bez nutnosti jeho ukládání a následného výmazu).
 • Na formuláři "Zadávání obecného suplování" (volaný z formuláře "Zadávání suplování" tlačítkem "Obecné suplování") je dostupná nová funkčnost - po výběru třídy je možné tlačítkem "Nová skupina" vytvořit nad vybranou třídou zcela novou skupinu, případně je nově možné pro náhradní hodinu vytvořit jednorázový seminář, tzv. "individuální výběr". Novou funkčností je možné řešit např. suplování pro lyžařský výcvik bez nutnosti opuštění formuláře "Zadávání obecného suplování".
 • Hromadná akce "Kopírování karty" na školní matrice byla upravena tak, aby se při kopírování karty žáka/studenta nabízeli ke kopírování i položky adresy "část obce" a "městská část" (u adresy trvalé, přechodné i kontaktní). Zároveň má nově uživatel možnost na formuláři kopírovat i vazbu na existujícího zákonného zástupce.
 • Na zápisu do třídní knihy byla doplněna nová indikace, že v místnosti probíhá poslední "hodina" v daný den. Indikace je na formuláři znázorněna ikonou klíče vpravo od výběru vyučovací hodiny a upozorňuje zapisující osobu, že by měla být učebna po ukončení výuky zamčena - již v ní neprobíhá a ani nebude probíhat v daný den žádná další výuka. Indikace se zobrazuje pouze v případě, že je zapisováno v den výuky.
 • Pokud se uživatel žák/student nebo zákonný zástupce registruje do aplikace, tak jej nově při psaní uživatelského jména upozorňujeme, že zadané uživatelské jméno již existuje. Stejná funkčnost byla doplněna i na formulář pro zakládání uživatele skrze aplikaci.
 • Nově lze na formuláři "Absence zdrojů" přejít rychle k řešení suplování tlačítkem "Uložit a přejít na suplování", po jehož stisku dojde k uložení absence a přechodu na formulář "Zadávání suplování".
 • Na formuláři "Přehled žáka/studenta" (volaný ze školní matriky) se nově zobrazuje i celkový průměr žáka/studenta dle uzávěrek.
 • Na formulářích "Učitelé", "Vychovatelé" a "Ostatní uživatelé" bylo sjednoceno zadávání adres a zároveň byl doplněn našeptávač adres.
 • Na formuláři "Odeslané zprávy" v tabulce s příjemci zprávy došlo ke změně zobrazení ve sloupci "Příjmení a jméno (třída)". Pokud má příjemce kategorii "Zákonný zástupce", tak se za příjmením a jménem zástupce zobrazí v závorce jeho děti (žáci/studenti, u kterých je zástupcem). Zobrazí se platné příjmení, jméno a třída žáka.
 • Na kartě žáka/studenta (formulář "Žáci/studenti") je několik položek, kde se nabízí číselník RAST (státy, státní občanství, adresy apod.). Nyní se na těchto polích nabízí nový seznam hodnot, který obsahuje dvě sekce: 1) Nejčastěji používané - Zde se nabízí 5 nejčastěji používaných hodnot z číselníku RAST; 2) Vše - Zde jsou všechny položky z číselníku RAST jako doposud.
 • Byl vytvořen nový formulář "Evidence dětí zapsaných na jiné škole" (je určen pro zřizovatele i pro jednotlivé školy). Slouží k evidenci dětí, které jsou spádové na dané škole nebo pro daného zřizovatele a škola/zřizovatel se dozvěděli, že dítě bylo přijato do jiné školy. Jedná se o informaci podle §34a nebo §36 školského zákona (pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové). Pokud je formulář v aplikaci školy (ne zřizovatele) a škola není evidována pod zřizovatelem, pak se nebude zobrazovat tlačítko [Výběr ze seznamu spádových dětí].
 • Synchronizace s Office 365 nyní neprobíhá na základě správcovského účtu v Office 365, ale na základě API rozhraní MSGraph, kdy škola má nadefinovánu aplikaci pro komunikaci s API rozhraním s příslušným Tenant Id, Client Id a Client Secret a nastavena příslušná práva pro aplikaci.
 • Nově je v aplikaci možné nastavovat kompletně všechny parametry týkající se propojení s Office 365 a Google Apps. Byl upraven stávající formulář "Nastavení Online schůzek", který je nyní určen pouze pro nastavení propojení s Google Apps a jmenuje se nově "Nastavení Google Apps". Dále byl vytvořen nový formulář čistě pro nastavení propojení s Office 365, který se nazývá "Nastavení Office 365", kde se nastavují všechny parametry pro propojení s Office 365 včetně nastavení online schůzek. Zároveň se na formuláři "Nastavení Office 365" při stisku tlačítka "Uložit" kontroluje nastavení přímo vůči Office 365 a zobrazují se případné chybové hlášky v případě zadání špatného TenantId, ClientID nebo Client Secret. Oba formuláře naleznete v menu Správa aplikace - Správa Office 365 / Google Apps.
 • Na formuláři "Žáka/Studenta v období" v menu "Třídní kniha - Zadávání absence" se nově u hodin, kde má žák/student vyznačenu absenci a v dané době nemá evidovanou výuku, zobrazuje ikonka vykřičníku. Učitel tak může snadno nalézt hodiny daného žáka/studenta, které neproběhli a vyznačit u nich příslušný stav.
 • Na výpisu hodnocení žáka/studenta je opravena chyba, kdy nebylo možné zobrazit hodnocení žáka, který již není žákem/studentem školy.
 • Opraven export do excelu na formuláři "Zkušební komise" v modulu Maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria.
 • Oprava upozornění při zápisu do třídní knihy na paralelně probíhající školní akci. Chybně se nevypisovali všichni žáci/studenti (všech tříd), účastnící se školní akce.
 • Optimalizace načítání informace o nezapsané předchozí hodině na formuláři "Zápis do třídní knihy".
 • Optimalizace načítání formuláře pro zadávání hodnocení.
 • Optimalizace načítání formuláře "Plán práce".
 • Vytvořeny nové tiskové sestavy pro zápis MŠ a ZŠ pro Lex Ukrajina na základě vzorů od MŠMT pro ukrajinsky mluvící zákonné zástupce. Tyto sestavy jsou pouze doplňkové k oficiálním českým sestavám. Jedná se o tyto sestavy:
  1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (údaje z evidence uchazečů) - ukrajinsky
  2. Rozhodnutí o přijetí (ZŠ) - ukrajinsky
  3. Rozhodnutí o nepřijetí (ZŠ) - ukrajinsky
  4. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (údaje z evidence uchazečů) - ukrajinsky
  5. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ) - ukrajinsky
  6. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ) - ukrajinsky
 • Upraveny některé tiskové sestavy pro zápisy do MŠ - Byla přidána pole "Zdravotní pojišťovna" a "Číslo pojištěnce". Jedná se o tyto sestavy:
  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (údaje z elektronické přihlášky)
  2. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (údaje z evidence uchazečů)
  3. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s vyjádřením lékaře (údaje z elektron. přihlášky)
  4. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s vyjádřením lékaře (údaje z evidence uchazečů)

Změny k 25.4.2022

 • Byly upraveny tiskové sestavy s plánem práce ("Plán práce v daném období" a "Plán práce po měsících") - nyní se v sestavách zobrazují i poznámky ke dni/týdnu resp. jejich zobrazení je možné nastavovat parametrem při generování sestavy.

Změny k 25.3.2022

 • Nový parametr "Automaticky zakládat uživatele Office 365" v kategorii parametrů "Office 365". Tento parametr umožňuje zapínat a vypínat automatické zakládání účtů v Office 365, pokud škola využívá propojení Školy OnLine s Office 365.
 • Oprava funkčnosti tlačítka "Tisk do PDF" v tiskových sestavách v režimu náhledu tiskové sestavy.

Změny ke 14.3.2022

 • Do číselníků RAZD (číselník Zahájení docházky do základní školy) a RAZV (číselník Zahájení vzdělávání na SŠ/VOŠ/konzervatoři) byly přidány nové položky "Přijetí uprchlíka z Ukrajiny" s kódem "U".

Změny k 24.2.2022 - nasazena distribuce K0743.0.1

 • V aplikaci je nyní možné načítat přihlášky s QR kódem obsahujícím dvojobor.
 • Na kartě dítěte pro mateřské školy byly přidány položky "Místo narození", "Okres narození" a "Stát narození".
 • Na formuláři "Uzávěrka třídního učitele" je doplněno upozornění. To se zobrazí ve chvíli, kdy alespoň jeden ze zobrazených žáků/studentů nemá uzavřeny všechny předměty a parametr "Povolit zadání celk. hodnocení, i když nejsou všechny uzávěrky předmětů" má škola nastaven na hodnotu NE. Žákovi, který nemá uzavřeny všechny předměty nelze vyplnit celkové hodnocení a uživatel nevěděl, z jaké důvodu k situaci dochází.
 • Upravena funkčnost formuláře "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" - nově zohledňuje také absenci žáka/studenta, pro kterého jsou vyhledávány kontakty.
 • Aktualizován rejstřík škol k datu 21.1.2022.
 • Aktualizace ceníku s cenami od 1.1.2022.
 • Na formuláři "Žáci/studenti" (menu "Evidence osob - Školní matrika") je zamezeno duplicitnímu vložení osoby (zabránění opakovanému stisku tlačítka pro uložení).
 • Na formuláři "Třídy" (menu "Správa aplikace - Číselníky") je zamezeno duplicitnímu vložení třídy při vícenásobném stisku tlačítek "Uložit" nebo "Uložit a nový".
 • Na formuláři "Spuštění testu" v modulu Výukové zdroje je zamezeno vícenásobnému stisknutí tlačítka "Odevzdat test".
 • Na výpisu hodnocení žáka/studenta je opravena chyba, kdy nebylo možné zobrazit hodnocení žáka, který již není žákem školy.
 • Oprava sestavy "Přehled všech podpůrných opatření čerpaných žákem/studentem" - správný tisk i v případě, kdy jsou podpůrná opatření až na druhém a dalším doporučení dle datumu jejich vydání.
 • Oprava chybného vyhodnocování volných místností při spojování vícehodinových výuk - volnost místností se aktuálně vyhodnocuje přes celou dobu spojovaných výuk.
 • Opraven tisk individuálního rozvrhu žáka/studenta na formuláři "Tisk rozvrhů" (volba "Individuální rozvrh dítěte/žáka/studenta"), kdy se chybně tiskl rozvrh žáka/studenta v případě jeho přesunu ze jedné třídy do druhé třídy.
 • Došlo ke změně vzhledu upozornění při změně školy žáka/studenta (změna pole "Škola" v matrice žáka/studenta).
 • Opraveno zobrazení hodiny v rozvrhu (problém byl s hodinou nasazenou v čase, pokud mezi hodinami nebyla přestávka).
 • Upraveno zobrazování pole "Hodnocení" na formuláři "Výchovná opatření a hodnocení chování". Pokud je parametr "Způsob zadávání hodnocení" na staven na hodnotu "Procenta" a pole "Druh hodnocení" je ve filtru nastaven na "Hodnocení chování", pak se pole "Hodnocení" nezobrazuje.
 • Optimalizace procesu synchronizace uživatelů s Office 365.
 • Nová tisková sestava "Export žáků/studentů a kontaktů zákonných zástupců pro PCR testování" - vyexportuje základní údaje o žácích/studentech (příjmení, jméno, třídu, adresu, rodné číslo a kód zdravotní pojišťovny) a kontakty na jejich zákonné zástupce (příjmení, jméno, e-mail a telefon) pro potřeby PCR testování.
 • Upravena tisková sestava "Katalogový list SŠ" s ohledem na dvojobory. V kolonce "Obor vzdělání" se nyní zobrazuje i doplňující obor oddělený čárkou.
 • Úprava tiskové sestavy "Potvrzení o studiu (s datem vzdělávání od - do)" tak, aby respektovala i přerušení vzdělávání.

Změny ke 4.2.2022 - nasazena distribuce K0742.0.12

 • Na formulářích "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" a "Export dat pro hygienickou stanici" zapracována změna ochranné lhůty po prodělání nemoci / posledním PCR pozitivním testu v délce 30 dnů. Zároveň nejsou v exportech uvedeni žáci vzdělávající se podle §38 a §41.
 • Nové tiskové sestavy "Seznam zaměstnanců - testování COVID-19 (včetně data narození, rod. čísla a zdrav. pojišťovny)" a "Seznam žáků ve třídách - testování COVID-19 (včetně data narození, rod. čísla a zdrav. pojišťovny)", obsahující i datum narození, rodné číslo a kód zdravotní pojišťovny osob, které mají/nemají být testovány.

Změny k 31.1.2022

 • Úprava tiskových sestav "Seznam žáků ve třídách - testování COVID-19" a "Seznam zaměstnanců - testování COVID-19" se seznamy osob k testování pro COVID-19 s ohledem na změnu ochranné lhůty na 30 dní
 • Nové tiskové sestavy "Počty známek v předmětech třídy (na šířku)" a "Počty známek v předmětech třídy (na výšku)" zobrazující počty známek z průběžného hodnocení

Změny k 26.1.2022 - nasazena distribuce K0742.0.9

 • Upraveny formuláře aplikace tak, aby správně zobrazovali, pracovali s evidencí dvojoboru v číselníku oborů. Jedná se např. o formuláře v modulu Přijímací řízení - přijímací zkoušky, formuláře učebních plánů.
 • Na formuláři "Převod úvazků mezi obdobími" (menu "Správa aplikace - Převod dat") je zamezeno opakovanému stisku tlačítka "Uložit převáděná data".
 • Na formuláři "Zpráva třídního učitele" (menu "Hodnocení - Statistiky a přehledy") se zobrazuje v sekci "Výchovná opatření ředitele školy" i výchovné opatření typu "Vyloučení".
 • Optimalizace výběru dat na formuláři "Zadávání suplování".
 • Aktualizace RÚIAN k 31.12.2022.
 • Úprava tiskových sestav s vysvědčeními pro SŠ s ohledem na dvojobory. Jedná se o tyto sestavy:
  1. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů (bianco)
  2. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 30 povinných předmětů (bianco)
  3. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – klasifikací i slovním hodnocením (bianco)
  4. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – slovní hodnocení (bianco)
  5. Ročníkové vysvědčení střední školy a konzervatoře – do 18 povinných předmětů

Změny k 24.1.2022

 • Oprava tiskové sestavy "Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole" - oprava překrytí polí u školního roku a pololetí na druhé straně
 • Úprava tiskových sestav s výpisy vysvědčení pro SŠ s ohledem na dvojobory. Jedná se o tyto sestavy:
  1. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí)
  2. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - klasifikace a slovní hodnocení
  3. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - slovní hodnocen
  4. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí, jednostránkový)

Změny k 21.1.2022 - nasazena distribuce K0742.0.5

 • Byla upravena tvorba QR kódu pro přihlášky k dalšímu vzdělávání s ohledem na dvojobory. Nově jsou ukládány oba obory, pokud se žák hlásí na dvojobor.
 • Opravena funkčnost tlačítek "Vymazat celý text" a "Vložit názvy předmětů se slovním hodnocením" na formulář "Slovní hodnocení" na zjednodušeném zadávání vysvědčení - již neprovádí výmaz původního textu.
 • Optimalizace dotazů na formuláři pro trasování kontaktů.
 • Optimalizace načítání informace o počtu nepřečtených zpráv.
 • Na formuláři "Kontrola a tisk ročníkového vysvědčení" je opraveno zobrazení hodnoty v poli "Vzdělávání se uskutečnilo podle školního vzdělávacího programu" v případě, že má žák/student nastavený §41.

Změny k 18.1.2022 - nasazena distribuce K0742.0.3

 • Vznikl nový formulář "Druhy poznámek žáka/studenta" (menu "Správa aplikace - Číselníky"). Formulář umožňuje úpravu stávajících, případně tvorbu nových druhů poznámek žáků/studentů v třídní knize.
 • Úpravy spojené s evidencí dvojoborů - uoravilo se několik formulářů aplikace tak, aby správně zobrazovali, pracovali s evidencí dvojoboru v číselníku oborů. Jedná se např. o formuláře v modulu Přijímací řízení - přijímací zkoušky, formuláře učebních plánů.
 • Vznikl nový parametr "Kontrola většího počtu příjemců zpráv pro upozornění", umožňující nastavení kontroly více příjemců v odesílané zprávě v modulu Komunikace. Po nastavení parametru se při odesílání zprávy většímu počtu příjemců zobrazuje upozornění a předchází se tak nechtěnému odeslání zprávy nesprávným příjemcům.
 • Rozšíření kopírování z tiskových sestav aplikace Škola OnLine do tiskových sestav organizace - nově je možné kopírovat i více vybraných sestav najednou (dříve bylo kopírování nutné provádět po každé sestavě zvlášť).
 • Na formulář "Ostatní uživatelé" (menu "Evidence osob - Zaměstnanci školy") byla doplněna nová pole pro možnost evidence rodného čísla, datumu narození, státního občanství a kódu zdravotní pojišťovny. Důvodem je potřeba škol vydávat potvrzení o pozitivním covid testu nebo předávání covid dat na KHS, jejichž součástí jsou i tyto údaje.
 • Na formuláři "Suplování dozorů" (menu "Rozvrh a suplování - Dozory") došlo ke změně zobrazení učitelů při jejich výběru do suplování dozoru. Učitelé, kteří jsou volní na suplování mají nově za jménem (V).
 • Na formuláři "Absence žáků/studentů ve třídách" (menu "Třídní kniha - Výpis absence") přibyl výběrový seznam "Skupina", pomocí kterého může uživatel omezovat výpis daných žáků/studentů pouze pro danou studijní skupinu.
 • Zabránění možnosti vzniku duplicitního suplování na formuláři "Spojení hodin", "Výměny hodin" a "Přesun hodin" po stisknutí CTRL+R (CTRL+F5).
 • Upraveno formátování polí při náhledu testu a tisk testu v modulu Výukové zdroje, tak aby byly lépe viditelné.
 • Oprava validací na formuláři "Evidence uchazečů" při změně výběrového seznamu "Škola" - validace se již neprovádí při změně výběrového seznamu "Škola", ale až při ukládání karty uchazeče.
 • Optimalizace načítání informací o žácích/studentech na formuláři pro čtvrtletní a pololetní uzávěrku učitele.
 • Oprava výčtu žáků v upozornění na paralelně probíhající školní akci na zápisu do třídní knihy.
 • Optimalizace načítání ÚIV číselníků, číselníky se načítají pouze jednou a pak se již uchovávají v paměti na aplikačním serveru.
 • Na formuláři "Výpis suplování učitele" byl opraven výpočet odpadlých hodin učitele.
 • Je zamezeno používání aplikace v rámci iFrame, tím předcházíme clickjackingu.
 • Oprava předvyplňování datumů na formuláři "Žáka/Studenta v období" (menu "Třídní kniha - Zadávání absence") na přelomu školních roků, případně v minulém/budoucím školním roce.
 • Oprava zobrazování hlavičky aplikace na mobilních zařízeních.
 • Oprava opakovaného generování tiskových sestav každé tři minuty.
 • Oprava formuláře "Změna místnosti hodiny" (menu "Rozvrh a suplování - Suplování") - již nedochází k nechtěnému nastavení příznaku "Odlišný čas výuky" na vyřešené hodině na formuláři "Zadávání suplování".
 • Opravy stylování při tisku formulářů po stisku obecného tlačítka pro tisk v pravém horním rohu formuláře.
 • Opravena problematická funkčnost příznaků "Příchody" a "Odchody" na formuláři "Příchody a odchody" (menu "Správa aplikace - Docházkový systém").
 • Optimalizace načítání údaje o studijní skupině/třídě u rozvrhové události obecně v celé aplikaci.
 • Optimalizace výběrů dat na formuláři "Spojení hodin".
 • Oprava řazení výběru třída na formuláři "Vyhledání kontaktů žáka/studenta".
 • Byly vytvořeny nové sestavy s přijetím/nepřijetím pro přijímací řízení VOŠ:
  1. Rozhodnutí o přijetí (VOŠ)
  2. Rozhodnutí o přijetí - pro tisk z evidence uchazečů (VOŠ)
  3. Rozhodnutí o nepřijetí (VOŠ)
  4. Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (VOŠ)
 • Byly vytvořeny nové sestavy s přijetím/nepřijetím pro přijímací řízení konzervatoře:
  1. Rozhodnutí o přijetí (KON)
  2. Rozhodnutí o přijetí - pro tisk z evidence uchazečů (KON)
  3. Rozhodnutí o nepřijetí (KON)
  4. Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (KON)
 • Byly přejmenovány původní sestavy s přijetím/nepřijetím pro střední školy na (z názvu bylo odebráno ", KON, VOŠ" v závorce a upraven popis sestav, obsah sestav se neměnil):
  1. Rozhodnutí o přijetí (SŠ)
  2. Rozhodnutí o přijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ)
  3. Rozhodnutí o nepřijetí (SŠ)
  4. Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ)
 • Byly upraveny tiskové sestavy přihlášek ke vzdělávání pro denní studium s údaji o zaevidované škole s ohledem na tisk dvojoboru (doplňujícího oboru).
 • Úprava tiskové sestavy "Třídní kniha pro MŠ" - V sekci "Nepřítomné děti" jsou uváděny pouze děti, které mají vyznačenu v daný den alespoň jednu nepřítomnost (nepřítomnost alespoň v jednom denním bloku). Pokud dítě nemá docházku evidovanou, pak v této sekci nebude uvedeno. Zároveň do sestavy přidán nový parametr "Tisknout denní záznamy o vzděl. činnostech a nepřítomné děti", který umožňuje říci, zdali chce uživatel tisknout denní záznamy o vzdělávací činnosti a nepřítomné děti za příslušný týden.
 • Úprava tiskové sestavy "Poznámky žáků v třídní knize" s ohledem na nový "Číselník druhů poznámek žáka/studenta".

Změny ke 4.1.2022 - nasazena distribuce K0741.0.18

 • Změny formuláře "Export dat pro hygienickou stanici" (menu "Výstupy – Export dat"): 1) Při otevření formuláře je příznak "Exportovat i žáky/studenty v ochranné lhůtě 180 dní po prodělaném onemocnění nebo očkované" zaškrtnutý. 2) Je upraven výběr žáků, pokud není zaškrtnutý příznak "Exportovat i žáky/studenty v ochranné lhůtě 180 dní po prodělaném onemocnění nebo očkované". Osoba s prodělaným covidem v ochranné lhůtě 180 dnů se vyhodnocuje podle vyznačeného data na poli "PCR test - Datum posledního pozitivního testu" na formuláři "Evidence testů na COVID-19". Podmínka: "PCR test - Datum posledního pozitivního testu" + 180 dní > "aktuální datum"
 • Na formuláři "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" (menu "Rozvrh a suplování – Statistiky a přehledy") je upraven výběr žáků, pokud není zaškrtnutý příznak "Exportovat i žáky/studenty v ochranné lhůtě 180 dní po prodělaném onemocnění nebo očkované". Osoba s prodělaným covidem v ochranné lhůtě 180 dnů se vyhodnocuje podle vyznačeného data na poli "PCR test - Datum posledního pozitivního testu" na formuláři "Evidence testů na COVID-19". Podmínka: "PCR test - Datum posledního pozitivního testu" + 180 dní > "Datum od na formuláři"
 • Na formuláři "Evidence testů na COVID-19" (menu "Evidence osob – Školní matrika" nebo "Evidence osob – Zaměstnanci školy") se změnil popis sloupců - bylo doplněno slovo "samotest". Nově se tedy zobrazuje v záhlaví "Antigenní test (samotest)".
 • Úpravy tiskových sestav s COVID-19: 1) Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu - žák/student, 2) Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu - učitel

Změny k 22.12.2021 - nasazena distribuce K0741.0.16

 • Formulář "Evidence testů na COVID-19" (menu "Evidence osob – Školní matrika" nebo "Evidence osob – Zaměstnanci školy") byl rozšířen o evidenci nových datumových sloupců. Nyní můžete evidovat zvlášť datumy posledních pozitivních/negativních testů pro antigenní test a zvlášť pro PCR test. Zároveň přibyl nový datumový sloupce "Datum očkování posilující dávkou".
 • Formulář "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" (menu "Rozvrh a suplování – Statistiky a přehledy") nyní respektuje nově přidané sloupce na formuláři "Evidence testů na COVID-19". Zároveň je nově na formuláři kromě rozvrhu zohledňována i zadaná docházka. Tj. pokud má žák/student rozvrhovánu výuku s pozitivně testovanou osobou, ale ve sledované době má v docházce této výuky nastavenu nepřítomnost, pak se žák/student v trasování nezobrazí.
 • Vznikl nový formulář "Export dat pro hygienickou stanici" (menu "Výstupy – Export dat"). Tento formulář poskytuje stejný výstup pro krajské hygienické stanice jako formulář "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" s tím rozdílem, že umožňuje výběr osob, které se mají přímo zařadit do výstupu pro KHS (nevyhledává se podle rozvrhu). Navíc umožňuje výběr pro celé třídy nebo celou školu (pokud se nezadá žádná třída). Formulář z exportu následně vylučuje žáky/studenty, kteří prodělali nemoc COVID-19 nebo byli již očkováni (viz zadaná data na formuláři "Evidence testů na COVID-19").

Změny k 19.11.2021 - nasazena distribuce K0741.0.3

 • Úprava výstupu na formuláři "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" (menu Rozvrh a suplování - Statistiky a přehledy) pro Krajské hygienické stanice. Výstup po stisku tlačítka „Export seznamu kontaktů“ byl upraven na základě komunikace s pracovníky Národní agentury pro komunikační a informační technologie, pod které spadá i projekt Chytré karantény. Formát souboru se změnil z „.xls“ na novější formát „.xlsx“ a exportovaný soubor byl rozšířen o nové údaje jako např. adresu žáka/studenta, kontaktní údaje na zákonného zástupce, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu žáka/studenta.
 • Úprava tiskové sestavy "Třídní kniha pro MŠ" - oprava zobrazování jednotlivých částí třídní knihy dle nastavených parametrů na formuláři pro tisk třídní knihy MŠ.

Změny k 11.11.2021 - nasazena distribuce K0741.0.1

 • Texty a hlášky v aplikaci Škola OnLine, které obsahují slova "žák/student" (a jejich různé pády) se nyní zobrazují s ohledem na příslušný typ školského zařízení. Pokud je jedná o mateřskou školu, používá se slovo "dítě". Pokud je jedná o základní nebo střední školu nebo konzervatoř, používá se slovo "žák". Pokud se jedná o vyšší odbornou školu, používá se slovo "student". Pokud existuje kombinace typů školských zařízení (např. ZŠ + SŠ), pak se používá slovo "žák/student" apod. Tyto změny zatím nejsou provedeny v názvech formulářů a menu.
 • Vznikl nový formulář "Nastavení online schůzek" pro nastavení oprávnění k vytváření online schůzek ze strany administrátorů. Současně s přípravou formuláře byla v menu "Správa aplikace/Nastavení" přejmenována položka menu "Správa Office 365" na "Správa Office 365 / Google Apps", kde je nový formulář zařazen.
 • Aktualizace číselníku RAKV (Kód věty) - byly doplněny kódy 6, 7, a 9.
 • Aktualizace číselníku RUIAN k 31.10.2021.
 • Aktualizace rejstříku škol k datu 30.9.2021.
 • Aktualizace komponent Stimulsoft pro tiskové sestavy na verzi 2021.3.7.
 • Upraven export ze školní matriky pro MŠMT - exportují se i žáci, kteří plní PŠD podle § 38 odst. 1, písm. b) ŠZ a podle § 38 odst. 1, písm. d) ŠZ v tzv. "evropské škole".
 • Na formuláři "Žáci/Studenti ve třídě" (zobrazí se po stisku tlačítka "Složení" na formuláři "Třídy") je pod seznamem žáků/studentů doplněna ikonka s tiskárnou pro možnost generování tiskových sestav. Školy tak mohou na složení třídy generovat tiskové sestavy stejně jako na formuláři "Žáci/Studenti".
 • Na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu "Zápisy" pro ZŠ a MŠ byl opraven vzhled na záložce "Informace o zápisu" (nezobrazují se "nevzhledné" mezery mezi některými položkami).
 • Na formuláři "Úložiště dokumentů" v modulu "Úložiště dokumentů" se nyní zobrazuje informativní hláška v případě, že přihlášený uživatel nemá přístup k žádné složce.
 • Na formuláři "Automatické přijetí" v modulu "Přijímací řízení" bylo odstraněno nežádoucí překrývání názvu sloupců a provedeny drobné vizuální korekce.
 • Na formuláři "Přehled práce učitelů" (menu Správa aplikace - Statistiky a přehledy) byl opraven nefunkční export do MS Excel.
 • Oprava zobrazení hodin výuky žáka/studenta na formuláři pro zadání absence žáka/studenta v období. Chyba se projevovala u obecné vícehodinové události.
 • Oprava zobrazení příznaku předškoláka při zápisu docházky dětí do MŠ. Před opravou se zobrazovala poslední nastavená hodnota a nikoliv platná hodnota z historie k příslušnému datu.
 • Oprava zobrazování výčtu žáků/studentů v upozornění na paralelně probíhající školní akci při zápisu do třídní knihy.
 • Oprava nastavení exportu i vlastní export do MS Excel na formuláři "Výpis knihovny" v modulu "Knihovna".
 • Na číselníku tříd (formulář "Třídy") se nyní správně zobrazuje celkový počet dětí/žáků/studentů v závislosti na vybrané škole.
 • Oprava zobrazování jména třídního učitele na formulářích "Výpis třídní knihy" a "Tisk třídní knihy" v případě, že došlo ke změně příjmení během daného roku.
 • Oprava mazání žáka/studenta - nyní je možné smazat i osobu, která má evidovaný test na Covid nebo záznam v docházce do mateřské školy.
 • Oprava nefunkčního exportu budov do MS Excel na formuláři "Budovy".
 • Oprava zobrazování začátku výuky žáka/studenta v e-mailem/SMS předávané informaci zákonnému zástupci v souvislosti s příchodem žáka/studenta dle docházkového systému.
 • Optimalizace výběru dat na formuláři "Probrané učivo" pro žáky/studenty a jejich zákonné zástupce.
 • Optimalizace vstupu na formulář "Hodnocení v předmětu" v modulu "Hodnocení".
 • Optimalizace načítání data zahájení a ukončení na kartě žáka/studenta.
 • Optimalizace načítání formuláře se seznamem školních akcí.
 • Nová tisková sestava "Docházkový list (prázdný)" - vygeneruje prázdný (nevyplněný) docházkový list pro jednotlivé třídy a dny pro daný kalendářní měsíc. Při generování je nutné zadat omezení na příslušný měsíc daného kalendářního roku. Např. "9" pro měsíc "září" nebo "1" pro měsíc "leden".
 • Upraveny tiskové sestavy s potvrzením o studiu: "Potvrzení o studiu", "Potvrzení o studiu (s datem vzdělávání od - do)" a "Potvrzení o studiu (s datem vzdělávání od)". Do sestav je přidána forma vzdělávání (dovětek "v denní/dálkové/kombinované/distanční/večerní formě studia").
 • Úprava tiskové sestavy "Třídní kniha pro MŠ" - úpravy zobrazování počtu přítomných dětí dle nového způsobu evidence + změna zobrazování přítomnosti/nepřítomnosti/omluvené absence/částečné absence - nyní se zobrazuje stejně jako na formuláři, tj. hodnoty "-", "/", "O" a "Č".

Změny k 5.11.2021 - nasazena distribuce K0740.0.28

 • Úprava formuláře "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" (menu Rozvrh a suplování - Statistiky a přehledy) na základě komunikace s pracovníky Národní agentury pro komunikační a informační technologie, pod které spadá i projekt Chytré karantény. Byl upraven sloupec "Datum kontaktu", kde místo původního prvního kontaktu s osobou v zadaném období je zobrazován datum posledního kontaktu v zadaném období. V exportovaném excelovském souboru (po stisku tlačítka "Export seznamu kontaktů") je pak nově daty plněn i sloupec "Poznámka" a to hodnotou "Spolužák C+, <název třídy>, <název organizace>".
 • Úprava formuláře "Výsledky testů" v modulu "Výukové zdroje" - pokud nejsou žádné nové výsledky testu žáků/studentů k vyhodnocení a všechny výsledky testu již byly propsány do modulu hodnocení, pak není aktivní tlačítko "Zapsat výsledky do hodnocení". Na tlačítku je zobrazen tooltip "Výsledky již byly zapsány".

Změny k 26.10.2021 - nasazena distribuce K0740.0.23

 • Oprava duplicitního zobrazování neaktivních místností ve výběrového seznamu s místnostmi na detailu formuláře "Inventář" v modulu Inventář.
 • Úprava tiskové sestavy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě" - upravena tak, aby již neobsahovala hodnoty, které již není možné používat dle současných nařízení ohledně COVID-19. Výchozí hodnoty proměnných byly upraveny tak, aby šla sestava používat obecně, tj. proměnná "Uzavřeno od" je nyní nastavena ve výchozím stavu na aktuální datum, "Uzavřeno do" na aktuální datum + 14 dní, proměnná "Z nařízení orgánu" a "Důvod uzavření" je nastavena na hodnotu "<< doplní škola >>". Při generování je nutné tyto hodnoty správně nastavit dle orgánu, který případnou karanténu školy nařídil (většinou to budou zřejmě Krajské hygienické stanice) a na základě jakého důvodu.

Změny k 21.10.2021 - nasazena distribuce K0740.0.21

 • Změna v suplování dozorů - učitelé, kteří se původně nenabízeli z důvodu jiné výuky, jiného dozoru apod. se nyní nabízejí na konci seznamu a jsou obarveni červeně.

Změny k 19.10.2021 - nasazena distribuce K0740.0.19

 • Úprava všech tiskových sestav s výpisy suplování - nastaveno omezení max. počtu generovaných záznamů, aby nedocházelo k vypršení časového limitu při generování neomezených sestav.

Změny k 14.10.2021 - nasazena distribuce K0740.0.17

 • Upraven výpočet oddílu VIII: a IX. výkazu S 1-01. Pokud má dítě jako první postižení uveden kód 0T nebo OM, pak je pro výpočet použit kód druhého postižení.

Změny k 12.10.2021 - nasazena distribuce K0740.0.15

 • Nový formulář "Souhlas s personalizací obsahu" - formulář se zobrazí uživateli po přihlášení a umožňuje uživateli udělení nebo odmítnutí souhlasu se zobrazováním specificky zaměřených sdělení.
 • Úprava mechanismu vykazování konání maturitní zkoušky osobou, která nebyla žákem školy, při exportu dat na MŠMT.

Změny k 2.10.2021 - nasazena distribuce K0740.0.8

 • Oprava chyby při odesílání zapomenutého hesla v případě, že má uživatel v uživatelském jméně speciální znaky jako např. +!#$%^&* apod.
 • Oprava ukládání třídy při zakládání nového dítěte v mateřské škole.

Změny k 30.9.2021 - nasazena distribuce K0740.0.6

 • Opravena zobrazování dětí ve školní matrice MŠ v případě přístupu "dalších" třídních učitelů.
 • Úprava tiskové sestavy "Přehled absence žáků pro školní jídelnu" - změna filtrování dle data (místo ">=" a "<=" dáno ">=" a "<")

Změny k 21.9.2021 - nasazena distribuce K0740.0.2

 • Zapracovány změny výkazu S1-01 pro mateřské školy (menu Výstupy - Výkaz S1-01 o MŠ) tak, aby odpovídal požadavkům MŠMT k 30.9.2021. Za účelem výpočtu tohoto výkazu rovněž na formuláři "Žáci/Studenti" ve školní matrice MŠ přibyly na záložce "Probíhající vzdělávání" dva nové příznaky: "Vzdělávání podle §34 odst. 10 ŠZ" a "Individuální vzdělávání podle §34b ŠZ". Zároveň je na formuláři "Výkaz S1-01 o MŠ" nyní možné exportovat výkaz do souboru v CSV formátu. Soubor je následně možné nahrát na servery MŠMT. Pokud má škola více částí/pracovišť, pak je nutné exportovat výkaz po jednotlivých částech/pracovištích.
 • Na formuláři "Třídy" je nyní nově pro mateřské školy definovat více třídních učitelů.
 • Oprava zobrazení fotografie dítěte na formuláři "Účastníci v oddělení" pro vychovatele daného oddělení v modulu Školní družina/školní klub.

Změny k 12.9.2021 - nasazena distribuce K0739.0.2

 • Implementace nového způsobu předávání XML souborů při exportu školní matriky pro MŠMT. Nyní již není nutné soubory ukládat na lokální počítač a následně je nahrávat do uživatelského rozhraní Matrik MŠMT, ale lze je rovnou odesílat na servery MŠMT prostřednictvím API a to jak pro testovací, tak ostrý server MŠMT. Více se můžete dočíst v tomto článku a v něm přiloženém dokumentu.
 • Na formulář pro registraci uživatelů do aplikace Škola OnLine přibyla kontrola obsazeného uživatelského jména. Nový uživatel tak rovnou při volbě svého uživatelského jména vidí, zdali je obsazeno či nikoli.
 • Při importu rozvrhu z aSc Rozvrhy do Školy OnLine již import nespadne na chybu v případě, že je stejný učitel definován u jednoho úvazku vícekrát.
 • Oprava přenosu speciálních místností "Místnost mimo školu", "Distanční výuka" a "Samostudium" při importu úvazků z aplikace Bakaláři Rozvrh hodin do Školy OnLine.
 • Oprava způsobu filtrování dle třídy a učebny na formuláři "Převod úvazků mezi obdobími".
 • Oprava tisku náhledu testu vyučujícím z formuláře "Náhled testu" v modulu Výukové zdroje. V tisku jsou již správně zobrazovány checkboxy a radiobuttony se zvolenými odpověďmi u otázek typu "1 z N" nebo "M z N".
 • Nová tisková sestava "Evidenční list dítěte" pro mateřské školy.

Změny k 18.8.2021 - nasazena distribuce K0738.0.0

 • V návaznosti na nařízení vlády ohledně soustavy oborů vzdělání (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211) je možné mít tzv. obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Formulář "Obory vzdělání" nyní umožňuje tyto obory evidovat. U těchto oborů se pak zobrazí pole "Kód a název doplňujícího oboru" a "Délka studia doplňujícího oboru".
 • Na formuláři "Elektronická omluvenka" pro zákonného zástupce v MŠ (aplikace Digiškolka) je nově barevně odlišen stav jednotlivých omluvenek - nezpracovaná - černě, zamítnutá - červeně, vyřízená - zeleně.
 • Aktualizovány číselníky MŠMT k 12. 7. 2021 (jedná se zejména o číselníky RASO, RADV a RAKK).
 • Na formulářích s HTML editory (např. uzávěrka třídního, uzávěrka učitele apod.) došlo ke změně textů poznámek ohledně psaní tvrdých (nedělitelných) mezer, tak aby odpovídali aktuálnímu způsobu vkládání.
 • Upraveno zobrazení názvu organizace/školy na formuláři "Výsledek zápisů do MŠ" pro zřizovatele. Pokud je v rámci organizace evidováno více mateřských škol (pracovišť), pak se na formuláři místo názvu organizace zobrazuje název školy (pracoviště).
 • Na formuláři "Hodnocení v předmětu" již nedochází k chybě, pokud pro daný úvazek (vyučujícího, předmět, třídu) neexistuje žádné hodnocení.
 • Na formuláři "Opravné a komisionální zkoušky" bylo opraveno dotahování příjmení a jména žáka/studenta z historie s ohledem na datum zobrazení.
 • Nové šablony pro import dat do modulu "Zápis" a do školní matriky pro mateřské školy.
 • Opravena chyba při mazání účtu uživatele, který má vazbu na externí systémy (např. Office 365, Rozvrh Bakaláři apod.).
 • Oprava exportování tiskových sestav do PDF formátu při zaškrtnutém příznaku "Otevřít po exportování".
 • Úpravy v rozhraní pro aplikaci Rozvrh Bakaláři - nyní jsou předávány pouze místnosti označené jako aktivní a nejsou již ořezávány zkratky místností.
 • Optimalizováno načtení dat při importu dat z IS Certis na formuláři "Import dat z IS CERTIS".
 • Úprava tiskové sestavy "Seznam žáků ve třídách - testování COVID-19" - upraveno pole důvod na hodnotu "Žák byl očkován nebo je v ochranné lhůtě 180 dnů od prodělání onemocnění na COVID-19".

Změny k 22.6.2021 - nasazena distribuce K0737.0.1

 • Na formuláři "Převod úvazků mezi obdobími" je nyní možnost hromadně zrušit označení úvazků kliknutím v záhlaví (tak jak je zvykem na jiných formulářích).
 • Oprava chyby zápisu docházky na školní akci - pokud byla školní akce definována na skupiny třídy, pak nebylo možné evidovat docházku. Nově to již možné je.
 • Optimalizace vstupu na formulář "Omlouvání absence".

Změny k 14.6.2021 - nasazena distribuce K0736.0.0

 • V modulu "Zápis" se při převodu elektronických přihlášek do evidence uchazečů nastavuje nyní automaticky i pohlaví dle rodného čísla.
 • Úprava funkce ukončení úkolu v modulu "Úkoly". Pokud dojde ze strany učitele k ukončení úkolu (nastaví příznak "Ukončený úkol"), tak žáci, kteří dosud úkol nevypracovali nemohou úkol odevzdat a ti, co ho již vypracovali, vidí jejich vypracování úkolu.
 • Zabránění možnosti zobrazení obsahu stránky (stránka v cache prohlížeče) po odhlášení a následném stisku tlačítka "Zpět" v internetovém prohlížeči.
 • Vylepšení dashboardu "Třídy" pro MŠ (aplikace Digiškolka) - pokud má přihlášený uživatel přístup na formulář "Třídy", pak může přejít na tento formulář kliknutím na název dashboardu. Pokud má uživatel přístup k zápisu do třídní knihy MŠ vybrané třídy, pak může kliknutím na stav "Zapsáno"/"Nezapsáno" přejít na zápis do třídní knihy MŠ dané třídy.
 • Do výpočtů průměrné známky pro maturitu zdravotnických a sociálních oborů v tiskové sestavě "Průměrné hodnocení pro maturitu pro zdravotní/sociální obory" byl zahrnut výpočet pro pětileté a tříleté obory (dálkové studium).
 • Opraveno načítání údaje "Příznak konané zkoušky" u výsledků maturitních zkoušek na formuláři "Import dat z IS CERTIS".
 • Oprava zobrazení dashboardu s nepřečtenými zprávami v případě, že byl zadán dlouhý předmět zprávy (již se nezobrazuje vodorovný posuvník).
 • Optimalizace vstupu na formulář "Hodnocení v předmětu".
 • Optimalizace výběru úvazků na formuláři "Uzávěrka učitele".

Změny k 22.6.2021

 • Úprava tiskových sestav "Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole (bianco)" a "Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři (bianco)" - odstranění položky "Státní občanství", které se už dle vyhlášky č. 300/2018 Sb. na tiskopisech nevyskytuje.

Změny k 28.5.2021 - nasazena nová distribuce K0735.0.1

 • Pro dítě zařazené do školy typu MŠ se nově ve školní matrice skrývají položky místo, okres a stát narození, číslo OP a číslo pasu a mobilní telefon.
 • Vylepšení práce s filtrem ve všech evidencích - pokud se začne do pole filtru s hodnotou psát, pak se automaticky předvyplní první podmínka v kritériu (tj. "Začíná na" popř. "="), pokud ještě nebyla zadána.
 • Při zakládání nového žáka/studenta na formuláři "Žáci/studenti" se již nezobrazuje tlačítko pro přechod na složení třídy (tlačítko v té chvíli nemělo význam).
 • Na formulář "Zápis do třídní knihy" byla doplněna informace o paralelně probíhající školní akci. Zároveň bylo povoleno zadávání docházky na školních akcí s individuálním výběrem žáků/studentů na formuláři "Denní ve třídě".
 • Na úvodní stránku pro zákonné zástupce a žáky/student byl doplněn nový dashboard, který umožňuje zobrazovat zprávy z informačních kampaní.
 • Na formuláři "Hromadné zadávání známek a absence" (pouze školy, které jej mají dostupný) je možné u hodnocení předmětů použít i hodnotu "Uznáno" (hodnota se nenabízí v případě hodnocení na základní škole).
 • Na formuláři "Inventář" pro evidenci majetku se nově při stisku tlačítka "Nový záznam" provádí kontrola, jestli je nadefinován alespoň jeden druh majetku. Pokud není, pak se na formuláři provede výpis upozornění s návodem, jak lze druh majetku založit.
 • Oprava formuláře "Zápis do třídní knihy", aby po datu uzamčení docházky již nebylo možné editovat záznamy v třídní knize v daném pololetí.
 • Opraven výpočet ř. 0110 individuální vzděl. u výkazu S51-01 o zápisu do MŠ.
 • Optimalizace načítání formuláře "Uzávěrka učitele".
 • Optimalizace výpisů hodnocení pokud je parametr aplikace "Zobrazovat průběžné hodnocení" nastavený na hodnotu jinou než "Všem učitelům" (tj. "Vyučujícím předmětu" nebo "Vyučujícím předmětu a třídním/zástupcům třídních učitelů").
 • Optimalizace výpočtu výkazů pro zřizovatele.

Změny k 25.5.2021

 • Nová tisková sestava "Průměrné hodnocení pro maturitu pro zdravotní/sociální obory" - Sestava vypočte průměrnou známku pro zkušební předměty maturity. Průměr je stanoven podle pravidel uvedených v opatření obecné povahy MŠMT ze dne 15.3.2021 a dodatku k tomuto opatření.

Změny k 24.5.2021

 • Úprava tiskových sestav "Seznam žáků ve třídách - testování COVID-19" a "Seznam zaměstnanců - testování COVID-19" - změna ochranné lhůty z 90 na 180 dní.
 • Úprava tiskových sestav pro registraci do aplikace ("Informace k registraci pro zákonné zástupce", "Informace k registraci pro žáky" a "Informace k registraci pro žáky (bez instrukcí)" - přehozena pole Jméno a Příjmení, aby pořadí odpovídalo pořadí na registračním formuláři, tj. nejdříve jméno, až potom příjmení.

Změny k 20.5.2021

 • Oprava tiskové sestavy "Usnesení o přerušení správního řízení (ZŠ)" - oprava zobrazování adresy školy v záhlaví sestavy.
 • Oprava tiskové sestavy "Katalogový list VOŠ" - oprava nezobrazení kreditů ve sloupci "Počet kreditů ECTS"
 • Oprava tiskové sestavy "Třídní kniha pro MŠ" - opraveno ořezávání textových polí (nezvětšování polí na výšku) při exportu do PDF, zajištění negenerování prázdných stránek a další drobné vizuální korekce

Změny k 13.5.2021 - nasazena nová distribuce K0734.0.2

 • Vnikl nový formulář "Tisk třídní knihy" speciálně pro MŠ (menu Třídní kniha - Třídní kniha MŠ), umožňující výběr tiskové sestavy se vzorem třídní knihy a následný export tiskové sestavy do formátu PDF.
 • Pro zákonné zástupce byl vytvořen nový formulář "Čestné prohlášení" (menu Ostatní moduly - COVID-19), kde si zákonný zástupce může vygenerovat a stáhnout čestné prohlášení, že jeho dítě bylo v posledních 72 hodinách testováno na COVID-19 s negativním výsledkem.
 • Do možností hlasování pomocí zpráv aplikace v modulu Komunikace (při zaškrtnutí volby "Použít hlasování") byly doplněny nové možnosti v podobě výběru voleb 1-5.
 • Na formuláři "Hromadné přidělení rolí" (menu Správa aplikace - Uživatelské role) jsou nově prioritně nabízeny pouze aktivní osoby. Změnou nového příznaku "Pouze aktivní k datu", resp. "Pouze aktivní" u zaměstnanců, je možné role hromadně nastavovat i u neaktivních osob.
 • Na formuláři "Evidence testů na COVID-19" pro zaměstnance (menu Evidence osob - Zaměstnanci školy) se nově nezobrazují osoby bez zadané kategorie.
 • Na formuláři "Správa spádových uchazečů dle ROB" pro zřizovatele MŠ a ZŠ v aplikaci Zápisy Online je nově možné evidovat i ROB seznam pro MŠ, který může existovat paralelně s ROB seznamem ZŠ.
 • Formulář "Seznam spádových dětí" v aplikaci Zápisy Online je nově rozšířen pro paralelní práci s dětmi pro MŠ i ZŠ.
 • Na formulářích s výsledky zápisů pro zřizovatele ("Výsledek zápisů do MŠ" a "Výsledek zápisů do ZŠ") se nyní zobrazí i školy, které nemají v uchazečích evidovaného žádného uchazeče. Ve výkazu má pak škola samé nuly.
 • Upravena aplikace - při vyplnění testu není žák/student odhlášen po 30 minutách - může bez odhlášení vyplňovat test i delší dobu.
 • Oprava - opraveno předvyplňování docházky na základě docházkového systému. Aplikace podle docházkového systému vyhodnocovala pouze v případě, že chyběla více jak polovina žáků a uživatel předvyplnění potvrdil.
 • Oprava chyby zobrazení možných duplicitních záznamů pro jednu osobu na formuláři "Evidence testů na COVID-19" pro žáky/studenty nebo zaměstnance.
 • Oprava zadávání hodnocení přes hlavní menu v případě, kdy je v rámci jedné vyučovací hodiny u daného učitele více úvazků.
 • Oprava kopírování obecných událostí - původní kopírovaná událost již zůstane zobrazena v kalendáři uživatelů.
 • Optimalizace načítání informace o ukončení vzdělávání na školní matrice.
 • Optimalizace načítání přijatých zpráv v modulu Komunikace.
 • Při tvorbě tiskových sestav je nyní možné použít novou proměnou "GenerovanoKDatu", která obsahuje datum zadaný v poli "Datum, ke kterému se mají data generovat" při generování tiskové sestavy z formuláře "Seznam sestav" tlačítkem "Generovat sestavu". Tiskové sestavy typu "Seznam zaměstnanců - testování COVID-19" nebo "Seznam žáků ve třídách - testování COVID-19" si lze tak generovat v předstihu s přednastaveným budoucím datem.
 • Nové varianty žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání s vyjádřením lékaře:
   1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s vyjádřením lékaře (údaje z elektron. přihlášky) 2) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s vyjádřením lékaře (údaje z evidence uchazečů)
 • Nová tisková sestava "Štítky se dvěma počátečními písmeny příjmení autora publikace".
 • Úprava tiskové sestavy "Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři (bianco)" - úprava podmínek generování pole "Žák(yně) úspěšně ukončil(a) poslední ročník vzdělávání a úspěšně vykonal(a)" a úprava skloňování hodnocení (místo koncovky "ým" jen "e", jako např. "výborným" na "výborně") - na základě vyhlášky č. 47/2005 a paragrafu 9.
 • Nová tisková sestava "Seznam nezapsaných dětí na spádové škole s potenciální školou zápisu po jednotlivých školách" pro zřizovatele.
 • Úpravy tiskové sestavy "Třídní kniha pro MŠ" - drobné vizuální korekce a opravy.

Změny k 12.4.2021

 • Formuláře "Vychovatelé" a "Ostatní uživatelé" (v menu Evidence osob - Zaměstnanci) byly rozšířeny o ikonu s tiskárnou, která umožňuje generovat tiskové sestavy, které mají na nejvyšší úrovni datovou skupinu "Zaměstnanec". Pomocí této ikony tak mohou být generovány sestavy jako "Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu - učitel" nebo "Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu - učitel".
 • Tiskové sestavy "Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu - učitel" a "Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu - žák/student" byly upraveny tak, aby obsahovali i čas testu.
 • Tiskové sestavy "Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu - učitel" a "Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu - učitel" byly upraveny tak, aby umožňovali generování nejen pro učitele, ale obecně pro jakéhokoli zaměstnance školy (vychovatele, ředitele, rozvrháře, administrátora, apod.).

Změny k 10.4.2021 - nasazena nová distribuce K0733.0.1

 • Vznikl nový formulář "Evidence testů na COVID-19" (menu Evidence osob - Zaměstnanci školy), na kterém je možno evidovat datum posledního negativního testu, datum posledního pozitivního testu a datum očkování daného zaměstnance školy. Formulář zobrazuje všechny interní zaměstnance, tj. učitele, vychovatele, rozvrháře, administrátory, apod. Obsahuje rovněž export do MS Excel. Data zadaná na tomto formuláři se následně využívají pro generování tiskové sestavy "Seznam zaměstnanců - testování COVID-19", aby se odlišilo, kteří zaměstnanci se musí testovat, a kteří nikoli.
 • Pro trasování vznikl nový formulář "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" (v menu Rozvrh a suplování – Statistiky a přehledy). Formulář pro vybraného žáka/studenta (žáky/studenty) v daném časovém období zobrazí seznam všech jeho kontaktů. Výběr je prováděn na základně rozvrhu žáků/studentů (rozvrh, školní akce, obecná událost). Formulář umožňuje vyexportovat kontakty do souboru ve formátu MS Excel. U kontaktu je uváděno telefonní číslo. Pokud má žák/student evidováno mobilní telefonní číslo, pak je uveden ten. Jinak je uvedeno telefonní číslo primárního zákonného zástupce, přednost má číslo mobilní.
 • Vnikl nový formulář "Výkaz S51-01 o zápisu do MŠ" (v menu Výstupy - Výkazy), který zajišťuje výpočet výkazu S 51-01 - Výkaz o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
 • V menu Správa aplikace - Uživatelské role je dostupný nový formulář "Hromadné přidělení rolí", kterým je možné více osobám ze skupin žáci/studenti, zákonní zástupci a zaměstnanci přidělit hromadně požadované role.
 • Formulář "Seznam přihlášených účastníků" v modulu "Zápis na školní akce" byl rozšířen o nové tlačítko "Založit obecnou událost", umožňující přesměrování na formulář "Obecná událost" v režimu zakládání nové obecné události s přednastavením názvu, termínu konání, žáků/studentů a učitelů.
 • Doplnění položek "Zaměření" a "Náhradního zaměření" do exportu do MS Excel na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu "Zápis".
 • Na formuláři "Doporučení pro vzdělávání" příznak "Jen platná doporučení k datu" nově vybírá doporučení jen podle data platnosti doporučení a již není kontrolována platnost alespoň jednoho podpůrného opatření z doporučení k zadanému datu u příznaku.
 • Pro přihlášeného rodiče je ikonka "kamery" pro online výuku v kalendáři zobrazena, ale již neobsahuje odkaz na schůzku samotnou a rodič se tak nemůže připojovat k online schůzce.
 • Na formuláři pro editací uložené zprávy v modulu Komunikace byl opraven výmaz adresátů (již lze smazat všechny typy adresátů).
 • Byla doplněna nová hodnota pole "Důvod konání zkoušky" na formuláři "Opravné a komisionální zkoušky. Jedná se o hodnotu "Náhradní zkouška". Vznikla na základě opatření obecné povahy MŠMT Č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29.1.2021.
 • Optimalizace výběru záznamů na formuláři "Žáci/studenti v úvazcích dle učitele".
 • Nová tisková sestava "Seznam zaměstnanců - testování COVID-19" - zobrazí seznam zaměstnanců školy (učitelů, vychovatelů, administrátorů, ...) pro testování na COVID-19. Sestava vychází z dat zadaných na formuláři "Evidence testů na COVID-19" pro zaměstnance, na kterém se zadávají pozitivní testy a případně datumy očkování. Sestava je rozdělena do dvou tabulek na zaměstnance, které je nutné testovat, a které není nutné testovat (jsou naočkováni nebo mají v posledních 90 dnech pozitivní test).
 • Nová tisková sestava "Přehled všech podpůrný opatření čerpaných žákem/studentem", která dle výběru žáka vytiskne všechna jím čerpaná podpůrná opatření za dobu jeho evidence.
 • Nová sestava "Export zapsaných uchazečů pro systém Edookit (ZŠ)" pro export údajů z aplikace Zápisy Online pro účely importu zapsaných uchazečů z modulu "Zápisy" do aplikace Edookit.

Změny k 8.4.2021 - nasazena nová distribuce K0732.0.12

 • Vznikl nový formulář "Evidence testů na COVID-19" (menu Evidence osob – Školní matrika), na kterém je možno evidovat datum posledního negativního testu, datum posledního pozitivního testu a datum očkování daného žáka/studenta. Formulář zobrazuje jednotlivé žáky/studenty po třídách a obsahuje rovněž export do MS Excel. Data zadaná na tomto formuláři se následně využívají pro generování tiskové sestavy "Seznam žáků ve třídách - testování COVID-19", aby se odlišilo, kteří žáci/studenti se musí testovat, a kteří nikoli (viz níže změny v tiskových sestavách).
 • Oprava pádu formuláře pod tlačítkem "Vybrat uchazeče z minulého roku", které se volá z formuláře "Evidence uchazečů" v modulu "Zápisy" za specifických okolností.
 • Optimalizace načítání formuláře "Domácí úkoly" při prvním vstupu učitele.
 • V tiskových sestavách ve složce "COVID-19" byly vytvořeny tyto nové tiskové sestavy:
  1. Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu - žák/student
  2. Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu - žák/student
  3. Potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu - učitel
  4. Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu - učitel
  5. Seznam žáků ve třídách - testování COVID-19 - Zobrazí seznam žáků/studentů ve třídách pro testování na COVID-19. Sestava vychází z dat zadaných na formuláři "Evidence testů na COVID-19" (menu Evidence osob – Školní matrika), na kterém se zadávají pozitivní testy. Sestava je rozdělena do dvou tabulek na Žáky/studenty, které je nutné testovat, a které není nutné testovat (mají v posledních 90 dnech pozitivní test nebo studují v zahraničí).

Změny k 6.4.2021 - nasazena nová distribuce K0732.0.10

 • V modulu "Zápisy" v nastavení elektronické přihlášky (formulář "Nastavení el. přihlášky") na záložce "Elektronická registrace" přibyl příznak "Umožnit zadat datum narození zákonného zástupce", kterým si škola může rozhodnout, zdali bude požadovat po zákonném zástupci vyplnění data jeho narození pro účely správního řízení.
 • V elektronické přihlášce pro zákonné zástupce (modul "Zápisy") bylo provedeno drobné vizuální odlišení povinných a nepovinných polí. V případě, že je volán starý formulář pro elektronickou přihlášku (KWE015_PrihlaskaZS) je zobrazena informační hláška a uživatel je automaticky do několika sekund nasměrován na nový formulář (KWE015_Prihlaska).
 • Oprava odkazu na generování tiskové sestavy v e-mailu s upozorněním na blížící se termín zápisu (modul "Zápisy").

Změny k 1.4.2021

 • Úprava tiskové sestavy "Vzorová přihláška k zápisu do 1. ročníku ZŠ (údaje z elektronické přihlášky)" - přidání polí "Zaměření" a "Náhradní zaměření" + dotahování hodnoty "Žádost o odklad PŠD pro dítě (ano / ne)"

Změny k 23.3.2021

 • Úprava algoritmu pro generování dat na MŠMT ze školní matriky - nově se generuje rozhodný datum i při změně obce a nebo okresu trvalého bydliště.

Změny k 16.3.2021 - nasazena nová distribuce K0732.0.0

 • Pro mateřské školy byl vylepšen způsob zápisu do třídní knihy a způsob zápisu docházky. Z pohledu MŠ tedy došlo k následujícím změnám:
  1. Vznikl nový číselníkový formulář "Denní vzdělávací bloky" (menu Správa aplikace - Číselníky) – umožňuje den rozdělit na libovolné části podle požadovaného způsobu fungování konkrétní mateřské školy a libovolně si je pojmenovat (již není striktní omezení pouze na dopolední a odpolední vzdělávací činnost). Zároveň je u jednotlivých denních vzdělávacích bloků možné uživatelsky nastavit, zdali se u nich má zadávat vzdělávací činnost nebo zdali evidovaná docházka má být i tisknuta (řeší např. část dne „oběd“, na kterou není žádoucí zápis vzdělávací činnosti a evidovaná docházka pro účely stravování nemá být zobrazena v tisku třídní knihy).
  2. Byl upraven formulář „Zápis do třídní knihy“ pro MŠ (menu Třídní kniha - Třídní kniha MŠ) – v souladu se zavedením číselníku denních bloků byl upraven i formulář pro zápis do třídní knihy pro MŠ (zápis je prováděn pouze na požadované denní vzdělávací bloky). Z upraveného zápisu do třídní knihy je možné jednoduše přejít na zcela nový formulář „Zápis docházky“ na totožný den a třídu. Do konce školního roku 2020/2021 je na formuláři pro zápis do třídní knihy zachována i původní evidence docházky s počtem dětí dopoledne a odpoledne. Nicméně již nyní můžete vyzkoušet a začít používat zcela novou docházku.
  3. Byl vytvořen nový formulář "Zápis docházky" (menu Třídní kniha - Třídní kniha MŠ) – jedná se o nový formulář pro jmenovitou evidenci docházky (konkrétních dětí v konkrétních denních vzdělávacích blocích dne). Pro zjednodušení práce je možné nastavit dítěti docházku i hromadně pro celý den. Zároveň jsou označeni i předškoláci (viz příznak "Povinné předškolní vzdělávání", nastavovaný v matrice na záložce "Probíhající vzdělávání"), u nichž by měla být dle platné legislativy docházka evidována povinně. Na formuláři je k dispozici i export do excelu pro řešení např. stravování dle docházky. Do budoucna budou nad docházku připraveny i tiskové sestavy. Z formuláře je možné jednoduše přejít na formulář "Zápis do třídní knihy" pro MŠ na totožný den a třídu pro zápis vzdělávací činnosti.
  4. Vnikl nový formulář "Elektronické omluvenky" (menu Třídní kniha - Třídní kniha MŠ) pro učitele v MŠ – formulář vyučujícím v mateřské škole umožní rychlý přehled o absencích dětí, sdělených rodiči. Elektronická omluvenka dítěte je zobrazena všem vyučujícím třídy (třídnímu učiteli i jeho zástupcům). Vyučující mohou nahlášenou absenci jednoduše vyřídit – omluvit absenci, včetně jejího promítnutí do docházky nebo omluvu absence zamítnout včetně uvedení důvodu, který je zobrazen rodiči. Zároveň jsou označeni i předškoláci (příznak "Povinné předškolní vzdělávání", nastavovaný v matrice na záložce "Probíhající vzdělávání"), u nichž by měla být absence řešena prioritně s ohledem na povinně evidovanou docházku dle platné legislativy.
  5. Rovněž vnikl nový formulář "Elektronická omluvenka" pro zákonné zástupce – formulář umožní rodičům (zákonným zástupcům) dětí informovat vyučující v mateřské škole o absenci dítěte, jejím důvodu a případném dalším sdělení. Jsou k dispozici předvolby "Dnes", "Zítra" a "Do konce týdne" pro rychlé omluvení na nejbližší dny, případně volba "Období", kterou může rodič dle potřeby zadat datum, případně i čas, počátku a konce absence. V elektronické omluvence rodič vidí i její stav - "Nezpracovaná", "Vyřízená" a "Zamítnutá", včetně případného důvodu zamítnutí. Velkou výhodou elektronické omluvenky je její možná aktualizace do doby vyřízení nebo zamítnutí vyučujícím.
 • Aktualizace číselníku RÚIAN k 2.3.2021.
 • Aktualizace záznamu země s kódem 807 v číselníku RAST na hodnotu "Republika Severní Makedonie".
 • Aktualizace číselníku obcí a adres osob - pro vybrané obce došlo k aktualizaci okresu. Oproti dosavadnímu stavu se mezi okresy přesouvá celkem 13 obcí:
  1. jedna obec se přesouvá z okresu Nymburk do okresu Kolín
  2. dvě obce se přesouvají z okresu Vsetín do okresu Zlín
  3. devět obcí se přesouvá z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih
  4. jedna obec se přesouvá z okresu Semily do okresu Jablonec nad Nisou
 • Při zobrazení/uložení uchazeče v modulu Zápis do MŠ a ZŠ jsou nově kontrolovány adresa trvalého bydliště, jméno, příjmení a datum nerození uchazeče proti nastaveným ROB seznamu a spádovosti. V případě zjištění kolizního stavu je uživatel informován a je mu doporučeno, jak stav případně řešit.
 • V evidenci modulu Zápis pro MŠ a ZŠ bylo doplněno pole "Datum narození" u zákonných zástupců. Najdete ho jak v evidenci elektronických přihlášek, tak evidenci uchazečů.
 • V evidenci uchazečů v modulu Zápis pro MŠ a ZŠ přibyl na záložce "Osobní údaje" příznak "Povolení k pobytu", kterým lze vyznačit, zda má cizinec povolení k pobytu.
 • Na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu Zápis pro MŠ a ZŠ byl rozšířen seznam exportovaných položek pro export do MS Excel.
 • V aplikaci "Zápisy Online" na formuláři "Nastavení zápisů" je nyní nově možné zadat e-mail pro komunikaci do pole "E-mail pro odesílání zpráv aplikace".
 • Na formuláři "Nastavení el. přihlášky" na záložce "Instrukce k zápisu" v modulu Zápis do MŠ a ZŠ bylo zrušeno omezení na maximálně 2000 znaků u pole "Zadejte text, který bude součástí potvrzovacího e-mailu:". Nyní je možné zadat libovolně dlouhý text.
 • Na formuláři "Elektronické přihlášky" v PublicWeb (veřejných stránkách školy) pro zákonné zástupce evidující dítě k zápisu je doplněna jasnější a čitelnější validační hláška pro zadání rodného čísla.
 • Na formuláři "Provázání účtů s Office 365" se nyní nově zobrazují i uživatelé, kteří mají pouze roli "administrátor".
 • Na formuláři "Hodnocení žáka/studenta" v žákovské se v tooltipu nově zobrazuje text slovního hodnocení pro známku z chování "slovně" nebo nezadanou známku z chování. Zároveň bylo opraveno zobrazování tooltipů na zařízeních iOS, tak aby se nezobrazovali HTML entity.
 • Upraven proces obnovy zapomenutého hesla. Nyní je povinné zadání pouze e-mailu.
 • Na formuláři "Přijaté zprávy" v modulu Komunikace jsou nově na detailu zprávy uváděny podrobnosti o odesilateli. Je uvedena kategorie odesílatele (zaměstnanec/žák/student/zákonný zástupce). V případě zákonného zástupce jsou pak v závorce uvedeni jeho děti včetně tříd. V případě žáků/studentů je uvedena v závorce i třída žáka/studenta.
 • Oprava zobrazování vybraných učitelů a ostatních uživatelů na detailu formuláře "Obecná událost" - v určitých situacích se zde mylně zobrazoval postfix "neakt." aniž by měl.
 • Oprava funkčnosti tlačítek "Vybrat všechny", "Zrušit výběr", "Invertovat výběr" na formuláři "Tisk přihlášek k dalšímu vzdělávání".
 • Opraven pád formuláře "Elektronické přihlášky" v modulu Zápis pro MŠ a ZŠ v případě, kdy pro organizaci není evidován v daném školním roce žádný záznam v nastavení elektronických zápisů.
 • Opraveno zobrazení náhledu e-mailu na formuláři "Nastavení el. přihlášky" v modulu Zápis pro MŠ a ZŠ. V případě, že je text e-mailu příliš dlouhý, zobrazí se v okně "Náhled e-mailu s informacemi o zápisu" svislý posuvník.
 • Oprava vizuální chyby na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu Přijímací řízení - při zmenšování okna již nedochází k překryvu sloupců.
 • Vizuální opravy formuláře "Spojení osob" v menu Správa aplikace - Docházkový systém.
 • Optimalizace načítání seznamu zákonných zástupců na formuláři "Zákonní zástupci".
 • Optimalizace založení nového žáka/studenta z filtru ve školní matrice.
 • Nová tisková sestava "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (údaje z evidence uchazečů)" pro modul Zápis do MŠ
 • Nová tisková sestava "Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (údaje z elektronické přihlášky)" pro modul Zápis do ZŠ
 • Nová sestava zřizovatele "Seznam nezapsaných dětí " vypisuje seznam dětí v ROB, u kterých nebyla dle jména, příjmení, data narození a adresy zjištěna existence v rámci zapsaných dětí. Sestava obsahuje sloupec "Daný uchazeč je možná zaspán na". V něm jsou zobrazeny školy, kde je zapsán žák se stejným jménem, příjmením a datem narození ale má odlišnou adresu oproti ROBu.
 • Do tiskových sestav pro modul Zápis do MŠ byl přidán datum narození zákonného zástupce. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Export všech údajů z evidence uchazečů (MŠ)
  2. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
  3. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
  4. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (údaje z elektronické přihlášky)
  5. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (údaje z evidence uchazečů)
 • Do tiskových sestav pro modul Zápis do 1. ročníku ZŠ byl přidán datum narození zákonného zástupce. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Export všech údajů z evidence uchazečů (ZŠ)
  2. Rozhodnutí o nepřijetí (ZŠ)
  3. Rozhodnutí o odkladu (ZŠ)
  4. Rozhodnutí o přijetí (ZŠ)
  5. Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z elektronické přihlášky)
  6. Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z evidence uchazečů)
  7. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (údaje z elektronické přihlášky)
  8. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (údaje z evidence uchazečů)

Změny k 1.3.2021

 • V tiskových sestavách vznikla nová složka "COVID-19" a v ní nové tiskové sestavy ohledně pandemické situace COVID-19. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce
  2. Potvrzení o zaměstnání pro účely očkování proti nemoci covid-19

Změny k 5.2.2021 - nasazena nová distribuce K0731.0.8

 • Modul Zápisů pro MŠ a ZŠ byl přepracován tak, aby v případě, kdy má daná organizace více školských zařízení (např. MŠ a zároveň ZŠ), mohla definovat veškerá nastavení individuálně pro každé ze školských zařízení.
 • V modulu Zápisy pro MŠ a ZŠ má nyní škola možnost v nastavení elektronické přihlášky určit, zda se má na elektronické přihlášce kontrolovat spádovost uchazeče. Na formuláři "Nastavení el. přihlášky" na záložce "Elektronická registrace" za tímto účelem přibyl příznak "Kontrolovat spádovost na el. přihlášce" a pole "Odkaz na informace o spádovosti školy". Tato nastavení se zobrazí pouze školám, které mají v aplikaci nastaveny spádové obvody ze strany zřizovatele. Do pole s odkazem může škola uvést odkaz na spádovou vyhlášku nebo jinou URL adresu, kde budou podrobnosti o spádovém školském obvodu. Odkaz se následně zobrazí zákonnému zástupci, pokud je adresa na el. přihláška ověřena podle RUIAN a je vyhodnocena jako "nespádová". Zároveň se zástupci zobrazí i informace o tom, že podává přihlášku na školu, která není spádová.
 • Oprava nefunkční tvrdé mezery (ALT+0160) ve slovním hodnocení na uzávěrce třídního učitele. Tvrdou mezeru lze nyní zadat přes CTRL+mezerník nebo SHIFT+mezerník.
 • V případě, že má uživatel posílající zprávu z modulu Komunikace vyplněn e-mail nebo je zadán e-mail pro komunikaci ve vlastnostech školy, tak se již nezobrazuje volba "e-mailu adresáta" při odesílání zprávy na e-mail, která zde byla z historických důvodů.
 • Aplikační parametr "Povolený způsob zadávání údajů na vysvědčení" pro volbu způsobu zadávání vysvědčení je nově zpřístupněný pro střední školy a konzervatoře.
 • Došlo k přejmenování položky "Odeslat zprávu žákům/studentům" v kontextovém menu na rozvrhové hodině v kalendáři na "Odeslat zprávu". Po zvolení této položky v kontextovém menu se otevře nové dialogové okno pro výběr kategorie příjemce zprávy. Lze zvolit kategorie: Žáci/studenti; Žáci/studenti a zákonní zástupci; Zákonní zástupci anebo Primární zák. zástupci. Toto okno se otevře i při odeslání zprávy z evidence školních akci.
 • Úprava zobrazování Online schůzek z Office 365, aby se zobrazovaly pouze v kalendáři učitele, kalendáři žáka/studenta, na výpisu rozvrhu třídy a na výpisu rozvrhu učitele, nikde jinde.
 • Oprava zobrazování slovního hodnocení v tooltipu na formuláři "Hodnocení žáka/studenta" v žákovské. Pokud je slovní hodnocení příliš dlouhé, zobrazí se v toolipu posuvník pro možnost rolování textu. V případě zobrazení webové aplikace na mobilním zařízení je nutné pro zobrazení slovního hodnocení zaškrtnou volbu zobrazení "Stránky pro počítač".
 • Oprava výskytu chyby v případě, kdy je mazána Online schůzka z aplikace Škola OnLine, kterou již uživatel předtím smazal v Office 365.
 • Oprava chyby: Pokud je test přidělen s omezením na datum a čas, pak se výsledky testu žákům zobrazují i po této době přidělení testu. Časový interval přidělení je použit pouze pro zobrazení výukového zdroje/testu a spuštění testu, ale nikoliv již pro zobrazení výsledku testu.
 • Oprava načítání seznamu předmětů na formuláři s výsledky testů v modulu Výukové zdroje. Předměty se již načítají správně dle vybraného pololetí.
 • Optimalizace načítání kalendáře (snížení počtu dotazů v případě, že se jedná o hodiny stejného úvazku).
 • Optimalizace načítání Online schůzek v kalendáři.
 • Optimalizace načítání formuláře pro zápis do třídní knihy. Pokud je zápis do třídní knihy realizován pro konkrétní rozvrhovou událost, nelze ihned po příchodu na formulář změnit parametry třídní knihy (předmět, třídu, den, vyučovací hodinu). Tyto údaje lze měnit až po použití tlačítka "Povolit změny". V té chvíli dojde k aktualizaci formuláře a načtení hodnot pro jednotlivé výběrové seznamy.
 • Byly upraveny všechny stávající tiskové sestavy pro modul Zápis do 1. ročníku ZŠ tak, aby generovali pouze data pro ZŠ. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ)
  2. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ
  3. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ dle náhradního zaměření
  4. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ dle pořadí uchazečů
  5. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ dle zaměření
  6. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ vývěska dle místnosti a termínu zápisu
  7. Elektronické přihlášky do 1. ročníku ZŠ vývěska dle termínu zápisu
  8. Export všech údajů z evidence uchazečů (ZŠ)
  9. Rozhodnutí o nepřijetí (ZŠ)
  10. Rozhodnutí o odkladu (ZŠ)
  11. Rozhodnutí o přijetí (ZŠ)
  12. Seznam spádových uchazečů (ZŠ)
  13. Seznam nespádových uchazečů (ZŠ)
  14. Seznam uchazečů dle obce trvalého bydliště (ZŠ)
  15. Seznam uchazečů s číslem spisu, číslem jednacím, druhem a výsledkem zápisu (ZŠ)
  16. Seznam uchazečů s druhem a výsledkem zápisu (ZŠ)
  17. Seznam uchazečů s kontakty zákonných zástupců (ZŠ)
  18. Seznam uchazečů s kontakty zákonných zástupců a datovými schránkami (ZŠ)
  19. Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm (ZŠ)
  20. Seznam zákonných zástupců uchazečů s datovými schránkami (ZŠ)
  21. Statistika uchazečů dle obce a části obce trvalého bydliště (ZŠ)
  22. Statistika uchazečů dle obce trvalého bydliště (ZŠ)
  23. Statistika uchazečů dle okresu trvalého bydliště (ZŠ)
  24. Uchazeči duplicitně evidovaní na další školu - včetně názvů škol (ZŠ) - do názvu sestavy byl přidán postfix "(ZŠ)"
  25. Uchazeči duplicitně evidovaní na další školu (ZŠ) - do názvu sestavy byl přidán postfix "(ZŠ)"
  26. Usnesení o přerušení správního řízení (ZŠ)
  27. Vzorová přihláška k zápisu do 1. ročníku ZŠ (údaje z elektronické přihlášky) - přejmenována z původního názvu "Vzorová přihláška k zápisu (údaje z elektronické přihlášky)"
  28. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (prázdný)
  29. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z evidence uchazečů)
  30. Zápisový lístek ke vzdělávání v ZŠ (údaje z elektronické přihlášky)
  31. Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z elektronické přihlášky)
  32. Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z evidence uchazečů)
  33. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (údaje z evidence uchazečů)
 • Byly upraveny a vznikly nové tiskové sestavy pro modul Zápis do MŠ, které nyní generují data pouze pro MŠ. Jedná se o následující tiskové sestavy:
  1. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
  2. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)
  3. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (údaje z elektronické přihlášky)
  4. Anonymizované výsledky zápisu (MŠ)
  5. Elektronické přihlášky do MŠ
  6. Elektronické přihlášky do MŠ dle pořadí uchazečů
  7. Elektronické přihlášky do MŠ vývěska dle termínu zápisu
  8. Elektronické přihlášky do MŠ vývěska dle místnosti a termínu zápisu
  9. Export všech údajů z evidence uchazečů (MŠ)
  10. Seznam nespádových uchazečů (MŠ)
  11. Seznam spádových uchazečů (MŠ)
  12. Seznam uchazečů dle obce trvalého bydliště (MŠ)
  13. Seznam uchazečů s číslem spisu, číslem jednacím a výsledkem zápisu (MŠ)
  14. Seznam uchazečů s výsledkem zápisu (MŠ)
  15. Seznam uchazečů s kontakty zákonných zástupců (MŠ)
  16. Seznam uchazečů s kontakty zákonných zástupců a datovými schránkami (MŠ)
  17. Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm (MŠ)
  18. Statistika uchazečů dle obce a části obce trvalého bydliště (MŠ)
  19. Statistika uchazečů dle obce trvalého bydliště (MŠ)
  20. Statistika uchazečů dle okresu trvalého bydliště (MŠ)
  21. Uchazeči duplicitně evidovaní na další školu - včetně názvů škol (MŠ)
  22. Uchazeči duplicitně evidovaní na další školu (MŠ)
  23. Seznam zákonných zástupců uchazečů s datovými schránkami (MŠ)
 • Pro zřizovatele ZŠ a MŠ byly upraveny následující tiskové sestavy:
  1. Duplicitně přijatí uchazeči do ZŠ v daném školním roce
  2. Duplicitně přijatí uchazeči do MŠ v daném školním roce

Změny k 2.2.2021

 • Aktualizace číselníků MŠMT (RASO - číselník studijních oborů a RAPP - číselník podpůrných opatření).
 • Úprava tiskových sestav "Přehled klasifikace a absence školy" a "Přehled klasifikace a absence školy dle ročníků" - úprava zobrazování průměrů absence na žáka/studenta.

Změny k 27.1.2021

 • Zpřístupněn kalendářní rok 2022 a nadefinování prázdnin pro tento kalendářní rok.

Změny k 25.1.2021

 • Úprava tiskových sestav s výpisy vysvědčení pro střední školy - odstranění kulatého razítka, které již není povinné. Jedná se o následujcíí tiskové sestavy:
  1. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí)
  2. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení
  3. Výpis z vysvědčení pro SŠ (1. pololetí) - klasifikace a slovní hodnocení
 • Úprava tiskových sestav s výpisy vysvědčení pro základní školy - odstranění kulatého razítka, které již není povinné. Jedná se o následujcíí tiskové sestavy:
  1. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - polský
  2. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí) - slovní hodnocení bez tabulky s předměty
  3. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí)
  4. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu
  5. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
  6. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky číslicí, jednostránkový)
  7. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně)
  8. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce předmětu
  9. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně) - slovní hodnocení v uzávěrce třídního
  10. Výpis z vysvědčení pro ZŠ (1. pololetí, známky slovně, jednostránkový)

Změny ke 4. 1. 2021 - nasazena distribuce K0730.0.0

 • Úprava výběru příjemců na formuláři pro odesílání zpráv pro interní uživatele - více informací se můžete dočíst v tomto článku.
 • Na formulář "Domácí úkoly" pro žáky/studenty a zákonné zástupce byl doplněn výběrový seznam "Stav úkolu" s hodnotami "dnes zadaný", "dnes k odevzdání", "zítra k odevzdání", "tento týden zadaný" a "tento týden k odevzdání" pro lepší možnosti filtrování domácích úkolů. Zároveň bylo přejmenováno existující zaškrtávací pole "Zobrazit i splněné/odevzdané úkoly" na "Zobrazit i splněné/neodevzdané úkoly v termínu".
 • Na kartě žáka/studenta na záložce "Probíhající vzdělávání" ve školní matrice je nyní pro děti z mateřské škole nový, uživatelsky nastavitelný, příznak "Povinné předškolní vzdělávání". Příznak se nastavuje automaticky dle data narození pro pětileté děti na všech formulářích, kde se provádí zařazování dítěte do třídy (formuláře "žáci/studenti" při zařazování do třídy, "Příchod žáků/studentů", "Přesun žáků/studentů" a "Nový školní rok").
 • Školy využívající propojení s Office 365 nyní mají možnost zakládat žákovské účty v Office 365 na jiných doménách než účty učitelské. Pokud máte zájem o toto nastavení, kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
 • Parametr "Povolit všem učitelům zadávat i stavy 'O' a 'N' a 'Š'" má nyní vliv i na nový formulář pro zápis do třídní knihy. V případě, že je parametr nastaven na hodnotu "Ano", pak mohou všichni učitelé školy na formuláři "Zápis do třídní knihy" vyznačovat v docházce stavy 'O' a 'N' a 'Š'.
 • Na formulář "Obecné suplování" bylo, pro výběrový seznam s učiteli k suplování, zapracováno stejné červené označení obsazených učitelů jako je na formuláři "Zadávání suplování".
 • Na formuláři "Zadání hodnocení" se v seznamu žáků zobrazují i žáci/studenti vzdělávající se podle §41. Nezobrazují se ani žáci/studenti vzdělávající se podle §38. Tito žáci/studenti jsou vyjmenováni v poznámce pod seznamem v sekci "Nejsou zobrazeni žáci, kteří plní PŠD podle § 38 ŠZ: ".
 • Aplikační parametr "Povolit vytvořit online schůzku z aplikace" je nyní dostupný i pro vyšší odborné školy.
 • Upraveno ukládání příloh, resp. názvů příloh s českými znaky na jiných než Windows systémech (iOS, Linux apod.). Změna se týká domácích úkolů, výukových zdrojů a odesílání zpráv s přílohami.
 • Oprava pádů exportu do MS Excel na formulářích v případě, že je textová informace větší než 32767 znaků.
 • Ukončení podpory Adobe Flash. Tiskové sestavy již nyní nelze používat v režimu Adobe Flash, ale pouze v režimu HTML 5. Parametr "Povolit používání technologie Flash pro zobrazování tiskových sestav" byl z aplikace odebrán.
 • V tiskových sestavách bylo opraveno dotahování datového pole "Vstupní karta - číslo" z datové skupiny "Zaměstnanec".
 • Úprava tiskových sestav "Přehled aktuálně poskytovaných podpůrných opatření" a "Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami" - místo datumů "Doporučováno poradnou od" a "Doporučováno poradnou do" se nyní dotahují pole "Poskytováno od data" a "Poskytováno do data".
 • Úprava tiskových sestav "Výpis průběžného hodnocení žáka v období" a "Výpis průběžného hodnocení žáka v období po předmětech" - přidán sloupec "Slovní hodnocení", který vypisuje slovní hodnocení daného průběžného hodnocení.
 • Změna tiskových sestav s přihláškami pro denní formu studia dle aktuální legislativy pro školní rok 2020/2021. Jedná se o tyto sestavy:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 2. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník
  5. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník
  6. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník
  7. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník
  8. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník
  9. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 2. ročník s údaji o zaevidované škole
  10. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 4. ročník s údaji o zaevidované škole
  11. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 5. ročník s údaji o zaevidované škole
  12. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 6. ročník s údaji o zaevidované škole
  13. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 7. ročník s údaji o zaevidované škole
  14. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 8. ročník s údaji o zaevidované škole
  15. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) - 9. ročník s údaji o zaevidované škole
  16. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ (denní forma) -10. ročník s údaji o zaevidované škole
 • Změna tiskových sestav s přihláškami pro nástavbové studium dle aktuální legislativy pro školní rok 2020/2021. Jedná se o tyto sestavy:
  1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - Nástavbové studium 3. ročník
  2. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - Nástavbové studium 4. ročník
  3. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - Nástavbové studium 3. ročník - s údaji o zaevidované škole
  4. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve SŠ - Nástavbové studium 4. ročník - s údaji o zaevidované škole

Změny ke 3. 12. 2020

 • Nová varianta tiskové sestavy s potvrzením o studiu s názvem "Potvrzení o studiu (s datem vzdělávání od - do)", která generuje jak datum "od" (datum zahájení vzdělávání), tak datum "do" (datum ukončení vzdělávání) daného žáka/studenta. Je tedy určena pro potvrzení, že žák/student studoval na škole v daném období. Sestava navíc vypisuje i v jaké formě studia to bylo.

Změny k 18. 11. 2020 - nasazena distribuce K0729.0.2

 • Rozšíření funkčnosti pro uvolnění žáka/studenta z předmětu a zavedení nové funkčnosti pro uznání předmětu žákovi/studentovi (změny se týkají poznámek ke vzdělávání, průběžného hodnocení, zápisu do TK a uzávěrek učitele - blíže viz tento článek).
 • Upraveno zobrazování žáků/studentů na formuláři "Zápis do třídní knihy" následovně: Žák/student, který má pro daný předmět nastaveno uvolnění nebo uznání předmětu s příznakem neevidovat docházku, nebo je vzděláván podle §38 nebo §41, se na formuláři nezobrazuje k zadání docházky. Tito žáci se zobrazí pouze v podobě zřetězeného seznamu v poznámce pod tabulkou s žáky/studenty, kterým lze zadat docházku.
 • Upraveno zobrazování žáků/studentů na formuláři "Zadání hodnocení" následovně: Žák/student, který má pro daný předmět nastaveno uvolnění nebo uznání předmětu nebo je vzděláván podle §38, se na formuláři nezobrazuje k zadání hodnocení. Tito žáci/studenti se zobrazí pouze v podobě zřetězeného seznamu v poznámce pod tabulkou s žáky/studenty, kterým lze zadat hodnocení.
 • Na formulář "Tisk třídní knihy" přibylo zaškrtávátko "Poznámky ke třídě". Pokud je tato volba zaškrtnuta, pak se v tisku třídní knihy zobrazí nová samostatná stránka "Poznámky ke třídě", která zobrazuje záznamy evidované pro danou třídu na formuláři "Poznámka ke třídě" (menu Třídní kniha - Třídní kniha).
 • Úprava vyhodnocování textových otázek testů vytvořených v rámci modulu "Výukové zdroje" - nyní se nebere ohled na velikost písmen v zadané odpovědi.
 • Na formuláři "Třídy" nad seznamem tříd přibyl výběrový seznam "Škola:", pomocí kterého lze omezit seznam tříd pro vybranou školu. Tuto funkčnost uvítají zejména školy, které mají kombinaci více typů škol (MŠ + ZŠ, ZŠ + SŠ apod.). Zároveň se nyní pro konzervatoře při zakládání nového záznamu na tomto formuláři nezobrazuje výběrový seznam "Typ třídy", který se pro konzervatoře nepoužívá.
 • Byla zrušena historie e-mailových adres v jednotlivých evidencích. Platí pouze jeden aktuální e-mail.
 • Rozšíření číselníku RATT (Typ třídy/studijní skupiny) i pro MŠ (pouze vybraných 18 hodnot).
 • Zpřístupnění parametru "Povolit zapisování do třídní knihy i do budoucnosti" i pro školy typu MŠ, VOŠ a konzervatoře.
 • Na formulářích s integrovaným HTML editorem bylo upraveno ukládání "nečeských" znaků, které se nyní ukládají v Unicode. To dává možnost ukládat znaky v cizích jazycích jako je např. azbuka.
 • Nově se v e-mailech zasílaných rodičům z modulu Zápisy zobrazuje v patičce i název školy.
 • V modulu "Uložiště dokumentů" má nyní administrátor možnost mazat neprázdné složky.
 • Bylo provedeno přejmenování formuláře "Tisk ročníkových vysvědčení" na "Kontrola a tisk vysvědčení" a formuláře "Tisk vysvědčení" (zjednodušená varianta vysvědčení) na "Zadání hodnocení a tisk vysvědčení".
 • Optimalizace formuláře "Životní situace" pro zrakově postižené.
 • Optimalizace načítání informace o počtu nepřečtených zpráv.
 • Vizuální úpravy formuláře "Přehled odeslaných zpráv" do nového designu.
 • Opravena chyba, kdy se na formuláři "Kontrola a tisk ročníkového vysvědčení" nezobrazoval datum vydání vysvědčení, pokud třída žáka/studenta neměla k datu vydání vysvědčení v 1. pololetí evidovaného třídního učitele.
 • Oprava zobrazování adresy webové služby na formuláři "Propojení s externími systémy" pro plzeňské servery.
 • Oprava zadávání času na formuláři "Obecná událost" v Internet Exploreru.
 • Oprava zobrazování příjmení a jména zákonných zástupců na formuláři "Odeslané zprávy" (nyní se příjmení a jméno zobrazuje správně k aktuálnímu datu).
 • Opravena chyba, která vznikala při zápisu výsledku testu, pokud si daný test spustil vyučující.
 • Oprava zápisu docházky na školní akce po skupinách dle nastavených dozorů.
 • Oprava zadání času na formuláři "Školní akce" u školní akce definované časem.

Změny k 30. 10. 2020

 • Aktualizace tiskopisů přihlášek ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - přidání tisku školního roku. Jedná se o následující tiskopisy:

Změny k 19.10.2020 - nasazena distribuce K0728.0.2

 • V případě využívání propojení Školy OnLine s Office 365 lze nyní zakládat Online schůzky nejen na obecných událostech, ale rovněž na všech rozvrhovaných hodinách.
 • Modul "Komunikace" nyní nově umožňuje hlasování prostřednictvím zpráv. Uživatel má možnost na formuláři "Odeslat zprávu" zaškrtnout příznak "Použít hlasování", pomocí kterého označí danou zprávu za hlasovací a následně zvolí typ odpovědi. Uživatel, kterému je zpráva doručena, má pak možnost se k dané zprávě vyjádřit volbou příslušné odpovědi. Více informací, jak tuto funkčnost použít se dozvíte v tomto článku.
 • V modulu "Třídní kniha" byl vytvořen nový formulář "Poznámka ke třídě", který umožňuje evidovat obecné poznámky do třídní knihy k dané třídě. Je určen pro obecné poznámky typu: od kdy/do kdy probíhala ve třídě distanční výuka, kdy byla třída poučena o BOZP apod. V tisku třídní knihy budou tyto poznámky na samostatném listu (tato funkčnost bude implementována v další distribuce aplikace). V této souvislosti bylo rovněž provedeno přejmenování stávajícího formuláře "Poznámky v třídní knize" na "Poznámka žáka/studenta".
 • Byl upraven formulář "Omlouvání absence" tak, že umožňuje omlouvání i učitelům odborného výcviku (praktické výuky). Omlouvat mohou pouze hodiny, které mají v definici (na úvazku) uvedeno, že se jedná o praxi a je nastaven parametr "Povolit omlouvání absence učitelům praktického vyučování" na hodnotu "Ano".
 • Pokud se nyní uživatel s rolí "Administrátor" přepne do jiného uživatele, na formulářích se zprávami v modulu "Komunikace" mu nejsou ve výchozím nastavení zobrazeny žádné zprávy. Zobrazí se mu pouze upozornění, že je přepnutý do účtu jiného uživatele a nemá oprávnění na zobrazení jeho zpráv. Zároveň byl vytvořen nový parametr aplikace "Povolit administrátorovi aplikace náhled na zprávy zaměstnanců", který umožní toto výchozí nastavení potlačit (resp. nastavit, zda administrátor uvidí/neuvidí zprávy jiného uživatele).
 • Pokud škola používá docházkový systém a je zjištěna absence u více než poloviny žáků/studentů při zápisu do třídní knihy, je zobrazen zapisujícímu uživateli dotaz, zdali chce absenci skutečně přednastavit.
 • Na formulářích pro zadání průběžného hodnocení a zápisu do třídní knihy se nyní nezobrazují žáci, kteří se vzdělávají podle § 38. Jejich seznam je uveden pod tabulkou s textem "Nejsou zobrazeni žáci, kteří plní PŠD podle § 38 ŠZ:".
 • V případě, že nemá škola aktuálně přidělen žádný souhlas s přístupem do dat školy, je administrátorům v zápatí stránky aplikace Škola OnLine zobrazen odkaz "Udělit souhlas" pro rychlejší udělení souhlasu.
 • Aktualizace číselníků MŠMT (RASO, RAUV, RAZV).
 • Aktualizace rejstříku škol k 1. 9. 2020.
 • Zamezení vytváření nového žáka/studenta ze životní situace "Přišel nový žák/student" pro běžného učitele - je informován o funkčnosti pouze pro administrátora.
 • Parametr "Stejné ČVTV může být ve třídě přiděleno více žákům" je nyní zpřístupněn i pro střední školy a konzervatoře.
 • Upraven export dat ze školní matriky pro MŠMT pro vícenásobné průběhy vzdělávání (žák přišel, odešel, přišel, odešel, … na jedné kartě).
 • Pokud je prováděn zápis do třídní knihy na suplované hodině, je nastaven příznak "suplovaná hodina". Při výpisu/tisku třídní knihy se pak zobrazuje za jménem učitele text "supl.".
 • Úprava aplikace, aby při registrace uživatele umožnila zadání hesla delšího než 20 znaků.
 • Zprávy na formuláři "Neodeslané zprávy" v modulu "Komunikace" se nyní řadí sestupně podle data změny (pokud existuje) nebo data vložení.
 • Na formuláři "Vyplnění hodnocení" v modulu "Slovní hodnocení" se v tabulce s jednotlivými hodnoceními zobrazuje údaj o čase poslední aktualizace odpovědi.
 • Oprava zobrazení pole "Standardní výpůjční doba" na formuláři "Druhy knihovny" v modulu Knihovna, tak aby bylo vidět celé zadané (až trojciferné) číslo.
 • Oprava stahování příloh na formuláři "Odevzdání úkolu" v modulu "Úkoly" v případě, že se příloha zadání a příloha odevzdání jmenuje stejně.
 • Oprava správného zobrazení týdenního rozvrhu při použití -1 hodiny.
 • Oprava zobrazení místností na záložce "Souhrnné informace" na formuláři "Školní akce" - zobrazují se již jen místnosti, které jsou vybrané na záložce "Místnosti" u dané školní akce a nedochází k jejich duplicitě.
 • Oprava pádu formuláře "Změnový export podpůrných opatření (R 44-99)" při vícenásobném zařazení žáka/studenta do třídy v jednom školním roce.
 • Vizuální opravy formulářů v modulu "Slovní hodnocení" s ohledem na nový vzhled.
 • Na formuláři "Výběr tématu ze zadaných hodnocení učitele" se nyní správně nabízí pouze druh hodnocení z aktuálního školního roku.
 • Opravy nefunkčního exportu do MS Excel na následujících formulářích: a) "Uzávěrky třídního učitele" - modul "Hodnocení"; b) "Probrané učivo" - modul "Třídní kniha"; c) "Udělené souhlasy" - modul "GDPR"; d) "Export uchazečů VOŠ pro MŠMT" - modul "Export dat".
 • Oprava nabízení žáků/studentů na formuláři "Provázání účtů s Office 365". Nyní se nabízení bez ohledu na pole "Stav".
 • Opraveno přednastavování přítomnosti žáka/studenta na hodině podle docházkového systému (pokud měl více příchodů).
 • Drobné optimalizace načítání formuláře "Kalendář".
 • Optimalizace načítání formuláře "Úložiště dokumentů".
 • Objednávání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE nyní funguje pouze pro osoby se zadaným datem narození. Pokud nemají datum narození vyplněn, nebudou se exportovat.
 • Optimalizace načítání formuláře "Zápis do třídní knihy".
 • Optimalizace formuláře "Evidence knih", konkrétně vstup na "Rezervace" a "Výpůjčky".
 • Optimalizace formuláře "Průběžné hodnocení" (menu Hodnocení - Výpisy hodnocení) pro zákonné zástupce a žáky/studenty.
 • Optimalizace generování katalogového listu.
 • Rozšíření sestavy "Seznam žáků ve třídách se zdravotním postižením (z doporučení pro vzdělávání)" o tisk typu třídy a identifikátoru znevýhodnění žáka.

Změny ke 17.8.2020

 • Aktualizace číselníku RUIAN dle stavu k 31.7.2020.

Změny ke 12.8.2020

 • Aktualizace tiskových sestav "Tematický plán" a "Tematický plán (řazení dle měsíců)" - opraveno zjišťování celkové hodinové dotace tematického plánu.

Změny ke 6.8.2020

 • Došlo ke zpřehlednění složek v tiskových sestavách jejich přejmenováním a změnou struktury. Složky nyní více odpovídají struktuře menu aplikace.
 • Nasazena nová tisková sestava "Kontrola přidělení ČVTV" pro kontrolu duplicit přidělených čísel ve třídním výkazu.

Změny k 23.7.2020 - nasazena distribuce K0725.0.0

 • Aplikace nově umožňuje vytvoření online schůzky z prostředí Školy OnLine. Do parametrů aplikace je doplněn parametr "Povolit vytvořit online schůzku z aplikace". V současnosti je možné svolávat schůzky pomocí „Microsoft Teams". Schůzku lze vytvořit pro obecnou událost. Vytvořit ji bude moci pouze učitel, který má provázaný účet ve Škole OnLine s účtem v Office 365. Další nutnou podmínkou pro vytvoření schůzky je nastavení stávajících parametrů školy pro propojení s Office 365. Vytvoření schůzky je možné z kalendáře pro obecnou událost přes volbu v kontextovém menu. Schůzka je vytvářena podle vlastností obecné události – na stejný čas a pro stejné osoby jako jsou uvedeny v obecné události. Naplánované schůzky se účastníkům zobrazí v kalendáři v podobě ikonky „kamera“ umístěné na obecné události. Více se můžete dočíst zde.
 • V modulu "Zápisy" na formuláři "Nastavení el. přihlášky" na záložce "Instrukce k zápise" v poli "Zadejte text, který bude součástí potvrzovacího e-mailu:" je nyní možné zadávat formátovaný text. Tento text je následně součástí e-mailu, který se odesílá rodiči při registraci dítěte k zápisu.
 • Při tvorbě testů v modulu "Výukové zdroje" je nyní možné vkládat i obrázky zkopírované do schránky a to jak v zadání otázek, tak v jednotlivých odpovědích.
 • "Zlidštění" hlášky okna při chybějící definici vysvědčení pro konkrétní třídu.
 • Vzhledem k postupnému ukončování podpory Adobe Flash se změnila výchozí hodnota parametru "Povolit používání technologie Flash pro zobrazování tiskových sestav" na hodnotu "Ne". Pokud měl uživatel tento parametr ručně nastaven, doporučujeme si jen přenastavit na hodnotu "Ne", jelikož technologie Flash bude postupně zcela odebrána ze systému.
 • Formulář "Zařazení uchazečů do tříd" v modulu "Zápisy" umožňuje nově zařazovat do tříd i uchazeče zapsané do mateřské školy.
 • Aktualizace číselníku bank dle stavu k 1. 6. 2020.
 • Aktualizace rejstříku škol dle stavu k 2. 7. 2020.
 • Oprava chyby s přednastavováním datumů pro aktualizaci na formuláři "Tvorba rozvrhu" při přepnutí do budoucího školního roku.
 • Opravena chyba, kdy se na formuláři "Osobní karta zaměstnance" za polem "V případě, že evidované údaje nejsou aktuální, kontaktujte některou z následujících osob:" chybně zobrazovali někteří administrátoři vícekrát.
 • Oprava chyby v exportu ukončených studentů vysokých škol na SIMS.

Změny k 26.6.2020

 • V uzávěrce třídního učitele je nyní možno ve 2. pololetí zadat do celkového prospěchu hodnocení "nehodnocen(a)". Toto hodnocení se však používá pouze dočasně a nelze jej mít na finálním vysvědčení pro 2. pololetí!
 • Optimalizace rychlosti generování třídní knihy do PDF v případě, že je zaškrtnutý příznak "Seznam vyučujících třídy".

Změny k 24.6.2020

 • Aktualizována tisková sestava "Přehled výchovně vzdělávací práce ve školní družině/školním klubu" - nyní tato sestava negeneruje týdny o prázdninách.
 • V tiskových sestavách pro modul Přijímací řízení byl upraven způsob získávání celkového počtu bodů tak, aby se získával na základě nastaveného vzorce pro výpočet."

Změny k 23.6.2020

 • Nové tiskové sestavy pro modul Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020:
 • Aktualizace tiskové sestavy "Vysvědčení o získání základního vzdělání v ZŠ - polské (bianco)" - vyřešení problémů s přetékáním stránky v případě, že má škola příliŠ dlouhý název.

Změny k 19.6.2020

 • Na formuláři "Uzávěrka učitele" přibylo datumové zadávací pole "Přepočítat navrhované hodnoty k datu:" a tlačítko "Přepočítat", které umožňuje vyučujícímu změnit datum, ke kterému se provede přepočet navrhovaných hodnot pro uzávěrku hodnocení v daném předmětu. V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. je tento datum pro 2. pololetí školního roku 2019/2020 přednastaven na 10.3.2020, tak aby se napočítal průměr, který je možné využít pro hodnocení žáka v souladu s § 1 odst. 1 písmeno a. Učitel má samozřejmě stále možnost hodnocení upravit v duchu § 1 odst. 1 písmeno b zmiňované vyhlášky, tj. nemusí vycházet z aplikací napočítaného průměru.
 • Na formuláři "Hromadné zadávání známek a absence" (zjednodušená evidence vysvědčení pro ZŠ) bylo zavedeno řazení předmětů dle zadaného pořadí zobrazení předmětů na vysvědčení v číselníku předmětů.
 • Změna přednastavování datumů sběrného období na formuláři pro export dat ze školní matriky na MŠMT. Nyní se nastavuje následující logikou: Pokud aktuální datum spadá do intervalu leden - květen, pak se přednastavují datumy na jarní sběr (standardně 1.9. - 31.3.). V ostatních měsících se přednastavuje podzimní sběr (1.10. - 30.9., resp 1.11. - 31.10. pro VOŠ).
 • Pro modul Přijímací řízení byl upraven mechanismus řazení uchazečů ve výsledcích přijímacího řízení pro kódy začínající na hodnotu "2" následně: kódy 22 (Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru/studijního programu) a 23 (Nepřijat pro nedoložení požadovaného předchozího vzdělání) byly předřazeny kódům 20 (Nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky), 21 (Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení) a 24 (Nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí).

Změny k 15.6.2020

 • Úprava tiskových sestav "Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)" a "Rozhodnutí o nepřijetí 2019/2020 - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ, KON, VOŠ)" pro modul Přijímací řízení, aby respektovali i kód 90 ("Nedostavil se k přijímacímu řízení")
 • Úprava tiskových sestav s vysvědčením o získání základů vzdělání v ZŠ speciální list A tak, aby se tisklo evidenční číslo, pokud je evidováno. Jedná se o následující sestavy:

Změny k 11.6.2020

 • Vizuální korekce tiskových sestav s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučních listů, jedná se o tyto sestavy:

Změny k 10.6.2020 - nazasena nová distribuce K0724.0.1

 • Na formuláři "Uzávěrka třídního učitele" byla provedena úprava přednastavování data v poli "Docházku vyhodnocovat za období do:" na hodnotu 10.3.2020, ale pouze pro 2. pololetí školního roku 2019/2020, u ostatních pololetí ke změně nedochází a pole zůstává přednastavováno dle datumu uzávěrky docházky odpovídajícího pololetí.
 • V HTML editorech (zejména pro uzavírání slovního hodnocení v uzávěrce předmětu a v uzávěrce třídního učitele) byly povoleny horní a dolní indexy a vkládání symbolů.
 • Vizuální opravy záložek "Absolutorium" a "Mat. a záv. zkouška" na kartě žáka/studenta ve školní matrice.
 • Opravy pádu některých formulářů v případě uživatelského jména většího než 20 znaků.
 • Aktualizace rejstříku škol k 29.5.2020

Změny ke 21.5.2020

 • Nová tisková sestava "Seznam uchazečů s číslem spisu, číslem jednacím, druhem a výsledkem zápisu (ZŠ)" pro modul Zápis.

Změny ke 20.5.2020

 • Nové tiskové sestavy s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí do mateřské školy pro modul Zápis:

Změny ke 18.5.2020

 • Nové tiskové sestavy s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí pro modul Přijímací řízení platné pouze pro školní rok 2019/2020, které byly upraveny na základě zákona č. 135/2020 Sb. a vyhlášky č. 232/2020 Sb. Jedná se o následující tiskové sestavy:
 • Do popisu stávajících tiskových sestav s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí pro modul Přijímací řízení byla přidána věta, že je nelze pro střední školy použít pro školní rok 2019/2020. Jedná se o tyto tiskové sestavy:

Změny ke 12.5.2020

 • Nová tisková sestava "Export všech údajů z evidence uchazečů (ZŠ)" - slouží k vyexportování všech údajů z evidence uchazečů z modulu Zápis do MS Excel. Pro správný postup exportu si doporučujeme přečíst popis tiskové sestavy.

Změny ke 4.5.2020

 • Nová tisková sestava "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" více o této sestavě a kde ji najít se dozvíte v následujícím článku.
 • Oprava sestav se zápisovým lístkem pro modul Zápis, které za určitých okolností vypisovali špatně registrační číslo uchazeče, díky špatně nastavenému formátu. Jedná se o následující tiskové sestavy:

Změny k 30.4.2020

 • Nová tisková sestava "Usnesení o přerušení správního řízení (ZŠ)" pro modul Zápis.

Změny k 28.4.2020 - nasazena nová distribuce K0723.0.1

 • Na formulář "Místa dozorů" nově přibyla možnost definovat "Pořadí zobrazení", které má následně vliv na řazení míst dozorů na formulářích "Dozory učitelů" a "Suplování dozorů".
 • Při odesílání zpráv v aplikaci na e-mail nyní nedochází k odstraňování HTML formátování. Z formuláře "Odeslat zprávu" tak bylo odebráno upozornění na ztrátu formátování při odeslání na e-mail.
 • V dashboardu "Domácí úkoly k odevzdání" a na formuláři "Seznam úkolů" se nyní žákovi/studentovi nebo zákonnému zástupci nezobrazují domácí úkoly, které mají "Datum přidělení" v budoucnosti.
 • Na školní matrice pod seznamem žáků/studentů přibyla pod tlačítkem pro hromadné akce nová hromadná akce "Rozeslat PINy e-mailem", která umožní škole rozeslat e-mailem PINy žákům/studentům a jejich zákonným zástupcům. PINy budou rozeslány pouze těm osobám, které jsou vybrány, mají vyplněný školní/osobní e-mail, mají vygenerovaný PIN a dosud nejsou registrováni.
 • Na formuláři "Výsledky přijímacího řízení" v modulu Přijímací řízení přibyl nový přepínač "Zobrazit jméno uchazeče", po jehož zaškrtnutí se kromě ID uchazečů zobrazí i jména a příjmení uchazečů.
 • Aktualizace číselníku MCPR.
 • Aktualizace rejstříku škol dle stavu k 22. 3. 2020.
 • Aktualizaci číselníku RASO k 27. 2. 2020.
 • Nové tiskové sestavy se seznamy spádových/nespádových uchazečů pro modul Zápis:
 • Aktualizace tiskové sestavy "Vzorová přihláška k zápisu (údaje z elektronické přihlášky)" - přidání rodného čísla.
 • Úpravy tiskových sestav "Výsledky přijímacího řízení - vývěska po oborech" a "Výsledky přijímacího řízení - vývěska po termínech" pro modul Přijímací řízení. Nyní jsou sestavy řazeny dle sloupce "Pořadí celkem", aby se respektovalo kriteriální řazení.
 • Nová tisková sestava "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (údaje z elektronické přihlášky)" v modulu Zápis pro mateřské školy.

Změny k 22.4.2020

 • Provedeno přizpůsobení modulu Zápis tak, aby jej mohly využívat i mateřské školy (např. jiný číselník výsledků zápisu, odstranění některých polí z formuláře "Evidence uchazečů", úprava některých hlášek, šablon e-mailů atd.).

Změny k 15.4.2020

 • Nová tisková sestava "Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z evidence uchazečů)" pro modul Zápis do 1. ročníků. Je obdobou stávající tiskové sestavy "Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z elektronické přihlášky)" s tím rozdílem, že se data generují nikoli z elektronické přihlášky, ale z evidence uchazečů.

Změny k 9.4.2020

 • Nová tisková sestava "Počty domácích úkolů přidělených žákům v zadaném období" pro výpis počtu přidělených úkolů žákům/studentům a tisková sestava "Domácí úkoly žáka" pro výpis seznamu úkolů přidělených žákovi/studentovi.

Změny k 8.4.2020

 • Nová tisková sestava "Anonymizované výsledky zápisu (ZŠ)" pro modul Zápis do 1. ročníku - jedná se o anonymizovaný seznam uchazečů s registračními čísly a výsledky zápisu.

Změny k 2.4.2020

 • Aktualizace číselníku RUIAN k 31.3.2020.

Změny k 1.4.2020

 • Na formuláři "Domácí úkoly" v menu Výuka - Úkoly se nyní ve sloupci "Přiděleno/Odevzdáno/Ohodnoceno" do hodnoty "Ohodnoceno" započítávají i úkoly, které se hodnotí stavem "splněno/nesplněno".
 • Aktualizace tiskových sestav "Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z elektronické přihlášky)" a "Vzorová přihláška k zápisu (údaje z elektronické přihlášky)" - přidání pole "Datum narození" k zákonnému zástupci.

Změny k 30.3.2020

 • Do modulu Úkoly byla zapracována možnost vracení úkolů - blíže viz tento článek.
 • V nastavení elektronické přihlášky v modulu "Zápis do 1. ročníku" pro ZŠ přibyla na záložce "Instrukce k zápisu" možnost připojit k e-mailu odesílanému zákonnému zástupci i tiskovou sestavu s žádostí o odklad. Přibylo zde výběrové pole "Vzor žádosti o odklad povinné školní docházky" kde si škola může zvolit tiskovou sestavu, která se odešle zákonnému zástupci, který v elektronické přihlášce uvede, že žádá o odklad. Vznikla i nová tisková sestava "Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z elektronické přihlášky)", kterou lze k tomuto účelu použít.
 • Aktualizace tiskové sestavy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě" - sestava přejmenována z původního názvu "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let"; nově je určena i pro žáky do 13 let; zvýšeno rozlišení obrázků pro kvalitnější tisk; další uživatelsky nastavitelný parametr "Datum" a nově se v poli "Uzavřeno do" přednastavuje hodnota "odvolání".

Změny k 27.3.2020

 • Nové tiskové sestavy pro modul Úkoly. Naleznete je ve složce "Tiskové sestavy Školy OnLine - Výuka - Úkoly". Jedná se o následující tiskové sestavy:

Změny k 25.3.2020

 • V elektronické přihlášce do 1. ročníku ZŠ na záložce "Elektronická registrace" je nyní u pole "Umožnit výběr termínu zákonným zástupcem" místo zaškrtávacího pole seznam hodnot, kde lze zvolit i volbu "Registrace je bez termínu". V tomto režimu pak zákonný zástupce není přihlašován na žádný termín a nedochází ani k odesílání informací o termínu. Bližší informace naleznete v tomto článku.

Změny k 20.3.2020

 • Pro administrátory vznikl nový formulář pro mazání nepoužívaných výukových zdrojů. Najdete ho v menu „Výuka - Výukové zdroje - Smazání příloh výuk. zdrojů“. Nově má rovněž učitel možnost mazat přílohy u zadaných domácích úkolů. Více o těchto změnách se dočtete v tomto článku
 • Zavedeny kontroly obsazeného diskového prostoru do modulu Úkoly.
 • Aktualizace tiskové sestavy "Vzorová přihláška k zápisu (údaje z elektronické přihlášky)" - sestava byla upravena tak, aby při vygenerování do PDF (v případě, že zákonný zástupce klikne na odkaz v registračním emailu) byla pole, která nebyla vyplněná v elektronické přihlášce, editovatelná a zákonný zástupce mohl údaje doplnit a vytisknout.

Změny ke 14.3.2020 - nasazena nová distribuce K0722.0.0

 • V elektronické přihlášce do 1. ročníku ZŠ se nyní text v poli "Zadejte text, který bude součástí potvrzovacího e-mailu" na záložce "Instrukce k zápisu" odesílá zákonnému zástupci včetně formátování, tj. jsou zachovány znaky konců řádků. Zároveň přibyla nová záložka "Obecné nastavení", kde nyní škola může zapnout automatické přidělování čísla spisu pomocí zaškrtávátka "Nastavovat uchazeči číslo spisu". Po jeho zaškrtnutí může nastavit i formát jeho generování.
 • Na formuláři „Zadávání hodnocení“ přibyla možnost generování tiskových sestav se zadaným hodnocením přímo z formuláře (přibyla ikonka s tiskárnou). Zobrazuje se pouze pokud je již nějaké hodnocení uloženo.
 • Nový parametr aplikace "Povolit omlouvání absence zákonným zástupcům zletilého žáka/studenta" - tento parametr povoluje zákonným zástupcům omlouvat absenci zletilého žáka/studenta.
 • Byla vylepšena grafika při spouštění testů z modulu Výukové zdroje – byly např. doplněny kreslené obrázky.
 • Oprava zobrazování příloh zákonnému zástupci na zadaném úkolu jeho dítěte. V určitém specifickém případu se přílohy nezobrazovaly.
 • Oprava přikládání domácího úkolu k obecné události bez přiděleného předmětu.
 • Oprava zobrazování formuláře „Výukové zdroje“ zákonnému zástupci. V případě, že má zákonný zástupce více dětí, tak mu nebylo umožněno přepnutí mezi jeho dětmi. Zákonný zástupce má nyní rovněž zakázání pouštění testu.

Změny k 10.3.2020

 • Nová tisková sestava "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let".

Změny k 17.2.2020

 • Nová tisková sestava "Přehled opravných a komisionálních zkoušek".

Změny k 6.2.2020

 • Aktualizace tiskové sestavy "Potvrzení o studiu" (drobné vizuální úpravy) a nová varianta potvrzení s názvem "Potvrzení o studiu (s datem vzdělávání od)"

Změny k 2.2.2020 - nasazena nová distribuce K0721.0.1

 • V nastavení elektronické přihlášky byly provedeny následující změny:
 • Na evidenci uchazečů v modulu Zápis do 1. ročníku pro ZŠ je nyní umožněna změna některých údajů z elektronické přihlášky jako jsou např. "Třídy sourozenců", "Odklad povinné školní docházky v loňském roce", "Zaměření" a "Náhradní zaměření".
 • Na formuláři pro zadávání hodnocení bylo zabráněno některým zbytečným přenačítáním formuláře a bylo zjednodušeno hromadné zadávání známek tím, že lze tlačítko "Nastavit stejnou známku všem" rozkliknout a vybrat příslušnou známku ze seznamu.
 • Aktualizace rejstříku škol k 1.2.2020
 • Opraveno překrývání sloupců při tisku plánu práce.
 • Vizuální úpravy formuláře "Probírané učivo" (rozšíření některých sloupců).
 • Optimalizace načítání formuláře pro odesílání zpráv.
 • Drobné vizuální korekce na formulářích "Dozory učitelů" a "Pohotovost učitelů".
 • Na školní matrice bylo provedeno seskupení tlačítek "Uložit…"
 • Na formuláři "Suplování dozorů" nově dochází k fixování záhlaví při rolování rozvrhu (při zaškrtnutém příznaku "Zobrazit rozvrh učitelů"). Formulář si nyní nově rovněž pamatuje nastavení příznaků na formuláři a v seznamu pro výběr učitele je nyní i prázdná položka, pro případy, kdy se uživatel spletl.

Změny k 27.1.2020

 • Oprava vysvětlivky ve všech vzorech přihlášek pro denní formu studia na SŠ - místo vysvětlivky "1)" u pole Doporučení ŠPZ má být hodnota "8)".

Změny k 24.1.2020

 • Nové tiskové sestavy pro přihlášku na nástavbové studium. Jedná se o tyto tiskové sestavy:

Změny k 20.1.2020

 • Aktualizace všech tiskových sestav s přihláškami na SŠ - sjednocení řazení zákonných zástupců.

Změny k 15.1.2020

 • Nová tisková sestava "Klasifikace a docházka žáků třídy (max. 40 předmětů)".

Změny k 6.1.2020 - nasazena nová distribuce K0720.0.1

 • Aktualizace tiskopisů na formuláři „Výběr vzoru ročníkového vysvědčení“ dle aktuálně platné vyhlášky č. 300/2018 Sb., kterou byla novelizována vyhláška č. 3/2015 Sb. Zároveň došlo k úpravě názvů a popisů následujících vysvědčení:
 • Úprava evidence podpůrných opatření s ohledem na paralelně platící doporučení. Nově lze na formuláři s evidencí konkrétního podpůrného opatření nadefinovat dvě datumová rozpětí a to "Doporučováno poradnou od a do" a "Poskytováno školou od a do". Bližší informace se lze dočíst ve článku zde.
 • V modulu "Zápisy do 1. ročníku" přibyla možnost v nastavení elektronické přihlášky (formulář "Nastavení el. přihlášky", záložka "Instrukce k zápisu") možnost zvolit tiskovou sestavu, která se bude odesílat společně s e-mailem po dokončení registrace dítěte v elektronické přihlášce pro ZŠ. Aby se tisková sestava odeslala musí být použitý specifický TAG ve vzoru odesílaného e-mailu. Nově taktéž přibyla možnost zasílání notifikací o blížícím se termínu zápisu pro zákonné zástupce, kteří dítě registrovali přes elektronickou přihlášku. Toto nastavení naleznete na formuláři "Nastavení el. přihlášky" v záložce "Elektronická registrace".
 • Na formuláři "Elektronické přihlášky" v modulu "Zápisy do 1. ročníku" je nyní možnost jak zaevidovanou elektronickou přihlášku zneplatnit, tak fyzicky smazat z databáze. Obecně lze tedy v režimu nezpracovaných přihlášek přihlášku zneplatnit tlačítkem "Zneplatnit vybrané". V seznamu neplatných přihlášek pak lze využít tlačítka "Smazat vybrané", které danou elektronickou přihlášky fyzicky smaže.
 • Na školní matrice pro mateřské školy došlo ke skrytí některých údajů, které se v mateřské škole neevidují.
 • Nově formulář "Výpis knihovny" umožňuje žákům/studentům zobrazit pouze jejich výpůjčky a ne výpůjčky ostatních všech uživatelů.
 • Na formuláři „Ostatní moduly - Školní družina/klub - Příchody/odchody“ se při stisku tlačítka "Přidat záznam o nepřihlášeném žákovi/studentovi" nabízí nyní správně pouze aktivní žáci.
 • Nově je možné v číselníku druhů hodnocení nastavit nulovou váhu hodnocení.
 • Drobné úpravy aplikace s ohledem na generování QR kódů na přihlášku na Střední školy.
 • Optimalizace formuláře „Uzávěrka učitele“ při zapnuté procentuální docházce.
 • Drobné vizuální korekce některých formulářů a dialogů s ohledem na nový design.
 • Nová tisková sestava "Vzorová přihláška k zápisu (údaje z elektronické přihlášky)".
 • Aktualizace číselníku studijních oborů (RASO).

Změny v aplikaci před rokem 2020...

 
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.